TlačPoštaZväčšiZmenši

145/2013 Z. z.

30.8. 2013, 22:03 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Predložený návrh upraví možnosti Slovenského pozemkového fondu nadobudnúť pozemky, ktoré boli predmetom úveru a následne nimi disponovať najmä na účely reštitučných plnení. Nadväzuje na realizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 413 z 22. augusta 2012 v Nových Sadoch o podpore subjektov poľnohospodárskej prvovýroby. Jeden zo zámerov vlády Slovenskej republiky vyplývajúcich z uvedeného rokovania je vytvorenie podmienok pre nákup poľnohospodárskej pôdy fyzickými a právnickými osobami, ktoré na nej hospodária. Výsledkom rokovaní dotknutých rezortov a to najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky je to, že Slovenská záručná a rozvojová banka vytvorí produkt „Moja pôda", v rámci ktorého bude úverovať nákup poľnohospodárskej pôdy farmármi za prijateľných podmienok. Jednou z podmienok, ktorými Slovenská záručná a rozvojová banka podmieňuje výhodné úrokové sadzby a dobu splatnosti úverov ako aj to, že úverovaný bude aj nákup spoluvlastníckych podielov, je posilnenie jej záruk, že v prípade zlyhania poskytnutého úveru bude pôda odkúpená za cenu zodpovedajúcu výške poskytnutého úveru. Predložený návrhom sa dáva možnosť Slovenskému pozemkovému fondu v takých prípadoch pôdu odkúpiť a následne ju použiť na plnenie zákonom stanovených úloh.

Predložený návrh je konštruovaný tak, že má zároveň obmedziť špekulatívny nákup pôdy, ku ktorým nie zriedka prichádza pri predaji založenej pôdy, v exekučných konaniach resp. dobrovoľných dražbách. Preto je potrebné, aby pri realizácii navrhovaného postupu mohli byť Slovenskému pozemkovému fondu priamo odpredané aj založené spoluvlastnícke podiely bez toho, aby záložný veriteľ musel predávané podiely ponúknuť existujúcim podielovým spoluvlastníkom tak, ako ho vyžaduje § 140 Občianskeho zákonníka.

Skutočnosť, že v mnohých katastrálnych územiach už Slovenský pozemkový fond nedisponuje na účely plnenia reštitučných náhrad pozemkami v celosti ale len spoluvlastníckymi podielmi k nim je dôvodom navrhovanej úpravy v článkoch II. a III. predloženého návrhu.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý však nie je možné vyčísliť nakoľko nie je jasný objem takto realizovaných predajov a nebude mať vplyv sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh zákona nebude mať v prvom roku žiaden dopad na rozpočet verejnej správy nakoľko v prípade realizácie záložných práv táto nenastane v prvom a očakáva sa ani nie v druhom roku účinnosti zákona.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Pozemkové úpravy sa vykonávajú aj v prípadoch, ak nevychádzajú z podnetu správneho orgánu. Príkladom je vytvorenie nových tvarov pozemkov, kde sa uvažuje s iným využitím pozemkov, ako je poľnohospodárska výroba napr. individuálna bytová výstavba. Náklady si hradí združenie účastníkov alebo investor, ktorý má prioritný záujem o výstavbu. Obdobne to platí v prípadoch investičnej výstavby, keď sa z dôvodu realizácie zámeru naruší (obmedzí) hospodárenie na pozemkoch dotknutých výstavbou, investor ako vyvolanú investíciu hradí náklady s novým usporiadaním pozemkov. V týchto prípadoch zmluvy spojené s vykonaním pozemkových úprav hradia tieto subjekty. SPF bude nakupovať pôdu len do čiastky, ktorú bude mať vyčlenenú v štátnom rozpočte na nákup tejto pôdy tak, aby sa nevznikali nároky na štátny rozpočet.

K bodu 2

Do ustanovenia § 34 ods. 16 sa dopĺňajú slová, aby bolo jasné, že SPF si nekupuje pôdu pre svoju potrebu, ale do vlastníctva Slovenskej republiky prioritne na riešenie reštitučných nárokov.

K bodu 3

Táto úprava § 34 a následne aj čl. II a III je zvolená z dôvodu naplnenia verejného záujmu na realizácii reštitučných nárokov, ktoré už niekoľko rokov riešia pozemkové úrady. Z dôvodov nedostatku pozemkov na riešenie náhrad pozemkov v rámci riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb môže pozemkový fond kupovať pozemky za cenu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom v rámci realizácii záložného práva bankou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Predkupné právo podľa osobitného predpisu sa na tieto prevody nevzťahuje. Ide však len o dočasné obmedzenie predkupného práva ostatných spoluvlastníkov podielov na pozemkoch, nakoľko toto im po vydaní osobe v reštitúcii ostáva zachované. Zapisovanie takýchto pozemkov do listu vlastníctva bude sprevádzané vyhlásením SPF o spôsobe nadobudnutia takéhoto pozemku. Zároveň sa týmto spôsobom umožní SPF, aby získal a následne vydal aj spoluvlastnícke podiely, ktoré sú označené v znení zákona len ako pozemky bez špecifikácie o akú čiastku k celkovej výmere ide. Ďalej sa upravuje možnosť predaja pôdy za presne určených kritérií ďalším osobám a to v poradí uvedenom v zákone. Preukazovanie pôvodu majetku pri predkladaní návrhu na vklad do katastra sa bude uskutočňovať na základe vyhlásenia pozemkového fondu o spôsobe nadobudnutia pozemku.

K bodu 4

Pozemky určené pre spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré nadobudol schválením vykonania projektu pozemkových úprav pred 1. januárom 2008 štát a sú v správe Slovenského pozemkového fondu prejdú do vlastníctva obce na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu alebo odboru prvostupňového rozhodovania obvodného pozemkového úradu v sídle kraja. Ak ide o špecifické spoločné zariadenia a opatrenia, obvodný pozemkový úrad alebo odbor prvostupňového rozhodovania obvodného pozemkového úradu v sídle kraja určí v rozhodnutí iného vlastníka pozemku.

K čl. II a III

Pri prevode náhradných pozemkov sa nepoužijú ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce predkupné právo, nakoľko v prípade používania ustanovenia § 140 Občianskeho poriadku nie je možné realizovať prevody spoluvlastníckych podielov. Ide však len o dočasné obmedzenie predkupného práva ostatných spoluvlastníkov podielov na pozemkoch, nakoľko toto im po vydaní osobe v reštitúcii ostáva zachované.

K čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. júla 2013.

Bratislava 20. februára 2013

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek, v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

I n f o r m á c i a

spoločného spravodajcu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 406) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Keďže Výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, podávam spravodajskú informáciu o priebehu prerokovania vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 529 z 22. marca 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 406) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 222 zo 7. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 125 zo 7. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 153 z 9. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. Čl. I sa dopĺňa novým bodom 1., ktorý znie:

V čl. I § 13 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „V prípade, že sa účastník konania nezúčastní, alebo si zástupcu neurčí, postačuje, ak je námietka prerokovaná so združením účastníkov.".

Doterajšie body sa prečíslujú.

Podľa § 13 ods. 4 má OPÚ v lehote 90 dní prerokovať námietku s účastníkom. Stáva sa však, že účastník sa z rôznych dôvodov prerokovania nezúčastní. Dôvody sú jednak objektívne, jednak svojvoľné, často s úmyslom komplikovať konanie. Preto je potrebné zabrániť nedôvodnému zdržaniu konania.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

2. Čl. I sa dopĺňa novým bodom 1., ktorý znie:

„1. V § 14 ods. 8 sa pripája táto veta: „Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods. 1.".".

Doterajšie body sa prečíslujú.

Aj keď vykonaním projektu pozemkových úprav zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam, nakoľko zanikol predmet nájmu neznamená to, že práva a povinnosti z pôvodného nájomného vzťah tiež zanikli. Nerešpektovanie tejto skutočnosti by bolo nepriamym zásahom do práv zmluvných strán. Na obnovenie ústavnej zásady proporcionality je potrebné a nevyhnutné upraviť režim dobrovoľne a dobromyseľne vzniknutých práv a záväzkov i k novým pozemkom a to na dobu a za podmienok pôvodne dohodnutých.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

3. Čl. I 3. bod v § 34 ods. 20 sa slová „za cenu podľa osobitného predpisu6fc) kúpiť" nahrádzajú slovami „kúpiť, najviac za cenu podľa osobitného predpisu,6fc)".

Ide o spresnenie súčasného textu tým, že nákupná cena takto získaného pozemku môže byť najviac cenou podľa osobitného predpisu, ktorým je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

4. Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:

„Čl. IV

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení takto:

1. V § 8 ods. 1 sa číslovka „15" nahrádza číslovkou „25".

2. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c)

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e)".

Navrhovaná zmena posilní stabilitu podnikateľského prostredia podnikov hospodáriacich na pôde. Môže tiež významným spôsobom pomôcť dočasnej eliminácii negatívnych dopadov špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré majú rovnakú alebo nižšiu dobu nájmu, ktoré sa následne budú riadiť § 8 ods. 1.

Čl. V

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2013

Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave uvedený v prílohe č. 10 prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.".

2. Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá znie:

„Príloha č. 10

zákona č. 39/2007 Z. z.

Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, ktorý prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

1. Budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava zapísané na liste vlastníctva č. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.

1.1. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1034,

1.2. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1035.

2. Pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava zapísaný na liste vlastníctva č. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.

2.1. parcela registra „C", parcelné č. 1032/1 s výmerou 4258 m2, zastavané plochy a nádvoria,

2.2. parcela registra „C", parcelné č. 1032/7 s výmerou 793 m2, zastavané plochy a nádvoria,

2.3. parcela registra „C", parcelné č. 1034 s výmerou 1026 m2, zastavané plochy a nádvoria,

2.4. parcela registra „C", parcelné č. 1035 s výmerou 486 m2, zastavané plochy a nádvoria.".".

Ide o zmysluplné využitie pozemkov a budov, ktoré sú v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na prípravu poslucháčov tejto univerzity a pre potreby Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu sú nadbytočné.

Doterajší čl. IV sa označuje ako čl. VI.

V súvislosti s vložením nových článkov sa upraví aj názov zákona.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

V.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredia a ochranu prírody hlasoval o návrhu uznesenia, ktorý však neschválil.

V zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku preto navrhujem ako spoločná spravodajkyňa, aby sa otvorila rozprava a po rozprave, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch takto:

O bode č. 1 samostatne a bode 2 až 4 spoločne.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 550
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: