TlačPoštaZväčšiZmenši

100/2014 Z. z.

4.5. 2014, 10:00 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Základný legislatívny rámec v tepelnej energetike je v súčasnosti daný zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Okrem neho sú právne vzťahy medzi účastníkmi trhu s teplom upravené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona č. 657/2004 Z. z.

Návrhom zákona sa transponujú niektoré ustanovenia smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a spresňujú a dopĺňajú vybrané ustanovenia z dôvodov, ktoré vyplynuli z praktickej aplikácie zákona.

V návrhu zákona sa okrem iného definuje aj výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. Pôsobnosť zákona sa rozširuje na práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. V súvislosti s definíciou koncového odberateľa tepla sa spresňuje pojem konečný spotrebiteľ. Z dôvodu transpozície vybraných ustanovení smernice 2012/27/EÚ sa definujú viaceré typy zdrojov tepla vrátane účinného centralizovaného zásobovania teplom. Ako reakcia na podnety z praxe sa spresňujú podmienky pre výkon funkcie zodpovedného zástupcu. V súvislosti s podporou účinného centralizovaného zásobovania teplom sa stanovujú doplňujúce podmienky pri výstavbe sústavy tepelných zariadení. Z povinnosti prednostného pokrytia potreby tepla z existujúcich zdrojov na využívanie obnoviteľnej energie sú vyňaté nové budovy s maximálnou výpočtovou ročnou potrebou tepla 30 MWh. Povinnosť inštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla u konečného spotrebiteľa sa z dôvodu implementácie smernice 2012/27/EÚ rozširuje aj na konečného spotrebiteľa tepla v budove s centrálnym zdrojom tepla. Obdobne to platí aj pre pravidlá rozpočítania nákladov na výrobe tepla. Z dôvodu optimalizácie dodávok tepla je potrebné koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pravidelne aktualizovať.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. V oblasti sociálnych vplyvov sa predpokladá, že negatívne vplyvy budú kompenzované znížením výdavkov na teplo.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1: Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s názvom dokumentu.

K bodu 2: V § 1 odseku sa doplnením písm. g) pôsobnosť zákona rozširuje aj na práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. Toto rozšírenie súvisí s niektorými povinnosťami, vyplývajúcimi z čl. 9 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

K bodu 3: V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktorým sa definuje výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. Ide o také budovy, v ktorých je inštalované zariadenie na výrobu tepla ako napr. kotol, tepelné čerpadlo alebo slnečný kolektor a v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo ním poverená osoba rozpočítava náklady súvisiace s výrobou tepla konečným spotrebiteľom. Doplnením písmena d) do § 1 odseku 3 sa spresňuje, čo nie je podnikaním v tepelnej energetike a ide o činnosti, ktoré súvisia s výrobou a rozvodom tepla, ale ich cieľom nie je tvorba zisku.

K bodu 4: Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.

K bodu 5: V § 2 písm. d) a e) sa spresňuje definícia odberateľa a dodávateľa v súvislosti s doplnením definície koncového odberateľa. V písm. f) sa spresňuje definícia konečného spotrebiteľa v súvislosti s doplnením definície koncového odberateľa a rozšírením pôsobnosti zákona aj na fyzické osoby a právnické osoby pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove.

K bodu 6: V § 2 písm. i) sa pojem dodávka tepla rozširuje aj na predaj tepla na výrobu chladu. Rozšírenie súvisí s transpozíciou čl. 2 smernice 2012/27/EÚ.

K bodu 7: Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.

K bodu 8: V § 2 sa dopĺňajú písmená s) až aa) t.j. definície koncového odberateľa tepla, inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu tepla, centrálneho zdroja tepla v budove, centrálneho okrskového zdroja tepla, zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom ako aj centralizovaného zásobovania teplom a účinného centralizovaného zásobovania teplom. Predmetnými definíciami sa transponuje čl. 9 smernice 2012/27/EÚ.

K bodu 9: V § 3 ods. 3 sa spresňuje, že odborne spôsobilá osoba na podnikanie v tepelnej energetike môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jedného držiteľa povolenia.

K bodu 10: V § 3 ods. 5 sa spresňuje, kedy držiteľ povolenia na podnikanie v tepelnej energetike má povinnosť ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Ide o prípady, ak doterajší zodpovedný zástupca skončil výkon funkcie alebo prestal spĺňať niektorú z podmienok stanovených pre zodpovedného zástupcu napr. bezúhonnosť alebo odbornú spôsobilosť.

K bodu 11: V § 4 ods. 2 písm. b) sa rozširuje možnosť získania odbornej spôsobilosti aj na osoby s úplným stredným všeobecným vzdelaním so zameraním na prírodné vedy.

K bodu 12: V § 4 ods. 5 sa spresňuje, ako často sa má držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti zúčastňovať aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba určená ministerstvom. Interval účasti na tzv. "preškolení" je stanovený na päť rokov, počas ktorých spravidla nastanú významné zmeny, najmä v oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov, o ktorých by odborne spôsobilé osoby mali byť informované.

K bodu 13: V § 4 ods. 6 sa ministerstvo hospodárstva splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave.

K bodu 14: V § 5 ods. 1 sa spresňuje, že podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia a v súlade s povolením. Pôvodné znenie, že podnikať možno "na základe povolenia", neobsiahlo prípady, že podnikateľ mal síce povolenie na podnikanie, ale v praxi mu nastali určité zmeny a on naďalej podnikal na základe pôvodného povolenia.

K bodu 15: legislatívno-technická úprava textu

K bodu 16: V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a). Pre vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike sa nebude vyžadovať záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Záväzné stanovisko obce bude postačovať pri výstavbe sústavy tepelno technických zariadení.

K bodu 17: V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k) z dôvodu ochrany osobných údajov

K bodu 18: V § 9 odseku 2 písm. e) a h) sa spresňuje, kedy ÚRSO rozhodne o zrušení povolenia. v súvislosti s nevykonávaním činností, na ktoré bolo vydané povolenie. Doterajšia úprava nestanovuje ako dlho je potrebné nevykonávať činnosť, aby ÚRSO rozhodlo o zrušení povolenia. V predloženom návrhu je stanovená lehota 3 roky, počas ktorej nemôže ÚRSO rozhodnúť o zrušení povolenia z dôvodu nevykonávania činnosti.

K bodu 19: V § 10 sa spresňujú práva a povinnosti držiteľa povolenia v súvislosti so vstupom na cudzie pozemky pri výkone povolených činností. Ustanovenia sú navrhnuté v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike. Úprava bola do návrhu zaradená na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania.

K bodu 20: V § 11 ods. 1 sa oznamovacia povinnosť rozširuje aj na osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), t.j. vyrábajú teplo v centrálnom zdroji tepla v budove alebo vykonávajú výrobu alebo rozvod tepla bez nároku na zisk. Povinnosť sa zavádza z dôvodu zosúladenia práv a povinností pri výrobe tepla z rôznych zdrojov tepla.

K bodu 21: V § 11 ods. 4 sa uvádzajú údaje, ktoré povinná osoba, ktorá je fyzickou osobou- podnikateľom poskytuje v oznámení. Doterajšia právna úprava uvažovala pri oznamovacej povinnosti len s právnickými osobami. Obdobne sa uvedené vzťahuje aj na odsek 5, ktorý stanovuje, kedy fyzická osoba- podnikateľ oznamuje ÚRSO skončenie výroby tepla v zdroji tepla v budove.

K bodu 22: Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s definíciou systému centralizovaného zásobovania teplom.

K bodu 23: Doplnením písmena g) do § 12 odseku 2 bude MH SR zaviazané, pri posudzovaní žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac posudzovať aj dopady na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území.

K bodu 24: V § 12 sa za odsek 2 dopĺňa odsek 3, ktorým sa MH SR ukladá, kedy nevydá osvedčenie na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac. Ide o prípady, kedy sa preukázateľne, na základe energetického auditu, zníži odber tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom a okrem toho sa zhorší vplyv na životné prostredie alebo sa zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom alebo sa zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa dodáva účinným centralizovaným zásobovaním teplom. Doplnením odseku 4 sa účastníkom konania o vydanie osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území dodávateľa tepla zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom stane osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie osvedčenia a dodávateľ tepla vo vymedzenom území. Podľa odseku 5 je písomnú správu o energetickom audite k žiadosti povinný priložiť žiadateľ.

K bodu 25: Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.

K bodu 26: V § 12 sa dopĺňajú odseky 10 a 11, na základe ktorého bude dodávateľ tepla účastníkom stavebného konania podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území a pri rekonštrukcii alebo modernizácii, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie. Ustanovenia sa dopĺňa z toho dôvodu, že niektoré stavby môžu ovplyvniť sústavu tepelno-technických zariadení dodávateľa tepla.

K bodu 27: Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.

K bodu 28: V § 15 odseku 1 písm. c) sa stanovuje výnimka pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), t.j. vyrábajú teplo v centrálnom zdroji tepla v budove nakoľko tieto osoby nepodliehajú cenovej regulácii podľa zákona č. 250/2012 Z. z..

K bodu 29: V § 16 ods. 1 sa skupina povinných subjektov rozširuje aj o fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), t.j. vyrábajú teplo v centrálnom zdroji tepla v budove. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu transpozície čl. 9 ods. 3 smernice 2012/27/EÚ z dôvodu zrovnoprávnenia konečných spotrebiteľov, ktorým sa rozpočítavajú náklady na teplo z rôznych typov zdrojov tepla.

K bodu 30: V § 17 ods. 4 sa skupina povinných subjektov rozširuje aj o fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), t.j. vyrábajú teplo v centrálnom zdroji tepla v budove. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu transpozície čl. 9 ods. 3 smernice 2012/27/EÚ z dôvodu zrovnoprávnenia konečných spotrebiteľov, ktorým sa rozpočítavajú náklady na teplo z rôznych typov zdrojov tepla.

K bodu 31: Ide o legislatívno-technickú úpravu textu z dôvodu definovania koncového odberateľa.

K bodu 32: § 17 sa dopĺňa odsekom 7, na základe ktorého bude dodávateľ tepla v teplej úžitkovej vode povinný Od 1. júla 2014 inštalovať určené meradlo, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla. Uvedená povinnosť vyplýva z čl. 9 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

K bodu 33: V § 18 ods. 4 sa skupina povinných subjektov rozširuje aj o fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), t.j. vyrábajú teplo v centrálnom zdroji tepla v budove. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu transpozície čl. 9 ods. 3 smernice 2012/27/EÚ.

K bodu 34: V § 18 ods. 4 písm. a) v spojení s prechodným ustanovením v §38a ods. 4 sa termín 31. december 2016 stanovuje ako hraničný termín pre zabezpečenie obstarania, zapojenia, udržiavania a overovanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu transpozície čl. 9 ods. 3 smernice 2012/27/EÚ.

K bodu 35: Povinnosti podľa § 18 ods. 4 sa netýkajú budov s celkovou podlahovou plochou menšou ako 500 m2. V praxi teda nebude nevyhnutné byty v bytových domoch s počtom bytov zhruba do 10 vybaviť určenými meradlami alebo pomerovými rozdeľovačmi tepla u konečného spotrebiteľa. Navrhovaná úprava je zvolená z dôvodu neprimerane vysokých nákladov vzhľadom k potenciálu úspor energie z dôvodu inštalácie individuálnych meraní.

V § 18 ods. 6 sú stanovené údaje, ktoré fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), t.j. vyrábajúce teplo v centrálnom zdroji tepla v budove oznamujú do 30. apríla na ÚRSO. Údaje sa požadujú z dôvodu nezávislého hodnotenia efektívnosti výroby tepla v centrálnom zdroji tepla v budove.

K bodu 36: V § 18 sa mení znenie odseku 9. Zrušuje sa doterajšie ustanovenie podľa ktorého sa dodávateľ mohol s odberateľmi dohodnúť na spoločnom meracom mieste jedným určeným meradlom, ak dodávateľ uskutočňuje dodávku tepla pre viacerých odberateľov. Dodávateľ tepla bude povinný od 1. júna 2014 inštalovať určené meradlo, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla vody zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla. Uvedená povinnosť vyplýva z čl. 9 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

K bodu 37: V §19 sa do odseku 2 vkladá nové písmeno m), ktorým sa ustanovuje nová podstatná náležitosť zmluvy o dodávke a odbere tepla - dohodnutie povinnosti odberateľa oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok. Dodávateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť aj na skoršom termíne ako 31. august, avšak tento termín je hraničný. Termín 31. august súvisí s termínom predkladania cenových návrhov.

K bodu 38: V súvislosti s ustanovením novej podstatnej náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla sa vypúšťa §19 ods. 4 ako nadbytočný.

K bodu 39: Ide o legislatívno-technickú úpravu. Doterajšia úprava v § 20 odseku 1 umožňovala konečnému spotrebiteľovi skončiť odber tepla. Konečný spotrebiteľ však nemal žiadny zmluvný vzťah s dodávateľom tepla a nemohol odber tepla skončiť.

K bodu 40: Pre § 21 je navrhované nové znenie. Povinný odber tepla je voči doterajšej úprave spresnený s tým, že držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla na vymedzenom území odoberať za schválenú cenu teplo od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla, avšak len vtedy, ak sa takýmto odberom nezhorší energetická efektívnosť existujúceho zariadenia a ak sú splnené stanovené technické podmienky odberu. Ak držiteľ povolenia na rozvod tepla sám vyrába teplo vo vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla, nie je povinný nakupovať teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla s projektovanou ročnou potrebou tepla vyššou ako 30 MWh a dodávateľ tepla na tomto vymedzenom území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa projektovaná ročná potreba tepla prednostne pokryť od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla. Podľa doterajšej úpravy aj objekt s menšou projektovanou potrebou mal byť zásobovaný od dodávateľa, ktorý vyrába teplo z obnoviteľných zdrojov. Nová úprava zohľadňuje skutočnosť, že nové budovy sa budú musieť stavať ako nízkoenergetické budovy a budú musieť využívať obnoviteľné zdroje energie či už vlastné, alebo od dodávateľov.

K bodu 41: Ide o legislatívno-technickú úpravu. Z dôvodu doplnenia do § 22 sa navrhuje zmena názvu na „Neoprávnený odber tepla a zásah do sústavy tepelných zariadení".

K bodu 42: Zakazuje sa akýkoľvek zásah do tepelného zariadenia, verejného rozvodu alebo prípojky tepla. Zásah je možné vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa alebo dodávateľa tepla. Za nedodržanie zákazu, bude osoba, ktorá poškodí alebo ovplyvní činnosť tepelného zariadenia, verejného rozvodu alebo prípojky tepla povinná uhradiť náklady vzniknuté neoprávneným zásahom na základe ustanovení o zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka.

K bodu 43: Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu nahradenia krajských úradov, okresnými úradmi v sídle kraja.

K bodu 44: Nová úprava stanovuje povinnosť pre MH SR zabezpečovať aktualizačnú odbornú prípravu odborne spôsobilých osôb.

K bodu 45: Na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa nebude vzťahovať predpis o správnom konaní. Zníži sa tým administratívna záťaž pri vydávaní osvedčení.

K bodu 46: Pre obce sa stanovuje povinnosť minimálne raz za päť rokov prerokovať obecným zastupiteľstvom aktualizovanú koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplniť do územno-plánovacej dokumentácie obce postupom podľa stavebného zákona. Ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec povinná vydať záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby.

K bodu 47: Ustanovuje sa právo fyzickej osoby alebo právnickej osoby na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, za zriadenie zákonného vecného bremena a za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme za podmienok podľa § 10 ods. 6, 9 a 12 a na primeranú jednorazovú náhradu za užívanie časti sústavy tepelných zariadení tvoriacej verejný rozvod tepla, ktorej je vlastníkom.

K bodu 48: Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou §10, 12 a vypúšťa sa sankcia za porušenie §15 ods. 1 písm. a).

K bodu 49: Nahradením odseku 5 odsekom 4 v § 17 sa odstraňuje nesprávne zaradenie spôsobené novelou č. 184/2011 Z. z.. V § 18 sa dopĺňa novou povinnosťou podľa odseku 6 a odsek 5 bol prečíslovaný na odsek 7. Dolná hranica pokuty sa znižuje na 16,50 Eur.

K bodu 50: Presunutím § 17 a prečíslovaním odseku 4 na odsek 5 sa odstránilo nesprávne zaradenie spôsobené novelou č. 184/2011 Z. z.. Po tejto úprave sa ustanovenia § 17 ods. 5 a § 18 ods. 6 vzťahujú na konečných spotrebiteľov – fyzické osoby, na ktoré sa správne delikty nevzťahujú. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje vypustenie písmena d).

K bodu 51: Stanovujú sa prechodné ustanovenia.

K bodu 52: Návrhom zákona sa čiastočne implementuje smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

K bodu 53: Návrhom zákona sa čiastočne implementuje smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

K čl. II

Navrhovaná účinnosť je od 1. mája 2014 okrem čl. I bodov 29 a 33, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. júna 2014.

Bratislava 8. januára 2014

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 531
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

‚Roztříštěnost systému ochrany dětí.‘ Válková navrhne vznik postu dětského ombudsmanahttps://www.lidovky.cz/domov/roztristenost-system-ochrany-deti-zmocnenkyne-valkova-navrhne-vznik-postu-detskeho-ombudsmana.A191114_181346_ln_domov_ele

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) navrhne vládě zřízení postu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: