TlačPoštaZväčšiZmenši

181/2014 Z. z.

14.12. 2014, 14:02 |  najpravo.sk

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

A.           Všeobecná časť

Návrh zákona obsahuje novú zákonnú úpravu všeobecných pravidiel pre volebnú kampaň pre všetky druhy volieb a osobitnú úpravu o vedení politickej reklamy v rozhlase a televízii. Takáto úprava v súčasnom právnom poriadku neexistuje a volebná kampaň bola upravená rôznym spôsobom v jednotlivých, samostatných zákonoch upravujúcom voľby a referendum. Cieľom nového zákona je komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby (politických strán, kandidátov), upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.

Základom tejto úpravy je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z roku 2012. Zákon zjednocuje základné pravidlá vedenia volebnej kampane, zavádza jednotnú terminológiu, pretože doterajšie zákony upravovali rovnaké pravidlá rozdielnym vyjadrením, čo v praxi vyvolávalo neustálu diskusiu a prinášalo rôzne aplikačné problémy. Podstatným nedostatkom súčasnej úpravy sa javí najmä nedostatočná kontrola a vyvodzovanie sankcií za porušenie pravidiel vedenia volebnej kampane. Navrhovaný zákon vychádza pri kontrole z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy. Kontrolu a sankcie sa preto navrhuje zveriť týmto orgánom, a to v závislosti, či pôjde o porušenie všeobecných pravidiel (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), pravidiel týkajúcich sa médií (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu) alebo pravidiel o financovaní volebnej kampane (Ministerstvo financií Slovenskej republiky). Navrhuje sa zaviesť sankcie vo forme správnych deliktov, za ktoré budú postihované politické strany, kandidáti, vysielatelia politickej reklamy, vydavatelia periodickej a neperiodickej tlače, ako aj ďalšie osoby, ktorým zákon ukladá povinnosti alebo ich obmedzuje. Samostatným druhom sankcií budú priestupky, ktorých prejednávanie sa zveruje okresným úradom.

Zo systémového hľadiska zákon definuje volebnú kampaň, osoby, ktoré ju vedú a osoby, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s jej vedením. Upravuje sa financovanie volebnej kampane vedenej politickou stranou, kandidátmi na funkciu prezidenta a nezávislými kandidátmi v tzv. komunálnych voľbách. Zavádzajú sa limity pre jednotlivé volebné subjekty, ktorých cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce politické strany a kandidátov. Prekročenie týchto limitov bude sankcionované pokutami.

Zavádza sa nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov. Ide o produkt, ktorý poskytujú banky a je určený na to, aby zriaďovateľ účtu umožnil komukoľvek (verejnosti) oboznámiť sa s obsahom tohto účtu. Zásadným pravidlom je skutočnosť, že volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu. Takéto pravidlá zároveň prispejú k efektívnejšiemu výkonu kontroly a najmä umožnia voličom vytvoriť si názor na kandidujúce subjekty nielen z pohľadu ich volebných programov, ale aj z pohľadu ich financovania, teda podpory od iných súkromných osôb.

Ďalším nástrojom kontroly je povinnosť uverejňovať na webových sídlach nielen sumu výdavkov, ktorú politická strana alebo kandidát plánuje vo voľbách použiť, ale aj uverejniť prehľad všetkých výdavkov, ktoré boli na vedenie kampane vynaložené. Každý kandidujúci subjekt bude zároveň povinný uverejniť aj prehľad výdavkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu aj pred dňom vyhlásenia volieb.

V samostatnom článku sa navrhujú úpravy zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Dôvodom je skutočnosť, že v uplynulých rokoch bola otázka financovania a kontroly financovania politických strán predmetom celospoločenskej diskusie, v rámci ktorej sa k problematike vyjadrovali politológovia, občianske združenia, občania ale aj samotné politické strany, ktoré prezentovali ochotu upraviť pravidlá týkajúce sa tejto problematiky.

Navrhovaná novela prehodnocuje financovanie politických strán smerom k precíznejším a transparentnejším pravidlám financovania, identifikácie poskytovateľov príspevkov a zverejňovania údajov o financovaní. Zmena právnej úpravy prinesie efektívnejšie postupy a pravidlá kontroly, ako aj zodpovednosť predstaviteľov politických strán za transparentnosť financovania, čo pre Slovenskú republiku vyplýva aj z medzinárodných záväzkov.

Touto úpravou sa zároveň zosúlaďuje vnútroštátne právo zakladať politické strany a byť členom politickej strany s článkom 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý v odseku 1 ustanovuje, že: „Každý občan únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu“. Z uvedeného dôvodu zákon umožní založiť politickú stranu a stať sa členom politickej strany aj osobám, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky, ale sú občanmi členského štátu Európskej únie a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Niektoré ustanovenia sú menené aj v nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Novelou zákona sa nezasahuje do súčasného systému a výšky príspevkov poskytovaných politickým stranám zo štátneho rozpočtu, ani do súčasných kompetencií štátnych orgánov.

Úpravou volebnej kampane a novelou zákona o politických stranách sa do právneho poriadku Slovenskej republiky premietajú princípy všeobecnej transparentnosti tak, ako ich akceptuje väčšina štátov zastúpených v Rade Európy, ako aj odporúčania Skupiny štátov proti korupcii (GRECO).

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemusí byť predmetom pripomienkového konania v rámci komunitárneho práva.

Vplyv zákona na verejné rozpočty je uvedený v doložke vplyvov.

 

B.            Osobitná časť

K Čl. I

K § 1:

Vymedzuje sa predmet úpravy tohto zákona, ktorými sú podmienky vedenia volebnej kampane a financovania volebnej kampane pre všetky druhy volieb konané v Slovenskej republike.

K § 2:

Definuje sa pojem volebnej kampane ako akákoľvek činnosť politického subjektu a kandidátov smerujúca k propagácii politických subjektov a kandidátov. Ustanovuje sa, že volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebné moratórium je zavedené vo všetkých doterajších zákonoch upravujúcich voľby s výnimkou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ako nástroj na vytvorenie časového priestoru, v rámci ktorého sa má volič slobodne rozhodnúť komu odovzdá svoj hlas bez ovplyvňovania inými subjektmi, ktoré sa podieľajú na vedení volebnej kampane, alebo ktoré sú nosičmi informácií o kandidátoch. Zákon neobmedzuje subjekty, ktoré sú oprávnené viesť volebnú kampaň do zaregistrovania kandidátnych listín. Významným ustanovením je aj zákaz propagácie politických strán alebo kandidátov v čase vymedzenom pre volebnú kampaň inými subjektmi. Vychádza sa z toho, že kampaň je vecou predovšetkým súťažiacich kandidujúcich subjektov. Nový zákon iným subjektom v súvislosti s týmto obmedzením vytvára priestor, aby svoje názory na podporu kandidujúcich subjektov mohli prejaviť finančne - podporou ich nákladov na vedenie volebnej kampane.

K § 3:

Ustanovuje sa, že politické strany a hnutia môžu na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu vynaložiť maximálne 3 000 000 eur. Inštitút limitu výdavkov na volebné kampaň sa vyskytuje v mnohých krajinách Európskej únie a je vnímaný ako jeden z nástrojov na zabezpečenie rovnosti kandidujúcich subjektov vo voľbách. Z dôvodu transparentnosti použitia finančných prostriedkov na volebnú kampaň sa ukladá politickej strane a politickému hnutiu viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte pre každú volebnú kampaň samostatne. Osobitné účty musia zobrazovať prehľad platobných transakcií a musia byť nepretržite prístupné tretím osobám. Navrhované zviditeľňovanie príjmov a výdavkov vynaložených na kampaň má podať voličovi obraz a informáciu o tom, kto, aký okruh subjektov, akého spektra podporuje daný kandidujúci subjekt. Umožní tým voličovi dozvedieť sa nielen ciele, ktoré prezentuje kandidujúca politická strana, ktoré hodlá vykonať, ak dostane volený mandát, ale aj to, akým politickým smerom je kandidujúci subjekt orientovaný.

O použití finančných a iných prostriedkov na volebnú kampaň sú politické strany a politické hnutia povinné viesť osobitnú evidenciu a poskytovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky na požiadanie doklady z evidencie, prípadne poskytnúť informácie alebo vysvetlenia. Navrhované ustanovenie reaguje na odporúčania Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktoré žiadalo prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti príjmov a výdavkov politických strán a politických hnutí v súvislosti s volebnou kampaňou.

K § 4:

Navrhuje sa, aby predbežnú a záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň predkladali všetky politické strany a politické hnutia, ktoré vedú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu. Nový zákon preberá tieto inštitúty zo zákona o politických stranách a politických hnutiach, z ktorého sa vypúšťajú z dôvodu komplexnosti novej právnej úpravy o volebnej kampani.

Ustanovujú sa náležitosti predbežnej a záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň a lehoty na ich zverejnenie na webovom sídle politickej strany a politického hnutia a na predloženie Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré ich po kontrole, alebo po odstránení prípadných nedostatkov politickou stranou alebo politickým hnutím uverejňuje tiež na svojom webovom sídle.

Navrhnutým ustanovením sa plní odporúčanie GRECO o forme predkladanie predbežných a záverečných správ o volebnej kampani.

K § 5:

Osobitnou úpravou financovania volebnej kampane kandidátmi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky sa vyhovie odporúčaniu GRECO súvisiacemu so zvýšením transparentnosti financovania volebnej kampane týchto kandidátov. Oproti doterajšej úprave obsiahnutej v zrušovanom zákone o voľbách prezidenta Slovenskej republiky ide o komplexnejšiu a precíznejšiu úpravu.

Ustanovuje sa, že kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur pre obidve kolá volieb a zároveň sa ustanovuje, ktoré náklady sa do tejto čiastky započítajú. Taktiež sa ustanovuje, od akých subjektov je kandidát na funkciu prezidenta oprávnený získavať dary a iné bezodplatné plnenia.

Pokiaľ ide o zisťovanie obvyklej ceny politickej reklamy, má sa za to, že pôjde o takú cenu, za ktorú takýto alebo obdobný produkt predávajú iní vysielatelia s licenciou.

Rovnako ako pri politických stranách a politických hnutiach sa kandidátom na funkciu prezidenta ukladá viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitných účtoch, ktoré musia zobrazovať prehľad platobných transakcií a zároveň tieto účty musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu a iba do termínu ustanoveného týmto zákonom.

Kandidát na funkciu prezidenta je povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení, ako aj osobitnú evidenciu finančných prostriedkov použitých na volebnú kampaň. Zároveň sa kandidátom ukladá zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 11. Tieto informácie je kandidát povinný doručiť aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré ich zverejní po dobu piatich rokov.

Na konci paragrafu sa vyjadrujú pravidlá, ktorými sa riadia politické strany, ktoré sa zapoja do volebnej kampane za niektorého z kandidátov na funkciu prezidenta podľa § 2 ods. 3 navrhovaného zákona. Ustanovuje sa, že v týchto voľbách sa na politickú stranu vzťahujú rovnaké pravidlá ako vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ustanovujú sa však odchýlky. Tými sú predovšetkým upustenie od predkladania predbežnej správy a finančný limit, ktorý je rovnaký, aký má kandidát na funkciu prezidenta.

K § 6:

V súlade s odporúčaním GRECO, aby sa navrhuje prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti prostriedkov vynaložených na volebnú kampaň kandidátmi na miestnej a regionálnej úrovni, sa v tomto ustanovení upravuje financovanie volebnej kampane nezávislými kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Výška sumy, ktorú môže kandidát vynaložiť na svoju volebnú kampaň sa ustanovuje v závislosti od funkcie, na ktorú kandidát kandiduje. Určuje sa okruh kandidátov, ktorí musia viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte. Dôvody ustanovenia limitov sú rovnaké ako pre voľby ostatných volených funkcií. Kandidáti na funkcie starostov a primátorov budú mať rovnaké postavenie z hľadiska nakladania s finančnými prostriedkami bez ohľadu na to, či ide o nezávislého kandidáta, alebo o kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Ak volebnú kampaň týchto kandidátov bude viesť politická strana, bude zodpovedná za dodržanie limitov, ktoré sú určené pre jednotlivé funkcie, vrátane zodpovednosti za zverejňovanie vynaložených nákladov na jednom transparentnom účte pre potreby verejnej kontroly. To isté sa vzťahuje aj na kandidátov na predsedov samosprávnych krajov.

Vedenie osobitnej evidencie darov a iných bezodplatných plnení a osobitnej evidencie finančných prostriedkov na volebnú kampaň je obdobne, ako u kandidátov na funkciu prezidenta, uložené aj nezávislým kandidátom. Určuje sa okruh nezávislých kandidátov, ktorí zverejňujú na svojom webovom sídle a zároveň doručujú Ministerstvu financií Slovenskej republiky správu o prostriedkoch, ktoré vynaložili na volebnú kampaň v členení podľa odseku 10.

K § 7:

Ustanovuje sa, že politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo do obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo miestneho zastupiteľstva je povinná postupovať podľa ustanovení o financovaní volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu, okrem odseku 1 § 3. Tým sa zabezpečí informovanosť voličov o cieľoch politiky politickej strany na komunálnej úrovni a preukáže spätosť poslancov s politickou stranou. Aj v týchto voľbách sa pri preukazovaní nákladov na volebnú kampaň bude politická, strana riadiť rovnakými pravidlami, ako pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Výnimkou je predbežná správa, ktorá by v tomto prípade neplnila sledovaný účel a neustanovuje sa ani limit pretože sa ťažko vyjadruje vzhľadom na možný počet podporovaných kandidátov na funkcie poslancov a jeho zavedenie by mohlo spôsobiť nerovnosť pre politické strany.

K § 8:

Ustanovenie zakotvuje, ktoré orgány vykonávajú kontrolu volebnej kampane a niektoré ich oprávnenia vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu. Ide predovšetkým o ministerstvo financií, ktorému zo zákona vyplývajú ťažiskové kompetencie. Keďže vykonávanie kontroly smeruje voči veľkému počtu subjektov na celom území republiky, ustanovuje sa aj pôsobnosť okresných úradov, ako predĺženej ruky ministerstva financií pri vykonávaní kontroly.

Explicitne sa ustanovujú náležitosti záznamu o vykonaní kontroly. Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti ustanovené v § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Keďže ide len o všeobecné podporné ustanovenia a ide o kontrolu iných subjektov ako orgánov verejnej správy, navrhuje sa ako opatrenie proti nečinnosti kontrolovaných subjektov, navrhuje sa zaviesť aj poriadkovú sankciu na vymoženie potrebnej súčinnosti pri výkone kontroly.

V nadväznosti na povinnosti kandidátov a politických strán započítavať do nákladov na volebnú kampaň aj náklady, ktoré im vznikli pred dňom vyhlásenia volieb je potrebné mať na zreteli, že kontrolné orgány budú vychádzať z princípu, podľa ktorého musí byť zrejmá priama súvislosť nákladov vynaložených na propagáciu kandidáta alebo politickej strany s voľbami, ktoré ešte nie sú vyhlásené, ale je zrejmé, že vyhlásené v zákonom ustanovenej lehote budú. Tento princíp zohľadňuje vecnú stránku, pretože časovo toto obdobie nemožno vymedziť. Z propagácie musí byť jednoznačné, že ten, kto ju objednal a realizoval pred vyhlásením volieb, tak robil s úmyslom zviditeľniť sa za účelom získania volenej funkcie.

K § 9:

Najvýznamnejším nosičom informácií týkajúcich sa volebnej kampane, teda propagácie kandidujúcich subjektov sú rozhlasové a televízne médiá. Svojou činnosťou prinášajú informácie najširšiemu spektru voličov. Úprava vysielania politickej reklamy v týchto médiách je vlastná právnym poriadkom skoro všetkých štátov vzhľadom na ich význam.

Zakotvuje sa povinnosť Rozhlasu a televízie Slovenska vyhradiť vysielací čas na vysielanie politickej reklamy a tiež jeho rovnomerné rozdelenie medzi jednotlivé kandidujúce politické subjekty. Vysielateľom, ktorí majú oprávnenie vysielať na základe licencie, sa umožňuje vyhradenie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy a jeho rovnomerné rozdelenie medzi jednotlivé kandidujúce politické subjekty. Navrhované pravidlá majú garantovať rovnosť všetkých kandidujúcich subjektov, ktoré si uplatnia nárok na propagáciu svojej činnosti v týchto médiách. Pri úprave sa vychádzalo aj z doterajšej úpravy a poznatkov praxe.

Náklady na politickú reklamu uhrádzajú kandidujúce politické strany, politické hnutia a koalície. Rozhlasu a televízii Slovenska a vysielateľom s licenciou sa ustanovuje povinnosť zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

K § 10:

Úprava vysielania politickej reklamy pre kandidátov na funkciu prezidenta v rozhlase a televízii je obdobná ako pri voľbách do národnej rady a Európskeho parlamentu a zdôvodnená v odôvodnení § 9 s tým rozdielom, že náklady na politickú reklamu uhrádzajú kandidáti na prezidenta.

K § 11:

Ustanovuje sa čas vysielania politickej reklamy.

Vysielanie politickej reklamy musí byť odlíšené od ostatných vysielaných relácií.

Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci politickej reklamy budú mať kandidujúce politické subjekty.

Za politickú reklamu sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.

Porušenie pravidiel pri vysielaní politickej reklamy sa postihuje podľa osobitných predpisov, ktorým je v tomto prípade zákon č. 308/2008 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná úprava je zosúladená so zákonmi upravujúcimi vysielanie a retransmisiu.

 

 

K § 12:

Upravuje sa vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy, a to tak, že Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu na čas začínajúci sa 21 dní pred dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín pred dňom konania volieb vyhradiť vysielací čas na diskusné programy aj pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom a televíznom vysielaní. Čas vysielania musí byť určený takým spôsobom, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.

                               Zároveň sa zakazuje vysielanie iných ako diskusných programov vyššie uvedených kandidátov v rozhlasovom a televíznom vysielaní, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta je zakázané.

 

K § 13:

                Zakazuje sa zverejňovanie informácií o uvedených kandidujúcich subjektoch v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve, a to v ich prospech, ako aj neprospech v čase 48 hodín pred začiatkom konania volieb až do skončenia hlasovania.

K § 14:

Za účelom zvýšenia transparentnosti vedenia volebnej kampane sa zavádza  povinnosť opatriť produkty volebnej reklamy údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi týchto produktov. Takýto postup sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných a volebných prieskumov verejnej mienky.

Ide o jedno z opatrení, ktoré súvisí s porušovaním pravidiel volebnej kampane. Doterajšia prax ukázala, že často nebolo možné zistiť kto, na pokyn koho a za čo konal pri propagácii v prospech alebo neprospech kandidujúceho subjektu. Zavedením nových pravidiel bude možno odhaliť konania, ktoré sú v rozpore so zákonom a za ktoré bude môcť byť porušovateľ potrestaný.

K § 15:

Ustanovuje sa povinnosť obce všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a upraviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre jednotlivé druhy volieb. Takáto úprava už existovala v doterajších predpisoch. Jej cieľom je určiť pravidlá obcou pre vylepovanie predvolebných plagátov, a to na objektoch a plochách, ktorými obec disponuje.

K § 16:

Zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov sa stále častejšie objavuje v prostriedkoch masovej komunikácie. Tejto činnosti sa venujú najmä renomované inštitúcie vykonávajúce túto činnosť na všeobecne uznávaných princípoch. Vo verejnosti však rezonuje, že za prieskumami verejnej mienky sú neraz ťažko identifikovateľné subjekty a médiá vyjadrujú prostredníctvom odborníkov rôzne názory na ich objektivitu. Často sa hovorí v tomto smere aj o účelových objednávkach. Keďže ide o jeden z významných spôsobov ovplyvňovania voličov, ktorý nadobúda význam najmä v čase približujúcich sa volieb, ustanovuje sa moratórium aj na túto činnosť.

Z uvedeného dôvodu sa zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov v čase 21 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skočenia hlasovania javí ako opodstatnený.

K § 17:

Navrhovaná úprava zakotvuje pre rôzne subjekty povinnosti a obmedzenia. Ako hrozba postihu porušovateľom týchto povinností a obmedzení sa zakotvujú pre právnické osoby, tzv. správne delikty, ktoré majú pôsobiť preventívne, ale aj ako postih pre právnické osoby, ktoré nebudú dodržiavať zákonom ustanovené pravidlá.

V ustanovení sa ustanovujú ich skutkové podstaty a sankcie, ktoré je možné, v prípade ich spáchania, uložiť. Na konanie o správnych deliktoch sa bude vzťahovať všeobecný predpis o správnom konaní, t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

V jednotlivých odsekoch sú tieto skutkové podstaty rozdelené z hľadiska postihu štátnych orgánov tak, aby inklinovali k pôsobnosti toho štátneho orgánu, ktorý má k problematike vymedzením svojej pôsobnosti najbližšie.

Pokiaľ ide o výšku sankcií, navrhované rozpätia zohľadňujú jednak to, že ide o postih právnickej osoby, jednak umožňujú správnemu orgánu posúdiť mieru zavinenia a intenzitu konania alebo nekonania porušovateľa povinnosti alebo zákazu.

K § 18:

Obdobne ako v § 17 sa v tomto ustanovení zavádzajú nové skutkové podstaty priestupkov a sankcie vo vzťahu k fyzickým osobám.

Skutkové podstaty sa viažu jednak priamo k porušeniu zákazov ustanovených v zákone, jednak reagujú na poznatky z praxe a najmä vo verejnosti často diskutovanej otázky, týkajúcej sa tzv. „kupčenia“ s neodovzdanými hlasovacími lístkami.

Pokiaľ ide o konanie a procesné pravidlá, bude sa prejednávanie týchto skutkových podstát riadiť pravidlami ustanovenými osobitným predpisom o priestupkoch, t.j. zákonom SNR

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

K Čl. II

K bodu 1:

Právo voliť a byť volený do orgánov politickej strany a politického hnutia sa priznáva aj občanom iných členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Dôvodom uvedenej úpravy je umožniť občanom iných členských štátov Európskej únie zakladať politické strany a politické hnutia (ďalej len „politická strana“) a byť ich členmi, a tak za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky byť volení do orgánov miestnej samosprávy. Touto úpravou sa zosúlaďuje vnútroštátne právo s článkom 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý v odseku 1 ustanovuje, že: „Každý občan únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu“.

K bodu 2:

Ide o pojmové zosúladenie s inými právnymi predpismi.

 

K bodu 3:

Úprava legislatívno-technického charakteru nadväzujúca na navrhované znenie § 30.

K bodu 4:

Upresňujú sa podmienky zápisu politickej strany s dodatkom „v likvidácii“ do registra strán a dokumentu, ktorý je potrebné predložiť spolu s oznámením likvidátora.

K bodu 5:

Vypustenie § 21 upravujúceho náklady na účely volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje z dôvodu, že uvedená problematika bude súčasťou komplexnej právnej úpravy volebnej kampane v samostatnom zákone.

K bodu 6:

Upresňuje sa § 22 upravujúci príjmy politickej strany. Po navrhovanej úprave § 22 explicitne ustanoví, z ktorých zložiek pozostávajú príjmy politickej strany, pričom sa odstráni priestor na prípadné pochybnosti.

K bodu 7:

Úprava legislatívno-technického charakteru nadväzujúca na terminológiu použitú v § 23 ods. 2 písm. a) bod 1.

K bodu 8:

Upresňuje sa vedenie osobitnej evidencie darov a bezodplatných plnení a sprísňujú sa požiadavky na vedenie osobitnej evidencie prijatých členských príspevkov. Politická strana bude povinná viesť osobitnú evidenciu všetkých členských príspevkov, pričom členské príspevky bude možné prijať iba bezhotovostnou platbou. Uvedená úprava zabezpečí väčšiu transparentnosť financovania politických strán.

K bodu 9:

Zavádza sa povinnosť politickým stranám každoročne do 31. januára zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou ako je minimálna mzda alebo darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda. Uvedená úprava zabezpečí väčšiu transparentnosť financovania politických strán a zároveň umožní verejnosti prístup k informáciám.

K bodu 10:

Úprava legislatívno-technického charakteru.

K bodu 11 a 12:

Podrobnejšie sa upravujú náležitosti darovacej zmluvy. Cieľom je zabezpečenie väčšej transparentnosti financovania a vedenia účtovníctva politických strán.

K bodu 13:

Úprava legislatívno-technického charakteru nadväzujúca na navrhovanú úpravu v § 23

ods. 2 písm. f).

K bodu 14:

                Náležitosti darovacej zmluvy sa rozširujú o podpis štatutárneho orgánu strany. V prípade, ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany.

K bodu 15:

Cieľom rozšírenia vymedzenia pojmu „bezodplatné plnenie“ je okrem príkladov uvedených v tomto ustanovení, pokryť všetky ďalšie prípadné aktivity, ktoré by tretie osoby mohli vyvíjať na prospech a podporu činnosti politickej strany.

K bodu 16:

Navrhovaná úprava obmedzí prípady netransparentného financovania a vedenia účtovníctva politickej strany. V nadväznosti na § 22 ods. 3, v ktorom je politickej strane uložená povinnosť viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení sa navrhovanou úpravou explicitne stanovuje, aké údaje musia uvedené evidencie obsahovať. Zabezpečí sa tak väčšia transparentnosť pri prijímaní darov a iných bezodplatných plnení, ako aj prehľadnosť v uvedených evidenciách.

K bodu 17 a 18:

Ustanovenia § 24 ods. 1 písm. f) a § 24 ods. 1 písm. g) sa navrhovanou úpravou zosúlaďuje s novonavrhovaným zákonom o volebnej kampani. V tomto zákone sa totiž nanovo upravujú subjekty, ktoré môžu poskytovať svoje finančné prostriedky na podporu činnosti politickej strany.

K bodu 19:

Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie väčšej transparentnosti financovania politických strán. Navrhuje sa forma, ktorá umožní identifikovať subjekt, ktorý peňažný dar poskytol. Zároveň sa reaguje na to, že vznikali podozrenia, že politické strany dostávali finančné prostriedky rôznymi formami od neidentifikovateľných sponzorov.

K bodu 20:

S cieľom zabezpečiť komplexnosť právnej úpravy finančných príspevkov, ktoré sú politickým stranám uhrádzané zo štátneho rozpočtu, navrhuje sa do tohto zákona zakotviť ustanovenie týkajúce sa podmienok uhrádzania príspevku za hlasy, ktoré je v súčasnosti predmetom právnej úpravy zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

K bodu 21:

V nadväznosti na odporúčanie „Skupiny štátov proti korupcii“ (ďalej len „GRECO“) zabezpečiť, aby boli výročné správy politických strán ľahko dostupné pre verejnosť ich bude Národná rada Slovenskej republiky zverejňovať na svojom webovom sídle a zároveň ich uloží aj vo verejnej časti registra účtovných závierok v termíne do 31. júla kalendárneho roka, a to po dobu 10 rokov odo dňa ich zverejnenia. S cieľom zabezpečiť prehľadnosť, výročné správy budú zverejňované v členení podľa rokov a bude ich možné vyhľadávať podľa názvu politickej strany. Navrhovaná 10 ročná lehota zverejňovania výročných správ vychádza zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ďalej sa upresňujú a dopĺňajú náležitosti výročnej správy a zavádza sa povinnosť politickej strany uzatvoriť zmluvu o audite s vyžrebovaným audítorom. Ide o zosúladenie s právnou úpravou § 21 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v ktorom sa stanovuje, že zmluva o audite sa uzavrie vždy, ak bol audítor určený žrebom podľa osobitného predpisu (zákona č. 85/2005 Z. z. o  politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov). Taktiež sa zavádza povinnosť politickej strany zložiť kauciu, prostredníctvom ktorej sa sleduje dosiahnutie zabezpečenia úhrady odmeny za vykonanie auditu a zároveň sa navrhuje kompetencia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) zapísať politickú stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ v prípade, ak strana nezloží kauciu v zákonom požadovanej lehote. Dňom tohto zápisu strana vstupuje do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so svojím zrušením. Účinky zápisu strany s dodatkom v likvidácií nastávajú ihneď po vykonaní zápisu do registra.

Ďalej sa zavádza sankcia za neodstránenie nedostatkov výročnej správy v určenom termíne, ktorou je pozastavenie vyplatenia príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do ich odstránenia. Ak strana odstráni nedostatky v určenom termíne, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) strane poukáže príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia jeho vyplácania, avšak znížený o 10%. Cieľom je zavedenie sankcie za neplnenie zákonom stanovenej povinnosti zo strany politickej strany.

V nadväznosti na odporúčania GRECO aby bol zaistený ľahký prístup verejnosti k výročným správam politických strán a zabezpečiť, aby mechanizmus nastolenia sankcií za porušenie pravidiel o financovaní politických strán bol účinný sa navrhuje kompetencia ministerstva vnútra zapísať politickú stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ v prípade, ak strana nepredložila výročnú správu alebo ak nepredložila úplnú výročnú správu ani po výzve na odstránenie nedostatkov, a to v oboch prípadoch za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Dňom tohto zápisu strana vstupuje do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so svojím zrušením. Účinky zápisu strany s dodatkom v likvidácií nastávajú ihneď po vykonaní zápisu do registra.

Ďalej sa stanovujú podmienky, za splnenia ktorých politická strana nemusí vyhotovovať výročnú správu a nemusí mať overenú účtovnú závierku, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, ani správu o preverení súladu hospodárenia strany s týmto zákonom. Dôvodom tejto úpravy je skutočnosť, že politická strana, ktorá vstúpila do likvidácie, a ktorá skončila likvidáciou už nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami, ktoré by inak bola povinná uhradiť ako sankciu za nepredloženie výročnej správy a za vykonanie auditu.

V nadväznosti na odporúčanie GRECO prehodnotiť sankcie za porušovanie pravidiel financovania politických strán tak, aby boli primerané a odradzujúce, upravila sa výška pokút zvlášť pre jednotlivé správne delikty. V prípade sankcie za nepredloženie výročnej správy  v lehote podľa § 30 ods. 1 sa pevne stanovila výška pokuty. Dôvodom tejto úpravy je skutočnosť, že pri posudzovaní porušenia tejto povinnosti nie je priestor pre správnu úvahu orgánu, ktorý vedie konanie o uložení pokuty. Zavedením pevne stanovenej výšky pokuty sa odstráni nebezpečenstvo prípadného subjektívneho posudzovania správneho orgánu pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty a riziko korupcie. V prípade ostatných správnych deliktov sa zavádza pevne stanovená, minimálna výška pokuty a zároveň sa upravuje maximálna výška pokuty.

Ďalej sa v nadväznosti na rozšírenie okruhu povinností, ktoré sa v týmto zákonom ukladajú rozširuje aj počet sankcií za ich nesplnenie. Ide o sankciu, predmetom ktorej je uloženie pokuty v pevne stanovenej výške 1000 eur právnickej osobe, ktorá si nesplní povinnosť uloženú v § 31a.

Zároveň sa predlžuje subjektívna lehota, v rámci ktorej môže ministerstvo vnútra alebo ministerstvo financií uložiť pokuty za jednotlivé správne delikty na dva roky.

K bodu 22:

Zavádza sa oznamovacia povinnosť pre osoby, ktoré poskytnú v kalendárnom roku politickej strane dar alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyššej ako je minimálna mzda. Táto skutočnosť sa oznamuje ministerstvu financií, a to najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Ministerstvo financií vypracuje a uverejní na svojom webovom sídle vzor formulára, na ktorom sa oznámenie bude podávať. Cieľom ustanovenia je zabezpečenie transparentnosti financovania politických strán. Týmto ustanovením sa nadväzuje na navrhované ustanovenie § 22 ods. 5, aby bolo možné overiť pravdivosť politickou stranou zverejnených informácií pre verejnosť.

Fyzická osoba, ktorá si nesplní uvedenú oznamovaciu povinnosť sa dopustí priestupku, za ktorý ministerstvo financií uloží pokutu v pevne stanovenej sume, a to vo výške 300 eur.

K bodu 23:

Ide o prechodné ustanovenia k navrhovanej právnej úprave účinnej od 1. januára 2014. Výročné správy za rok 2013 predložia politické strany podľa predpisov účinných do

31. decembra 2013.

Ďalej sa v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou v § 31a ustanovuje, že prvé oznámenie o poskytnutí príspevku strane za rok 2014 sa predkladá do 31. januára 2015.

Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2013 budú ukončené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.

K Čl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť v rovnakom čase ako zákon o výkone volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku vzhľadom na ich vzájomnú previazanosť.

V Bratislave 14. augusta 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní  vládneho návrhu zákona o volebnej   kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 660) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o volebnej   kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 660) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade   s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

 

I.

 

                Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 760  z 11. septembra 2013 pridelila  vládny  návrh zákona o volebnej   kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 660) na prerokovanie týmto výborom:

 

                Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,            

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny   rozvoj

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;

 

                Výbory prerokovali predmetný vládny  návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

II.

 

                Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol  vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu  zákona podľa   § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

III.

 

                Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

 

                Ústavnoprávny   výbor Národnej rady Slovenskej republiky  uznesením č. 415 zo 6. mája 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 286. z 29. apríla 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 159 z 12. mája 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre  kultúru a médiá  uznesením č. 144 zo 6.  mája 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

 

                Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre  ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 128 zo 6. mája 2014 s vládnym  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

 

 

IV.

 

                Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto  správy vyplývajú  tieto  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

1.            V čl. I sa v § 2 ods. 1 za slová „politických hnutí“ vkladá čiarka a slová „a kandidátov“ sa nahrádzajú slovami „kandidátov a tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada,“.

 

Navrhovanou úpravou sa spresňuje definícia volebnej kampane, aby bol zrejmý rozdiel medzi kampaňou vedenou podľa tohto zákona a vyjadrovaním názorov občanov v súvislosti s voľbami. Cieľom nových ustanovení je umožniť aj iným subjektom, než politickým stranám a kandidátom vyjadrovať regulovanou formou názory na kandidujúce subjekty a to tak v ich prospech, ako aj v ich neprospech.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.            V čl. I § 2 sa vypúšťa odsek 3.

 

                                      Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

 

                                                                              V tejto súvislosti sa vykoná legislatívno-technická úprava

                                                                vnútorných odkazov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

3.            V čl. I sa v § 2 ods. 4 slovo „3“ nahrádza slovom „1“.

 

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s doplnením tretích strán ako subjektov, ktoré vedú volebnú kampaň.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

4.            V čl. I sa v § 3 ods. 1 za slová „Politická strana“ vkladajú slová „a politické hnutie (ďalej len „politická strana“)“ a  za slová „na propagáciu politickej strany“ sa vkladá čiarka a slová „ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní“.

 

Aby bola zabezpečená právna istota výkladu zákona na účely kontroly a postihu navrhujem ohraničiť obdobie, za ktoré sa budú zaratúvať peniaze vynaložené na volebnú kampaň do ustanovených limitov. Toto odôvodnenie sa vzťahuje aj na ďalšie pozmeňovacie návrhy týkajúce sa tejto lehoty.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.            V čl. I sa v § 3 ods. 4 slová „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

 

Na základe politických rokovaní a dohody o vytvorení štátnej komisie je potrebné upraviť pôsobnosti jednotlivých štátnych orgánov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.            V čl. I sa v § 3 ods. 5 a 10, § 5 ods. 6, 7, 12, 13 a 15, § 6 ods. 7, 12, 14 a 15, § 8 ods. 1, 2, 4, 5 a 7 sa slovo „financií“ nahrádza slovom „vnútra“. 

 

Na základe politických rokovaní a dohody o vytvorení štátnej komisie je potrebné upraviť pôsobnosti jednotlivých štátnych orgánov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

7.            V čl. I § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Záverečná správa

                (1)          Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „záverečná správa“).

                (2)          Záverečná správa obsahuje

a)            prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b)           prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c)            prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)

d)           prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,

e)           prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,

f)            prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,

g)            prehľad nákladov obchodnej spoločnosti5) súvisiacich s volebnou kampaňou,

h)           prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,

i)             prehľad nákladov v rozsahu podľa písmena a) až h), ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložila, doloží o tom čestné vyhlásenie.

                (3)          Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe.

                (4)          Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.

                (5)          Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 2 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej mienky, deň vykonania reklamnej akcie alebo propagačnej akcie.

                (6)          Ak ministerstvo vnútra zistí, že záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobiť do 15 dní od doručenia výzvy.“.

 

S prihliadnutím na predchádzajúce rokovania o zmenách v zákone, z ktorých vzišla dohoda, že na verejnú kontrolu sa javí ako dostatočná inštitúcia transparentných účtov, by bolo potrebné v navrhovanom znení vykonať viaceré zmeny. Navrhujem preto prijať mnou navrhované nové znenie § 4. Z vecného hľadiska sa oproti návrhu vypúšťajú ustanovenia o predbežnej správe pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.            V čl. I sa v nadpise pod § 5 na konci pripájajú slová „Slovenskej republiky“ a v § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „prezidenta“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na prezidenta“)“.

 

                Legislatívno-technická úprava; doplnenie legislatívnej skratky nadväzuje na  navrhované vypustenia § 2 ods. 3, v ktorom bola zavedená legislatívna skratka. 

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

9.            V čl. I sa v nadpise pod § 5 slová „na funkciu prezidenta“ nahrádzajú slovami „pre voľby prezidenta“.

Zjednotenie terminológie s § 10.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

10.          V čl. I sa v § 5 ods. 1 druhej vete za slová „propagáciu kandidáta“ vkladá čiarka a slová „ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní“.

 

Aby bola zabezpečená právna istota výkladu zákona na účely kontroly a postihu navrhujem ohraničiť obdobie, za ktoré sa budú zaratúvať peniaze vynaložené na volebnú kampaň do ustanovených limitov. Toto odôvodnenie sa vzťahuje aj na ďalšie pozmeňovacie návrhy týkajúce sa tejto lehoty.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

11.          V čl. I sa v § 5 ods. 11 písm. h) slová „volebnú reklamu“ nahrádzajú slovami „svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní“.

 

Aby bola zabezpečená právna istota výkladu zákona na účely kontroly a postihu navrhujem ohraničiť obdobie, za ktoré sa budú zaratúvať peniaze vynaložené na volebnú kampaň do ustanovených limitov. Toto odôvodnenie sa vzťahuje aj na ďalšie pozmeňovacie návrhy týkajúce sa tejto lehoty.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

12.          V čl. I sa v § 5 ods. 14 a v § 6 ods. 13 nahrádzajú slová „Účtovné doklady“ slovom „Doklady“.

 

Keďže sa v týchto ustanoveniach ukladajú úlohy osobám, na ktoré sa nevzťahuje zákon o účtovníctve, odporúčam termín „účtovné doklady“ nahradiť všeobecne iba slovom „doklady“.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

13.          V čl. I § 5 odsek 16 znie:

                „(16) Politická strana pri vedení volebnej kampane na prezidenta má postavenie tretej strany podľa § 8.“.

 

Keďže sa dohodlo, že do volebnej kampane budú vstupovať aj tzv. „tretie strany“, navrhované znenie upravuje postavenie politickej strany ako tretej strany s tými istými povinnosťami.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

14.          V čl. I sa v celom texte § 5 a § 10 slová „kandidát na funkciu prezidenta“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kandidát na prezidenta“ v príslušnom tvare.

 

Zjednotenie terminológie a jej zosúladenie s Ústavou SR.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

15.          V čl. I sa v § 6 ods. 3 za slová „propagáciu kandidáta“ vkladá čiarka a slová „ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní“.

 

Ide o technickú úpravu súvisiacu so zavedením časového limitu na preukazovanie nákladov na kampaň.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

16.          V čl. I sa v § 6 ods. 11 písm. g) slová „volebnú reklamu“ nahrádzajú slovami „svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní“.

 

Ide o technickú úpravu súvisiacu so zavedením časového limitu na preukazovanie nákladov na kampaň.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

17.          V čl. I sa v § 6 ods. 15 slová „zverejní na svojom webovom sídle päť rokov správu podľa odseku 14 do 30 dní od ich doručenia v listinnej podobe,“ nahrádzajú slovami „zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov;“.

 

Formulačná úprava z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti (obdobná formulácia je použitá aj v čl. I § 4 ods. 10).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

18.          V čl. I sa v § 6  vypúšťa odsek 16.

 

      Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 16.

 

Na základe dohody o úprave vedenia volebnej kampane do orgánov územnej samosprávy politickou stranou v § 7 je potrebné v § 6 vypustiť odsek 16 a upraviť znenie doterajšieho odseku 17, pričom limity na kampaň budú rovnaké pre všetkých kandidátov na starostov a primátorov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

19.          V čl. I sa v § 6 v doterajšom odseku 17 vypúšťa druhá veta.

 

Na základe dohody o úprave vedenia volebnej kampane do orgánov územnej samosprávy politickou stranou v § 7 je potrebné v § 6 vypustiť odsek 16 a upraviť znenie doterajšieho odseku 17, pričom limity na kampaň budú rovnaké pre všetkých kandidátov na starostov a primátorov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

20.          V čl. I § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Financovanie volebnej kampane politickou stranou

vo voľbách do orgánov územnej samosprávy

 

Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 10.“.

 

Podľa doterajšieho návrhu nebol ustanovený limit pre politické strany v komunálnych voľbách. Na predchádzajúcich rokovaniach sa dohodol tento limit, preto navrhujem upraviť

§ 7 do nového znenia.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

21.          V čl. I sa za § 7 vkladá nový § 8, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8

Volebná kampaň vedená treťou stranou

(1)          Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

(2)          Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť

a)            štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

b)           právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c)            právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

d)           verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,

e)           fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f)            právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.

(3)          Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.

(4)          Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môže začať volebnú kampaň len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.

(5)          Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte nie je súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.

(6)          Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.

(7)          Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.

(8)          Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

                (9)          Na osobitný účet podľa odseku 8 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

                (10)        Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín pred dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Vlastník osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.

                (11)        O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a)            náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b)           náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c)            náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

d)           náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

                (12)        Doklady z evidencie podľa odseku 11 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

                (13)        Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady podľa odsekov 8 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

                (14)        Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov podľa odseku 11 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní.“.

 

V súvislosti s vložením nového § 8 sa doterajšie paragrafy primerane prečíslujú a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

Definujú sa pozitívnym spôsobom subjekty, ktoré budú môcť byť účastné na volebnej kampani. Zároveň je potrebné aj negatívne vymedzenie toho, kto sa nebude môcť zúčastňovať na volebnej kampani. Ide predovšetkým o subjekty, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami určenými na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, nie však voľne použiteľnými na politické ciele.

V záujme informovania verejnosti je nevyhnutné, aby štát zabezpečil verejne prístupným spôsobom informácie o tom, kto ako tretia strana bude vystupovať vo volebnej kampani. Navrhuje sa jednoduchá evidencia týchto subjektov. Žiadosti o evidenciu sa budú podávať na tlačive, ktoré bude obsahovať nevyhnutné údaje na identifikáciu žiadateľa a subjektu v prospech, alebo neprospech ktorého bude tretia strana viesť kampaň.

Navrhuje sa, aby sa tak, ako pri politických stranách a kandidátoch obmedzil strop na výšku použitia finančných prostriedkov vo volebnej kampani, a to percentuálnym podielom zo súm, ktoré môžu vynaložiť politické strany a kandidáti. Táto výška zodpovedá tomu, že náklady tretích strán a kandidujúcich subjektov sa nebudú z hľadiska obmedzenia výšky nákladov zlučovať.

Ostatné podmienky sú obdobné ako pri jednotlivých kandidujúcich subjektoch.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

22.          V čl. I sa v § 10 ods. 3 slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4“.

 

Spresnenie vnútorného odkazu, keďže vysielanie politickej reklamy pre vysielateľa s licenciou je upravený v odseku 4.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

23.          V čl. I sa v § 10 ods. 5 slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

 

Oprava vnútorného odkazu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

24.          V čl. I sa v § 10 ods. 7 slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2 a 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4“.

 

Spresnenie ustanovenia podľa úpravy v § 9 ods. 7. 

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

25.          V čl. I sa v § 10 ods. 8 slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

 

Úprava vnútorného odkazu v súlade s navrhovanou úpravou v odseku 8.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

26.          V čl. I sa v § 12 ods. 1 za slovo „obecného“ a za slovo „mestského“ vkladá slovo „zastupiteľstva“ a za slová „v rozhlasovom“ sa vkladá slovo „vysielaní“.

 

Legislatívno-technická úprava.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

27.          V čl. I sa doterajší text § 14 označuje ako odsek 1 a § 14 sa dopĺňa

odsekom 2, ktorý znie:

 

                „(2) Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.“.

 

Navrhujem ustanoviť výnimky z rozsahu údajov uvádzaných na predmetoch alebo vo vysielanej politickej reklame. Pri drobných upomienkových predmetoch je niekedy fyzicky nemožné uviesť všetky údaje v plnom rozsahu. V rozhlase by takéto uvedenie zabralo pri krátkych šotoch väčšinu času na politickú reklamu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

28.          V čl. I § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Volebné prieskumy

V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať v čase sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.“.

 

Vzhľadom na viaceré zmeny v texte ustanovenia navrhujem nové znenie s tým, že obmedzenie podľa druhej vety bolo dohodnuté na politických rokovaniach.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

29.          V čl. I sa za § 16 vkladá nový § 17, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17

Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch

                (1)          Ak obdarovaný nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu.

                (2)          S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

                (3)          Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.“.

 

V súvislosti s vložením nového § 17 sa doterajšie paragrafy primerane prečíslujú  a vykoná sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

V odseku 1 sa zabezpečuje pre obdarovaného možnosť dištancovať sa z akéhokoľvek dôvodu od subjektu, od ktorého dostal podporu vrátením finančného daru.

Navrhovaným ustanovením sa sleduje cieľ zamedziť manipulácii s prostriedkami na volebnú kampaň v prípadoch, že v súvislosti s nimi sa bude viesť konanie na správnom orgáne alebo na súde. Ide o zákonné predbežné opatrenie, aby nemohlo dôjsť k strate alebo zneužitiu týchto prostriedkov. V druhom rade ide o opatrenie, časové obdobie, keď by sa s takýmito prostriedkami nemalo nakladať z dôvodu možnej kontroly legality pohybu prostriedkov na účte.

Odsek 2 reaguje na skutočnosť, že nie všade bude môcť byť úhrada na volebnú kampaň vykonaná prevodom na základe faktúry alebo použitím platobnej karty. V mnohých prípadoch bude totiž potrebné uskutočniť platbu v hotovosti. Na tieto účely sa ukladá priama povinnosť dokumentovať výbery a použitie hotovosti v účtovníctve. Tým sa zabezpečia podklady pre kontrolu legality použitia finančných prostriedkov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

30.          V čl. I  § 17 vrátane nadpisu znie:

㤠17

Správne delikty

                (1)          Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak

a)            vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)           poruší zákaz podľa § 16.

                (2)          Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak

a)            prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 6 ods. 17,

b)           nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3, 5 alebo ods. 6,

c)            nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 10,

d)           nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3*,

e)           poruší povinnosť podľa § 14 alebo

f)            nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

                (3)          Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur

do 50 000 eur, ak

a)            vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)           poruší zákaz podľa § 16.

                (4)          Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur

do 30 000 eur, ak

a)            prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1,

b)           nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo ods. 8,

c)            nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 12,

d)           nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 14 alebo ods. 15,

e)           poruší povinnosť podľa § 14 alebo

f)            nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

                (5)          Štátna komisia uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)            vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)           poruší zákaz podľa § 16.

                (6)          Ministerstvo vnútra uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)            prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 a 17,

b)           nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 6, 12, 13 alebo ods. 14,

c) poruší povinnosť podľa § 14 alebo

d)           nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

                (7)          Štátna komisia uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)            vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)           poruší zákaz podľa § 16.

                (8)          Ministerstvo vnútra uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)            prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 8 ods. 7*,

b)           nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 8, 11 alebo 12*,

c) poruší povinnosť podľa § 14 alebo

d)           nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

                (9)          Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší obmedzenie podľa § 14 alebo zákaz podľa § 16.

                (10)        Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 2 ods. 4 a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 16.

                (11)        Pokuty podľa odsekov 1 až 10 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.

                (12)        Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.

                (13)        Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

                (14)        Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odseku 1, 3, 5 a 7 možno podať opravný prostriedok na súd.

                (15)        O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.“.

* Ide o odkazy na ustanovenia navrhované v 7. (nové znenie § 4) a 18. bode (nové znenie § 8) tohto pozmeňujúceho návrhu. Ostatné vnútorné odkazy sú  označené podľa číslovania predloženého návrhu zákona.

 

Nové znenie sa navrhuje z dôvodu potreby vykonania viacerých úprav súvisiacich so zriadením štátnej komisie, vedením volebnej kampane tretími stranami, ako aj potrebou úpravy citácie paragrafov po presune a prečíslovaní niektorých ustanovení (označenie je už vykonané v nadväznosti na zmeny, ktoré vyplynuli z prečíslovania ustanovení).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

31.          V čl. I sa za § 18 vkladá nový § 19, ktorý znie:

 

㤠19

                               Ustanovenia tohto zákona o volebnej kampani sa nepoužijú na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta a voľby do orgánov územnej samosprávy vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú vykonať po 1. júli 2015.“.

 

Ustanovenie zamedzuje použitiu zákona o volebnej kampani na voľby, ktoré boli vyhlásené pred účinnosťou zákona (pred 1. júlom 2015), ak sa majú vykonať po tomto termíne.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

32.          V čl. II sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

„3. V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“.“.

 

                Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

 

                Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť zákona.

 

Ide o zdanlivo jednoduchú úpravu, ktorá však má korene v existujúcich problémoch politických strán, keď dochádza k zaregistrovaniu alebo návrhom na zmenu názvov politických subjektov, pričom ide o identické názvy strán a hnutí, ktoré zanikli alebo splynuli s inými stranami, pričom došlo k právnemu nástupníctvu v majetkových veciach ale aj členskej základne. Ako príklad môžem uviesť problémy, ktoré boli pred viacerými rokmi s názvami Slovenskej národnej strany, ale aj dnes existujúce problémy Smeru vo vzťahu k SDĽ, kde sa vedú súdne spory doteraz. Nazdávam sa, že každá strana v čase, v ktorom existovala bola neopakovateľná a ak nejde o kontinuitu ako napríklad Slovenská národná strana, nemal by sa žiadny subjekt stotožňovať so zaniknutou politickou stranou.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

33.          V čl. II sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

                                                     „3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠6a

Oznámenie prípravného výboru

                (1)          Prípravný výbor môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov podľa § 6 ods. 4 písm. a).

                (2)          V oznámení sa uvedú identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu podľa § 6 ods. 3, navrhovaný názov strany a jeho skratka, ak sa má používať, a deň začatia zbierania podpisov na zoznam občanov. 

                (3)          Oznámenie podľa odseku 2 ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní.

                (4)          Po dobu uvedenú v odseku 3 ministerstvo

a)            neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b)           nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a

c)            nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení. 

                (5)          Ak prípravný výbor v lehote podľa odseku 3 nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, obmedzenia podľa odseku 4 sa prestanú uplatňovať.“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť zákona.

 

Navrhovaná úprava sa predkladá v nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

34.          V čl. II v bode 3 sa vypúšťajú  slová „4 a“.

 

Úprava súvisí s navrhovaným vypustením § 30 ods. 4.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

35.          V čl. II 5. bode sa na konci pripája táto veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.“.

 

Vzhľadom na vypustenie § 21 a odkazov 14 až 16 je potrebné vypustiť aj poznámky pod čiarou k týmto odkazom.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

36.          V čl. II sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:

                „7. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

                „j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.“.“.

 

                Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

 

                               Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť zákona.

 

Pozmeňovacím návrhom chcem reagovať na reálnu prax politických strán. Takýmito príjmami, ako sa uvádzajú v navrhovanom písmene j) sú napríklad príjmy zo súdnych sporov, vratky z preplatkov a pod. Doterajší zákon na túto realitu nepamätal. Prijatím tohto návrhu sa takéto faktické príjmy zlegalizujú.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

37.          V čl. II v 8. bode sa v § 22 ods. 4  za slová „Členský príspevok“ vkladajú slová „nad 100 eur“.

 

Pozmeňovací návrh reaguje na skutočnosť, že politické strany majú rôznorodú členskú základňu s rôznorodými príjmami, ako aj fakt, že členské príspevky sú často na úrovni niekoľkých desiatok eur. Aplikácia vládou navrhovaného zákona na toto nereaguje a v praxi prinesie problémy, pretože za každú operáciu na bankovom účte sa platí úhrada. Vo vzťahu k členovi je vládou navrhovaný výber členského prísny, núti ho vykonať bankové operácie, pričom vybrané prostriedky v hotovosti sa takisto vedú v účtovníctve. Navrhované doplnenie zreálni výber členského.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

38.          V čl. II v 9. bode sa v § 22 ods. 5 slovo „januára“ nahrádza slovom „marca“.

 

Termín zverejňovania osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany sa navrhuje zosúladiť s termínom účtovnej závierky. Zabezpečí sa tým krížová kontrola aktuálnosti a správnosti údajov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

39.          V čl. II sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:

„10. V § 23 ods. 1 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak hodnota peňažného daru od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 100 eur.“.“.

 

                     Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

 

                Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť zákona.

 

Za účelom umožnenia jednoduchého spôsobu darovania drobných peňažných darov navrhujeme, aby tieto mohli byť poskytnuté na účet politickej strany bez darovacej zmluvy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

40.          V čl. II sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

      „11. V § 23 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:

                      „2. presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar do 2 500 eur, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou,13)  a ak ide o dar nad 2 500 eur, oceňuje sa podľa znaleckého posudku,“.“.

 

                       Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

 

Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť zákona.

 

Pozmeňovacím návrhom chcem reagovať na dohovory politických strán, aby dary do hodnoty 2 500 eur nemuseli byť oceňované znaleckými posudkami, ale aby sa ich hodnota určila v súlade so zákonom o účtovníctve kvalifikovaným odhadom. Pri daroch s nízkou hodnotou by totiž cena znaleckého posudku mohla prevýšiť hodnotu daru.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

41.          V čl. II v bode 12 sa v § 23 ods. 2 písmeno e) vypúšťa.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e). Súčasne sa vykoná aj úprava úvodnej vety.

 

V súvislosti s predchádzajúcim návrhom sa ustanovenie § 23 ods. 2 písmeno e) vládneho návrhu sa z dôvodu duplicity stáva nadbytočným.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

42.          V čl. II 13. bod znie:

„13. V § 23 ods. 2 písm. h) sa text za bodkočiarkou vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.“.

 

Legislatívno-technická úprava; úprava označenia v nadväznosti  na vloženie nových písmen d) až f) do § 23 ods. 2 (čl. II 12. bod).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

43.          V čl. II 14. bode úvodná veta znie: „V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:“. Súčasne sa vykoná aj preznačenie písmena f) na písmeno i).

 

Legislatívno-technická úprava; úprava označenia v nadväznosti  na vloženie nových písmen d) až f) do § 23 ods. 2 (čl. II 12. bod).

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

44.          V čl. II sa vypúšťa bod 15.

                       Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

 

Navrhovanú úpravu vládneho návrhu pokladám za nekompatibilnú s princípom právnej istoty. Ani dôvodová správa nedáva dostatočné argumenty a informácie o obsahu takýchto príjmov a vnímam ju len ako určitú zábezpeku, že aj takéto príjmy môžu existovať. Ak ich však nevieme pomenovať a vymedziť, je navrhované ustanovenie bezobsažné a v praxi môže vyvolať voči politickej strane pri kontrole problémy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

45.          V čl. II v bode 16 sa v § 23 ods. 8 písm. d) vypúšťajú slová „a o uhradení ceny iného bezodplatného plnenia“.

 

Slová, ktoré navrhujem vypustiť jednoznačne nesúvisia s predchádzajúcim textom písmena a ide zrejme o nedopatrenie zo strany spracovateľa návrhu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

46.          V čl. II v bode 16 sa v § 23 ods. 8 vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

 

Ustanovenie navrhujem vypustiť z dôvodu, že obsahovo je zhodné s ustanovením písmena b) toho istého odseku.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

47.          V čl. II 17. bode sa pred slová „nemá trvalý pobyt“ vkladá slovo „ktorá“.

 

Štylistické doplnenie textu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

48.          V čl. II v bode 19 sa na konci § 24 ods. 2 pripájajú tieto vety:

„Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak takýto účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Takýto peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.“.

 

Pozmeňovací návrh reaguje na zjednodušenie poskytovania finančných darov do 100 eur bez darovacej zmluvy. V tomto prípade je však potrebné vylúčiť anonymnosť darcu. Aby peňažný dar od nechceného darcu nebol na ujmu politickej strany, ktorá ho nemôže vrátiť, lebo účet, z ktorého bol poukázaný už neexistuje, zákon ustanoví, že takýto dar sa stáva príjmom štátneho rozpočtu a Ministerstvo financií Slovenskej republiky musí politickej strane poskytnúť bezodkladnú súčinnosť na to, aby sa takéhoto daru zbavila.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

49.          V čl. II 20. bode sa v § 26 ods. 1 slová „priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku,“ nahrádzajú slovami „z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku,“.

 

Úprava v súlade so zaužívaným legislatívnym vyjadrovaním.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

50.          V čl. II v bode 20 sa v § 26 ods. 2 vypúšťajú slová „predbežnej správy a“.

 

S prihliadnutím na návrh nového znenia § 4, v ktorom sa oproti návrhu vypúšťajú ustanovenia o predbežnej správe pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu, je potrebné upraviť aj článok II vládneho návrhu. Zároveň je potrebné  inštitút predbežnej správy vypustiť zo všetkých ustanovení zákona č. 85/2005 Z. z.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

51.          V čl. II sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie: 

      „21. V § 26 ods. 4,  § 27 ods. 4 a  § 28 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predbežnú správu  

     alebo“.

 

            Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

 

S prihliadnutím na návrh nového znenia § 4, v ktorom sa oproti návrhu vypúšťajú ustanovenia o predbežnej správe pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu, je potrebné upraviť aj článok II vládneho návrhu. Zároveň je potrebné  inštitút predbežnej správy vypustiť zo všetkých ustanovení zákona č. 85/2005 Z.z..

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

52.          V čl. II v bode 21 § 30 odsek 1 znie:

„(1) Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26b) najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Štátna komisia predkladá informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do 31. augusta.“.

 

Vzhľadom na vznik štátnej komisie navrhujem upraviť aj znenie odseku 1.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

53.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 ods. 2 písm. j) slová „minimálna mzda“ nahrádzajú slovami „dvojnásobok minimálnej mzdy“.

 

Navrhované rozšírenie zoznamu členov z hľadiska členského príspevku a sprístupňovania údajov o nich pokladám za neopodstatnené oproti doterajšej úprave. Ako kompromis navrhujem zdvojnásobnenie minimálnej mzdy. Vychádzam z toho, že takto vypočítaná suma sa približuje k sume 829 eur, ktorá bola doteraz v zákone.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

54.          V čl. II v bode 21 v § 30 ods. 2 písmeno n) sa na konci pripájajú slová „a osobitným predpisom.26c)“.

 

Vzhľadom na to, že limity na volebnú kampaň sú pre politické strany určené v zákone o volebnej kampani, audítor musí posudzovať súlad výročnej správy nielen so zákonom o politických stranách a politických hnutiach, ale musí overiť dodržanie limitov na volebnú kampaň určených v osobitnom predpise.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

55.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 ods. 3 slová „príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štátnej komisie“.

 

Zmenu navrhujem z dôvodu vzniku štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

56.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 vypúšťa odsek 4.

 

                                                     Doterajšie odseky 5 až 11 sa označia ako odseky 4 až 10.

                                  Súčasne sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

Zavedenie kaucie na zabezpečenie príjmu audítora je neopodstatnené. Právny poriadok zabezpečuje audítorom dostatok možností na vymoženie úhrady za vykonaný audit. Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky uplatnené v pripomienkovom konaní pokladám v tejto veci za správne. Obdobne by mohli audítori požadovať aj pri vykonávaní auditu u iných subjektov, napr. obcí. Majú pritom možnosť, aby si v zmluve zabezpečili, že správu o audite vydajú až po uhradení ceny alebo, že odplatu preberú pri odovzdávaní správy o audite.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

57.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 ods. 5 na konci pripájajú slová „a osobitným predpisom26c)“.

 

Obsah výročnej správy sa rozširuje o plnenie povinností súvisiacich s volebnou kampaňou.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

58.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 ods. 7 slová „Národná rada Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán“ nahrádzajú slovami „štátna komisia“.

 

Upravujú sa kompetencie v súvislosti so vznikom štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

59.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 ods. 8  na konci pripája táto veta: „Ministerstvo financií koná na základe oznámenia štátnej komisie.“.

 

Ide o úpravu súvisiacu s presunom kompetencií z Národnej rady Slovenskej republiky na štátnu komisiu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

60.          V čl. II v bode 21 sa v § 30 ods. 9 slová „Národnej rade Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štátnej komisii“ a slová „Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu“ sa nahrádzajú slovami „štátnej komisie“.

 

Upravujú sa kompetencie v súvislosti so vznikom štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

61.          V čl. II v bode 21 sa v  § 30 ods. 10  vypúšťajú slová „odseku 4 alebo“.

 

Ide o zmenu súvisiacu s vypustením odseku 4 uvedeného paragrafu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

62.          V čl. II v bode 21 sa v  § 31  ods. 2 a 3 slová „Ministerstvo financií na základe oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu“ nahrádzajú slovami „Štátna komisia“.

 

Ide o zmenu kompetencií v súvislosti so zriadením štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

63.          V čl. II v bode 21 sa v § 31 ods. 4 slová „Ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „Štátna komisia“.

 

Ide o zmenu kompetencií v súvislosti so zriadením štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

64.          V čl. II v bode 21 v  § 31  odsek 5 znie:

                                               „(5)        Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.“.

 

Ide o zmenu kompetencií v súvislosti so zriadením štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

65.          V čl. II v bode 21 sa v  § 31  ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „Štátna komisia“ a číslo „1 000“ číslom „5 000“.

 

Ide o zmenu kompetencií v súvislosti so zriadením štátnej komisie.

 

 

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

66.          V čl. II v bode 21 sa v  § 31  ods. 7 slová „ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „štátna komisia“.

 

Ide o zmenu kompetencií v súvislosti so zriadením štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

67.          V čl. II 21. bode sa v § 31 ods. 7 slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.

Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

68.          V čl. II v bode 21 sa § 31  dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Proti rozhodnutiu štátnej komisie možno podať opravný prostriedok na súd.“.

 

Ide o zmenu kompetencií v súvislosti so zriadením štátnej komisie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

69.          V čl. II 21. bode sa v poznámke pod čiarou k  odkazu 26b  vypúšťajú slová „zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení“.

 

Opravuje sa znenie poznámky k tomuto odkazu, keďže ustanovenie, na ktoré odkazuje je obsiahnuté v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

70.          V čl. II v bode 22 sa v § 31a ods. 1 slová „je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou“ nahrádzajú slovami „5 000 eur“ a slová „ministerstvo financií“ vo všetkých gramatických tvaroch sa nahrádza  slovami „štátna komisia“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

Pravidlo, ktoré obsahuje vládny návrh má zrejmý cieľ zviditeľniť osoby, ktoré podporujú činnosť politickej strany. Proti tomuto pravidlu nemožno namietať. Namietam však, že navrhovaná výška nepodporí zainteresovanosť ľudí, ktorí nechcú byť členmi strany na politike strany, ktorú by chceli podporovať. Navrhujem preto zvýšiť sumu, ktorú bude musieť oznamovať darca na 5 000 eur. Takáto suma prekračuje možnosti väčšiny občanov z hľadiska ich príjmov. Utvorí však priestor preto, aby občania mali možnosť vidieť, kto zásadným spôsobom prispieva a podporuje politickú stranu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

71.          V čl. II v bode 22 sa  § 31a dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

      „(3) Ak štátna komisia zistí porušenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2, oznámi to 

      okresnému úradu príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby.“.

 

Kontrolné zistenia sú podkladom na začatie priestupkového konania vedeného okresným úradom.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

72.          V čl. II v bode 22, § 31b ods. 2 sa slová „ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a číslo „300“ sa nahrádza číslom „5 000“. 

 

Keďže ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy, nemôže rozhodovať v prvom stupni o priestupku. Odporúčam, aby tieto priestupky prejednávali orgány miestnej štátnej správy. Medzi priestupkom a správnym deliktom nie je z hľadiska skutkovej podstaty žiadny rozdiel a vzhľadom na závažnosť porušenia zákona sa navrhuje zjednotenie sankcie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

73.          V čl. II body 1, 2, 4, 6 až 14, 16 až 19 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do úpravy čl. III upravujúceho účinnosť zákona.

 

Navrhuje sa, aby úprava obsiahnutá v uvedených bodoch návrhu zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

74.          V čl. III sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. júla 2015“.

                       V súvislosti so zmenou účinnosti sa v:

-              čl. II, 23. bode v nadpise § 34c slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. júla 2015“

-              čl. II, 23. bode v § 34c ods. 1 slová „rok 2013“ nahrádzajú slovami „rok 2015“ a slová „do 31. decembra 2013“ sa  nahrádzajú slovami „od 1. júla 2015“.

-              čl. II 23. bode v § 34c ods. 2  slová „rok 2014“ nahrádzajú slovami „rok 2015“ a slová „31. januára 2015“ sa nahrádzajú slovami „31. januára 2016“.

-              čl. II, 23. bode v § 34c ods. 3 slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.

 

Posun účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia primeranej legisvakančnej lehoty. Z dôvodu posunu účinnosti sa upravujú aj lehoty uvedené v prechodných ustanoveniach.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 V.

 

                Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

 

hlasovať spoločne o  bodoch 1 až 74 s  odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 

 

VI.

 

                Gestorský   výbor  na  základe  stanovísk  výborov  vyjadrených v  uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona  v súlade  s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  odporúča Národnej rade Slovenskej republiky  vládny návrh zákona o volebnej   kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 660) v znení schválených  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave  s c h v á l i ť.

 

                Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o volebnej   kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 660a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru  č. 165 z  13. mája 2014. Výbor určil poslanca Stanislava K U B Á N K A   za  spoločného  spravodajcu výborov.

 

Súčasne ho  poveril

 

1.            predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi  Národnej rady Slovenskej republiky,

 

2.            navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky  hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať  o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 4,  a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor  C H O M A, v. r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu

a regionálny rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 13. mája 2014

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 450
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: