TlačPoštaZväčšiZmenši

101/2014 Z. z.

4.5. 2014, 10:03 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Cieľom novelizácie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je zabezpečiť zosúladenie a aktualizáciu právnych predpisov, zvýšiť efektivitu činnosti kontrolných orgánov a reflektovať vývoj ekonomiky Slovenskej republiky a ostatných členských štátov aj v oblasti predaja na trhových miestach, s dôrazom na ochranu spotrebiteľa, podmienky ambulantného predaja, predaj potravín, kontrolu, spoluprácu a koordináciu zainteresovaných orgánov pri kontrole bezpečnosti a hygieny predaja.

V článku I sa za zriaďovateľa trhového miesta určuje najmä obec. Povolenie na zriadenie trhového miesta môže vydať len obec. Spresňuje alebo mení sa napr. predaj húb, potravín a lesných plodov, niektorých hračiek, rozsah ambulantného predaja a povinnosť používania registračnej pokladne. Ďalšie články predloženého materiálu obsahujú zmenu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti s trhmi so zvieratami a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v súvislosti s predajom potravín.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K Článku I

K bodu 1

Zámerom úpravy navrhovaného ustanovenia je spoľahlivejšia definícia výkonu predaja vlastných použitých výrobkov, ktorá má takto napĺňať charakter sústredeného predaja.

K bodu 2

Zámerom zmeny tohto ustanovenia je nová definícia výkladového pojmu „stánok s trvalým stanovišťom", za ktorý je tak považovaný stánok, ktorý musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon). V zmysle uvedeného má byť tak stánok s trvalým stanovišťom považovaný za stavbu spojenú so zemou pevným základom. Nakoľko by trhovisko malo byť považované za samostatné priestranstvo s vlastným trhovým a organizačným režimom, považujeme za vhodné vylúčiť možnosť zakladania stánkov s trvalým stanovišťom v priestoroch trhoviska. Dôvodom tohto návrhu je záujem vylúčiť simultánnu existenciu režimu trhového miesta, ktorým je stánok s trvalým stanovišťom v priestore, kde sa uplatňuje trhový režim trhoviska. Predkladateľ sa doplnením odkazovacieho ustanovenia k použitému pojmu „predávajúcim" usiluje o dôslednejší výklad tohto pojmu vo vzťahu k ustanoveniu §10 tohto zákona.

K bodu 3

Predmetom zmeny tohto ustanovenia je záujem na rozšírení definície pojmu „trhové miesto" aj na prípady výkonu ambulantného predaja na iných ako verejných priestranstvách alebo v nebytových priestoroch bez viazanosti výkonu tohto predaja výhradne na existenciu nájomnej zmluvy k týmto priestranstvám a priestorom. Pre účinnosť tohto ustanovenia bude tak postačovať skutočnosť, že sa na danom priestranstve alebo v nebytovom priestore uskutočňuje ambulantný predaj. Existencia nájomnej zmluvy sa tak stáva právne indiferentnou. Zároveň sa touto cestou ustanovuje výnimka z účinnosti tohto ustanovenia v prípade predaja vystavovateľom na veľtrhoch alebo výstavách alebo ak ide o predaj na predajných akciách.

K bodu 4

Ide o legislatívno technickú zmenu v záujme aktualizácie použitých právnych predpisov.

K bodu 5

Navrhované ustanovenie má za cieľ zabezpečiť spoľahlivejší výklad okolností súvisiacich so zriadením trhového miesta, pokiaľ ide o prípady jeho zriadenia z vlastnej iniciatívy obce alebo z iniciatívy inej právnickej alebo fyzickej osoby. Predkladateľ týmto ustanovením vymedzuje aj podmienky na schválenie predaja výrobkov a poskytovania služieb osobám, ktoré o to požiadajú. Pri ustanovovaní podmienok na získanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach bola venovaná osobitná pozornosť preukázaniu pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice v prípade žiadateľa, ktorý je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu v zmysle platnej legislatívy. Touto cestou sa ďalej ustanovuje povinnosť obce uchovávať uvedené dokumenty po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené a zároveň telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Zároveň sa týmto ustanovením dáva právo obci zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu. Účelom tohto ustanovenia je aj zdôraznenie skutočnosti, že akýkoľvek predaj a poskytovanie služieb, ktoré neboli povolené vo všeobecne záväznom nariadení obce, sú zakázané.

K bodu 6

Navrhované ustanovenie má zabezpečiť, že správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu bude povinný vykonávať ich zriaďovateľ. Týmto spôsobom sa má odstrániť nejasnosť pôvodného ustanovenia, ktoré sa nezaoberalo výkonom správy týchto trhových miest pre prípady, kedy boli vo vlastníctve inej osoby ako obce.

K bodu 7

Zavedením povinnosti správy trhového miesta v prospech vlastníka nebytového priestoru alebo priestranstva sa má zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo správy trhového miesta výhradne vlastníkom týchto nehnuteľností. Dôvodom tejto zmeny je uloženie zodpovednosti z tejto správy vlastníkovi danej nehnuteľnosti, nakoľko je osobou, ktorá plne zodpovedá za dispozíciu a nakladanie so svojím majetkom, vrátane jeho užívania inými osobami.

K bodu 8

Ide o legislatívno technickú zmenu súvisiacu s ustanovením nového znenia § 3.

K bodu 9

Zámerom navrhovaného ustanovenia je dôkladnejšia úprava vzťahov súvisiacich s predajom húb. Zákon má týmto spôsobom zabezpečiť povinnosť znalosti húb uloženej predajcovi ako aj povinnosť jej preukazovania vo forme predloženia odbornej spôsobilosti ustanovenej §15 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z .z. Uvedený spôsob úpravy predaja húb považuje predkladateľ aj na základe podnetov zo strany úradu verejného zdravotníctva za nevyhnutný najmä vo vzťahu ku kontrole tovaru a zníženiu rizika ohrozenia ľudského zdravia.

K bodu 10

V danom prípade ide o ustanovenie plnenia aj iných povinností zo strany správcu trhoviska. Nakoľko uvedené ustanovenie odkazuje na už zrušené ustanovenie § 14b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, pristúpil predkladateľ k zosúladeniu týchto legislatívnych skutočností vypustením tohto ustanovenia.

K bodu 11

Zámerom predkladateľa je rozšírenie okruhu výrobkov, ktoré je zakázané predávať na trhových miestach, rozšírením zákazu aj na výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje v ustanovení § 2 ods. 4 písm. k) tieto výrobky ako „výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, sú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením". Záujmom predkladateľa je preto jednak ochrana nefajčiarov pred potenciálnym zvyšovaním frekventovanosti fajčenia na trhových miestach, ako aj zabránenie vzniku priestoru na obtiažnejší výkon kontroly týchto výrobkov zo strany príslušných orgánov kontroly a ich predaja.

K bodu 12

Zmenou doterajšieho ustanovenia §6 písm. j) má dôjsť k rozšíreniu okruhu živých zvierat, ktoré môžu byť predmetom predaja na trhových miestach. Uvedené zmena je podnietená zmenou skutkových okolností v oblasti predaja na trhových miestach v minulých rokoch, ako aj snahou o zníženie nadbytočných reštrikcií pri predaji živých zvierat.

K bodu 13

Navrhovaným ustanovením §6 písm. l) sa má zabezpečiť zákaz predaja húb, avšak výhradne len ich inej podobe ako čerstvej a zdraviu neškodnej . Účelom obmedzenia predaja len na čerstvú podobu húb je zachovanie možnosti na ich okamžitú kontrolu zo strany príslušných kontrolných orgánov. V prípade predaja húb napríklad v ich sušenej podobe, by ich spoľahlivá kontrola bola obmedzená nevyhnutnosťou vykonať ich chemický rozbor. Nakoľko je tento postup technicky a časovo náročnejší, považujeme túto alternatívu kontroly za nevhodnú na dosiahnutie cieľa kontrolovať predávaný tovar v čase a mieste jeho predaja.

V prípade ustanovenia zákazu predaja „hračiek so strelami, ktorých kinetickú energiu určuje hračka" považujeme za rozhodujúce množiace sa prípady ohrozovania zdravia osôb spôsobeného používaním tohto druhu tovaru. Dôvodom je, že kinetická energia striel často krát dosahuje hodnoty spôsobilé poškodiť zdravie ľudí.

K bodu 14

Navrhované ustanovenie vhodnejším spôsobom definuje situáciu riešenú v už platnom a účinnom ustanovení §7 ods. 1. Rozšírenie ustanovenia obmedzujúceho predaj elektronických výrobkov, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete a na športové výrobky, sleduje spoľahlivejšiu ochranu práv spotrebiteľa a zabezpečenie predaja tovaru spôsobilého na spotrebiteľské užívanie.

K bodu 15

Predmetné ustanovenia sú prejavom snahy predkladateľa o zavedenie možnosti predávať spotrebné výrobky, najmä drogériové, textilné, odevné a papierenské výrobky, obuv, domáce potreby a drobný tovar, aj ambulantným spôsobom predaja. Obsahom tohto novelizačného bodu je aj umožnenie predaja potravín ambulantným spôsobom. V danom prípade je možnosť predaja potravín limitovaná stanovením okruhu potravín, ktoré je možné predávať na trhových miestach práve prostredníctvom stanovenia ich rozsahu vo všeobecne záväznom nariadení obce. Predkladateľ pristúpil k umožneniu predaja tohto druhu tovaru s osobitným prihliadnutím na právne predpisy pojednávajúce o hygiene a spôsobe predaja potravín, ako aj po predchádzajúcich konzultáciách s príslušnými orgánmi dohľadu (Štátna veterinárna a potravinová správa, Úrad verejného zdravotníctva). Povinnosť byť držiteľom povolenia na predaj tovarov a služieb, záväznosť predpisov upravujúcich predaj potravín, frekventovanosť potravinových kontrol odvodená od priebežného vyhodnocovania miery rizika zo strany príslušných orgánov dohľadu, ako aj právna úprava stanovená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 29. augusta 2004 o hygiene potravín sa stali pre predkladateľa dostatočným právnym základom pre povolenie možnosti ambulantného predaja potravín v prostredí Slovenskej republiky. Nakoľko možnosť predaja týchto tovarov nebola doposiaľ umožnená, rozhodol sa predkladateľ po predchádzajúcom zvážení rizika ohrozenia práv spotrebiteľa k právnej aprobácii predaja všetkých týchto tovarov.

K bodu 16

S ohľadom na úpravu predaja potravín ambulantným spôsobom uvedenej pod novelizačným bodom č. 15, pristúpil predkladateľ k vypusteniu § 9 ods.1 písm. e) znejúceho na ambulantný predaj ovocia a zeleniny, nakoľko predaj týchto potravín bude riešený v zmysle novelizačného bodu č. 15.

K bodu 17

Touto cestou sa pristupuje k vypusteniu § 10 ods. 2. Právo na poskytovanie služieb a predaj výrobkov občanmi iných krajín Európskej únie je v súčasnosti už obsiahnuté v predpisoch primárneho a sekundárneho práva Európskej únie. Na základe uvedeného predkladateľ dospel k záveru o nadbytočnosti tohto ustanovenia, čo následne viedlo k prijatiu legislatívneho kroku v podobe vypustenia tohto ustanovenia.

K bodu 18

Uvedené ustanovenie je prejavom snahy zákonodarcu o komplexnejšiu úpravu povinností predávajúcich na trhových miestach v rámci zákona č. 178/1998 Z.z. Navrhovaným ustanovením sa apeluje na skutočnosť, že na predaj tovaru a poskytovanie služieb na trhovom mieste platia primerane aj podmienky ustanovené podľa osobitných predpisov. V danom prípade ide o zdôraznenie povinností vyplývajúcich najmä z ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.

K bodu 19

Návrhom zmeny predmetného ustanovenia sa má dosiahnuť úprava použitej terminológie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vecné znenie povinností vyplývajúcich zo v súčasnosti platného znenia zákona ostávajú nedotknuté.

K bodu 20

Ustanovenie znejúce na povinnosť preukazovať pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí navrhujeme vypustiť z dôvodu jeho obsolétnosti. Uvedená povinnosť sa vykonávala na základe ustanovenia § 5 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., pričom uvedený zákon bol zrušený od 1.1.2003 bez akejkoľvek vecnej náhrady tohto ustanovenia.

K bodu 21

V danom prípade ide o vecnú zmenu pôvodného ustanovenia znejúceho na povinnosť osoby oprávnenej predávať výrobky na trhových miestach predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. Návrhom nového znenia tohto ustanovenia má predkladateľ za cieľ vhodnejšiu formuláciu povinností predávajúceho za okolností ustanovených týmto paragrafom. Povinnosť predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, považujeme za nevhodné ustanovenie míňajúce sa pôvodne zamýšľaným účinkom pôvodného predkladateľa tohto ustanovenia. V súčasnosti platné ustanovenie § 11 ods. 3 znie na povinnosť predávajúceho preukazovať nadobudnutie tohto tovaru už pri samotnom podozrení orgánu dozoru. Týmto spôsobom sa tak potenciálne vytvára situácia, kedy na predávajúceho prechádza dôkazné bremeno z titulu prostého podozrenia orgánu dozoru. Túto úpravu však považujeme za neprijateľnú najmä z dôvodu evidentného porušenia prezumpcie neviny v správnom konaní. Ďalším dôvodom je chyba logiky a vykonateľnosti tohto ustanovenia. V prípade, že si predajca niečo dopestuje a orgán dozoru bude mať podozrenie, že tovar nepochádza z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, má tak orgán právo požadovať doklad o nadobudnutí, ktorý predajca reálne naozaj nemá. Ak teda používame v správnom procese pojem „podozrenie" mali by sme teda aj simultánne používať inštitút prešetrenia, ktorý bude predchádzať povinnosti uloženej danému subjektu, v danom prípade povinnosti predložiť doklad o nadobudnutí tovaru. Na základe uvedeného navrhuje predkladateľ zákona zmeniť túto povinnosť na povinnosť poskytnúť vysvetlenie o nadobudnutí tovaru.

Návrh vypustiť ustanovenie znejúce na povinnosť predložiť „doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín" nadväzuje na odôvodnenie novelizačného bodu č. 23. Ustanovenie znejúce na povinnosť preukazovať pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí navrhujeme vypustiť z dôvodu jeho obsolétnosti. Uvedená povinnosť sa vykonávala na základe ustanovenia § 5 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., pričom uvedený zákon bol zrušený od 1.1.2003 bez akejkoľvek vecnej náhrady tohto ustanovenia.

K bodu 22

Okruh orgánov dozoru sa rozširuje o orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín. Zabezpečí sa tým efektívnejšie vymoženie zákona v praxi. Ďalej ide o zosúladenie sumy stanovenej v mene SKK na jej približný zaokrúhlený ekvivalent vyjadrený v mene Euro. Zároveň sa ustanovujú definície skutkov, za ktoré sa ukladá sankcia. Predkladateľ touto cestou napríklad navrhuje postihnúť osobu, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj. Osobitne je postihnuté aj porušenie zákazu ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri diaľniciach. Ustanovujú sa správne delikty, za ktoré orgány dozoru uložia pokutu.

Predkladateľ zmenou doterajšieho § 12 ods. 4 ustanovuje nové procesné podmienky pre vykonávanie zákazu predaja výrobkov alebo poskytovania služieb pre prípady zriadenia trhového miesta bez povolenia alebo predaja výrobkov a poskytovania služieb bez povolenia alebo za podmienok kedy predajca porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11. Orgán dozoru opatrením tak na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá naplnila niektorú z uvedených skutkových okolností a zakáže jej predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb opatrením. Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom písomný záznam. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich dní odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, alebo riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a jeprávoplatné.

K bodu 23

Ide o procesné ustanovenie nadväzujúce na novelizačný bod č. 22. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený opatrením ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

K bodu 24

Dané ustanovenie konkretizuje druh procesnoprávneho predpisu, ktorý sa použije na konanie o uložení pokuty podľa § 12.

K bodu 25

Navrhované ustanovenie má za cieľ posilniť právnu vedomosť o tom, že orgánom dozoru nad dodržiavaním tohto zákona sú pre prípady zákazu ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce aj útvary policajného zboru SR, pričom v záujme spoľahlivejšieho výkonu dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona, ako aj v záujme šetrenia finančných zdrojov, je na prejednávanie porušenia zákazu ambulantného predaja mimo obce oprávnená aj Slovenská obchodná inšpekcia a orgány úradnej kontroly potravín. Dôvodom doplnenia Policajného zboru SR do skupiny orgánov dozoru je tiež spoľahlivejšie zabezpečenie plnenia zákazu ambulantného predaja pri cestách mimo obce. Uvedenú zmenu považujeme za nevyhnutnú najmä z dôvodu kapacitných možností ostatných príslušných orgánov, ale aj z dôvodu, že kontrola tohto stavu povahovo súvisí s výkonom základných úloh poriadkovej polície.

Ustanovenie nového paragrafu 14 má za cieľ vyjadriť povinnosť Policajného zboru SR poskytnúť súčinnosť pri výkone dozoru po predchádzajúcej žiadosti zo strany SOI alebo obce. Týmto ustanovením sa má zabezpečiť najmä asistencia PZ SR ako silovej a bezpečnostnej zložky pri výkone kontroly zo strany príslušných orgánov, ktoré sa pri výkone svojich kompetencií často krát stretávajú s neprimeraným odporom proti výkonu kontroly zo strany kontrolovaného subjektu.

K Článku II

Navrhovanou novelizáciou ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa má dosiahnuť zosúladenie s ustanoveniami predloženými v rámci Čl. I tohto návrhu zákona. Týmto novelizačným bodom sa vkladá nové ustanovenie § 23 ods. 8, ktoré ustanovuje právomoc Regionálnych veterinárnych a potravinových správ a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydávať záväzné stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín. Novelizačný článok II má tak za cieľ výslovne ustanoviť právomoc regionálnych veterinárnych a potravinových správ a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydávať záväzné stanovisko k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce, ak ide o predaj potravín na trhových miestach podľa osobitného predpisu.

K Článku III

Navrhované ustanovenia sú novými ustanoveniami vloženými do zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Navrhovaná novelizácia bezprostredne súvisí so zmenami prijatými v rámci Čl. I tohto návrhu zákona. Predloženými novelizačnými bodmi sa má dosiahnuť vykonateľnosť navrhnutého ustanovenia § 6 písm. j), ktoré má za cieľ regulovať zákaz predaja živých zvierat tak, že zákaz predaja sa nebude vzťahovať na predaj trhových rýb a na trhy s domácou vodnou hydinou, domácou hrabavou hydinou, domácimi králikmi, psami, mačkami a drobnými hlodavcami a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat za predpokladu, že bude vykonávaný na základe súhlasného záväzného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy. Uvedenými novelizačnými bodmi sa má dosiahnuť vykonateľnosť týchto ustanovení zo strany orgánov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

K Článku IV

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. júla 2014.

Bratislava 8. januára 2014

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

VI. volebné obdobie

Číslo: CRD-42 /2014

832a

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. februára 2014 č. 1015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 390 z 11. marca 2014.

• Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti uznesením č. 273 z 11. marca 2014 a uznesením č. 284 z 18. marca 2014

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 236 z 11. marca 2014.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I 2. bod znie:

„2. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je umiestnený na verejnom priestranstve alebo je súčasťou trhoviska a je vlastnený predávajúcim (§ 10) alebo prenajatý predávajúcemu na neurčitú dobu.".".

Navrhuje sa nové znenie novelizačného bodu, ktorý rešpektuje zaužívanú prax na trhových miestach. Navrhovateľom navrhnuté nové znenie § 2 ods. 1 písm. f) obmedzovalo definíciu „stánku s trvalým stanovišťom" na stavby v zmysle § 43 Stavebného poriadku. Touto úpravou by sa však časť súčasných stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré nie sú stavbou, považovala za stánok s dočasným stanovišťom, pričom by spadala pod režim ambulantného predaja, ktorý výrazne obmedzuje rozsah ponúkaného sortimentu. Zároveň sa definícia zosúlaďuje so znením Občianskeho zákonníka.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča neschváliť

2. V čl. I, druhom bode písm. f) sa vypúšťajú slová „na časovo neobmedzené obdobie".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťajú slová ,,na časovo neobmedzené obdobie", nakoľko stánok s trvalým stanovišťom prenajatý na obmedzené časové obdobie (napr. 5 rokov) by do pôvodnej definície nespadal, čím by bolo potrebné ustanoviť ďalší pojem pre stánky s trvalým stanovišťom prenajaté na určíte časové obdobie, čo by bolo zbytočné.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

3. V čl. I, 2. bode § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „na časovo neobmedzené obdobie".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťajú slová ,,na časovo neobmedzené obdobie", nakoľko stánok s trvalým stanovišťom prenajatý na obmedzené časové obdobie (napr. 5 rokov) by do pôvodnej definície nespadal, čím by bolo potrebné ustanoviť ďalší pojem pre stánky s trvalým stanovišťom prenajaté na určíte časové obdobie, čo by bolo zbytočné.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I, 2. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 2a slová „§ 43 zákona" nahrádzajú slovami „§43 písm. a) zákona".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; poznámka pod čiarou sa precizuje v kontexte zákona č. 50/1970 Zb. o zámeru navrhovanej právnej dôvodovej správy.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

5. V čl. I, 5. bode § 3 ods. 1 sa slová „na priestranstve" nahrádzajú slovami „na inom ako verejnom priestranstve".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I, 5. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 3a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34" vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004".

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I 6. bod znie:

„6. V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Za správcu trhoviska sa na účely tohto zákona považuje zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.".".

Ide o precizovanie celého odseku. Zároveň sa umožňuje zverenie správy trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu osobe so živnostenským oprávnením aj v prípade, ak zriaďovateľom nie je obec.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. I, 7. bode § 4 ods. 2 sa slová „vlastník priestranstva" nahrádzajú slovami „vlastník iného ako verejného priestranstva".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. I, 9. bode § 5 ods. 5 druhej vete sa slovo „ihneď" nahrádza slovom „bezodkladne".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V čl. I, 12. bode § 6 písm. j) sa za slová „na predaj" vkladá slovo „sladkovodných".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje s ohľadom na vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z. z., ako aj zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. V čl. I, 12. bode § 6 písm. j) sa slová „trhy s domácou vodnou hydinou, domácou hrabavou hydinou, domácimi králikmi, psami, mačkami a drobnými hlodavcami" nahrádzajú slovami „predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov".

Ide o nahradenie pojmu „trhy" slovom „predaj" a príslušnú gramatickú úpravu. Slovo „trh" sa používa v texte zákona v inom znení, ako to vyplýva z návrhu zákona, preto je vhodnejšie používať pojem „predaj".

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. V čl. I, 12. bode písm. j) sa vypúšťa slovo „záväzného".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

13. V čl. I, 12. bode § 6 písm. j) sa vypúšťa slovo „záväzného".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. V čl. I, 12. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 17a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03" vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997".

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. V čl. I 13. bod znie:

„13. § 6 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) huby okrem čerstvých jedlých húb20c) a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov20d).".

Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:

„20c) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich (oznámenie č. 649/2006 Z. z.).

20d) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.".".

Ide o vypustenie navrhovaného nového písmena m) v § 6. Navrhnuté obmedzenie predaja niektorých hračiek nie je v súlade so zákonom o bezpečnosti hračiek, a tým ani so smernicou o bezpečnosti hračiek.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. V čl. I, 13. bode § 6 písm. l) sa slovo „jedlých" vkladá slovo „húb".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

17. V čl. I, 14. bode predvetie znie: „V § 7 odsek 2 znie:". Zároveň sa vypúšťa odsek 1.

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa zmena odseku 1, nakoľko znenie odseku 1 v doteraz platnej úprave je dostatočné. Návrh na zmenu odseku 1 predpokladal, že orgány úradnej kontroly potravín (RVPS a RUVZ) budú pred schválením všeobecného záväzného nariadenia obce vydávať záväzné stanovisko k jeho zneniu, čo je neprípustné, keďže obecné zastupiteľstvo sa v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznáša na všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré podľa § 6 toho istého zákona musia byť v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými predpismi, čo je zásah do kompetencií samosprávy. Pri aplikácii VZN by dochádzalo ku sporným výkladom záväzného stanoviska RVPS a obcou vydaného VZN a nie je jasné, ktorý orgán by rozhodoval o tom, kto má pravdu, a v praxi by to viedlo k nemožnosti postihnúť predávajúceho.

Záväzné stanovisko orgánov úradnej kontroly by nebolo možné zmeniť ani zrušiť v prípade nevyhnutných opatrení (napr. zistená nebezpečná látka vo výrobu alebo predaj ovocia počas zimných mesiacov – banány nesmú byť vystavené mrazu...) a taktiež vznikajú aj finančné náklady pre obec, pretože záväzné stanovisko úradu verejného zdravotníctva sú spoplatnené.

Navyše, obec nemôže ustanovovať podmienky predaja potravín tak, ako to bolo navrhované, nakoľko tieto podmienky sú stanovené priamo vykonateľnými nariadeniami Európskej únie, zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a vo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme ponechanie odseku 1 v pôvodnom znení, ktoré dostatočne zabezpečuje záujem predkladateľa, t. j. predchádzajúce konzultácie obce s orgánom úradnej kontroly potravín vzhľadom na hygienu a spôsob predaja aj čo sa týka ambulantného spôsobu predaja. Obec je v zmysle § 26 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách povinná spolupracovať pri vydávaní trhových poriadkov s príslušným orgánom úradnej kontroly a vopred nahlásiť predaj potravín na trhovom mieste, aj ambulantne príslušnej RVPS, inak jej hrozí pokuta do 5 000 €.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

18. V čl. I, 14. bode § 7 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „Obec" vkladajú slová „v súlade s § 9".

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s bodom 7 tohto pozmeňovacieho návrhu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

19. V čl. I, 14. bode § 7 ods. 1 sa za slovom „súhlasného" vypúšťa slovo „záväzného".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

20. V čl. I, 14. bode § 7 ods. 2 sa za slová „prevádzkarňach trhovísk," vkladajú slová „v stánkoch s trvalým stanovišťom,".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa precizuje s ohľadom na § 12 ods. 2 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. d).

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

21. V čl. I, 15. bode sa vypúšťajú slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa".

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s 22. bodom spoločnej správy.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

22. V čl. I sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:

„17. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V obci, na území ktorej je umiestnená prevádzkareň s predajom potravín určená pre konečného spotrebiteľa, možno ambulantne predávať iba

a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,22)

b) balenú zmrzlinu23) a

c) ovocie a zeleninu.".".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Zmenou sa sleduje záujem vysokej úrovni ochrany spotrebiteľa. Navrhuje sa úplne povoliť neobmedzený ambulantný predaj potravín iba v obciach, v ktorých neexistuje maloobchodná predajňa určená pre spotrebiteľa. Naplní sa tým cieľ, ktorý navrhovateľ zákona deklaroval v predkladacej správe, t.j. zvýšenie ochrany spotrebiteľa, a zároveň sa umožní efektívne zásobovanie obyvateľstva aj v tých obciach, v ktorých neexistuje takáto maloobchodná prevádzka s predajom potravín.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

23. V čl. I, 22. bode § 12 odsek 4 znie:

„(4) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 (ďalej len „porušiteľ"). Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné.".

Ide o precizovanie a doplnenie navrhovanej úpravy. Ustanovuje sa povinnosť odovzdať písomný záznam o opatrení priamo na mieste porušiteľovi, predlžuje sa lehota na rozhodnutie o námietkach na 5 pracovných dní (v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách) a ustanovuje sa druhostupňový orgán pre rozhodovanie o námietkach, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

24. V čl. I, 24. bode § 12 ods. 9 sa za slovo „pokuty" vkladajú slová „a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu".

Ide o legislatívno-technickú úpravu a odstránenie právnej neistoty, nakoľko § 12 ods. 4 ustanovuje osobitný procesný postup pre vydávanie opatrení na mieste. Rozhodovanie o námietkach proti opatreniu však už podlieha Správnemu poriadku.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

25. V čl. II, 1. bode § 23 ods. 8 sa za slovom „vydávajú" vypúšťa slovo „záväzné".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

26. V čl. II sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:

„2. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o). Doterajšie písmená p) až q) sa označujú ako písmená o) až p).".".

Doterajší 2. bod sa označuje ako 3. bod.

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na nadbytočné ustanovenie.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

27. V čl. II sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:

„1. V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné predpisy,1f) požiadavky na jedlú soľ v potravinách, požiadavky na epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín a hygienické požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva").".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005) v platnom znení.".

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Požiadavky na používanie aróm v potravinách pre dojčatá a malé deti a niektoré požiadavky na fortifikáciu potravín môžu ustanoviť všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá ministerstvo zdravotníctva.".

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3. V § 3 ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 3" nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4".".

Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú.

Spresňuje sa splnomocňovacie ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o potravinách v nadväznosti na rozsah problematiky, ktorú je potrebné upraviť vnútroštátnou právnou úpravou v záujme bezpečnosti potravín. Doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia § 3 ods. 4 nadväzuje na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES a na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. Úprava v § 3 ods. 5 súvisí s doplnením nového odseku 4 do § 3.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

28. V čl. II, 1. bode (§ 23 ods. 8) sa veta „Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11." nahrádza vetou „Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.".

Ide o legislatívno-technickú úpravu; úprava § 23 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa precizuje s ohľadom na novelu č. 36/2014 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 1. apríla 2014 .

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

29. V čl. II sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

㤠23a

(1) Podrobnosti o požiadavkách na predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach podľa osobitného predpisu17fa) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Podrobnosti o požiadavkách na predaj potravín podľa § 23 ods. 2 písm. a) až d) na trhových miestach podľa osobitného predpisu17fa) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.".

Navrhovanou úpravou sa splnomocní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo zdravotníctva SR na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov o požiadavkách na predaj potravín podľa § 23 na trhových miestach ako aj ambulantným spôsobom predaja, čím sa zabezpečí cieľ predkladateľa, ale s tým, že požiadavky budú jednotné a nebude potreba vydávať záväzné stanoviská orgánom úradnej kontroly pre každú obec samostatne (počet obcí na Slovensku je 2933).

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

30. V čl. II sa za nový druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o). Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).".

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na nadbytočné ustanovenie.

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

31. V čl. II sa za 2. bod vkladá nový 3. bod, ktorý znie:

„3. Za § 31ab sa vkladá § 31ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31ac

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach.".".

Prechodné ustanovenie súvisí s pokračovaním transformácie smerníc Európskej únie na nariadenia, ktoré sú priamo vykonateľné, ako aj s reálnou možnosťou novelizácie smerníc EÚ pred ich transformáciou na nariadenia.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

32. V čl. III sa pred prvý bod vkladajú nové body 1. až 3., ktoré znejú:

„1. V § 4 ods. 3 sa v písmene c) na konci vkladá bodkočiarka a tieto slová: „pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie podľa osobitných predpisov.13a).".

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008 , ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008) v platnom znení.

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009 , ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343 , 22.12.2009).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013).".

2. V § 5 sa vypúšťa písm. x) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 26d.

Doterajšie písmená y) až ac) sa označujú ako písmená x) až ab).

3. V § 6 ods. 2 sa v písmene p) na konci pripájajú tieto slová: „a systém osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, požiadaviek na sledovateľnosť a označovania podľa osobitných predpisov,13a)".".

Doterajší prvý bod sa označí ako štvrtý bod.

Uvedené zmeny a doplnenia umožňujú dosiahnuť cieľ spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ako je ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002, ktorým je zaistiť ochranu a trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov, čím sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

Vzhľadom na to, že úspešnosť spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva závisí od vykonávania účinného systému kontroly, bolo potrebné prijať nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktoré dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, čím by sa mal zriadiť systém EÚ na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom v súlade so zásadou proporcionality, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov pokrytím všetkých aspektov politiky.

Podľa prijatých nariadení EÚ každý členský štát musí prijať vhodné opatrenia, prideliť primerané finančné, ľudské a technické zdroje a ustanoviť všetky administratívne a technické štruktúry potrebné na zabezpečenie kontroly, inšpekcie, monitorovania, dozoru a presadzovania činností vykonávaných v rámci pôsobnosti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Realizácia a implementácia nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v podmienkach SR predstavuje zvýšené náklady pre SR a má vplyv na štátny rozpočet SR.

Potrebné prostriedky na vykonávanie činností v súlade s vyššie spomínanými nariadeniami a podľa bodov A. a B. uvedených nižšie predstavujú 137 000 eur na rok.

Dôležité je upozorniť, že

 z toho suma 27 300 eur je na technické vybavenie a nie je preto potrebná každoročne,

 v rozpočte nie sú zahrnuté náklady na možné laboratórne vyšetrovanie, ako je napr. kontrolný a monitorovací systém implementácie zahŕňajúci analýzu DNA rýb.

A. Náklady vyplývajúce z nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009: 110 200 eur.

Nariadenie sa dotýka uplatňovania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva na všetkých stupňoch obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry od prvého predaja po maloobchodný predaj vrátane prepravy.

Na presnejšie určenie výšky potrebných nákladov je potrebné vykonať hĺbkovú analýzu súvisiacich predpisov, preto uvedené sumy sú len orientačné.

Výkon kontroly:

RVPS – 4 hod/týždeň x 40 RVPS = 160 hodín x 7,3 hod. mzda = 1 168 x 52 týždňov = 60 736 eur

Cestovné náklady:

40 km/týždeň x 40 RVPS = 1600 km x 52 týždňov = 83 200 km x 8,14 L/100km = 10 158,72 eur

Riadenie. kontrola, tréning a školiace programy:

ŠVPS – 1 pracovné miesto 9 trieda cca 1 000 x 12 = 12 000 eur

Technické zabezpečenie kontroly:

Tablet (vode a nárazu vzdorný) – 42 ks x 600 = 25 200 eur

Čítačka kódov – 42 ks x 50 = 2 100 eur

B. nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008: 26 800 eur

Podľa vynaložených nákladov za predchádzajúce roky je potrebné na jeden kalendárny rok približne 26 800 eur.

Tréningové a školiace programy: 6 737 eur

Riadenie a výkon kontroly: 16 974 eur

Cestovné náklady

40 km/ukončená kontrola x 355 kontrol = 14 200 km x 8,14L/100km = 583 eur

Pracovný čas:

RVPS - 3hod./ukončená kontrola x 355 kontrol = 1 065 hod. x 7,30 hod. mzda = 2 591 eur

ŠVPS - 1 prac. miesto 1 150 eur x 12 = 13 800 x 3 roky = 13 800 eur

Pracovné a ochranné prostriedky: 3 066 eur

73 eur/rok x 42 osôb (RVPS a ŠVPS) = 3 066/rok x 3 = 3 066 eur

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

33. V čl. III sa pred 1. bod vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:

„1. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d) ktoré znie:

„d) pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie podľa osobitných predpisov.13a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008) v platnom znení.

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343 , 22.12.2009) v platnom znení.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013) v platnom znení.".

2. V § 6 ods. 2 sa v písmene p) na konci pripájajú tieto slová: „a systém osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu, požiadaviek na sledovateľnosť a označovania produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitných predpisov,13a)".".

Doterajší prvý bod sa označuje ako tretí bod.

Uvedené zmeny a doplnenia umožňujú dosiahnuť cieľ spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ako je ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002, ktorým je zaistiť ochranu a trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov, čím sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

Vzhľadom na to, že úspešnosť spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva závisí od vykonávania účinného systému kontroly, bolo potrebné prijať nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktoré dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, čím by sa mal zriadiť systém EÚ na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom v súlade so zásadou proporcionality, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov pokrytím všetkých aspektov politiky.

Podľa prijatých nariadení EÚ každý členský štát musí prijať vhodné opatrenia, prideliť primerané finančné, ľudské a technické zdroje a ustanoviť všetky administratívne a technické štruktúry potrebné na zabezpečenie kontroly, inšpekcie, monitorovania, dozoru a presadzovania činností vykonávaných v rámci pôsobnosti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Realizácia a implementácia nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v podmienkach SR predstavuje zvýšené náklady pre SR a má vplyv na štátny rozpočet SR.

Potrebné prostriedky na vykonávanie činností v súlade s vyššie spomínanými nariadeniami a podľa bodov A. a B. uvedených nižšie predstavujú 137 000 eur na rok.

Dôležité je upozorniť, že

 z toho suma 27 300 eur je na technické vybavenie a nie je preto potrebná každoročne,

 v rozpočte nie sú zahrnuté náklady na možné laboratórne vyšetrovanie, ako je napr. kontrolný a monitorovací systém implementácie zahŕňajúci analýzu DNA rýb.

A. Náklady vyplývajúce z nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009: 110 200 eur.

Nariadenie sa dotýka uplatňovania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva na všetkých stupňoch obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry od prvého predaja po maloobchodný predaj vrátane prepravy.

Na presnejšie určenie výšky potrebných nákladov je potrebné vykonať hĺbkovú analýzu súvisiacich predpisov, preto uvedené sumy sú len orientačné.

Výkon kontroly:

RVPS – 4 hod/týždeň x 40 RVPS = 160 hodín x 7,3 hod. mzda = 1 168 x 52 týždňov = 60 736 eur

Cestovné náklady:

40 km/týždeň x 40 RVPS = 1600 km x 52 týždňov = 83 200 km x 8,14 L/100km = 10 158,72 eur

Riadenie. kontrola, tréning a školiace programy:

ŠVPS – 1 pracovné miesto 9 trieda cca 1 000 x 12 = 12 000 eur

Technické zabezpečenie kontroly:

Tablet (vode a nárazu vzdorný) – 42 ks x 600 = 25 200 eur

Čítačka kódov – 42 ks x 50 = 2 100 eur

B. nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008: 26 800 eur

Podľa vynaložených nákladov za predchádzajúce roky je potrebné na jeden kalendárny rok približne 26 800 eur.

Tréningové a školiace programy: 6 737 eur

Riadenie a výkon kontroly: 16 974 eur

Cestovné náklady

40 km/ukončená kontrola x 355 kontrol = 14 200 km x 8,14L/100km = 583 eur

Pracovný čas:

RVPS - 3hod./ukončená kontrola x 355 kontrol = 1 065 hod. x 7,30 hod. mzda = 2 591 eur

ŠVPS - 1 prac. miesto 1 150 eur x 12 = 13 800 x 3 roky = 13 800 eur

Pracovné a ochranné prostriedky: 3 066 eur

73 eur/rok x 42 osôb (RVPS a ŠVPS) = 3 066/rok x 3 = 3 066 eur

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

34. V čl. III v doterajšom prvom bode sa vypúšťa slovo „záväzné".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

35. V čl. III v 1. bode sa vypúšťa slovo „záväzné".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

36. V čl. III sa za doterajší prvý bod vkladajú body 2. až 7., ktoré znejú:

„2. V § 8 ods. 3 sa za písmeno ag) pripájajú písmená ah) a ai), ktoré znejú:

„ah) kontroluje zabezpečovanie systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu78d) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,78e)

ai) kontroluje dodržiavanie požiadaviek na sledovateľnosť78f) a dodržiavanie požiadaviek na označovanie78g) a ukladá opatrenia podľa osobitných predpisov.78h)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 78d až 78h znejú:

„78d) Kapitola III nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.

78e) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.

78f) Čl. 58 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

78g) Čl. 35 až 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013.

78h) Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013.".".

3. V § 32 ods. 3 sa za slovo „musia" vkladajú slová „najneskôr 24 hodín" a za slovo „správe" slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy".

4. V § 33 ods. 3 sa za slovo „musia" vkladajú slová „najneskôr 24 hodín" a za slovo „správe" slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy".

5. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu.150a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 150a znie:

„150a) Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (Ú. v. ES L 280, 27.10.2009) v platnom znení.".

6. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:

„p) uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)

q) dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)

r) nedodrží požiadavky sledovateľnosti podľa osobitného predpisu,150d)

s) nedodrží požiadavky na označovanie podľa osobitného predpisu.150e)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 150b až 150e znejú:

„150b) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.

150c) Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.

150d) Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.

150e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013.".

7. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ae), ktoré znejú:

„aa) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu,150a).

ab) uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)

ac) dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)

ad) nedodrží požiadavky sledovateľnosti podľa osobitného predpisu,150d)

ae) nedodrží požiadavky na označovanie podľa osobitného predpisu.150e).".".

Doterajší druhý bod sa prečísluje.

Uvedené zmeny a doplnenia umožňujú dosiahnuť cieľ spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ako je ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002, ktorým je zaistiť ochranu a trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov, čím sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

Vzhľadom na to, že úspešnosť spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva závisí od vykonávania účinného systému kontroly, bolo potrebné prijať nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktoré dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, čím by sa mal zriadiť systém EÚ na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom v súlade so zásadou proporcionality, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov pokrytím všetkých aspektov politiky.

Podľa prijatých nariadení EÚ každý členský štát musí prijať vhodné opatrenia, prideliť primerané finančné, ľudské a technické zdroje a ustanoviť všetky administratívne a technické štruktúry potrebné na zabezpečenie kontroly, inšpekcie, monitorovania, dozoru a presadzovania činností vykonávaných v rámci pôsobnosti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Realizácia a implementácia nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v podmienkach SR predstavuje zvýšené náklady pre SR a má vplyv na štátny rozpočet SR.

Potrebné prostriedky na vykonávanie činností v súlade s vyššie spomínanými nariadeniami a podľa bodov A. a B. uvedených nižšie predstavujú 137 000 eur na rok.

Dôležité je upozorniť, že

 z toho suma 27 300 eur je na technické vybavenie a nie je preto potrebná každoročne,

 v rozpočte nie sú zahrnuté náklady na možné laboratórne vyšetrovanie, ako je napr. kontrolný a monitorovací systém implementácie zahŕňajúci analýzu DNA rýb.

A. Náklady vyplývajúce z nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009: 110 200 eur.

Nariadenie sa dotýka uplatňovania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva na všetkých stupňoch obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry od prvého predaja po maloobchodný predaj vrátane prepravy.

Na presnejšie určenie výšky potrebných nákladov je potrebné vykonať hĺbkovú analýzu súvisiacich predpisov, preto uvedené sumy sú len orientačné.

Výkon kontroly:

RVPS – 4 hod/týždeň x 40 RVPS = 160 hodín x 7,3 hod. mzda = 1 168 x 52 týždňov = 60 736 eur

Cestovné náklady:

40 km/týždeň x 40 RVPS = 1600 km x 52 týždňov = 83 200 km x 8,14 L/100km = 10 158,72 eur

Riadenie. kontrola, tréning a školiace programy:

ŠVPS – 1 pracovné miesto 9 trieda cca 1 000 x 12 = 12 000 eur

Technické zabezpečenie kontroly:

Tablet (vode a nárazu vzdorný) – 42 ks x 600 = 25 200 eur

Čítačka kódov – 42 ks x 50 = 2 100 eur

B. nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008: 26 800 eur

Podľa vynaložených nákladov za predchádzajúce roky je potrebné na jeden kalendárny rok približne 26 800 eur.

Tréningové a školiace programy: 6 737 eur

Riadenie a výkon kontroly: 16 974 eur

Cestovné náklady

40 km/ukončená kontrola x 355 kontrol = 14 200 km x 8,14L/100km = 583 eur

Pracovný čas:

RVPS - 3hod./ukončená kontrola x 355 kontrol = 1 065 hod. x 7,30 hod. mzda = 2 591 eur

ŠVPS - 1 prac. miesto 1 150 eur x 12 = 13 800 x 3 roky = 13 800 eur

Pracovné a ochranné prostriedky: 3 066 eur

73 eur/rok x 42 osôb (RVPS a ŠVPS) = 3 066/rok x 3 = 3 066 eur

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

37. V čl. III sa za prvý bod vkladajú body 2 až 7, ktoré znejú:

„2. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:

„ah) kontroluje zabezpečovanie systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz

produktov rybolovu78d) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,78e)

ai) kontroluje dodržiavanie požiadaviek na sledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry 78f) a dodržiavanie požiadaviek na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry 78g) a ukladá opatrenia podľa osobitných predpisov.78h)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 78d až 78h znejú:

„78d) Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

78e) Nariadenie (ES) č. 1005/2008.

78f) Čl. 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

78g) Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

78h) Nariadenie (ES) č. 1224/2009.

Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013.".

3. V § 32 ods. 3 sa za slovo „musia" vkladajú slová „najneskôr 24 hodín" a za slovo „správe" slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy".

4. V § 33 ods. 3 sa za slovo „musia" vkladajú slová „najneskôr 24 hodín" a za slovo „správe" slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy".

5. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu.150a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 150a znie:

„150a) Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (Ú. v. ES L 280, 27.10.2009) v platnom znení.".

6. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:

„p) uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy

morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným

predpisom,150b)

q) dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)

r) nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa

osobitného predpisu,78f)

s) nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa

osobitného predpisu.78g)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 150b a 150c znejú:

„150b) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.

150c) Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.".

7. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ae), ktoré znejú:

„aa) vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu,150a)

ab) uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)

ac) dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)

ad) nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78f)

ae) nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu.78g).".".

Doterajší druhý bod sa prečísluje.

Uvedené zmeny a doplnenia umožňujú dosiahnuť cieľ spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ako je ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002, ktorým je zaistiť ochranu a trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov, čím sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

Vzhľadom na to, že úspešnosť spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva závisí od vykonávania účinného systému kontroly, bolo potrebné prijať nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktoré dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, čím by sa mal zriadiť systém EÚ na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom v súlade so zásadou proporcionality, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov pokrytím všetkých aspektov politiky.

Podľa prijatých nariadení EÚ každý členský štát musí prijať vhodné opatrenia, prideliť primerané finančné, ľudské a technické zdroje a ustanoviť všetky administratívne a technické štruktúry potrebné na zabezpečenie kontroly, inšpekcie, monitorovania, dozoru a presadzovania činností vykonávaných v rámci pôsobnosti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Realizácia a implementácia nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v podmienkach SR predstavuje zvýšené náklady pre SR a má vplyv na štátny rozpočet SR.

Potrebné prostriedky na vykonávanie činností v súlade s vyššie spomínanými nariadeniami a podľa bodov A. a B. uvedených nižšie predstavujú 137 000 eur na rok.

Dôležité je upozorniť, že

 z toho suma 27 300 eur je na technické vybavenie a nie je preto potrebná každoročne,

 v rozpočte nie sú zahrnuté náklady na možné laboratórne vyšetrovanie, ako je napr. kontrolný a monitorovací systém implementácie zahŕňajúci analýzu DNA rýb.

A. Náklady vyplývajúce z nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009: 110 200 eur.

Nariadenie sa dotýka uplatňovania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva na všetkých stupňoch obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry od prvého predaja po maloobchodný predaj vrátane prepravy.

Na presnejšie určenie výšky potrebných nákladov je potrebné vykonať hĺbkovú analýzu súvisiacich predpisov, preto uvedené sumy sú len orientačné.

Výkon kontroly:

RVPS – 4 hod/týždeň x 40 RVPS = 160 hodín x 7,3 hod. mzda = 1 168 x 52 týždňov = 60 736 eur

Cestovné náklady:

40 km/týždeň x 40 RVPS = 1600 km x 52 týždňov = 83 200 km x 8,14 L/100km = 10 158,72 eur

Riadenie. kontrola, tréning a školiace programy:

ŠVPS – 1 pracovné miesto 9 trieda cca 1 000 x 12 = 12 000 eur

Technické zabezpečenie kontroly:

Tablet (vode a nárazu vzdorný) – 42 ks x 600 = 25 200 eur

Čítačka kódov – 42 ks x 50 = 2 100 eur

B. nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008: 26 800 eur

Podľa vynaložených nákladov za predchádzajúce roky je potrebné na jeden kalendárny rok približne 26 800 eur.

Tréningové a školiace programy: 6 737 eur

Riadenie a výkon kontroly: 16 974 eur

Cestovné náklady

40 km/ukončená kontrola x 355 kontrol = 14 200 km x 8,14L/100km = 583 eur

Pracovný čas:

RVPS - 3hod./ukončená kontrola x 355 kontrol = 1 065 hod. x 7,30 hod. mzda = 2 591 eur

ŠVPS - 1 prac. miesto 1 150 eur x 12 = 13 800 x 3 roky = 13 800 eur

Pracovné a ochranné prostriedky: 3 066 eur

73 eur/rok x 42 osôb (RVPS a ŠVPS) = 3 066/rok x 3 = 3 066 eur

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

38. V čl. III v doterajšom druhom bode sa vypúšťa slovo „záväzných".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča neschváliť

39. V čl. III v 2. bode sa vypúšťa slovo „záväzných".

Z pôvodného návrhu sa vypúšťa slovo ,,záväzného". Ak by príslušný orgán veterinárnej správy vydával záväzné stanovisko pre propagačné predajné podujatia, nemohol by ho zmeniť, resp. zrušiť ani vo výnimočných prípadoch. Obsah ani náležitosti záväzného stanoviska nie sú pritom v návrhu špecifikované (lehota na podanie záväzného stanoviska, vydanie záväzného stanoviska do koľko dní, či sa vzťahuje na záväzné stanovisko všeobecný predpis o správnom konaní či nie...).

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča o bodoch 3, 5 až 11, 13, 14, 15, 18 až 28, 31, 33, 35, 37 a 39 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.

Gestorský výbor odporúča o bodoch 1, 2, 4, 12, 16, 17, 29, 30, 32, 34, 36 a 38 hlasovať osobitne s odporúčaním neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

s c h v á l i ť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 18. marca 2014 č. 285.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 18. marec 2014

Ján H u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárske záležitosti 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 522
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O reforme súdnej mapy sa na bratislavskom krajskom súde nediskutovalohttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-sudcov-ks-v-bratislave-o-navrh/512310-clanok.html

Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého ...

Nový portál možňuje sledovať prácu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-spustila-novy-portal-umoznuje/512305-clanok.html

Sekcia o kriminalite porovnáva trendy v kriminalite na Slovensku.

Advokátka z incidentu z Košíc bude čeliť disciplinárnemu konaniuhttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatka-z-incidentu-z-kosic-bude-c/512225-clanok.html

Dôvodom je podozrenie z porušovania viacerých ustanovení zákona o advokácii a advokátskeho ...

Politologička: Spôsob výberu generálneho prokurátora by nemal ovplyvniť jeho ďalšiu činnosťhttps://www.webnoviny.sk/politologicka-sposob-vyberu-generalneho-prokuratora-by-nemal-ovplyvnit-jeho-dalsiu-cinnost/

Spôsob výberu generálneho prokurátora poslancami Národnej rady SR by nemal ovplyvniť jeho ...

Na Vrchním soudě zasahuje policie. Prohledává kancelář soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrchni-soud-ncoz-zasah-korupce-soudce.A201205_112909_domaci_klf

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v budově pražského Vrchního ...

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: