TlačPoštaZväčšiZmenši

160/2014 Z. z.

14.12. 2014, 13:27 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

Všeobecná časť

 

                Ústava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 44 každému právo na priaznivé životné prostredie a v čl. 40 tiež každému právo na ochranu zdravia. Dobývanie rádioaktívnych nerastov predstavuje činnosť s výrazným zásahom do práva na priaznivé životné prostredie a potenciálom ho ohroziť a poškodiť a tiež predstavuje potenciálny zásah do zdravia populácie. Predložený návrh zákona preto v súlade s pozitívnym záväzkom štátu na úseku sociálnych práv a práva na priaznivé životné prostredie zavádza zákonný zákaz dobývania rádioaktívnych nerastov v Slovenskej republike.

 

                Rádioaktívne nerasty ako súčasť nerastného bohatstva sú podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika preto môže rozhodnúť o tom, ako s týmto svojím vlastníctvom naloží, vrátane rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky vyjadrenom vo forme zákona, že dobývanie tejto časti nerastného bohatstva bude zakázané. Národná rada Slovenskej republiky môže tiež zákonom rozhodnúť o tom, že umožní, aby tento zákaz za určitých okolností neplatil. Navrhuje sa, aby tou okolnosťou bolo súhlasné miestne referendum obyvateľov dotknutých obcí.

 

                Predložený návrh zákona v súvislosti so zákazom dobývania rádioaktívnych nerastov vychádza tiež z princípu rešpektovania a podporovania komunálnej demokracie reprezentovanej miestnym referendom, ktoré predstavuje priame rozhodovanie obyvateľov obce s najvyššou legitimitou. Kladný výsledok miestneho referenda v každej dotknutej obci predstavuje jediný zákonný prostriedok ako prekonať zákaz dobývania rádioaktívnych nerastov. V záujme toho, aby bolo garantované právo obyvateľov dotknutých obcí rozhodnúť o vyslovení súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov sa tiež navrhuje úprava tohto referenda ako obligatórneho.

 

                Návrh zákona vychádza preto z konštrukcie, že žiadateľ o určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov pred podaním žiadosti na príslušný obvodný banský úrad podá každej dotknutej obci návrh na uskutočnenie miestneho referenda o vyslovenie súhlasu na dobývanie rádioaktívnych nerastov. Za dotknutú sa považuje každá obec, v katastrálnom území ktorej sa má nachádzať navrhovaný dobývací priestor. Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu žiadateľa o určenie navrhovaného dobývacieho priestoru miestne referendum o vyslovení súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov vyhlási a toto sa uskutoční v lehotách stanovených v § 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak obyvatelia obce v platnom miestnom referende nevyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas alebo ak miestne referendum nebude platné, teda ak nebude jeho výsledkom platné pozitívne rozhodnutie, žiadateľ nebude môcť podať návrh na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru. Ak by tak urobil, obvodný banský úrad konanie o jeho žiadosti preruší a vyzve ho na doplnenie tejto chýbajúcej náležitosti, inak konanie zastaví. Ak bude mať žiadateľ platný kladný výsledok miestneho referenda z každej dotknutej obce, v konaní o určenie dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov bude obvodný banský úrad pokračovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Osobitná časť

 

K Čl. I –

 

Navrhuje sa doplnenie zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov o osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch. V súlade so všeobecnou časťou dôvodovej správy sú predmetom osobitných ustanovení o rádioaktívnych nerastoch tri zákonné pravidlá. Prvým a základným je vyjadrenie zákonného zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov. Tým druhým je umožnenie tohto dobývania pod podmienkou vyslovenia súhlasu v miestnom referende obyvateľmi každej dotknutej obce. Nakoniec sa stanovuje pravidlo, že za dotknutú obec sa považuje každá obec, v katastrálnom území ktorej sa navrhuje dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov. Uvedené znamená, že na prelomenie zákazu dobývania ložiska rádioaktívnych nerastov sa vyžaduje súhlas v každej dotknutej obci, inak tento zákaz zostáva platiť.

 

K Čl. II –

 

Bod 1. – Návrh zákona počíta s tým, že dôjde k zachovaniu lehoty jedného roka na uplatnenie prednostného práva na určenie dobývacieho priestoru toho žiadateľa, ktorý má podľa § 24 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov prednostné právo na určenie tohto dobývacieho priestoru. Navrhuje sa preto, aby počas doby potrebnej na uskutočnenie miestneho referenda lehota jedného roka neplynula a aby k jej spočívaniu došlo od podania návrhu na vykonanie miestneho referenda až do oznámenia jeho výsledku.

 

Body 2. a 3. – Navrhuje sa, aby súhlasný výsledok miestneho referenda bol povinnou súčasťou tak žiadosti podľa § 24 ods. 6, ako aj žiadosti podľa § 28 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Táto povinná súčasť sa ale vzťahuje len na tie návrhy, ktoré sa týkajú dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov.

 

Bod 4. – Navrhované ustanovenia v § 28 upravujú postup žiadateľa a následne obce pri konaní miestneho referenda o vyslovení súhlasu na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov. Konaním miestneho referenda sa naplní aj požiadavka zohľadnenia verejného záujmu pri spoľahlivom posudzovaní návrhu na určenie dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska rádioaktívnych nerastov podľa § 28 odsek 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Návrh na uskutočnenie miestneho referenda podá žiadateľ o určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru pred podaním žiadosti na obvodný banský úrad. Aby mohli obyvatelia dotknutých obcí posúdiť návrh žiadateľa, návrh zákona stanovuje minimálne obsahové náležitosti jeho návrhu na vyhlásenie miestneho referenda, čo nevylučuje, aby súčasťou návrhu mohli byť aj iné informácie, ktoré podľa žiadateľa prispejú k lepšej a vyššej presvedčivosti a úspešnosti jeho žiadosti. V záujme informovania obyvateľov obce, po vyhlásení miestneho referenda miestnym zastupiteľstvom, obec zverejní tento návrh na úradnej tabuli a na webovom sídle, a to až do body konania miestneho referenda.

 

V záujme ochrany stability rozhodnutia obyvateľov obce a tiež v záujme ochrany obce pred šikanóznymi návrhmi na vyhlásenie miestneho referenda sa navrhuje, aby sa miestne referendum v prípade jeho neúspešného konania o tom istom dobývacom priestore mohlo konať najskôr o tri roky od jeho uskutočnenia.

 

Bod 5. – Prechodné ustanovenie sa navrhuje vo vzťahu ku konaniam, ktoré by prípadne začali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a to v tom zmysle, aby obvodný banský úrad takéto konanie prerušil až do doby vykonania miestneho referenda.

 

K Čl. III –

 

Bod 1. – Legislatívno-technická úprava.

 

Bod 2. – Navrhuje sa, aby výpočet prípadov, kedy obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum bol doplnený aj o prípady, kedy miestne referendum vyplýva z osobitného zákona. Takýmto prípadom bude aj miestne referendum o vyslovení súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov. Na základe žiadosti organizácie, ktorá navrhuje určenie dobývacieho priestoru miestne zastupiteľstvo miestne referendum vyhlási.

 

Bod 3. – Návrh na doplnenie § 11a odsek 5 nadväzuje na bod 1. Organizácia miestneho referenda ustanoveného osobitným zákonom – napríklad konanie miestneho referenda  o vyslovení súhlasu s dobývaním rádioaktívnych nerastov - bude taká istá ako organizácia ostatných referend v § 11a odsek 5.

 

K Čl. IV a V –

 

V nadväznosti na navrhovanú zmenu zákona o obecnom zriadení sa navrhuje tiež doplnenie osobitných zákonov o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a o meste Košice v tom zmysle, aby boli prípady povinného referenda rozšírené aj o referendum, ktoré vyplýva z osobitného zákona.

 

K Čl. VI –

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom 15. júna 2014.

 

 

Bratislava 21. mája 2014

 

 

                Robert Fico v. r.

                predseda vlády

                Slovenskej republiky

 

 

 

                Peter Žiga v. r.

                minister životného prostredia

                Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 636
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: