TlačPoštaZväčšiZmenši

298/2014 Z. z.

1.2. 2015, 18:00 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA a spoločná správa výborov Národnej rady SR

 

 

A. Všeobecná časť

 

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je naplniť zámer vlády Slovenskej republiky vyjadrený v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016,  a to zlepšenie finančného postavenia pracujúcich študentov. Predloženým vládnym návrhom sa navrhuje

-         zvýšenie hranice príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený,

-         odstránenie vekovej diferenciácie študentov, ktorá podľa platnej právnej úpravy vplývala na hranicu príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený.

 

 Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vplyv vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

 B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

K bodu 1 (§ 4 ods. 5)

 

            Navrhovaná zmena hranice príjmu pre študentov stredných a vysokých škôl pracujúcich na základe dohôd o brigádnickej práci študentov je výsledkom spoločných rokovaní a dohody ministerstva so zástupcami Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl a zástupcami Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zlepšenie podmienok uplatnenia sa študentov na trhu práce a odstránenie doterajšieho diferencovaného prístupu cestou zvýšenia hranice príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený, na jednotnú sumu 200 eur mesačne pre študentov mladších aj starších ako 18 rokov veku.

 

K bodu 2 (§ 226 ods. 1 písm. q) bod 2.   

 

            Ide o legislatívno-technickú zmenu súvisiacu so zmenou ustanovenia § 4 ods. 5.

 

K Čl. II

            Navrhuje sa, aby predmetná zmena nadobudla účinnosť od 1. januára 2015.

 

Bratislava 20. augusta 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

 

1118a

 

Spoločná správa

   

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

 

            Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

 

 I.

 

            Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1292 z 10. septembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:

 

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;

 

 

II.

 

            Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh  zákona  pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

 

 

 

 

 

III.

 

Návrh zákona odporučili schváliť:

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 483 zo 7. októbra 2014,

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 129

z 9. októbra 2014,

 

 

IV.

 

            Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali tieto návrhy:

 

 

1.         V čl. I sa za 1. bod vkladá nový 2. bod a 3. bod, ktoré znejú:

„2. V § 66 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku, určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy starobného dôchodku  sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku. Ak poistencovi podľa prvej vety zaniklo dôchodkové poistenie v kalendárnom roku, v ktorom sa určila suma starobného dôchodku podľa prvej vety alebo sa neurčila suma starobného dôchodku podľa prvej vety z dôvodu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nezískal obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti,  suma starobného dôchodku sa na základe žiadosti o určenie sumy starobného dôchodku poistenca podľa prvej vety určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia  v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

 

(4) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa odo dňa vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.“.

 

3.  V § 66 ods. 9 sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „na žiadosť“.“.

 

V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho bodu.

 

Odôvodnenie:

Navrhuje sa zmeniť doterajšiu právnu úpravu tak, aby sa suma starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 2014 počas poberania tohto dôchodku ex offo určila vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka bez ohľadu na zánik dôchodkového poistenia. Špeciálnu lehotu na rozhodnutie o  určení sumy starobného dôchodku navrhujem z dôvodu zohľadnenia objektívnych technických možností Sociálnej poisťovne. V kontexte uvedeného Sociálna poisťovňa každý kalendárny rok bez žiadosti zvýši sumu starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom kalendárnom roku. Okrem toho sa suma starobného dôchodku na žiadosť zvýši aj z dôvodu zániku dôchodkového poistenia maximálne raz počas kalendárneho roka. Zmenou právnej úpravy sa dosiahne zníženie administratívnej náročnosti pre Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľa a pre poberateľa dôchodku.

 

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.         V čl. I sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:

„2. V § 112 odsek 9 znie:

„(9) Ak sa priznáva dávka spätne aj za obdobie, za ktoré bola vyplatená skôr priznaná iná dávka, na ktorú zanikol nárok alebo zanikol nárok na jej výplatu pre priznanie neskôr priznanej dávky, zúčtuje sa za toto obdobie neskôr priznaná dávka s vyplatenou skôr priznanou inou dávkou, a ak suma vyplatenej skôr priznanej inej dávky

a)         je nižšia ako suma neskôr priznanej dávky, poukáže sa poberateľovi dávky suma rovnajúca sa rozdielu medzi sumou neskôr priznanej dávky a sumou vyplatenej skôr priznanej inej dávky,

b)         dosahuje alebo prevyšuje sumu neskôr priznanej dávky, poukazuje sa poberateľovi dávky suma neskôr priznanej dávky od splátky splatnej v mesiaci, v ktorom sa rozhodlo o neskôr priznanej dávke, znížená o rozdiel sumy vyplatenej skôr priznanej inej dávky a sumy neskôr priznanej dávky od jej priznania do jej splátky splatnej v mesiaci, v ktorom sa rozhodlo o neskôr priznanej dávke; takto znížená suma neskôr priznanej dávky nesmie byť v úhrne s inými dávkami a dôchodkami starobného dôchodkového sporenia nižšia ako suma, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.“.“.

 

V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho bodu.

 

 

Odôvodnenie:

Navrhovanú právnu úpravu navrhujem za účelom úplného finančného zúčtovania súm dávok, pre ktoré zákon o sociálnom poistení nepripúšťa súbeh nárokov alebo súbeh nárokov na ich výplatu. Súčasne navrhujem zaviesť ochranu pre poberateľa dávky priznávanej spätne za obdobie, za ktoré bola vyplatená iná dávka, ktorá spočíva v tom, že suma neskôr priznanej dávky od jej bežnej splátky nesmie byť v úhrne s inými dávkami a dôchodkami starobného dôchodkového sporenia nižšia ako suma, ktorú podľa Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia. Nová právna úprava zúčtovania súm dávok sa bude uplatňovať v prípade, že k súbehu nároku na dávky alebo k súbehu nárokov na ich výplatu dôjde po nadobudnutí účinnosti novej právnej úpravy.

 

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

3.         Čl. I sa dopĺňa 3. bodom, ktorý znie:

„3. Za § 293dg sa vkladá § 293dh, ktorý znie:

㤠293dh

 

(1) Ak poistenec bol 31. decembra 2014 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa od 1. januára 2015 určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru 2015 sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti pred 1. januárom 2015 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca 2015.

 

(2) Poistencovi, ktorý bol v roku 2015 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, poberal tento dôchodok alebo jeho časť a dôchodkové poistenie mu zaniklo pred 31. decembrom 2015 a  nebol dôchodkovo poistený k 31. decembru 2014, sa určí na žiadosť suma starobného dôchodku tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v roku 2015 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. 

 

(3) Zamestnávateľ je povinný predložiť pobočke evidenčný list dôchodkového poistenia za obdobie pred 1. augustom 2006 za zamestnanca, ktorý je poberateľ starobného dôchodku a získal obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti, do 31. januára 2015, ak ho už Sociálnej poisťovni nepredložil.“.“.

 

Odôvodnenie:

Zavádza sa automatické zvýšenie sumy starobného dôchodku bez splnenia podmienky zániku dôchodkového poistenia aj pre tých poberateľov starobného dôchodku, ktorých dôchodkové poistenie trvá k 31. decembru 2014 a z tohto dôvodu im doteraz nemohla byť zvýšená sumy starobného dôchodku na žiadosť. 

Súčasne je potrebné ustanoviť právny režim pre poberateľa starobného dôchodku, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku v roku 2015 a toto poistenie mu zaniklo pred 31. decembrom 2015, avšak nespĺňa podmienky na prepočítanie sumy starobného dôchodku po zániku dôchodkového poistenia, tak, aby nemusel čakať na zvýšenie sumy starobného dôchodku ex offo od 1. januára 2016.

Starobné dôchodky priznané podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 zvyšovali rovnakým mechanizmom ako sa zvyšovali  pred  1. januárom 2004, a preto údaje, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy zvýšenia, zamestnávatelia neboli povinní zasielať Sociálnej poisťovni pred uplatnením nároku na zvýšenie. Navrhujem na účely určenia sumy starobného dôchodku, v ktorej sa zohľadní obdobie dôchodkového poistenia získané poistencom pred 1. januárom 2015, zachovať povinnosť zamestnávateľa predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia za takéto obdobie.

 

V súvislosti s navrhovaným doplnením je potrebné v názve vládneho návrhu zákona za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“.

 

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

V.

 

            Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona  vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  schváliť.

 

 

VI.

 

            Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

 

 

            Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jána Podmanického vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

            Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky  v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 137 zo 14. októbra 2014.

 

 

 

Bratislava 14. októbra 2014

 

 

 

 

 

 

Ján Podmanický v. r.

predseda výboru

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 635
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: