TlačPoštaZväčšiZmenši

299/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:22 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov  vychádza z  požiadavky na zmeny v organizácii pracovného času riadiacich letovej prevádzky, ktorú uplatnil zamestnávateľ a prezidenti odborových organizácií s podporou Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a odvetvovej tripartity MDVRR SR. 

Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky organizácie pracovného času riadiacich letovej prevádzky porovnateľne s členskými štátmi EÚ v súlade s princípom spoločných pravidiel pre výkon tohto povolania. Predložený návrh zákona umožní zamestnávateľovi zabezpečiť vyššiu flexibilitu organizácie pracovného času.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bude naďalej zabezpečená v súlade s právnymi predpismi a v niektorých aspektoch sa podmienky práce riadiacich letovej prevádzky  zlepšia, keďže  rozvrhnutie pracovného času umožní zamestnávateľovi poskytovať riadiacim letovej prevádzky dlhší nepretržitý odpočinok v týždni. V dôsledku navrhovanej zmeny organizácie pracovného času sa  počet riadiacich letovej prevádzky nezvýši; na niektorých pracoviskách táto zmena umožní pokryť denný pracovný čas s menším počtom zamestnancov, tým sa vytvára priestor na výkon ďalších dôležitých činností, ktoré riadiaci letovej prevádzky vykonávajú (napr. výcvik, tvorba metodiky, posudzovanie bezpečnosti letových a prevádzkových postupov a pod.) s celkovým pozitívnym dopadom na kvalitu poskytovaných letových prevádzkových služieb. Zákon bude mať priaznivý dopad  z hľadiska súladu pracovného a osobného života riadiacich letovej prevádzky. Navrhovanú zmenu pracovných podmienok posúdil aj akreditovaný dopravný, letecký a klinický psychológ.   

Kvalifikačné požiadavky povolania riadiaci letovej prevádzky upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.  Navrhovaná zmena organizácie pracovného času je podľa právne záväzných aktov Európskej únie[1]) v oblasti jednotného európskeho vzdušného priestoru považovaná za zmenu funkčného systému[2]) manažmentu letovej prevádzky, čo znamená, že takáto zmena funkčného systému nemôže byť vykonaná bez identifikovania nebezpečenstva, posudzovania rizika (posúdenia možného vplyvu uvedených činiteľov na bezpečnosť lietadla, ako aj posúdenia závažnosti týchto vplyvov s použitím schémy klasifikácie závažnosti[3]). Podľa čl. 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 je zavedenie zmien podmienené súhlasom príslušného orgánu, ktorým v Slovenskej republike je podľa § 48 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad. Dopravný úrad s navrhovanou zmenou súhlasí.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať vplyv na obyvateľstvo, zamestnanosť, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, informatizáciu spoločnosti, a ani na životné prostredie.

            Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,  s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

________________________________________

[1]) Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom zmení.

[2]) Funkčný systém, podľa čl. 2 bod 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011, znamená kombináciu systémov, postupov a ľudských zdrojov organizovaných na výkon funkcie v kontexte ATM (manažmentu letovej prevádzky).

[3]) Príloha II ust. 3.2.4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011.

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I.

K bodu 1

Ide o aktualizáciu názvu v nadväznosti na zákon č. 402/2013. Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 2 a 3

Navrhuje sa flexibilné rozvrhovanie pracovných zmien s dĺžkou dennej a nočnej zmeny najviac 12 hodín, čím sa zabezpečí efektívnejšie využívanie pracovného času riadiacich letovej prevádzky pri súčasnom zlepšení podmienok ich práce, ktoré súvisí s možným predĺžením nepretržitého odpočinku v týždni a pravidelnejším striedaním pracovných zmien.

 

K bodu 4

Limit súhrnného času prestávok v práci sa vypúšťa. Zaručuje sa prestávka v trvaní najmenej 30 minút po dvoch hodinách práce.

 

K bodu 5

Ide o systematickú úpravu - premiestnenie doteraz platného ustanovenia z § 17 ods. 8 do § 18, nakoľko určenie okruhu pracovísk, podmienok a obdobia výkonu ťažkej duševnej práce s vysokou intenzitou práce sa vzťahuje len na poskytovanie prestávok v práci.

Zamestnávateľ vo svojom podaní doloží stanoviská zástupcov zamestnancov, ktoré vyjadrili pri prerokovaní.

 

K bodu 6 a 7

Legislatívno-technické úpravy v súvislosti s bodom 8.

 

K bodu 8

Dopĺňa sa príloha č. 5.

 

 

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť od 1. decembra 2014.

 

 

 

Bratislava 20. augusta 2014

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 377
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Rodné čísla dostali čashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532294-rodne-cisla-dostali-cas/

Zrušenie rodných čísel má odklad. Ich nahradenie náhodným desaťmiestnym kódom schválila ...

Medzinárodné prieskumné asociácie nesúhlasia s 50-dňovým moratóriomhttps://www.teraz.sk/slovensko/medzinarodne-prieskumne-asociacie-ne/429399-clanok.html

Zavedením 50-dňového moratória by sa Slovensko stalo treťou najreštriktívnejšou krajinou na ...

Via Iuris chce pre vyššiu dôveryhodnosť zmeniť výber šéfa GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-pre-vyssiu-doveryhodno/429342-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris chce zvýšiť dôveru v prokuratúru aj prostredníctvom zmeny ...

Nárok na vdovský dôchodok ženám s jedným dieťaťom by sa mohol upraviťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/narok-na-vdovsky-dochodok-zenam-s-j/429308-clanok.html

Do parlamentu predložili dve novely zákonov o sociálnom poistení.

V Českej republike prijali zákon o realitnom sprostredkovaníhttps://www.teraz.sk/ekonomika/v-ceskej-republike-prijali-zakon-o-rea/429306-clanok.html

Historicky prvý zákon o realitnom sprostredkovaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: