TlačPoštaZväčšiZmenši

24/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:21 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizáciimiestnej štátnej správy a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon“) sa predkladá na základe plnenia úlohy B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 339 z 9. júla 2014, ktorá bola uložená na základe Analýzy  potrieb finančného zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrh harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina.

Novelou zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov v roku 2003 bolo umožnené oprávneným osobám uplatniť si reštitučný nárok na pozemky zabraté do Vojenského obvodu Javorina zákonom č. 169/1949 Zb. Dôsledkom vyššie uvedenej novely bolo uplatnených cca 3900 reštitučných nárokov na výmeru pozemkov predstavujúcu 32 tis. ha pozemkov v diametrálne odlišných podmienkach ako pri reštitučných nárokoch v civilnom prostredí a v civilnomkatastri nehnuteľností.

V priestore vojenského obvodu Javorina nebol založený štandardný katastrálny operát. Podmienky zakladania právnych vzťahov v pôsobnosti vojenského katastra neboli kompatibilné s civilným katastrom nehnuteľností a s platnými predpismi na úseku katastra nehnuteľností.

Súčasnú parcelu E KN tvorí niekoľko pôvodných pozemkovoknižných parciel a z tohto dôvodu nie je možné v reštitučnom konaní podľa údajov katastra nehnuteľností obnoviť vlastnícke právo v rozsahu a v hraniciach ako bola zobratá.

Niekoľkoročná reštitučná prax vo Vojenskom obvode Javorina ukázala, že bez prepracovania katastrálneho operátu – súboru E KN, nie je možné riešiť zostávajúce reštitučné nároky.

Súčasný operát trpí takými chybami a nedostatkami, ktoré by zakladali potrebu spracovania geometrických plánov na stovky vydávaných  parciel. Na spracovanie takéhoto počtu geometrických plánov by bolo potrebné vynaložiť veľmi veľké finančné prostriedky.

Efektívnejším a lacnejším riešením je vypracovanie „zjednodušených“ registrov obnovenej evidencie pozemkov v dotknutých  katastrálnych  územiach.

Pri nehnuteľnostiach, alebo vlastníckych podieloch, na ktoré nebol uplatnený reštitučný nárok, bude mať štát právnu istotu do budúcnosti pri nakladaní s nehnuteľnosťami.

V rámci konania podľa zákona sa vyrieši aj rozdelenie pôvodných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa správcov. Lesné pozemky budú v správe štátnej organizácie lesného hospodárstva a poľnohospodárske pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu.

Návrhom zákona sa dáva zákonná možnosť vykonať obnovu evidencie aj na územiach, kde sú listy vlastníctva založené a obnoví sa stav pred prechodom vlastníctva na štát. Takýto register nie je možné do katastra nehnuteľností zapísať nakoľko by tým bolo zmenené vlastníctvo bez právneho titulu. O vlastníctve k pozemku je potrebné rozhodnúť v reštitučnom konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb., až potom oprávnená osoba nadobudne k pozemku vlastníctvo.

Návrh zákona sleduje vytvorenie podkladu na vydávanie reštitučných rozhodnutí. Touto úpravou sa vyberie určený operát, ktorý v zmysle zákona určí príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V registri sa preberie grafická časť tohto operátu a k nemu sa vyznačia vlastníci, ktorým boli pozemky zoštátnené. Na základe vydaných reštitučných rozhodnutí sa v katastri vyznačí ako vlastník oprávnená osoba, ktorá návrh na vydanie nehnuteľnosti uplatnila (t. j. do operátu, ktorý určil katastrálny odbor už nebude problém vlastníka zapísať, nakoľko bude jasné o ktorý pozemok ide).

Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na sociálne vplyvya na zamestnanosť, vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy tak, ako je uvedené v doložke vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnymi aktmi Európskej únie.

 

Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Návrh doplnenie ustanovení § 1 upravuje postupy pri vyhotovovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov v územiach, ktoré sú predmetom reštitučných konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb. na území Vojenského obvodu Javorina, ale aj územia, ktoré prešli z dôvodu technickej úpravy štátnych hraníc na územie iného štátu. Ide o neštandardné postupy, ktoré sú potrebné, aby bolo možné realizovať usporiadanie pozemkového vlastníctva v špecifických prípadoch reštitučných konaní a riešení kompenzácii ujmy vlastníkov, ktorí o pozemky prišli pri úprave štátnych hraníc bez náhrady, na ktorú majú nárok. Tieto registre definuje ako zjednodušené.

K bodu 2

Harmonogram bol súčasťou Analýzy potrieb finančného zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a návrh harmonogramu katastrálnych území v bývalom Vojenskom obvode Javorina, schválený uznesením vlády č. 339 z 9. júla 2014. Pri riešení kompenzácii vlastníkov, ktorí o pozemky prišli pri úprave štátnych hraníc bez náhrady, na ktorú majú nárok ide o malý rozsah prác a nie je potrebné harmonogram schvaľovať vo vláde.

K bodu 3

Dopĺňa sa pôvodné znenie o územia týkajúce sa zmeny štátnych hraníc.

K bodu 4

V §4 sa rozširuje okruh členov komisie na obnovu evidencie pozemkov o zástupcov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, povinnej a oprávnenej osoby. Na rozdiel od klasických registrov, je predsedom komisie pri zjednodušených registroch zástupca okresného úradu, nie starosta obce.

K bodu 5

V § 5 sa dopĺňa ustanovenie týkajúce sa použitia správneho poriadku. V prípadoch zjednodušených registrov sa nejedná o konanie, ktoré končí rozhodnutím a výsledky konania nezakladajú žiadne nové práva. Slúžia len na preverenie už realizovaných rozhodnutí a na vydávanie nových rozhodnutí. Z uvedeného dôvodu je použitie správneho poriadku bezpredmetné.

K bodu 6

Doplnením § 5 ods. 2 sa špeciálne postupy v konaní týkajúce sa obnovy evidencie pozemkov pri štandardných situáciách v prípade zjednodušených registroch nebudú realizovať.

K bodu 7

Nové ustanovenie § 7a definuje účel, na ktorý sa tento typ registrov vyhotovuje. Bude slúžiť ako podklad na vydanie reštitučného rozhodnutia, na preverenie správnosti už vydaných rozhodnutí a na riešenie nároku kompenzácie ujmy spôsobenej vlastníkom, ktorých pozemky prešli v minulosti na územie iného štátu pri zmene štátnych hraníc, a z medzinárodnejzmluvy vyplynula povinnosť ujmu riešiť náhradou.

 

K bodu 8

Vzhľadom k neštandardným postupom sa zjednodušený register neschvaľuje rozhodnutím z dôvodu, že vlastníctvo sa nenadobúda vyhotovením registra a slúži len ako podklad na rozhodnutie vydané v správnom konaní.

K bodu 9

V §8 sa dopĺňa odsek 3, ktorým sa prenecháva určenie náležitostí ministerstvu. Operáty, v ktorých sú vedené evidencie pozemkov a vlastníkov sú pre každé katastrálne územie tvoriace bývalý vojenský obvod Javorina odlišné a treba ich samostatne posudzovať. Po vyhodnotení správnym orgánom sa určí rozsah prác a ministerstvo  tento rozsah premietne do zmlúv so zhotoviteľom.

K bodom 10 a 11

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na novelizačné body.

K bodu 12

Ustanovenie § 28a upravuje stav, ktorý nastal pri zmenách vlastníctva, o ktorých rozhodol súd (dedičské rozhodnutia) alebo iný orgán štátnej moci, ktorým došlo k zmene vlastníctva, túto zmenu kataster do katastra nehnuteľností nemohol premietnuť. Oprávnené osoby si neuplatnili nárok na vydanie nehnuteľností v dobrej viere, že im vlastníctvo patrí. Tieto rozhodnutia sa ponechajú v platnosti ale za podmienky, že vlastník vráti vyplatenú náhradu. Na tieto účely nebude možné použiť osvedčenia notára o vydržaní pozemkov, nakoľko nejde o listinu vydanú orgánom verejnej moci.

§ 28b rieši spôsob určenia zhotoviteľa pre zostavenie zjednodušeného registra. Vzhľadom k situácii, že použitie verejného obstarávania by neúmerne predĺžilo lehotu na rozhodovanie, bude riešiť register zhotoviteľ, ktorý vypracoval register v ostatnej časti katastrálneho územia. Vychádza sa zo skutočnosti, že tento zhotoviteľ pozná situáciu v danom území a má aj podklady k vyhotoveniu registra. V prípade že tento subjekt zanikol alebo neprejaví záujem ponúkne sa vyhotovenie tomu kto spracoval register  v danej oblasti, území.

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na novelizačné body.

K bodu 14

V záujme vymožiteľnosti práva a zníženia zaťaženosti súdov SR sa vypúšťajú slová „podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c)“ z predmetného ustanovenia, keďže nesporová forma zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, v ktorej je fond spoluvlastníkom alebo správcom umožní vyriešiť mnohé sporné situácie vyporiadania podielového spoluvlastníctva a pomôže predísť zbytočnej vyťaženosti súdov SR konaniami, ktoré by inak mohli skončiť mimosúdnom dohodou podľa Občianskeho zákonníka.

K bodu 15

Nové ustanovenie zabezpečuje informovanosť osôb, ktoré ešte nemajú ukončené konanie o reštitučných nárokoch, aby si mohli svoje nároky uplatniť.

Nové ustanovenie § 29c upravuje spôsob riešenia postupov okresného úradu v prípadoch, ak neboli pôvodné rozhodnutia v súlade s údajmi o vlastníctve v čase prechodu vlastníctva pozemku na štát s dohodou medzi povinnou osobou a oprávnenou osobou, ktorú správny orgán schválil. V prvej etape na základe údajov zjednodušeného registra zistí, ktoré rozhodnutia je potrebné preveriť. Z tohto rozsahu postupne preberie a posúdi všetky rozhodnutia. Po prerokovaní v komisii sporné rozhodnutia zruší a vydá nové. Nebude sa rušiť rozhodnutie, ak výmera platného rozhodnutia a skutočný nárok predstavujú rozdiel 5 % z vydávaného pozemku. Neprihliada a na polohu pozemku, to znamená, že v prípade ak bol pozemok vydaný podľa majetkového hárku a pozemkovoknižný stav jeho polohy je na inom mieste zostáva rozhodnutie nezmenené.

V prípadoch, ak sa pozemok nedá vydať z dôvodu, že na tento pozemok bolo vydané rozhodnutie o vydaní inej oprávnenej osobe, bude sa riešiť nárok reštitučnou náhradou v inom pozemku vo vlastníctve štátu.

Vzhľadom na neustále zmeny, ktoré prirodzene, ale aj zámerne, v zmenách vlastníctva dochádza, účinnosťou novely zákona sa vyznačí zákaz prevodov dotknutých pozemkov na území bývalého vojenského obvodu Javorina. Táto blokácia sa uvoľní po preverení vydaných rozhodnutí.

V prípadoch, ak sú predložené dohody a nie sú schválené správnym orgánom a nejde o situáciu podľa odseku 3, a dohody nezodpovedajú pôvodnému vlastníctvu v čase prechodu na štát rozhodne správny orgán.

Dopĺňa sa postup okresného úradu a komisie a lehoty na ukončenie a potvrdenie spracovania zjednodušeného registra.

Na účely riešenia zjednodušených registrov sa komisie (§ 4) doplnia o nových členov a ak prešla doba piatich rokov od zápisu registra do katastra nehnuteľností vytvoria sa nové komisie. Nová komisia sa nezriadi pre katastrálne územia kde vôbec obnova nebola, ale funkciu plní tá komisia obce, do ktorej bolo katastrálne územie pôvodné pričlenené.

K článku II

Vypustením tohto ustanovenia sa umožní Ministerstvu obrany Slovenskej republiky vysporiadať pozemky, ktoré sú zastavené stavbami a tiež pozemky, ktoré sú s týmito stavbami funkčne späté.

K článku III

Navrhuje sa účinnosť tohto zákona na 1. apríla 2015.

Bratislava 5. novembra 2014

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 468
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka považuje návrh reformných zmien v justícii za potrebnýhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-navrh-reformnych-zmien-v/478824-clanok.html

Návrh reformného ústavného zákona v oblasti justície, s ktorým prichádza rezort ...

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: