TlačPoštaZväčšiZmenši

284/2014 Z. z.

1.2. 2015, 17:50 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

            Všeobecná časť

 

            Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.

 

            Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom túto inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní  prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce.

 

            Navrhovaný systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu by mal nahradiť časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“), ktorý v súčasnej dobe predstavuje jediný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky na podporu nezávislých (mimo štátom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií) kultúrnych aktivít na Slovensku, s výnimkou oblasti audiovízie.

 

            Počiatky dotačného systému možno hľadať už v roku 1991, kedy vznikol štátny fond Pro Slovakia. Išlo o jeden z prvých štátnych fondov založených po roku 1989 a jeho cieľom bolo najmä vytvoriť „inštitucionalizovanú formu na doplnkové financovanie kultúry“. Nevytvorili sa však podmienky pre viaczdrojové štruktúrované financovanie kultúrneho sektora, a teda ministerstvo kultúry so svojimi priamymi dotáciami a grantmi ostalo jediným zdrojom financovania na celoštátnej úrovni. Fond Pro Slovakia bol však v roku 2002 plne začlenený do organizačnej štruktúry ministerstva kultúry, čím došlo k pozastaveniu jeho transformácie na nezávislú inštitúciu, spravujúcu a financujúcu kultúrne aktivity v krajine. 

 

            Priame napojenie dotačného systému na ústredný orgán štátnej správy so sebou prináša viacero nevýhod, ako napríklad nemožnosť udeliť viacročné, či operačné granty, komplikovaná administratíva, nepružný ročný cyklus vyhlasovania výziev pre jednotlivé programy a s tým súvisiaca prehustenosť kultúrneho diania v druhej polovici roka a „hluché obdobie“ v prvej polovici kalendárneho roka. Dotačný systém je postavený na udeľovaní krátkodobých projektových grantov, ktoré nie sú primerane hodnotené z hľadiska dlhodobého dosahu. Kľúčovým problémom sú aj obmedzené zdroje štátneho rozpočtu a prognóza ich ďalšieho poklesu v čase krízy. Centralizovaná grantová štruktúra do veľkej miery znemožňuje hľadať komplementárne zdroje financovania, ktoré by navýšili existujúce fondy.

 

Medzi ďalšie zdroje financovania aktivít v oblasti umenia a kultúry okrem dotačného systému ministerstva kultúry patria dotačné schémy vyšších územných celkov, miest, granty nadácií súkromných spoločností.

 

            Príkladom úspešného systému podpory kultúry, ktorým sa navrhovaný model fungovania Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) inšpiruje, je Audiovizuálny fond. Ten bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 1. januáru 2009. Počas svojej päťročnej existencie Audiovizuálny fond preukázal, že je schopný efektívne zabezpečiť stabilné finančné zdroje na podporu slovenskej audiovizuálnej kultúry, založené na príspevkoch subjektov, ktoré svoju hospodársku činnosť realizujú aj s použitím audiovizuálnych obsahov. Pozitívny efekt jeho fungovania sa prejavil v kvalitatívnom aj kvantitatívnom raste slovenskej audiovizuálnej tvorby v uplynulom období.

Fungovanie Audiovizuálneho fondu v praxi dokázalo, že princíp odstupu, odbornosti a viaczdrojového financovania prináša do podpory kultúry väčšiu transparentnosť, efektivitu a profesionalitu. Predkladaný návrh zákona preto čerpá z pozitívnych skúseností z činnosti Audiovizuálneho fondu, ale je prispôsobený na špecifické podmienky a potreby podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

 

            Navrhovaná nová koncepcia podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku sa opiera o tieto hlavné zásady:

-           zriadenie fondu ako hlavného finančného zdroja zameraného výlučne na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

-           definovanie úloh a cieľov podpornej činnosti fondu a transparentných pravidiel používania jeho zdrojov,

-           zabezpečenie nezávislosti a odbornosti rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu prostredníctvom charakteru verejnoprávnej inštitúcie,

-           definovanie účelu použitia prostriedkov fondu a mechanizmov kontroly ich používania,

-           definovanie stabilných finančných zdrojov fondu.

 

            Navrhuje sa, aby mal fond právnu formu verejnoprávnej inštitúcie zriadenej osobitným zákonom. Takéto právne postavenie najlepšie zabezpečí jeho nezávislosť a primeraný odstup od orgánov štátnej správy.

 

            Orgánmi fondu budú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Štatutárnym a zároveň najvyšším orgánom fondu bude rada, ktorá bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, ako aj voliť svojho predsedu a podpredsedu, riaditeľa fondu, či vymenúvať členov odborných komisií. Rada bude mať deväť členov, pričom jednou z podmienok na vymenovanie za člena rady je aspoň päťročná odborná prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu. Kontrolným orgánom fondu bude trojčlenná dozorná komisia. Výkonným orgánom fondu bude jeho riaditeľ, ktorý bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondu. Jednotlivé žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov bude menovať rada na návrh profesijných združení v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. O poskytnutí finančných prostriedkov jednotlivých žiadateľov bude riaditeľ rozhodovať na základe hodnotenia odbornej komisie.

 

            Fond by mal nahradiť podstatnú časť súčasného dotačného systému ministerstva kultúry. Pod správou ministerstva kultúry by po zriadení fondu malo ostať poskytovanie dotácií na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, keďže spôsob politiky a podpory ochrany kultúrneho dedičstva a profesionálne zázemie potrebné na ich rozvoj  je odlišné od oblasti tzv. živého umenia. Pod správou ministerstva by naďalej mala ostať aj podpora kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a kultúrne poukazy. Na fond by sa mala presunúť podpora tvorby a šírenia umeleckých diel a ich reflexií. Fond bude podporovať aj projekty z oblasti kreatívneho priemyslu. Jeho zriadenie môže v dlhšom časovom horizonte postupne naštartovať na Slovensku prakticky neexistujúci model mecenášstva a podpory kultúrnych aktivít zo súkromných zdrojov.

 

            Hlavným zdrojom financovania fondu budú v zmysle návrhu zákona príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške 10 000 000  eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

            V súvislosti so zrušením časti dotačného systému ministerstva a prechodu týchto oblastí podpory na fond sa mení aj zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európske únie. 

 

Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a pozitívny sociálny vplyv a vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

 

Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K § 1

 

Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že týmto zákonom sa zriaďuje Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) ako právnická osoba na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inštitúcie.

 

Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu predovšetkým tvorivých aktivít v oblastiach, ktoré zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zveruje do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, a to v oblasti umenia, nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí. Fond nepredstavuje nástroj podpory malého a stredného podnikania, ale vytvára podporné mechanizmy pre tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt – teda konkrétnych aktivít (v zásade tvorivých alebo prezentačných), ktorých výsledkom je v zásade kultúrny produkt (ktorý vždy ak naplní atribúty kultúrneho statku stáva sa súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky) – nebude nikdy vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť bez ďalšieho, a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľom o finančné prostriedky bude fyzická osoba nepodnikateľ alebo podnikateľský subjekt.

 

Pokiaľ ide o pomenovanie oblasti kreatívneho priemyslu je potrebné poukázať na skutočnosť, že práve koncept kreatívnych priemyslov (resp. kultúrnych priemyslov) v sebe významovo zahŕňa viacero oblastí, a zároveň postihuje spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu priemysel, ktorý je dnes chápaný len z pohľadu čistej charakteristiky výroby. Bez ustálenia významu sa dnes používajú rovnako označenia kultúrny a kreatívny priemysel, kultúrne a tvorivé odvetvia alebo len tvorivé odvetvia. Vo všetkých prípadoch, okrem výlučného odlíšenia čisto kultúrnych aktivít (napr. návštevnosť múzeí) zrejmého z kontextu, však tieto odvetvia treba vnímať v podmienkach Slovenska ako kreatívny priemysel, resp. jeho súčasť. Fond bude nástrojom podpory kultúrnych odvetví, ktoré sú prirodzenou súčasťou kreatívneho priemyslu: oblasť tradičného umenia ako napr. výtvarné a divadelné umenie, oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva, či hudba alebo vydavateľská činnosť v oblasti literatúry. Podpora však nebude zameraná na podporu („fungovania“) subjektov, ale podporu kultúrnej produkcie (vytváranie kultúrnych hodnôt). V súčasnosti už nemožno kultúrne aktivity a kreatívne činnosti v oblasti kultúry v najširšom význame oddeliť (tak pojmovo ako ani skutkovo) od ich kontextov a prienikov do odvetví kreatívneho priemyslu. Zákona teda musí obsahovať aj pomenovanie (expressis verbis) kreatívneho priemyslu, bez ktorého by podpora z verejných financií poskytovaná fondom nenachádzala dostatočnú mieru efektívnosti.

 

            Sídlo fondu v hlavnom meste Slovenskej republiky je určené vzhľadom na pôsobnosť fondu.

 

K § 2

 

Ustanovenie vymedzuje činnosti fondu, ktoré spočívajú najmä v realizácii podpornej činnosti špecifikovanej v zákone. Podrobnosti o zriadení a činnosti fondu určí štatút fondu, ktorý schvaľuje rada.

 

Základné činnosti fondu zahŕňajú okrem poskytovania finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí, na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, poskytovania finančných prostriedkov fyzickým osobám, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji profesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,  aj monitorovaciu činnosť podporených projektov, vedenie verejne prístupnej evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, finančných prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami, účasť na činnosti a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

 

K § 3

 

Určujú sa orgány fondu, ktorými sú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Organizačná štruktúra fondu utvára optimálne podmienky pre stabilitu pôsobenia orgánov fondu v spojení s činnosťou administratívno-technického pracoviska - kancelárie fondu a poradného odborného orgánu, ktorým sú odborné komisie, ako aj pre jasné kompetenčné rozdelenie orgánov fondu (rada ako najvyšší samosprávny orgán, riaditeľ ako výkonný orgán a dozorná komisia ako kontrolný orgán) a pre ich súčinnosť a spoluprácu pri efektívnom riadení a kontrole činnosti a hospodárenia fondu ako verejnoprávnej inštitúcie. Úprava zodpovedá samosprávnemu princípu riadenia verejnoprávnej inštitúcie a umožní jednotlivým orgánom fondu transparentne a zodpovedne konať v oblasti vymedzenej týmto zákonom.

 

K § 4 – 8

 

Ustanovenia vymedzujú postavenie, úlohy, kompetencie a poslanie rady. Upravuje sa pôsobnosť rady ako samosprávneho orgánu fondu, ktorý je zároveň aj kolektívnym štatutárnym orgánom fondu, a ktorý zabezpečuje realizáciu činností a plnenie povinností fondu.

 

Rada predstavuje orgán fondu, ktorý strategicky a koncepčne riadi fond a v spojení s hlavnou činnosťou fondu (podporná činnosť) rozhoduje najmä o zásadách, spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a o zásadách poskytovania finančnej podpory z fondu, a to všetko v spojení so schválenými cieľmi fondu a prioritami podpornej činnosti fondu. Rada sa okrem iného oboznamuje s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy so žiadateľom predkladá riaditeľ.

 

            Spôsob vytvorenia a zloženia rady zabezpečuje účasť odbornej verejnosti v procese rozhodovania o smerovaní základných činností fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov. Štyroch členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh profesijných združení, ktoré sú aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, a ktoré zastupujú najmenej 100 osôb a sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti v oblasti umenia,  kultúry alebo kreatívneho priemyslu, čo posilňuje nezávislosť postavenia tohto orgánu. Vzhľadom na príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorým bude fond disponovať, piati z členov rady budú vymenovaní ministrom bez návrhu.

 

            Zložením a počtom členov rady je zabezpečená účasť zástupcov jednotlivých oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v samosprávnom orgáne fondu.

 

            Nakoľko je potrebné, aby členovia rady boli nielen osobami s morálnym kreditom, ale zároveň aj osobami s odbornými skúsenosťami v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ustanovujú sa obligatórne náležitosti pre výkon funkcie člena rady, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa a odborná prax v trvaní najmenej päť rokov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

 

            Upravené sú aj konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci rady a jej vzťah k dozornej komisii, k výkonnému orgánu fondu a odborným komisiám. Navrhované ustanovenia utvárajú priestor pre transparentný verejný a odborný dozor nad praktickou realizáciou podpornej činnosti fondu a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami.

 

            Z dôvodu predchádzania stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena rady s funkciami, povolaniami a niektorými činnosťami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií má člen rady povinnosť bezodkladne o tom písomne informovať predsedu rady a ministra. Funkcia člena rady je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobné ovládanie problematiky. Pre posilnenie nezávislého postavenia rady a pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena rady.

            Funkčné obdobie člena rady je stanovené s ohľadom na zabezpečenie stability rady. Zákon tiež upravuje prípady, kedy sa členstvo v rade končí a taxatívne stanovuje prípady, v ktorých minister člena rady odvolá alebo môže odvolať.

 

            V nadväznosti na postavenie a kompetencie rady sú upravené aj základné pravidlá činnosti a rokovania rady.

 

K § 9 - 12

 

Ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pôsobenie kontrolného orgánu fondu - dozornej komisie. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenie takéhoto orgánu, a to predovšetkým vo vzťahu k využívaniu finančných zdrojov fondu a k nakladaniu s jeho majetkom vo všeobecnosti.

 

Vymenúvaním a odvolávaním dvoch členov dozornej komisie ministrom a jedného člena dozornej komisie ministrom na návrh ministra financií Slovenskej republiky bude zabezpečený dohľad nad využívaním prostriedkov fondu zo štátneho rozpočtu.

 

Upravujú sa tiež konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci dozornej komisie v jej vzťahu k rade a k výkonnému a odbornému orgánu fondu.

 

Zodpovednosť dozornej komisie voči rade je vyjadrená aj predkladaním stanovísk dozornej komisie k návrhu rozpočtu, účtovnej závierke a k výročnej správe fondu, ako aj k ďalším návrhom týkajúcim sa hospodárenia fondu a nakladania s jeho majetkom.

 

Z dôvodu predchádzania možnému stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie s funkciami, povolaniami a niektorými činnosťami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií má člen dozornej komisie povinnosť bezodkladne písomne o tom informovať ministra. Funkcia člena dozornej komisie je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobné ovládanie problematiky, čo je akcentované aj podmienkou členstva, ktorá spočíva v dosiahnutom vzdelaní v špecifickej oblasti a odbornej praxi v minimálnej stanovenej dobe trvania.

 

Zákon tiež upravuje funkčné obdobie člena dozornej komisie, prípady skončenia členstva v dozornej komisii a taxatívne stanovuje prípady, v ktorých minister člena dozornej komisie odvolá.

 

Podrobnosti o činnosti dozornej komisie upraví interný predpis fondu.

 

K § 13 – 15

 

Ustanovenia upravujú postavenie a pôsobnosť riaditeľa, ako výkonného orgánu fondu. Riaditeľ vykonáva svoje kompetencie a plní úlohy vymedzené zákonom a vykonáva ďalšie činnosti na základe a v rozsahu poverenia rady.

 

Okrem iných kompetencií, riaditeľ rozhoduje o prideľovaní podpory fondom, a to na základe stanoviska odborných komisií, pričom finančné prostriedky fondu možno poskytnúť len vtedy, ak ich poskytnutie odborná komisia odporučila.

 

            Upravené sú aj podmienky, za ktorých môže byť zvolená fyzická osoba do funkcie riaditeľa. Riaditeľ zodpovedá rade za činnosť fondu v rozsahu navrhnutej právnej úpravy, má právo zúčastňovať sa na rokovaní rady a v nevyhnutných prípadoch iniciovať jej mimoriadne zasadnutie. Riaditeľ zároveň stojí na čele kancelárie fondu a riadi jej činnosť. S funkciou riaditeľa sú nezlučiteľné funkcie, povolania a činnosti obdobne ako u členov rady. Taxatívne sa vymedzujú prípady, kedy a za akých okolností rada odvolá riaditeľa.

 

            Ustanovenia spresňujú a jednoznačne určujú vzájomný vzťah medzi riaditeľom a radou, resp. dozornou komisiou, a to najmä vo vzťahu k hospodáreniu fondu, k rozhodovaniu o použití jeho zdrojov, k nakladaniu s jeho majetkom a k uskutočňovaniu činností fondu v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi.

 

K § 16

 

            Ustanovenie upravuje zriadenie kancelárie fondu, ktorá vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu. Pracovníci kancelárie fondu sú zamestnancami fondu. Činnosť kancelárie riadi riaditeľ fondu.

 

            Kancelária zabezpečuje najmä administratívne a technické podmienky pre činnosť odborných komisií a vykonáva administratívu vyberaných príspevkov do fondu, ako aj administratívu podpornej činnosti fondu (posudzovanie úplnosti predkladaných žiadostí o finančné prostriedky z fondu, realizácia výziev na doplnenie, administrácia výberu a správy administratívnych úhrad).

 

            Podrobnosti o činnosti kancelárie fondu ustanovuje organizačný poriadok kancelárie ako interný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada.

 

K § 17

 

Ustanovenie upravuje zriadenie osobitných odborných komisií fondu. Tieto komisie predstavujú poradné orgány fondu pri rozhodovaní o poskytnutí individuálnej podpory na základe úplnej žiadosti. 

 

Úlohou odborných komisií je najmä posudzovanie umeleckého a tvorivého potenciálu projektu, na ktorý sa podpora požaduje, ako aj celkového prínosu projektu pre umenie, kultúru a kreatívny priemysel v Slovenskej republike, ako aj posudzovanie finančnej efektívnosti a opodstatnenosti žiadosti (t.j. posúdenie realizovateľnosti projektu na základe žiadateľom predloženého rozpočtu). Žiadosť možno podporiť iba v prípade odporúčania odbornými komisiami.

 

Za účelom zabezpečenia nestrannosti pri posudzovaní žiadostí, upravuje zákon aj vzájomný vzťah medzi členom odbornej komisie a žiadateľom o finančné prostriedky z fondu.

 

Podrobnosti o organizácií zasadnutí a rokovaní komisií, ako aj o organizačnom zabezpečení ich činnosti ustanovuje štatút fondu v spojení s organizačným a rokovacím poriadkom odborných komisií (interný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada).

 

K § 18

 

Ustanovenie uvádza oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na podporu ktorých fond poskytuje finančné prostriedky.

 

Na poskytnutie podpory fondom nie je právny nárok, a teda poskytnutie podpory nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných komisií a podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

 

Navrhovaná právna úprava taktiež obsahuje vymedzenie projektu, ktorý môže byť prostredníctvom fondu podporený. Projektom je v zmysle zákona najmä tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, ktorým sa rozumie hlavne divadelné dielo, dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo, choreografické dielo, tanečné dielo, hudobné dielo, dielo výtvarného umenia a slovesné dielo. Projektom je taktiež tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií, výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom, úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí, mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu možno považovať za významnú v oblasti kultúry.

 

Fond poskytuje finančné prostriedky formou účelovej dotácie, štipendia alebo pôžičky.

 

Štipendium fond poskytuje výlučne fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane, počas presne stanoveného časového obdobia, v zmysle uzavretej zmluvy.

 

Ako podmienka poskytnutia podpory fondom môže byť stanovená povinnosť žiadateľa preukázať spolufinancovanie projektu žiadateľom, t.j. žiadateľ je povinný preukázať, že na financovanie projektu, na podporu ktorého žiada dotáciu fondu, má zabezpečené vlastné finančné prostriedky, resp. finančné prostriedky z iných zdrojov. Spolufinancovanie sa neuplatňuje pri žiadateľoch o štipendium.

 

Za účelom zabezpečenia rýchlosti konania a pružnosti celého systému podpory sa ustanovuje lehota, v ktorej riaditeľ rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov.

 

K § 19 a 20

 

            Ustanovenia konkrétne definujú okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a regulujú predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej príloh.

 

            Po podaní žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo má iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.

 

            Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením.

 

            Úplnú žiadosť predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Následne odborné komisie žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.

 

K § 21

 

Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za konanie fondu pri spracovaní žiadosti, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí. Zo zákona oslobodeným subjektom od platenia administratívneho poplatku sú žiadatelia o štipendium.

 

            Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu.

 

K § 22

 

Ustanovenie špecifikuje zákonné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu a jej obligatórnu písomnú formu v záujme zachovania právnej istoty zmluvných strán a zároveň v záujme zabezpečenia kontrolných a sankčných mechanizmov v prípade porušenia zmluvných povinností tak, aby prostriedky fondu boli použité účelne a náležite vyúčtované spolu s predložením finálneho riešenia projektu.

 

            Mechanizmus uzatvárania zmluvy v zásade sleduje všeobecnú úpravu zmluvného práva obsiahnutú v Občianskom zákonníku (§ 43a a nasl.), pričom sa ustanovuje osobitná lehota na prijatie návrhu zmluvy žiadateľom, ako aj úprava prijatia návrhu zmluvy s výhradami, dodatkami či inými zmenami, ktorá predstavuje protinávrh. V prípade takéhoto nového návrhu zmluvy rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí návrhu zmluvy rada. Novým návrhom však nemožno meniť, či inak upravovať zmluvu v časti určenia účelu podpory, ktorý vyplýva zo žiadosti o poskytnutie podpory a sumy podpory, ktorá má byť poskytnutá.

 

 

K § 23

 

Ustanovenia definujú financovanie fondu a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom fondu.

 

Hlavné zdroje financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, splátky istiny pôžičiek a úrokov z pôžičiek poskytnutých z fondu, úroky z vkladov v bankách, zmluvné sankcie, administratívne poplatky, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

 

Výdavky fondu na vlastnú prevádzku fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú úroky z vkladov v bankách a administratívne poplatky a najviac 3% z celkovej sumy príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho rozpočtu, splátky istiny pôžičiek a úrokov z pôžičiek poskytnutých z fondu, zmluvné sankcie, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. K tomuto obmedzeniu zároveň prináleží povinnosť fondu 97% zákonom stanovených príjmov použiť na svoju činnosť, teda na podporu umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.

 

V záujme transparentnosti hospodárenia sa fondu ukladá povinnosť pravidelne zverejňovať v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora.

 

 

K §  24 a 25

 

Ustanovenia vymedzujú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly k ministerstva kultúry.  Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo kultúry v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 10 000 000  eur. Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z tohto príspevku bude prednostne použitých na podporu priorít stanovených ministerstvom kultúry. Pri stanovovaní priorít bude ministerstvo kultúry prihliadať aj na potrebu prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. V tejto oblasti bude úzko spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,  do ktorého kompetencie spadá koordinácia jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo kultúry v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte  aj osobitný príspevok do fondu, ktorý je poskytovaný prioritne z prostriedkov, ktoré boli do štátneho rozpočtu uhradené ako odvody prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon stanovuje aj termín na odvedenie príspevkov zo štátneho rozpočtu.

 

K § 26

 

Upravuje sa účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, ktoré je fond oprávnený spracúvať, tak aby spracúvanie osobných údajov fondom bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K § 27

 

Spoločné ustanovenie rieši vzťah konaní podľa tohto zákona a správneho konania podľa osobitného predpisu tak, že konanie podľa tohto zákona, teda konanie o poskytnutí podpory, na ktorú nie je právny nárok, nie je správnym konaním.

 

K § 28

 

Prechodnými ustanoveniami sa reguluje použitie finančných prostriedkov fondu, jednak na vlastnú prevádzku a jednak na podpornú činnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že fond začne disponovať po prvý krát plným výberom svojich príjmov až v roku 2016, avšak jeho administratívna prevádzka bude bežať už v roku 2015, je potrebné, aby mal fond možnosť v prvom roku budovania vlastnej infraštruktúry použiť svoje príjmy, ktoré v roku 2015 bude tvoriť výlučne mimoriadny príspevok ministerstva kultúry na vlastnú prevádzku.

 

Ďalej prechodné ustanovenia upravujú termíny na prvé predkladanie žiadostí podľa tohto zákona, na platenie prvých príspevkov zo štátneho rozpočtu do fondu, na vymenovanie členov rady a jej prvé zasadnutie, na schválenie štatútu fondu a na vymenovanie členov dozornej komisie. Predmetné termíny reflektujú fázové zriaďovanie a rozbeh novej inštitúcie - fondu tak, že rada začne pracovať do apríla 2015, dozorná komisia do 31. augusta 2015 a samotná podporná činnosť bude fondom realizovaná až v roku 2016. Prvé zmluvy s prijímateľmi finančných prostriedkov budú uzavreté na základe žiadostí o podporu, podávaných od 30. novembra 2015 až v roku 2016.

 

K čl. II

 

K bodu 1

 

            V súvislosti s vytvorením Fondu na podporu umenia prechádza poskytovanie podpory na účel tvorby a šírenia umeleckých diel a ich reflexií (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 434/2010 Z. z.) z dotačného systému ministerstva kultúry na tento fond.

 

K bodu 2

 

            Podľa § 3 ods. 3 možno dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom, poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe vykonávajúcej správu domu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, teda aj spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „spoločenstvo“). Doplnením odseku 1 sa explicitne vyjadruje, že žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť aj spoločenstvo.

 

K bodu 3

 

            Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie písmena a) v bode 1.

 

K bodom 4 a 5

 

            Z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, dochádza k precizovaniu doterajšieho odseku 3 a to tak, že sa ustanovuje, že dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť len vlastníkovi tejto pamiatky alebo jej správcovi a zavádza sa definícia správcu. Za správcu sa na účely tohto zákona považuje správca majetku podľa osobitného predpisu (správca majetku obce a správca majetku vyššieho územného celku) a tiež správca, ktorý preukáže, že spravuje národnú kultúrnu pamiatku na základe zmluvy. Účelom je vylúčiť, aby sa o dotáciu mohla uchádzať akákoľvek osoba, ktorá sa označí za správcu alebo ju za správcu označí iná osoba. Ďalej sa spresňuje, že dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom, možno poskytnúť osobe vykonávajúcej správu domu (spoločenstvo, správca domu).

 

Termín „pozostatky stavby torzálneho charakteru presahujúce nad zemský povrch a pevne spojené so zemou (zrúcanina)“, sa z dôvodu potrieb aplikačnej praxe nahrádza vhodnejším termínom „stavba torzálneho charakteru“. Z dôvodu, že výpočet kultúrnych pamiatok, na ktorých obnovu možno poskytnúť dotáciu osobe podľa odseku 1 písm. e), f) a h), je nedostatočný, dopĺňa sa tento výpočet o historickú zeleň, archeologickú lokalitu a národnú kultúrnu pamiatku technického charakteru.

 

K bodu 6

 

            Podľa platného právneho stavu, člen komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti alebo jemu blízka osoba, nemôže byť zamestnancom žiadateľa ani zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom. Uvedená skutočnosť spôsobuje v aplikačnej praxi problémy. Napríklad v oblasti múzeí, galérií a knižníc je problém zostaviť komisiu, ktorej členovia by mali dostatočné praktické skúsenosti z reálneho praktického fungovania sústavy múzeí, galérií a knižničného systému Slovenskej republiky a súčasne by neboli zaujatí v zmysle zákonného ustanovenia. Zákon navyše neumožňuje, aby bol zaujatý člen komisie pri rokovaní a vyhodnocovaní konkrétnej žiadosti vylúčený. Osoba, ktorá spĺňa odborné predpoklady, teda často nemôže byť členom komisie, z dôvodu zaujatosti. Vzhľadom na uvedené aplikačné problémy navrhujeme, aby takáto osoba vo všeobecnosti mohla byť členom komisie, ale v prípade, ak bude v konkrétnej veci (pri konkrétnej žiadosti) zaujatá, bude z rokovania a vyhodnocovania takejto žiadosti vylúčená. 

 

 

K bodu 7

 

            Uvádzanie dátumu neschválenia žiadosti považujeme za nadbytočné. Pre splnenie informačnej povinnosti je postačujúce uviesť zoznam neschválených žiadosti, s uvedením identifikácie žiadateľa a dôvodov neschválenia žiadostí.

 

 

K čl. III

 

            Navrhuje sa deň nadobudnutia účinnosti zákona na 1. január 2015, okrem čl. II prvého bodu, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

 

 

 

 

V Bratislave, 14. mája 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

Marek Maďarič, v. r.

minister kultúry

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 500
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Kauza Kočnerova Threema nebol jediný problém Okresného súdu Bratislava I, chýbali mu aj sudcoviahttps://www.webnoviny.sk/kauza-kocnerova-threema-nebol-jediny-problem-okresneho-sudu-bratislava-i-chybali-mu-aj-sudcovia/

Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať ...

Zeman jmenoval ústavním soudcem Šámala. Soud je tak po více než roce kompletníhttps://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenoval-ustavnim-soudcem-samala-soud-je-tak-po-vice-nez-roce-kompletni.A200220_153034_ln_domov_ele

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval dosavadního předsedu ...

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: