TlačPoštaZväčšiZmenši

197/2014 Z. z.

27.1. 2015, 17:49 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť         

 

Účelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre realizáciu predaja akcií (cenných papierov) štátu, resp. Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“)  formou verejnej ponuky akcií na kapitálovom trhu, tzv. „Initial Public Offering - ponúknutie akcií inštitucionálnym investorom a širokej verejnosti prostredníctvom tzv. prvotnej ponuky akcií (ďalej len „IPO“).

 

            Potreba prijatia legislatívnej úpravy zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o privatizácii“) vyplynula najmä z jednotlivých úloh ku ktorým bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) v spolupráci s FNM zaviazané vládou SR. 

 

            Dňa 13.03.2013 uznesením č. 133/2013 vláda SR zobrala na vedomie „Informáciu o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovými účasťami Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR na podnikaní Slovak Telekom, a. s. a splnomocnila  ministra hospodárstva v spolupráci s predsedom Výkonného výboru FNM a za účasti odborných poradcov iniciovať a viesť rokovania s majoritným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – spoločnosťou Deutsche Telekom AG a s manažmentom Slovak Telekom, a. s. o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovou účasťou Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR v Slovak Telekom, a. s.“. Následne vláda Slovenskej republiky na rokovaní 79/2013 dňa 16.10.2013 vzala na vedomie Informáciu ministra hospodárstva o ďalšom postupe vo vzťahu k majetkovým účastiam Slovenskej republiky, zastúpenej MH SR a FNM na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „ST“), vrátane prípravy návrhu tzv. Memoranda o porozumení. Na základe získaného vládneho mandátu došlo dňa 12.02.2014 k podpisu tzv. Memoranda o porozumení medzi spoločnosťou Deutsche Telekom AG, Slovenskou republikou zastúpenou MH SR, FNM a spoločnosťou ST v súvislosti s predajom 49 % akcií spoločnosti ST slovenskými akcionármi.

 

            Najpreferovanejšou alternatívou predaja majetkových účastí štátu a FNM v spoločnosti ST je predaj prostredníctvom kapitálových trhov (IPO) a subsidiárne v závislosti od viacerých faktorov ovplyvňujúcich vyhliadky na úspech IPO, priamy predaj, prípadne ich kombinácia (tzv. Dual track). Z hľadiska verejného záujmu pri nakladaní s majetkovými účasťami štátu, resp. aj FNM sa predaj majetkových účastí prostredníctvom kapitálových trhov formou IPO, resp. formou Dual track javí ako najtransparentnejší postup a vytvára predpoklady na naštartovanie fungovania kapitálového trhu, ktorého absenciou slovenská ekonomika dlhodobo trpí. Podľa platného Privatizačného zákona sa privatizácia uskutočňuje iba nasledovnými formami:

a) verejná súťaž,

b) verejná dražba,

c) priamy predaj,

d) kupónová metóda a dlhopisová metóda, na ktorú sa zmenila kupónová metóda.

Nakoľko predaj akcií prostredníctvom kapitálového trhu nespadá pod žiadnu z vyššie uvedených foriem privatizácie, je potrebné do budúcna vytvoriť legislatívne predpoklady na možnosť realizácie takejto formy predaja akcií v režime Privatizačného zákona.

 

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, verejné financie a ani sociálne vplyvy.

 

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

 

K Čl. 1

 

k bodu 1

Navrhovaná právna úprava vytvára zákonné predpoklady pre možnosť realizácie predaja akcií (cenných papierov) novým postupom privatizácie formou verejnej ponuky na kapitálovom trhu - IPO. Proces IPO je špecifickým druhom predaja akcií; ide o prísne regulovaný proces, ktorý má svoje pravidlá stanovené jednak osobitnou právnou úpravou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími právnymi predpismi a pravidlami kapitálového trhu (vrátane legislatívy EU), predovšetkým burzovými podmienkami a pravidlami jednotlivých búrz cenných papierov. Z tohto pohľadu ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. týkajúce sa vypracovania a predkladania privatizačného projektu na predaj majetkových účastí štátu pre privatizáciu formou IPO nie sú opodstatnené, účelné a v konečnom dôsledku ani uskutočniteľné. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje úplné vypustenie povinnosti vypracovania privatizačného projektu pri privatizácii postupom IPO.

 

k bodu 2

Navrhuje sa začlenenie novej formy privatizácie verejnou ponukou akcií do právnej úpravy zákona č. 92/1991 Zb.. Rozhodnutie o privatizácii formou verejnej ponuky akcií bude vydávať vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva hospodárstva SR tak, ako je to aj v prípade priameho predaja alebo verejnej dražby.

 

k bodu 3

Navrhujú sa minimálne obsahové náležitosti rozhodnutia o privatizácii formou verejnej ponuky cenných papierov. Spôsob privatizácie by mal napr. vyjadriť percentuálny podiel jednotlivých spôsobov privatizácie akcií spoločnosti (IPO, alebo kombinácia s priamym predajom, tzv. dual track). Podmienky verejnej ponuky by mali vyjadriť podmienky realizácie IPO, jej priebeh, príp. aj podmienky jej zrušenia, pravidlá a podmienky tvorby kúpnej ceny, spôsob predaja, výber kapitálového trhu na ktorom sa predpokladá realizácia predaja akcií a pod. Navrhuje sa, aby vláda SR ako orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkových účastí mala priestor v rámci svojho rozhodovania stanoviť aj prípadné ďalšie podmienky predaja akcií takouto formou, vrátane spojenia IPO s priamym predajom, tzv. dual track.

Vzhľadom k tomu, že ustanovenia zákona súvisiace s privatizačným projektom sa na verejnú ponuku akcií nebudú vzťahovať je potrebné doplniť možnosť vlády uložiť FNM zabezpečenie predaja verejnou ponukou akcií obdobne ako tomu bolo v pôvodnom ustanovení § 10a ods. 6 zákona č. 92/1991 Zb..

 

k bodu 4

Vzhľadom k charakteru IPO ako spôsobu predaja akcií na kapitálovom trhu, nie je možné dané ustanovenie aplikovať pri privatizácii spôsobom IPO.

 

k bodu 5

Navrhuje sa, aby sa pri predaji akcií formou verejnej ponuky cenných papierov FNM postupoval podľa osobitných predpisov, ktoré obsahujú špeciálnu právnu úpravu predaja akcií formou verejnej ponuky cenných papierov. Vzhľadom k tomu, že proces IPO je osobitne a špecificky regulovaným postupom predaja akcií na kapitálovom trhu, nie je možné aplikovať pri tomto postupe niektoré ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb., ktoré sa vzťahujú výlučne na iné formy privatizácie (priamy predaj, verejná dražba).

 

 

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2014.

 

 

 

Bratislava  23. apríla 2014

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 463
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Hromadné žaloby jen u spotřebitelských sporů. Justice osekala návrh zákonahttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hromadna-zaloba-ministerstvo-spravedlnosti-spotrebitelsky-spor-justice-navrh-zakon.A200124_140240_domaci_pmk

Ministerstvo spravedlnosti zúžilo návrh zákona o hromadném soudním řízení.

Poslanci podpořili, aby dva či tři lidé mohli sdílet jedno pracovní místohttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sdilena-pracovni-mista-zakon-snemovna-malacova.A200124_123636_domaci_kop

Zavedení sdílených pracovních míst podpořili v pátek při prvním čtení novely zákoníku ...

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: