TlačPoštaZväčšiZmenši

285/2014 Z. z.

1.2. 2015, 17:52 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

Všeobecná časť

 

                Ústava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 44 každému právo na priaznivé životné prostredie a v čl. 40 tiež každému právo na ochranu zdravia. Spracovanie, úprava alebo zušľachťovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania predstavuje činnosť s výrazným zásahom do práva na priaznivé životné prostredie a potenciálom ho ohroziť a poškodiť a tiež predstavuje potenciálny zásah do zdravia populácie. Predložený návrh zákona preto v súlade s pozitívnym záväzkom štátu na úseku sociálnych práv a práva na priaznivé životné prostredie zavádza zákonný zákaz spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovania skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania.

 

                Vyhradené nerasty ako súčasť nerastného bohatstva sú podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika preto môže rozhodnúť o tom, ako s týmto svojím vlastníctvom naloží, vrátane rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky vyjadrenom vo forme zákona, že spracovanie, úprava alebo zušľachťovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania bude zakázané. Národná rada Slovenskej republiky môže tiež zákonom rozhodnúť o tom, že umožní, aby tento zákaz za určitých okolností neplatil. Navrhuje sa, aby tou okolnosťou bolo súhlasné miestne referendum obyvateľov dotknutých obcí.

 

                Predložený návrh zákona v súvislosti so zákazom spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovania skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania vychádza tiež z princípu rešpektovania a podporovania komunálnej demokracie reprezentovanej miestnym referendom, ktoré predstavuje priame rozhodovanie obyvateľov obce s najvyššou legitimitou. Kladný výsledok miestneho referenda v každej dotknutej obci predstavuje jediný zákonný prostriedok ako prekonať tento zákaz. V záujme toho, aby bolo garantované právo obyvateľov dotknutých obcí rozhodnúť o vyslovení súhlasu so spracovaním, úpravou alebo zušľachťovaním nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovaním skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania sa tiež navrhuje úprava tohto referenda ako obligatórneho.

 

Návrh zákona vychádza preto z konštrukcie, že žiadateľ o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania pred podaním žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR podá každej dotknutej obci návrh na uskutočnenie miestneho referenda o vyslovenie súhlasu na spracovanie, úprava alebo zušľachťovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Za dotknutú sa považuje každá obec, v katastrálnom území ktorej sa navrhuje na spracovanie, úpravu alebo zušľachťovanie nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo sa navrhuje umiestňovať skládku, úložisko alebo odkalisko odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu žiadateľa o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania miestne referendum o vyslovení súhlasu so spracovaním, úpravou alebo zušľachťovaním nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovaním skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania a toto sa uskutoční v lehotách stanovených v § 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak obyvatelia obce v platnom miestnom referende nevyslovia so spracovaním, úpravou alebo zušľachťovaním nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovaním skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania súhlas alebo ak miestne referendum nebude platné, teda ak nebude jeho výsledkom platné pozitívne rozhodnutie, žiadateľ nebude môcť podať návrh o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania. Ak by tak urobil, Ministerstvo životného prostredia konanie o jeho žiadosti preruší a vyzve ho na doplnenie tejto chýbajúcej náležitosti, inak konanie zastaví. Ak bude mať žiadateľ platný kladný výsledok miestneho referenda z každej dotknutej obce, v konaní o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania bude Ministerstvo životného prostredia SR pokračovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nemá negatívny vplyv na podnikateľskú sféru, na zamestnanosť ani na životné prostredie.

 

 

Osobitná časť

 

K Čl. I –

 

Navrhuje sa doplnenie zákona č. 44/1988 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade so všeobecnou časťou dôvodovej správy sú predmetom osobitných ustanovení o použití technológie kyanidového lúhovania nasledovné zákonné pravidlá. Prvým a základným je vyjadrenie zákonného zákazu spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovania skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Tým druhým je umožnenie tejto činnosti pod podmienkou vyslovenia súhlasu v miestnom referende obyvateľmi každej dotknutej obce. Nakoniec sa stanovuje pravidlo, že za dotknutú obec sa považuje každá obec,  v katastrálnom území ktorej sa navrhuje na spracovanie, úpravu alebo zušľachťovanie nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo sa navrhuje umiestňovať skládku, úložisko alebo odkalisko odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Uvedené znamená, že na prelomenie zákazu na spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo umiestňovania skládky, úložiska alebo odkaliska odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania sa vyžaduje súhlas v každej dotknutej obci, inak tento zákaz zostáva platiť.

 

Návrh na uskutočnenie miestneho referenda podá žiadateľ o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania pred podaním žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR. Aby mohli obyvatelia dotknutých obcí posúdiť návrh žiadateľa, návrh zákona stanovuje minimálne obsahové náležitosti jeho návrhu na vyhlásenie miestneho referenda, čo nevylučuje, aby súčasťou návrhu mohli byť aj iné informácie, ktoré podľa žiadateľa prispejú k lepšej a vyššej presvedčivosti a úspešnosti jeho žiadosti. V záujme informovania obyvateľov obce, po vyhlásení miestneho referenda miestnym zastupiteľstvom, obec zverejní tento návrh na úradnej tabuli a na webovom sídle, a to až do body konania miestneho referenda. V záujme ochrany stability rozhodnutia obyvateľov obce a tiež v záujme ochrany obce pred šikanóznymi návrhmi na vyhlásenie miestneho referenda sa navrhuje, aby sa miestne referendum v prípade jeho neúspešného konania o tom istom dobývacom priestore mohlo konať najskôr o štyri roky od jeho uskutočnenia.

 

 

K Čl. II –

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom 1. novembra  2014.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 639
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: