TlačPoštaZväčšiZmenši

152/2014 Z. z.

3.11. 2014, 11:00 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 a úlohy B.8. z uznesenia vlády SR č. 155/2013.

Návrh zákona má za cieľ transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona. Ide o zmeny a doplnenia ustanovení týkajúcich sa postupov a posudzovania noriem podľa Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v platnom znení a technickej spôsobilosti námornej jachty. Z toho vyplynula aj zmena v ustanoveniach zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Navrhovaný zákon má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobitná časť:  

 

K čl. I

 

K bodu 1 :

Spresňuje sa pojem „námorná jachta“. Predmetom úpravy návrhu zákona je námorná jachta, ktorá je námornou loďou používanou výlučne na rekreačné a nekomerčné účely.

 

K bodu 2:

Ak orgán iného členského štátu začne konanie vo veci porušenia povinnosti zabezpečiť bezpečnú prevádzku námornej lode, obsadiť námornú loď lodnou posádkou v počte a zložení zodpovedajúcom účelu plavby a požiadavkám medzinárodných dohôd, povinnosti zabezpečiť, aby každý člen lodnej posádky bol na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý alebo vo veci podvodu, falšovania preukazov a výnimiek a oznámi začatie konania ministerstvu v tejto veci, ministerstvo je povinné spolupracovať s týmto orgánom.

 

K bodu 3:

Ide o spresnenie ustanovenia o vydávaní preukazov spôsobilosti ministerstvom podľa medzinárodného dohovoru STCW, ktorým sa zavádzajú okrem preukazov odbornej spôsobilosti aj preukazy spôsobilosti, ktoré sa vydávajú členom lodnej posádky na výkon funkcie okrem veliteľa a dôstojníkov a po absolvovaní kvalifikačných kurzov.

 

K bodu 4:

Ustanovuje sa výnimka, ktorú ministerstvo môže udeliť podľa medzinárodného dohovoru STCW. 

 

K bodom 5 a 6:

Upresňuje sa vedenie evidencií jednotlivých preukazov spôsobilosti vzhľadom na ich stav (platnosť, strata, zničenie),  evidencie výnimiek v súlade s medzinárodným dohovorom STCW, námorníckych knižiek a evidencie kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel. Ustanovuje sa zoznam osobných údajov (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedinečný identifikátor – biometrický údaj ako napríklad odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, nasnímanie podoby tváre, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu) obsiahnutých v týchto evidenciách a okruh osôb, ktorým sa tieto údaju môžu poskytnúť.

 

K bodu 7:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu v bode 6 § 4 ods. 2 písm. q) návrhu zákona.

 

K bodu 8:

Ustanovuje povinnosť ministerstva podrobiť sa nezávislému hodnoteniu činností súvisiacich s hodnotením odbornej spôsobilosti podľa medzinárodného dohovoru STCW ako aj možnosť ministerstva vykonať takéto hodnotenie, informovať EK a IMO o výsledkoch nezávislého hodnotenia a poskytovať informácie uvedené v prílohe č. 2 návrhu zákona EK na štatistické účely. Osobné údaje uvedené v prílohe č. 2 sa zasielajú v podobe náhodne prideleného kódu priamo kryptovacím programom. Ustanovujú sa ďalšie povinnosti vyplývajúce z medzinárodného dohovoru STCW. 

K bodu 9:

Ustanovujú sa povinnosti ministerstva zaviesť a udržiavať systém riadenia kvality vyplývajúci z povinností vlajkového štátu podľa medzinárodných noriem kvality. Upravujú sa podmienky poverovania osôb, ktoré chcú vykonávať kvalifikačné kurzy a podmienky odobratia poverenia osobe, ktorá vykonáva kvalifikačné kurzy. Podmienkami na udelenie poverenia pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu sú zavedenie systému riadenia kvality, organizačné a materiálne zabezpečenie kvalifikačného kurzu, zabezpečenie lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy a vypracovanie písomného programu kvalifikačného kurzu, učebných osnov, vzoru osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, vzoru záverečného hodnotenia a vzorovej evidencie dokumentácie kvalifikačného kurzu.

 

K bodom 10 a 11:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu v bode 3 návrhu zákona.

 

K bodu 12:

Vzhľadom na charakter registra sa vylučuje pôsobnosť zákona č. 211/2000 Z. z.

 

K bodom 13 až 26 a 29:

V námornom registri SR sa ustanovuje samostatná zložka register námorných jácht, upravuje sa kto podáva návrh na zápis do tohto registra, preukazovanie technickej spôsobilosti námornej jachty a uvádza sa zoznam lodných listín, denníkov a iných dokladov, ktoré musia byť na námornej jachte. Zmeny týchto ustanovení vyvolali s nimi súvisiacu legislatívno-technickú úpravu. Taktiež sa ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu o podrobnostiach o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov lodnej posádky na námornej jachty.

Ustanovuje sa vek námornej lode ako podmienka na registráciu v  námornom registri SR.

 

K bodom 27 a 28:

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na úpravu bodov 21 a 8 návrhu zákona.

 

K bodom 30 a 31:

Upresňuje sa, že asistent nie je členom lodnej posádky námornej jachty a zrušuje sa legislatívna skratka.

 

K bodu 32:

Zosúladenie ustanovenia so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 33:

Ustanovuje sa povinnosť určenia pracovného dorozumievacieho jazyka na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou SR vyplývajúca z medzinárodného dohovoru STCW.

 

K bodu 34:

Ustanovuje sa povinnosť veliteľa týkajúca sa komunikácie na námornej lodi pod štátnou vlajkou SR v núdzových situáciách.

 

 

K bodu 35:

Ustanovujú sa povinnosti vlastníka námornej lode viesť dokumentáciu o všetkých členoch lodnej posádky pracujúcich na námornej lodi, zabezpečiť účinnú komunikáciu na námornej lodi ako aj oboznámenie členov lodnej posádky so zariadeniami, vybavením a činnosťami súvisiacimi s výkonom pracovnej činnosti ako aj činnosťami v núdzových situáciách. Taktiež ustanovuje povinnosť vo vzťahu k veliteľovi námornej lode týkajúcej sa novo nastúpených členov lodnej posádky.

 

K bodu 36:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu v bode 35 návrhu zákona.

 

K bodu 37

Vzhľadom na veľký rozsah zmien v § 41 uvádza sa nové znenie tohto paragrafu.

Spresňujú sa ustanovenia o vydávaní preukazu odbornej spôsobilosti a preukazu spôsobilosti členov lodnej posádky a preukazu spôsobilosti člena posádky námornej jachty.

Upravujú sa ustanovenia o vydávaní, predlžovaní platnosti a skončení platnosti potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti členov lodnej posádky a potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti členov lodnej posádky a taktiež sa ustanovuje povinnosť ministerstva overiť pravosť predložených dokladov odbornej spôsobilosti pred vydaním potvrdenia o uznaní tohto dokladu.

Ustanovuje sa spôsob uznania preukazu odbornej spôsobilosti a preukazu spôsobilosti vydaného tretím štátom a uznania školiaceho strediska, ktoré vykonáva kvalifikačné kurzy v treťom štáte. Zároveň sa ustanovujú povinnosti ministerstva, ako napríklad prijatie vhodných opatrení, ak EK prijala rozhodnutie o odobratí uznania tretieho štátu,  poskytovanie informácií o pravosti a platnosti ním vydaných preukazov a potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, určenie splnenia podmienok žiadateľom o vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ak platnosť tohto potvrdenia skončila pred 1.1.2017.

Spresňuje sa, že výnimka na obsadenie člena lodnej posádky, na ktorú je požadovaný preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti môže byť udelená len osobe, ktorá má preukaz spôsobilosti na výkon funkcie bezprostredne pod funkciou, na ktorú sa výnimka udeľuje a môže byť udelená len osobe na konkrétnej námornej lodi. Zároveň sa ustanovuje spôsob udelenia výnimky na obsadenie funkcie, na ktorú je podľa medzinárodného dohovoru STCW požadovaný preukaz odbornej spôsobilosti osobou bez preukazu odbornej spôsobilosti. 

Upresňuje sa ustanovenie o vydávaní preukazu zdravotnej spôsobilosti a poverovanie lekára posudzovaním zdravotnej spôsobilosti v súlade s medzinárodným dohovorom STCW.

 

K bodom 38 až 42:

Upresňujú sa podmienky pracovného času a doba odpočinku člena lodnej posádky počas výkonu služby na námornej lodi, v stave núdze, počas pracovnej pohotovosti a poplachových cvičení. Upravuje sa forma a obsah plánu organizácie práce. Zakazuje sa vykonávať službu na námornej lodi pod vplyvom alkoholu a iných omamných alebo psychotropných látok.

 

K bodom 43 až 48:

Ustanovujú sa sankcie za porušenie ustanovení zákona v súvislosti s vykonávaním kvalifikačného kurzu, posudzovaním zdravotnej spôsobilosti, povinnosťami veliteľa a vlastníka námornej lode vo vzťahu k členom lodnej posádky a ministerstvu.

 

K bodu 49:

Ide o zmenu v ukladaní pokuty za správny delikt, pretože niektorí zneužívajú a úmyselne predlžujú konanie o uložení pokuty do doby, keď im už pokuta nemôže byť uložená.

 

 

K bodu 50:

Ustanovuje sa prechodné obdobie na vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti a potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti a potvrdení o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti a upravuje sa, že začaté a neukončené konania sa dokončia podľa predpisov platných do 1. júla 2014.

 

K bodom 51 a 52:

Legislatívno-technická úprava nadpisu transpozičnej prílohy a doplnenie zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

 

K bodu 53:

Ustanovujú sa informácie zasielané Európskej komisii na štatistické účely v súvislosti s bodom 8 návrhu zákona.

 

K čl. II

Vzhľadom na bod 3 návrhu zákona sa dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položka 97 v zákone o správnych poplatkoch.

 

Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

 

Bratislava 26. februára 2014

 

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

 Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 435
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: