TlačPoštaZväčšiZmenši

182/2014 Z. z.

27.1. 2015, 17:37 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami vlastníkov, obhospodarovateľov lesov, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, spresniť a upraviť niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstrániť nejasnosti pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia.

Hlavnými oblasťami zmien sú:

-           vyhlasovanie lesných pozemkov a povinnosti pri územnoplánovacej činnosti,

-           zásady obnovy lesa na holine a zásady vykonávania ťažby,

-           povinnosti pri ochrana lesa,

-           využívanie lesov verejnosťou a zákaz niektorých činností vrátane väzieb na priestupky a iné správne delikty,

-           vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy a jeho zmeny,

-           odborné spôsobilosti v lesnom hospodárstve,

-           správa majetku vo vlastníctve štátu.

Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj návrh na zmenu zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov z dôvodu zosúladenia niektorých ustanovení, resp. zjednotenia znenia citovaných zákonov s navrhovanou novelou zákona o lesoch.

Vyhodnotenie vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uverejnené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je príslušným orgánom v oblasti legálneho pôvodu dreva z ťažby na lesnom pozemku. V predmetnej veci je teda aj príslušným orgánom na vykonanie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. Z uvedeného dôvodu sa v účeloch zákona zvýrazňuje, že týmto zákonom sa, okrem iných skutočností, zabezpečuje vykonanie predmetného nariadenia v časti dotýkajúcej sa legálneho pôvodu dreva z ťažby na lesných pozemkoch (podmienky legálnej ťažby, zisťovanie a sledovanie pôvodu dreva, sankcie, atď.).

K bodu 2

Vzhľadom na dôležitosť funkcií lesa v oblasti výchovy (environmentálna výchova, lesná pedagogika a pod.) navrhuje sa zvýraznenie jej dôležitosti uvedením v príkladmom výpočte spoločenských funkcií lesa.

K bodu 3

Upravuje sa definícia bežného hospodárenia v lesoch, keď za bežné hospodárenie je potrebné považovať vykonávanie činností v lesoch v súlade s týmto zákonom, nielen vykonávanie činností uvedených v pláne hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy. Definícia sa upravuje aj s cieľom predpokladaného zosúladenia so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

K bodu 4

Navrhovanou úpravou sa odstránia súčasné nedostatky súčasného znenia, podľa ktorého neboli v zákone jednoznačne určené kompetencie na rozhodnutie o tom, či dotknutý pozemok nie je lesným pozemkom a na určenie skutočného druhu pozemku priamo v rozhodnutí orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Súčasne sa dopĺňa možnosť usporiadania tzv. čiernych plôch s podmienkou súhlasu orgánu štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.

K bodu 5

Podľa doterajšieho znenia zákona sa katastru nehnuteľností predkladali len rozhodnutia v pochybnostiach podľa odseku 2. Navrhovanou úpravou sa rozširuje predkladanie aj na rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa odseku 3 a upresňujú podmienky predkladania rozhodnutí tomuto orgánu na vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.

K bodu 6

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu a nahradenie pojmu odborného lesného hospodára v súvislosti s používaním zavedenej legislatívnej skratky.

K bodu 7

Upravujú sa povinnosti obhospodarovateľov lesa vo vzťahu k riadnemu vedeniu evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov a zároveň sa tieto zosúlaďujú s § 47 návrhu.

K bodu 8

Vzhľadom na nejednotnosť postupov sa spresňuje, že na vedenie evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov sa nevzťahuje správny poriadok, keďže orgán štátnej správy len eviduje ohlásené zmeny, pričom nerozhoduje o právach a právom chránených záujmoch týchto osôb.

K bodu 9

V odseku 2 sa spresňuje, že súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sa vyžaduje aj k zmenám a doplnkom uvádzanej územnoplánovacej dokumentácie a taktiež možnosti vyjadrenia podmienok súhlasu, ktoré je potrebné rešpektovať.

V súčasnom znení § 6 ods. 3 je podmienka, že územné rozhodnutie o umiestnení stavby na lesnom pozemku je možné vydať až po súhlase vlastníka alebo správcu lesného pozemku. Toto znenie je duplicitné s § 38 stavebného zákona, ktoré v rámci podkladov pre územné rozhodnutie taktiež podmieňuje preukázanie vlastníckeho práva k pozemku pred vydaním územného rozhodnutia. Navrhovanou zmenou sa odstráni duplicita v konaniach orgánov verejnej správy a duplicitná účasť vlastníkov v konaní, v ktorom len záväzným stanoviskom orgán štátnej správy lesného hospodárstva zabezpečuje v územnom plánovaní ochranu lesných pozemkov.

K bodu 10

V rámci aplikačnej praxe dochádza k neodôvodneným problémom pri konaniach súvisiacich s vydokladovaním žiadostí o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov (doterajšia povinnosť je predložiť súhlas každého vlastníka a to bez ohľadu na veľkosť výmery, alebo spoluvlastníckeho podielu). Problémy boli najmä v prípadoch, kedy žiadateľ má iné práva k pozemku, napr. keď lesné pozemky sú zaťažené vecnými bremenami k iným stavbám, alebo v prípadoch, kedy je možné lesné pozemky za účelom konkrétnej stavby vyvlastniť. Navrhovanou úpravou sa zjednoduší a sprehľadní proces konaní o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov a zosúladí sa s postupmi podľa stavebného zákona. Nárok vlastníka lesného pozemku na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva navrhovanou zmenou nie je dotknutý, pretože navrhovaná zmena sa nedotýka § 35 zákona o lesoch.

K bodu 12

Ide o opravu chyby v písaní v pôvodnom predpise, ktorý nesprávne odkazoval na poznámku pod čiarou 12a. Doplnenie textu o výstavbu železničných dráh vyplynulo z potrieb aplikačnej praxe.

K bodu 12

Z dôvodu rôznej aplikácie pri rozhodovaní sa jednoznačne ustanovuje, že výška odvodu musí byť vypočítaná aj v prípade, ak je dôvod na oslobodenie od jeho úhrady. Uvedená skutočnosť je potrebná aj vo väzbe na § 9 ods. 8, podľa ktorého ak nebol dodržaný účel oslobodzujúci od odvodu, alebo ak neboli dodržané podmienky rozhodnutia o vyňatí, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná zaplatiť vypočítaný odvod. Ak by sa výška odvodu neuvádzala, bolo by potrebné nové konanie, ktorým by sa výška odvodu stanovila.

 

K bodu 13

V aplikačnej praxi sa prejavuje nedostatok v súčasnom znení zákona v tom, že nebola určená povinnosť predložiť orgánu, ktorý rozhodnutie o vyňatí vydal doklad, preukazujúci úhradu odvodu. Pretože tento orgán nie je prijímateľom platby, nemá v súčasnosti možnosť vykonať operatívnu kontrolu plnenia povinnosti zaplatenia úhrady v určenom termíne. Navrhovaná úprava odstraňuje tento nedostatok.

Dopĺňa sa aj povinnosť orgánu rozhodujúceho o vyňatí alebo obmedzení využívania presne uviesť dôvody nevydania súhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania lesných pozemkov.

K bodu 14

Z dôvodu, že pri líniových stavbách je proces realizácie náročný, trvá niekoľko rokov a v praxi ho nie je možné v priebehu dvoch rokov ukončiť, navrhuje sa, aby sa za začiatok vykonávania zámeru pri líniových stavbách považoval až začiatok procesu verejného obstarávania.

K bodu 16

V súčasnosti nebol riešený postup pri strate platnosti rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutia o obmedzení využívania. Z uvedeného dôvodu sa odsekom 5 tento postup stanovuje, vrátane postupu zápisu tejto skutočnosti do katastra nehnuteľností.

Odsekom 6 sa navrhuje, v záujme zníženia administratívnej náročnosti konaní súvisiacich s rozhodovaním o vyňatí lesných pozemkov pre špecifické účely malých výmer, z konania o vyňatí vyčleniť konkrétne, zákonom definované účely a vyňatia malých výmer do 30, resp. 15 m2. Takýto postup však bude viazaný vydaním záväzného stanoviska, ktoré je podmienené súhlasom vlastníka v rozsahu podľa navrhovaného znenia § 7 ods. 3. Toto záväzné stanovisko bude podkladom pre vykonávanie činnosti na dotknutom lesnom pozemku a k zmene druhu pozemku dôjde po legalizácii stavby podľa osobitných predpisov, napr. po kolaudačnom rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

V praxi často dochádza k predĺženiu lehoty výstavby alebo dôvodov, pre ktoré k dočasnému vyňatiu došlo. V zmysle súčasnej právnej úpravy však nie je možné predĺžiť platnosť rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku, aj keď bol pozemok vyňatý na čas kratší ako 20 rokov. Navrhovaným doplnením odseku 7 sa rieši tento nedostatok.

Doplnením odseku 8 sa rieši predkladanie rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení hospodárenia na vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.

K bodu 17

Ide o spresnenie spôsobu výpočtu náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri dočasnom vyňatí vo väzbe na úpravu prílohy č. 1 zákona.

K bodu 18

Navrhovanou úpravou, sa v kontexte na navrhované znenie § 8 ods. 5, ruší vzniknutý duplicitný text súčasného znenia v § 9 ods. 7 písm. c) a nahrádza sa novým textom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky na rozvoj infraštruktúry Slovenska. Rozvoj pozemných komunikácií všetkých kategórii, vrátane železničných dráh, je v koncepčných aj programovým materiáloch vlády SR deklarovaný ako verejný záujem, hradený najmä z verejných zdrojov.

 

K bodu 19

Problematika drobenia lesných pozemkov je v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch (zákon č. 180/1995 Z. z., zákon č. 330/1991 Zb.) upravená odlišne, čo spôsobuje v aplikačnej praxi problémy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovenie § 11 uplatňovalo len v minimálnej miere.

K bodu 20

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s prijatím zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novou terminológiou používanou týmto predpisom.

K bodu 21

Ustanovuje sa postup vyhotovenia návrhu osobitného režimu hospodárenia v prípade lesov osobitného určenia v chránených územiach alebo územiach s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov.

K bodu 22

Keďže energetické porasty a lesné plantáže sú zavedené aj v pojmovom aparáte tohto zákona a ich význam v súčasnosti stúpa, je potrebné aj jasnejšie definovanie ich zatriedenia v rámci kategórií lesov a to najmä z toho dôvodu, že v týchto lesných porastoch sa uplatňujú osobitné režimy hospodárenia, avšak nespĺňajú dôvody na zaradenie medzi lesy osobitného určenia.

K bodu 23

Úprava pojmu vo väzbe na navrhované znenie § 39 ods. 1 písm. d).

K bodu 24

Dopĺňa sa možnosť pri lesoch osobitného určenia v chránených územiach vyhotovovať rámcový návrh hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení aj organizáciám ochrany prírody a krajiny za predpokladu, že tieto návrhy vyhotovia osoby odborne spôsobilé na vyhotovovanie programov starostlivosti, pričom sa nebude vyžadovať, aby organizácia ochrany prírody mala na uvedenú činnosť živnostenské oprávnenie.

K bodom 25 a 26

Osobitný režim hospodárenia predstavuje nadštandard – alternatívu bežných modelov hospodárenia ktoré sú výsledkom komplexného zisťovania stavu lesa a sú podkladom pre bežné hospodárenie v lesoch. Keďže rozsah požiadavky vie plánovať výlučne žiadateľ a sú vyhotovené na jeho žiadosť, navrhuje sa, aby tieto boli týmto žiadateľom hradené.

Zároveň sa navrhuje vypustenie výnimky z povinnosti uzatvoriť dohodu s vlastníkom alebo správcom v prípade lesov osobitného určenia vyhlásených z titulu ochrany prírody a krajiny. Návrh je v súlade s novou, nekonfliktnou filozofiou zákona o ochrane prírody a krajiny voči vlastníkom pôdy a rešpektuje uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 471 z roku 2006 ku Koncepcii ochrany prírody a krajiny.

 

K bodu 27

Dopĺňajú sa možnosti zmeny hospodárskeho tvaru lesa (prevod lesa) a jeho podmienky. Podľa doterajšieho znenia bol v § 19 definovaný prevod lesa len ako zmena nízkeho lesa na les vysoký. Avšak v súčasnosti je dôvodné umožniť aj zmenu vysokého lesa na les nízky a to jednak pre prirodzené procesy v lesoch, ako aj zohľadnenie požiadaviek vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.

K bodu 28

Návrhom sa dopĺňajú podmienky a možnosti uplatňovania výberkového hospodárskeho spôsobu.

K bodu 29

Ide o nahradenie nesprávne použitého pojmu, keď veľkosť plochy na nemôže vzťahovať na rub, ktorý je činnosťou, ale na obnovný prvok, ktorý je vymedzeným územím, na ktorom sa činnosť (obnovná ťažba) vykonáva. Zároveň ide o úpravu vo väzbe na navrhované vypustenie § 20 ods. 7.

K bodom 30 a 31

Ide o úpravy súvisiace s doplnením a novou úpravou definície prevodu lesa v § 17.

K bodu 32

Dopĺňa sa podmienka o plnení kritérií zabezpečeného lesného porastu s cieľom ujasnenia, že už od zakladania je potrebné vykonávať činnosť spôsobom, aby došlo k splneniu tohto cieľa. Zároveň sa spresňuje plnenie kritérií pri práci s lesným reprodukčným materiálom v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.

K bodu 33

Ustanovenie sa upravuje z dôvodu zmeny lehôt na zalesnenie, čím sa umožní každému obhospodarovateľovi lesa využiť dve celé vegetačné obdobia, v prípade ochranných lesov tri vegetačné obdobia, na splnenie povinnosti zalesňovania. Dopĺňa sa výnimka z plnenia lehoty na zalesnenie sa s cieľom ochrany života a zdravia občanov na územiach s odumretým a ponechaným lesným porastom. Zároveň sa upresňujú dôvody na vypracovanie harmonogramu obnovy lesa na holine a ustanovuje sa maximálne lehota, do ktorej bude potrebné holiny podľa harmonogramu obnovy lesa na holine zalesniť. Aby nedochádzalo k neúmernému predlžovaniu lehôt bez racionálnych dôvodov, v súlade s princípom proporcionality sa stanovujú minimálne požiadavky na rozsah obnovy na každý rok platnosti harmonogramu obnovy lesa.

K bodu 34

Navrhovaným doplnením sa spresňuje ustanovenie tak, aby nedochádzalo k zámene s dôvodmi na rekonštrukciu lesa podľa § 19, ktorá sa vykonáva zmenou programu starostlivosti o lesy.

K bodu 35

Upravuje sa možnosť predĺženia lehoty na zabezpečenie tak, aby bolo zrejmé, že lehotu možno predĺžiť najviac o dva roky.

 

K bodu 36

Vypúšťajú sa kritériá zabezpečeného lesného porastu, ktoré sú v zmysle § 66 písm. c) upravené vykonávacím predpisom podrobnejšie, ako v dotknutom ustanovení. Väzba na plnenie kritérií je navyše riešená povinnosťou podľa odseku 6 a navrhovaným doplnením odseku 2.

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava vo väzbe na vypustenie odseku pôvodného odseku 7.

K bodu 38

Keďže aj pri opatreniach vykonávaných podľa § 32 a 33 môže dôjsť k vyťaženiu stromov alebo krov, dopĺňajú sa takéto ťažby do mimoriadnej ťažby.

K bodu 39

Úprava pojmu vo väzbe na navrhované znenie § 39 ods. 1 písm. d).

K bodu 40

Navrhuje sa zodpovednosť vykonávateľa ťažby nahradiť zodpovednosťou obhospodarovateľa lesa zabezpečiť šetrné vykonávanie ťažby a vykonanie asanačných opatrení v prípade vzniku poškodenia. Zároveň sa dopĺňa povinnosť ochrany vodných tokov pri vykonávaní ťažby.

K bodu 41

V odseku 5 sa ujasňuje povinnosť vykonania náhodnej ťažby do šiestich mesiacov, ktorá vyplývala len nepriamo z odseku 6 a taktiež sa spresňuje povinnosť hlásenia náhodnej ťažby, keď z doterajšieho znenia nebolo zrejmé, či sa objem 20 % viaže na aktuálnu zásobu porastu, alebo zásobu opísanú v programe starostlivosti o lesy. Zároveň sa upravuje pojem vo väzbe na navrhované znenie § 39 ods. 1 písm. d) a upravuje sa povinnosť orgánu štátnej správy oznamovať vznik dôvodu na náhodnú ťažbu orgánu štátnej správy ochrany prírody.

V odseku 6 sa oproti doterajšej úprave upresňuje rozsah vzniknutej náhodnej ťažby, kedy môže obhospodarovateľ lesa túto spracovať na základe schváleného harmonogramu ťažby. Splnenie dôvodov na schválenie harmonogramu posudzuje pri jeho schvaľovaní príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a zároveň tento orgán oznamuje začatie konanie orgánu ochrany prírody a krajiny.

Navrhovaným znením odsekov 7 až 9 sa upresňujú základné kritériá, ktorými sa reguluje výška ťažieb, ako aj možnosti výnimiek, ktorými možno prekročiť maximálny objem ťažby navrhovaný programom starostlivosti o lesy.

K bodu 42

Dopĺňa sa zásada vykonania ťažby, ktorým je zakmenenie lesného porastu a výnimky z plnenia tejto podmienky. Zakmenenie lesného porastu, by spravidla s cieľom zabezpečenia požadovaného plnenia funkcií lesov nemalo klesať pod sedem desatín plného zakmenenia.

K bodu 43

Legislatívno-technická úprava úvodnej vety vo väzbe na doplnenie nového písmena c).

 

K bodu 44

Dopĺňajú sa povinnosti vykonania potrebných asanačných opatrení po sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva obdobne, ako sú riešené v § 23 pri ťažbe dreva, keďže aj pri týchto činnostiach môže dôjsť k poškodeniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov.

K bodu 45

Do návrhu sa s cieľom umožnenia uloženia sankcií za neplnenie povinností vyplývajúcich z odkazovaného nariadenia (z tohto nariadenia vyplýva pre členské štáty EÚ povinnosť upraviť sankcie za jeho neplnenie) dopĺňa povinnosť obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva uvádzaní dreva na trh uplatňovať systém náležitej starostlivosti.

K bodu 46

Umožňuje sa za stanovených podmienok použiť cudzie pozemky aj na činnosti súvisiace s ťažbou, nielen na prepravu dreva.

K bodu 47

Ujasňuje sa, že lesné cesty sa môžu, a v súčasnosti aj nachádzajú aj na iných druhoch pozemkov ako lesných (napr. zastavané plochy, ostatné plochy s osobitným využitím).

K bodu 48

Dopĺňa sa ustanovenia o povinnosti zabezpečiť aj funkčnosť pozdĺžnych a priečnych odvodňovacích zariadení na lesných cestách, čím sa zabezpečí aj plnenie povinnosti udržiavať ich v stave zodpovedajúcemu účelu lesnej cesty a zároveň sa zabezpečí aj znižovanie rizík vzniku škôd spôsobených vodnou eróziou na cestách, ale aj okolitých pozemkoch a porastoch.

K bodu 49

Po dohode s vlastníkom sa umožňuje využívať cestu komukoľvek, nielen osobám, ktoré hospodária v lesoch alebo zabezpečujú starostlivosť o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na ňom.

K bodom 50 a 52

Navrhovaným ustanovením sa jednoznačne stanovuje povinnosť osôb oprávnených využívať lesnú cestu robiť tak spôsobom, ktorým sa minimalizuje ich prípadné poškodenie. Ak k takej skutočnosti dôjde sú povinné poškodenie odstrániť a informovať o tom vlastníka cesty.

K bodu 49

V súlade s požiadavkou Ministerstva životného prostredia SR sa dopĺňa právo bezplatného využívanie lesných ciest aj pre zložky protipovodňovej ochrany, vodnú a rybársku stráž.

K bodu 53

Ide o úpravu ustanovenia, ktoré sa v praxi ukázalo ako nefunkčné, o čom svedčí množstvo konaní o správnych deliktoch, ako aj súdnych konaní. Navrhuje sa zodpovednosť za plnenie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany preniesť z organizácie ochrany prírody a krajiny na obhospodarovateľa lesa s tým, že náklady na vykonanie týchto opatrení sa považujú za škodu, za ktorú zodpovedá organizácia ochrany prírody a krajiny a teda ju bude povinná po vykonaní opatrení obhospodarovateľovi lesa uhradiť.

K bodu 54

Dopĺňa sa kompetencia orgánu štátnej odbornej kontroly ochranu lesa posudzovať projekty na ochranu lesa pred šírením škodlivých činiteľov z chránených území.

K bodu 55

Dopĺňa sa ustanovenie o spôsobe preukazovania sa lesníckej ochranárskej služby a to hlavne vo vzťahu k jej oprávneniam podľa odseku 4 a § 25 (využívanie lesných ciest).

K bodu 56

Zvýrazňuje sa zodpovednosť osôb vstupujúcich na lesné pozemky za svoje konanie a jednoznačne sa deklaruje, že vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa nenesú zodpovednosť za bezpečnosť týchto osôb. Zároveň sa zvýrazňuje povinnosť postupovať aj podľa osobitných predpisov (napr. zákon o vojenských obvodoch, zákon o ochrane prírody a krajiny), ktoré osobitným spôsobom upravujú aj vstup na lesné pozemky a práva a povinnosti vstupujúcich osôb.

K bodu 55

Upravuje sa vykonávanie a organizovanie iných komerčných aktivít za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch tak, aby tieto boli možné len na základe súhlasu podľa osobitných predpisov, keďže obhospodarovatelia lesov o týchto udalostiach ani neboli informovaní, resp. neboli informovaní dostatočnom časovom predstihu a nemohli ani účinne vymáhať svoje oprávnenia v zmysle odseku 2.

K bodu 56

Dopĺňa sa zákaz jazdy na lesných pozemkoch motocyklami a snežnými skútrami a zároveň sa spresňuje, že za zakázané sa nepovažuje využitie lesnej cesty (nachádzajúcej sa na lesných pozemkoch) ma základe dohody s jej vlastníkom podľa § 25.

K bodu 57

Upravuje sa zákaz vo vzťahu k nadmernému množstvu lesného reprodukčného materiálu, za ktoré sa bude považovať množstvo, ktoré bude použité na ďalšiu produkciu, alebo uvádzanie na trh v zmysle zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.

K bodu 58

Ide o spresnenie zákazu vyplývajúce z doterajšej aplikácie vo väzbe na triádu vlastníckych práv a neoprávneného prisvojovania si cudzej veci odnesením alebo odvezením z lesných pozemkov. Návrh umožní napríklad použiť suché na zem spadnuté drevo na založenie ohňa za dodržania ostatných podmienok stanovených zákonom.

K bodu 59

S cieľom zabránenia zneužitia sa upresňujú výnimky zo zákazu v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku a výnimka pre Horskú záchrannú službu. Zároveň sa upravuje, že určené zákazy sa nevzťahujú na zber a odber lesného reprodukčného materiálu, ktorý je vykonávaný v súlade so zákonom o lesnom reprodukčnom materiáli.

K bodu 60

S cieľom jednoznačnej aplikácie v praxi sa spresňuje, že pri inom využívaní lesov upravenom osobitnými predpismi sa nevyžadujú výnimky zo zakázaných činností, keďže oprávnenia už vyplývajú z týchto osobitných predpisov.

K bodu 61

Opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov nemožno vykonávať len na pozemkoch dotknutých výstavbou, ale na všetkých pozemkoch, na ktorých môže takéto ohrozenie vzniknúť.

K bodu 62

Navrhované ustanovenie umožňuje vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesov uplatňovať princípy trvalo udržateľného a funkčne integrovaného hospodárenia v lesoch podľa medzinárodne uznávaných systémov certifikácie lesov (napr. PEFC, FSC), ktoré nadväzujú aj na celý systém spracovania dreva a jeho uvádzania na trh. Podmienky, ktoré upravuje tento zákon sú najmä napr. v § 28, § 31, § 37 a nasl.

K bodu 63

Doplnenie a úprava sa viaže na jednotky priestorového rozdelenia lesa, v rámci ktorých sa vykonáva podrobné zisťovania a podrobné plánovanie v rámci programov starostlivosti o lesy. Zavedením skratky a úpravami v ďalších ustanoveniach zákona, najmä § 23, sú tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa tými, v rámci ktorých je potrebné dodržiavať ukazovatele hospodárenia, keďže prax dokázala, že dielec pre tieto účely nie je vhodnou jednotkou priestorového rozdelenia lesa.

K bodu 64

Dopĺňa sa kompetencia a povinnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť o zmene lesného celku, ak počas platnosti programu starostlivosti o lesy dôjde k jeho zmene.

K bodu 65

Na základe poznatkov z praxe a nejednoznačnej aplikácie sa spresňujú definície vlastníckeho celku, ktorý sa môže vytvárať len v rámci lesného celku a môže sa priebežne vytvárať a meniť podľa majetkovoprávnych pomerov v ňom.

K bodu 66

Úprava nadväzujúca na úpravu jednotiek priestorového rozdelenia lesa v odseku 1 písm. d) a zároveň sa ujasňujú možnosti vzniku takýchto jednotiek.

K bodu 67

Upravujú sa povinnosti vyznačenie hranice dielca vo väzbe na možnosti jeho vzniku a zmien uvedených v odseku 6.

K bodu 68

Vzhľadom na aplikačnú prax sa taxatívne vymedzuje, že program starostlivosti o lesy nie je nástrojom na usporiadanie majetkovoprávnych pomerov k lesným pozemkom.

K bodu 69

Úprava vo väzbe na zmenu § 39 ods. 1 písm. d).

K bodom 72 a 74

Upravuje sa postup, ak oprávnené osoby a dotknuté orgány svoje pripomienky a požiadavky k postupu vyhotovenia programu starostlivosti o lesy alebo vyjadrenia k jeho schváleniu nepredložia v určenej lehote.

K bodu 73

Obdobne ako pri úprave § 39 ods. 3 sa dopĺňa kompetencia a povinnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť o zmene programu starostlivosti o lesy, ak sa schvaľuje program starostlivosti o lesy pre lesný celok, ktorým sa zmenil aj susedný lesný celok.

K bodu 75

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 76

Navrhuje sa vypustenie technickej spôsobilosti, ako podmienky na získanie spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.

K bodu 77

Spresňujú sa možnosti zániku platnosti osvedčenie, keď podľa doterajšej právnej úpravy sa na zánik platnosti vždy vyžadovalo rozhodnutie ministerstva.

K bodu 78

Navrhuje sa nahradiť pojem „odňatie osvedčenia“ pojmom „zánik platnosti osvedčenia“, keďže k odňatiu dokladu vydaného ministerstvom nedochádza aj z dôvodov uvedených v novo navrhovanom odseku 5. Zároveň sa spresňuje, že na opätovné vydanie osvedčenia po zániku jeho platnosti je potrebné vykonať skúšku odbornej spôsobilosti. V nadväznosti na vypustenie odseku 3 sa vypúšťa aj odnímanie technickej spôsobilosti.

K bodu 79

Legislatívno-technická úprava a úprava textu súvisiaca s vypustením technickej spôsobilosti.

K bodom 80 a 81

Návrhom sa upresňujú dôvody zmeny programu starostlivosti o lesy, pričom jedným z dôvodov bude aj jeho aktualizácia. Upravujú sa preto aj dôvody, podmienky, postup a výsledky aktualizácie programu starostlivosti o lesy.

K bodu 82

Upravujú sa možnosti predkladania lesnej hospodárskej evidencie a dopĺňa sa možnosť ich predkladania v elektronickej forme prostredníctvom webových aplikácií správcu informačného systému lesného hospodárstva.

 

K bodu 83

Dopĺňa sa povinnosť odovzdania lesnej hospodárskej evidencie v prípade zmeny obhospodarovateľa lesa. Z doterajšej praxe a poznatkov vyplynula potreba taxatívneho vymedzenia tejto povinnosti, keď v mnohých prípadoch úmyselne nedošlo k odovzdaniu lesnej hospodárskej evidencie, čo neumožnilo novému obhospodarovateľovi lesa a odbornému lesnému hospodárovi zodpovedne plniť úlohy odborného a diferencovaného hospodárenia v lesoch.

K bodu 84

Európska komisia (DG Eurostat) nahradila koncept súhrnného lesníckeho ekonomického účtu systémom integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy. Európska komisia požaduje predkladanie údajov členskými štátmi, ktoré sú plne v súlade s metodikou systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy.

K bodom 85 a 86

Legislatívno-technická úprava textu.

K bodu 87 a 88

Dopĺňa sa ustanovenie o platnosti skúšky odborného lesného hospodára, keď v praxi sa stávalo, že uchádzač požiadal o vydanie osvedčenia a zápis do registra hospodárov po niekoľkých rokoch od vykonania skúšky, pričom od tejto došlo k výrazným zmenám (najmä v oblasti právnych predpisov a technológií v lesníctve), pričom takáto osoba nemusela absolvovať ani pravidelné školenia v rámci procesu celoživotného vzdelávania a zabezpečenia odbornej úrovne hospodárov. Zároveň sa zvýrazňuje potreba splnenia podmienky vzdelania aj v prípade, ak je hospodárovi vydané osvedčenie a je zapísaný do registra hospodárov na základe splnenia osobitného kvalifikačného predpokladu v zmysle tohto zákona.

Na základe skúseností z praxe sa spresňujú ustanovenia o zániku platnosti osvedčenia a možnosti jeho opätovného vydania. Namiesto odnímania osvedčení sa zavádza systém zániku jeho platnosti a to z taxatívne určených dôvodov, alebo na základe vymedzenia porušenia určených povinností rozhodnutím ministerstva. Taktiež sa v súlade s pôvodným zámerom navrhovateľa zákona upresňuje, že o opätovné vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti po zániku jeho platnosti možno žiadať až po opätovnom úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.

K bodom 89 a 90

Legislatívno-technická úprava textu.

K bodu 91

Upravuje sa povinnosť obhospodarovateľa lesa uzavrieť zmluvný vzťah s odborným lesným hospodárom a to do 15 dní od vzniku postavenia, alebo od zániku zmluvného vzťahu s doterajším odborným lesným hospodárom. Zároveň sa riešia osobitosti, ak je obhospodarovateľom lesa právnická osoba zabezpečujúca činnosť odborného lesného hospodára a tiež väzby na register obhospodarovateľov lesa a odborných lesných hospodárov podľa § 4.

K bodu 92

Upravuje sa spôsob zabezpečenia a vykonania školenia odborných lesných hospodárov.

 

K bodu 93

Dopĺňajú sa povinnosti odborného lesného hospodárstva, ktorých doplnenie vyplynulo z aplikácie zákona v praxi a v nadväznosti na úpravu a doplnenie súvisiacich ustanovení zákona. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti je úradná listina, vydávaná príslušným orgánom štátnej správy, z ktorej plynú jej držiteľovi určité povinnosti a oprávnenia. Z uvedeného dôvodu je potrebné zmeny údajov jeho držiteľa evidovať a aspoň v registri hospodárov aktualizovať. Jednou z povinnosti hospodára je spolupracovať pri kontrole plánu starostlivosti, ktorá sa vykonáva v rámci štátneho dozoru v lesoch. Pretože štátny dozor v lesoch sa nevzťahuje len na výkon kontroly plánu starostlivosti, ale má širší rozmer, je nevyhnutné, aby popri vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa sa štátneho dozoru v lesoch povinne zúčastňoval aj hospodár, ktorý bude usmerňovať realizáciu prípadne uložených opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených pri štátnom dozore v lesoch.

K bodu 94

Navrhovaným znením sa predíde prípadným sporom v tom, že podľa súčasného znenia správca najprv uzatvoril zmluvu (čím sa podľa Občianskeho zákonníka stala platná) až následne ju predložil na udelenie súhlasu ministerstvu, čím boli značne obmedzené kompetencie ministerstva. Taktiež sa navrhovanou úpravou urýchli a zefektívni nakladanie s lesným majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý je často drobných roztrúsených výmer, u doterajšieho správcu v prospech prenajímateľa, ktorým je vo väčšine prípadov vlastník lesných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v susedstve s lesným majetkom vo vlastníctve štátu. Zároveň sa zabraňuje podnájom už prenajatého, resp. vypožičaného majetku vo vlastníctve štátu.

K bodu 95

Rozšírením sa zabezpečia požiadavky lesných odborných škôl na menej nákladné užívanie lesného majetku vo vlastníctve štátu a zabraňuje sa podnájmom už prenajatého, resp. vypožičaného majetku vo vlastníctve štátu.

K bodu 96

Navrhované znenie má zamedziť špekulatívnemu nadobudnutiu lesného majetku vo vlastníctve štátu pri zámenách lesných pozemkov a lesných porastov na nich.

K bodu 97

Navrhovaným znením sa predíde prípadným sporom v tom, že podľa súčasného znenia správca najprv uzatvoril zmluvu (čím sa podľa Občianskeho zákonníka stala platná) až následne ju predložil na udelenie súhlasu ministerstvu, čím boli značne obmedzené kompetencie ministerstva.

K bodu 98

Navrhované znenie rozširuje možnosti zámeny, ktoré vyplývajú z potrieb správcov ostatného majetku vo vlastníctve štátu nadobudnúť aj iný majetok ako lesné pozemky.

K bodu 99

Ustanovením sa vylučuje správny poriadok na postup pri nakladaní s ostatným majetkom vo vlastníctve štátu.

 

K bodu 100

Ustanovenie bližšie upravuje preukazovanie sa člena lesnej stráže pri výkone svojej funkcie.

K bodu 101

Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu zaistenia bezpečnosti člena lesnej stráže pri predvádzaní osoby na útvar Policajného zboru.

K bodu 102

Z praxe pri výkone funkcie člena lesnej stráže vyplynula požiadavka na bližšie špecifikovanie možnosti použitia zbrane.

K bodu 103

Úprava terminológie v súlade s úpravou § 45 ods. 1.

K bodu 104

Práca s verejnosťou a lesná pedagogika patrí k strategickým cieľom Národného lesníckeho programu SR (priorita 18- Podporovať environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného hospodárstva u verejnosti) a rovnako je uvedená medzi prioritami štátnej lesníckej politiky z roku 2009. Podpora aktivít súvisiacich s prácou s verejnosťou a lesnou pedagogikou sa prispeje aj k plneniu Akčného plánu EÚ v oblasti LH (kľúčové opatrenie 10 – Podpora ekologického vzdelávania a informácií) a zabezpečí sa implementácia Koncepcie lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku, schválenej vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

K bodom 105 a 108

Podľa programového vyhlásenia vláda Slovenskej republiky vytvorí legislatívne a ekonomické podmienky na zabezpečenie kompenzácie pre vlastníkov a správcov lesného majetku za environmentálne služby poskytované pre verejnosť a deklaruje podporu neštátneho lesníckeho sektora ako strategického partnera štátu. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje doplnenie možnosti podpory plnenia mimo produkčných funkcií lesov a presadzovania národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. Zároveň sa ustanovuje, že náklady na tieto činnosti sa budú hradiť podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

K bodom 106 a 107

Legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na doplnenie nového písmena q) v odseku 1.

K bodu 109

Upravuje sa termín na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu.

Podľa súčasného znenia, môžu štátnu správu lesného hospodárstva a teda aj štátny dozor v lesoch vykonávať aj zamestnanci bez akéhokoľvek lesníckeho vzdelania, pričom od odborných lesných hospodárov, ktorý sú pri týchto dozoroch kontrolovaný sa toto vzdelanie vyžaduje. Z uvedeného dôvodu sa dopĺňa podmienka vzdelania na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu.

K bodu 110

Úprava kompetencií ministerstva vo väzbe na úpravy § 42.

K bodom 111 a 112

Úprava kompetencií v súlade s návrhom úpravy § 47.

K bodu 113

Úprava kompetencií vo väzbe na úpravu § 8 ods. 6.

K bodu 114

Zmena z dôvodu konverzie na menu euro.

K bodu 115

Upravuje sa vzťah štátneho dozoru v lesoch a rozhodovania vykonávaného v rámci štátneho dozoru v lesoch k zákonu o správnom konaní.

K bodom 116 a 117

Úprava priamo sa viažuca na úpravu zakázaných činností podľa § 31.

K bodom 118 až 122

Zmena z dôvodu konverzie na menu euro.

K bodu 123

Upravuje sa skutková podstata iného správneho deliktu vo vzťahu k potrebe plnenia kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

K bodu 124

Lehota na uloženie pokuty orgánom štátnej správy lesného hospodárstva bola krátka a zo strany účastníkov konania o uložení pokuty sa často zneužívala z dôvodu vyhnutia sa sankčnému postihu.

K bodu 125

Legislatívno-technická úprava vo väzbe na vypustenie § 20 ods. 7 a zmenu § 20 ods. 2.

K bodu 126

Ide o úpravu viažucu sa na potrebu zavedenia a plánovania kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Štvrtá konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe (28. – 30. 04. 2003, Viedeň) prijala deklaráciu „ŽIJÚCI LES“ a v tejto súvislosti schválila „Zdokonalené celoeurópske ukazovatele pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov“, tak ako boli prijaté na stretnutí expertov MCPFE v dňoch 7. – 8. 10. 2002 vo Viedni, Rakúsko. Plnenie kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch vyplýva aj z Národného lesníckeho programu (schválený vládou SR uznesením č. 549 z 27. júna 2007) a Akčného plánu Národného lesníckeho programu (schválený vládou SR uznesením č. 380 z 11. júna 2008).

K bodu 127

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia vyplývajúce z predloženého návrhu.

K bodu 128

Generálne ustanovenie o zavedení legislatívnej skratky.

K bodu 129

Úprava prílohy č. 1 z dôvodu konverzie na menu euro a zmeny § 9 ods. 1.

 

K Čl. II

Európska komisia (DG Eurostat) nahradila koncept súhrnného lesníckeho ekonomického účtu systémom integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy. Európska komisia požaduje predkladanie údajov členskými štátmi, ktoré sú plne v súlade s metodikou systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy.

K Čl. III

Úprava výšky správnych poplatkov, ktoré v súčasnosti nepokrývajú náklady na zabezpečenie skúšok odborných spôsobilostí v lesnom hospodárstve.

K Čl. IV

Vypúšťa sa v prílohe č. 2 ako podmienka viazanej živnosti „Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy“ osvedčenie o technickej spôsobilosti, ktoré sa vypúšťa aj z príslušných ustanovení zákona o lesoch.

K Čl. V

K bodu 1

Upravuje sa povinnosť držiteľa osvedčenia súčasne s oznámením zmeny skutočností uvedených v osvedčení zároveň požiadať o vydanie nového osvedčenia z dôvodu aktualizácie údajov uvedených v osvedčení. Zároveň sa upravuje aj povinnosť držiteľa osvedčenia fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby oznámiť zmenu fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva činnosti s lesným reprodukčným materiálom. Spresňuje sa aj termín, do uplynutia ktorého je držiteľ osvedčenia povinný zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom.

K bodu 2

Dopĺňa sa ustanovenie o dôvodoch zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby v súvislosti so zmenami uvedenými v bode 1, z dôvodu opakovanej neúčasti na školení a z dôvodu vlastnej žiadosti. Uvedené zmeny vyplývajú z aplikačnej praxe doterajšieho znenia zákona.

K bodu 3

Dopĺňa sa ustanovenie o dôvodoch zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby v súvislosti so zmenami uvedenými v bode 1 a zároveň o možnosť zániku osvedčenia na základe rozhodnutia ministerstva.

K bodu 4

Upravujú sa dôvody, na základe ktorých môže ministerstvo rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby. Zároveň sa upravujú ustanovenia kedy a za akých podmienok je možné opätovne požiadať o vydanie osvedčenia.

 

K bodu 5

Upravuje sa vykonateľnosť rozhodnutí o zániku platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti.

K bodu 6

Upravuje sa platnosť osvedčení vydaných podľa doterajších predpisov.

K Čl. VI

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

 

 

Bratislava 26. septembra 2013

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 415
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: