TlačPoštaZväčšiZmenši

299/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:22 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov  vychádza z  požiadavky na zmeny v organizácii pracovného času riadiacich letovej prevádzky, ktorú uplatnil zamestnávateľ a prezidenti odborových organizácií s podporou Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a odvetvovej tripartity MDVRR SR. 

Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky organizácie pracovného času riadiacich letovej prevádzky porovnateľne s členskými štátmi EÚ v súlade s princípom spoločných pravidiel pre výkon tohto povolania. Predložený návrh zákona umožní zamestnávateľovi zabezpečiť vyššiu flexibilitu organizácie pracovného času.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bude naďalej zabezpečená v súlade s právnymi predpismi a v niektorých aspektoch sa podmienky práce riadiacich letovej prevádzky  zlepšia, keďže  rozvrhnutie pracovného času umožní zamestnávateľovi poskytovať riadiacim letovej prevádzky dlhší nepretržitý odpočinok v týždni. V dôsledku navrhovanej zmeny organizácie pracovného času sa  počet riadiacich letovej prevádzky nezvýši; na niektorých pracoviskách táto zmena umožní pokryť denný pracovný čas s menším počtom zamestnancov, tým sa vytvára priestor na výkon ďalších dôležitých činností, ktoré riadiaci letovej prevádzky vykonávajú (napr. výcvik, tvorba metodiky, posudzovanie bezpečnosti letových a prevádzkových postupov a pod.) s celkovým pozitívnym dopadom na kvalitu poskytovaných letových prevádzkových služieb. Zákon bude mať priaznivý dopad  z hľadiska súladu pracovného a osobného života riadiacich letovej prevádzky. Navrhovanú zmenu pracovných podmienok posúdil aj akreditovaný dopravný, letecký a klinický psychológ.   

Kvalifikačné požiadavky povolania riadiaci letovej prevádzky upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.  Navrhovaná zmena organizácie pracovného času je podľa právne záväzných aktov Európskej únie[1]) v oblasti jednotného európskeho vzdušného priestoru považovaná za zmenu funkčného systému[2]) manažmentu letovej prevádzky, čo znamená, že takáto zmena funkčného systému nemôže byť vykonaná bez identifikovania nebezpečenstva, posudzovania rizika (posúdenia možného vplyvu uvedených činiteľov na bezpečnosť lietadla, ako aj posúdenia závažnosti týchto vplyvov s použitím schémy klasifikácie závažnosti[3]). Podľa čl. 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 je zavedenie zmien podmienené súhlasom príslušného orgánu, ktorým v Slovenskej republike je podľa § 48 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad. Dopravný úrad s navrhovanou zmenou súhlasí.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať vplyv na obyvateľstvo, zamestnanosť, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, informatizáciu spoločnosti, a ani na životné prostredie.

            Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,  s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

________________________________________

[1]) Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom zmení.

[2]) Funkčný systém, podľa čl. 2 bod 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011, znamená kombináciu systémov, postupov a ľudských zdrojov organizovaných na výkon funkcie v kontexte ATM (manažmentu letovej prevádzky).

[3]) Príloha II ust. 3.2.4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011.

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I.

K bodu 1

Ide o aktualizáciu názvu v nadväznosti na zákon č. 402/2013. Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 2 a 3

Navrhuje sa flexibilné rozvrhovanie pracovných zmien s dĺžkou dennej a nočnej zmeny najviac 12 hodín, čím sa zabezpečí efektívnejšie využívanie pracovného času riadiacich letovej prevádzky pri súčasnom zlepšení podmienok ich práce, ktoré súvisí s možným predĺžením nepretržitého odpočinku v týždni a pravidelnejším striedaním pracovných zmien.

 

K bodu 4

Limit súhrnného času prestávok v práci sa vypúšťa. Zaručuje sa prestávka v trvaní najmenej 30 minút po dvoch hodinách práce.

 

K bodu 5

Ide o systematickú úpravu - premiestnenie doteraz platného ustanovenia z § 17 ods. 8 do § 18, nakoľko určenie okruhu pracovísk, podmienok a obdobia výkonu ťažkej duševnej práce s vysokou intenzitou práce sa vzťahuje len na poskytovanie prestávok v práci.

Zamestnávateľ vo svojom podaní doloží stanoviská zástupcov zamestnancov, ktoré vyjadrili pri prerokovaní.

 

K bodu 6 a 7

Legislatívno-technické úpravy v súvislosti s bodom 8.

 

K bodu 8

Dopĺňa sa príloha č. 5.

 

 

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť od 1. decembra 2014.

 

 

 

Bratislava 20. augusta 2014

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 409
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: