TlačPoštaZväčšiZmenši

197/2014 Z. z.

27.1. 2015, 17:49 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť         

 

Účelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre realizáciu predaja akcií (cenných papierov) štátu, resp. Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“)  formou verejnej ponuky akcií na kapitálovom trhu, tzv. „Initial Public Offering - ponúknutie akcií inštitucionálnym investorom a širokej verejnosti prostredníctvom tzv. prvotnej ponuky akcií (ďalej len „IPO“).

 

            Potreba prijatia legislatívnej úpravy zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o privatizácii“) vyplynula najmä z jednotlivých úloh ku ktorým bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) v spolupráci s FNM zaviazané vládou SR. 

 

            Dňa 13.03.2013 uznesením č. 133/2013 vláda SR zobrala na vedomie „Informáciu o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovými účasťami Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR na podnikaní Slovak Telekom, a. s. a splnomocnila  ministra hospodárstva v spolupráci s predsedom Výkonného výboru FNM a za účasti odborných poradcov iniciovať a viesť rokovania s majoritným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – spoločnosťou Deutsche Telekom AG a s manažmentom Slovak Telekom, a. s. o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovou účasťou Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR v Slovak Telekom, a. s.“. Následne vláda Slovenskej republiky na rokovaní 79/2013 dňa 16.10.2013 vzala na vedomie Informáciu ministra hospodárstva o ďalšom postupe vo vzťahu k majetkovým účastiam Slovenskej republiky, zastúpenej MH SR a FNM na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „ST“), vrátane prípravy návrhu tzv. Memoranda o porozumení. Na základe získaného vládneho mandátu došlo dňa 12.02.2014 k podpisu tzv. Memoranda o porozumení medzi spoločnosťou Deutsche Telekom AG, Slovenskou republikou zastúpenou MH SR, FNM a spoločnosťou ST v súvislosti s predajom 49 % akcií spoločnosti ST slovenskými akcionármi.

 

            Najpreferovanejšou alternatívou predaja majetkových účastí štátu a FNM v spoločnosti ST je predaj prostredníctvom kapitálových trhov (IPO) a subsidiárne v závislosti od viacerých faktorov ovplyvňujúcich vyhliadky na úspech IPO, priamy predaj, prípadne ich kombinácia (tzv. Dual track). Z hľadiska verejného záujmu pri nakladaní s majetkovými účasťami štátu, resp. aj FNM sa predaj majetkových účastí prostredníctvom kapitálových trhov formou IPO, resp. formou Dual track javí ako najtransparentnejší postup a vytvára predpoklady na naštartovanie fungovania kapitálového trhu, ktorého absenciou slovenská ekonomika dlhodobo trpí. Podľa platného Privatizačného zákona sa privatizácia uskutočňuje iba nasledovnými formami:

a) verejná súťaž,

b) verejná dražba,

c) priamy predaj,

d) kupónová metóda a dlhopisová metóda, na ktorú sa zmenila kupónová metóda.

Nakoľko predaj akcií prostredníctvom kapitálového trhu nespadá pod žiadnu z vyššie uvedených foriem privatizácie, je potrebné do budúcna vytvoriť legislatívne predpoklady na možnosť realizácie takejto formy predaja akcií v režime Privatizačného zákona.

 

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, verejné financie a ani sociálne vplyvy.

 

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

 

K Čl. 1

 

k bodu 1

Navrhovaná právna úprava vytvára zákonné predpoklady pre možnosť realizácie predaja akcií (cenných papierov) novým postupom privatizácie formou verejnej ponuky na kapitálovom trhu - IPO. Proces IPO je špecifickým druhom predaja akcií; ide o prísne regulovaný proces, ktorý má svoje pravidlá stanovené jednak osobitnou právnou úpravou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími právnymi predpismi a pravidlami kapitálového trhu (vrátane legislatívy EU), predovšetkým burzovými podmienkami a pravidlami jednotlivých búrz cenných papierov. Z tohto pohľadu ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. týkajúce sa vypracovania a predkladania privatizačného projektu na predaj majetkových účastí štátu pre privatizáciu formou IPO nie sú opodstatnené, účelné a v konečnom dôsledku ani uskutočniteľné. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje úplné vypustenie povinnosti vypracovania privatizačného projektu pri privatizácii postupom IPO.

 

k bodu 2

Navrhuje sa začlenenie novej formy privatizácie verejnou ponukou akcií do právnej úpravy zákona č. 92/1991 Zb.. Rozhodnutie o privatizácii formou verejnej ponuky akcií bude vydávať vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva hospodárstva SR tak, ako je to aj v prípade priameho predaja alebo verejnej dražby.

 

k bodu 3

Navrhujú sa minimálne obsahové náležitosti rozhodnutia o privatizácii formou verejnej ponuky cenných papierov. Spôsob privatizácie by mal napr. vyjadriť percentuálny podiel jednotlivých spôsobov privatizácie akcií spoločnosti (IPO, alebo kombinácia s priamym predajom, tzv. dual track). Podmienky verejnej ponuky by mali vyjadriť podmienky realizácie IPO, jej priebeh, príp. aj podmienky jej zrušenia, pravidlá a podmienky tvorby kúpnej ceny, spôsob predaja, výber kapitálového trhu na ktorom sa predpokladá realizácia predaja akcií a pod. Navrhuje sa, aby vláda SR ako orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkových účastí mala priestor v rámci svojho rozhodovania stanoviť aj prípadné ďalšie podmienky predaja akcií takouto formou, vrátane spojenia IPO s priamym predajom, tzv. dual track.

Vzhľadom k tomu, že ustanovenia zákona súvisiace s privatizačným projektom sa na verejnú ponuku akcií nebudú vzťahovať je potrebné doplniť možnosť vlády uložiť FNM zabezpečenie predaja verejnou ponukou akcií obdobne ako tomu bolo v pôvodnom ustanovení § 10a ods. 6 zákona č. 92/1991 Zb..

 

k bodu 4

Vzhľadom k charakteru IPO ako spôsobu predaja akcií na kapitálovom trhu, nie je možné dané ustanovenie aplikovať pri privatizácii spôsobom IPO.

 

k bodu 5

Navrhuje sa, aby sa pri predaji akcií formou verejnej ponuky cenných papierov FNM postupoval podľa osobitných predpisov, ktoré obsahujú špeciálnu právnu úpravu predaja akcií formou verejnej ponuky cenných papierov. Vzhľadom k tomu, že proces IPO je osobitne a špecificky regulovaným postupom predaja akcií na kapitálovom trhu, nie je možné aplikovať pri tomto postupe niektoré ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb., ktoré sa vzťahujú výlučne na iné formy privatizácie (priamy predaj, verejná dražba).

 

 

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2014.

 

 

 

Bratislava  23. apríla 2014

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 519
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

J. Šanta: Kauza Majského bola extrémne ojedinelá a s megaobštrukciamihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-santa-kauza-majskeho-bola-extremn/485598-clanok.html

Túto kauzu treba vnímať ako extrémne dlhú, netreba však podľa nej vnímať priemernú dĺžku ...

Trest za utýranie zvieraťa sa možno zvýši, nelegálne má byť po novom byť aj organizovanie zvieracích zápasovhttps://www.webnoviny.sk/trest-za-utyranie-zvierata-sa-zvysi-nelegalne-ma-byt-po-novom-byt-aj-organizovanie-zvieracich-zapasov/

Tri až osem rokov za mrežami. Toľko môže hroziť páchateľovi, ktorý sa dopustí trestného ...

Šanta: Chcem veriť, že poslanci nového šéfa prokuratúry ešte nevybralihttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/559550-santa-chcem-verit-ze-poslanci-noveho-sefa-prokuratury-este-nevybrali/

Bol jedným z prvých, ktorí sa spomínali medzi kandidátmi na nového generálneho prokurátora.

ZOJ vyzýva Kolíkovú upraviť legislatívny proces dôležitosti reformyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-vyzyva-kolikovu-upravit-proces-d/485503-clanok.html

ZOJ tvrdí, že v predstavených návrhoch sú viaceré veci nejasné a nedostatočne precizované, ...

Kto je sudca Ján Hrubala?https://video.sme.sk/c/22463145/kto-je-sudca-jan-hrubala.html

Do motivačného listu napísal veľkým ZMENA.

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: