TlačPoštaZväčšiZmenši

299/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:22 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov  vychádza z  požiadavky na zmeny v organizácii pracovného času riadiacich letovej prevádzky, ktorú uplatnil zamestnávateľ a prezidenti odborových organizácií s podporou Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a odvetvovej tripartity MDVRR SR. 

Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky organizácie pracovného času riadiacich letovej prevádzky porovnateľne s členskými štátmi EÚ v súlade s princípom spoločných pravidiel pre výkon tohto povolania. Predložený návrh zákona umožní zamestnávateľovi zabezpečiť vyššiu flexibilitu organizácie pracovného času.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bude naďalej zabezpečená v súlade s právnymi predpismi a v niektorých aspektoch sa podmienky práce riadiacich letovej prevádzky  zlepšia, keďže  rozvrhnutie pracovného času umožní zamestnávateľovi poskytovať riadiacim letovej prevádzky dlhší nepretržitý odpočinok v týždni. V dôsledku navrhovanej zmeny organizácie pracovného času sa  počet riadiacich letovej prevádzky nezvýši; na niektorých pracoviskách táto zmena umožní pokryť denný pracovný čas s menším počtom zamestnancov, tým sa vytvára priestor na výkon ďalších dôležitých činností, ktoré riadiaci letovej prevádzky vykonávajú (napr. výcvik, tvorba metodiky, posudzovanie bezpečnosti letových a prevádzkových postupov a pod.) s celkovým pozitívnym dopadom na kvalitu poskytovaných letových prevádzkových služieb. Zákon bude mať priaznivý dopad  z hľadiska súladu pracovného a osobného života riadiacich letovej prevádzky. Navrhovanú zmenu pracovných podmienok posúdil aj akreditovaný dopravný, letecký a klinický psychológ.   

Kvalifikačné požiadavky povolania riadiaci letovej prevádzky upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.  Navrhovaná zmena organizácie pracovného času je podľa právne záväzných aktov Európskej únie[1]) v oblasti jednotného európskeho vzdušného priestoru považovaná za zmenu funkčného systému[2]) manažmentu letovej prevádzky, čo znamená, že takáto zmena funkčného systému nemôže byť vykonaná bez identifikovania nebezpečenstva, posudzovania rizika (posúdenia možného vplyvu uvedených činiteľov na bezpečnosť lietadla, ako aj posúdenia závažnosti týchto vplyvov s použitím schémy klasifikácie závažnosti[3]). Podľa čl. 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 je zavedenie zmien podmienené súhlasom príslušného orgánu, ktorým v Slovenskej republike je podľa § 48 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad. Dopravný úrad s navrhovanou zmenou súhlasí.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať vplyv na obyvateľstvo, zamestnanosť, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, informatizáciu spoločnosti, a ani na životné prostredie.

            Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,  s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

________________________________________

[1]) Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom zmení.

[2]) Funkčný systém, podľa čl. 2 bod 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011, znamená kombináciu systémov, postupov a ľudských zdrojov organizovaných na výkon funkcie v kontexte ATM (manažmentu letovej prevádzky).

[3]) Príloha II ust. 3.2.4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011.

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I.

K bodu 1

Ide o aktualizáciu názvu v nadväznosti na zákon č. 402/2013. Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 2 a 3

Navrhuje sa flexibilné rozvrhovanie pracovných zmien s dĺžkou dennej a nočnej zmeny najviac 12 hodín, čím sa zabezpečí efektívnejšie využívanie pracovného času riadiacich letovej prevádzky pri súčasnom zlepšení podmienok ich práce, ktoré súvisí s možným predĺžením nepretržitého odpočinku v týždni a pravidelnejším striedaním pracovných zmien.

 

K bodu 4

Limit súhrnného času prestávok v práci sa vypúšťa. Zaručuje sa prestávka v trvaní najmenej 30 minút po dvoch hodinách práce.

 

K bodu 5

Ide o systematickú úpravu - premiestnenie doteraz platného ustanovenia z § 17 ods. 8 do § 18, nakoľko určenie okruhu pracovísk, podmienok a obdobia výkonu ťažkej duševnej práce s vysokou intenzitou práce sa vzťahuje len na poskytovanie prestávok v práci.

Zamestnávateľ vo svojom podaní doloží stanoviská zástupcov zamestnancov, ktoré vyjadrili pri prerokovaní.

 

K bodu 6 a 7

Legislatívno-technické úpravy v súvislosti s bodom 8.

 

K bodu 8

Dopĺňa sa príloha č. 5.

 

 

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť od 1. decembra 2014.

 

 

 

Bratislava 20. augusta 2014

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 470
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Šéfa slovenské prokuratury zadržela policie. Údajně pomáhal zločineckému ganguhttps://www.denik.cz/ze_sveta/slovensko-prokuratura-policie-20201022.html

Slovenská policie zadržela a následně obvinila šéfa speciální prokuratury Dušana Kováčika ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: