TlačPoštaZväčšiZmenši

144/2013 Z. z.

30.8. 2013, 22:01 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona o kontrole obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok roka 2012.

Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť problémy aplikačnej praxe a komplexne upraviť postup pri udeľovaní licencií na obchodovanie s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov v rámci členských štátov Európskej únie, ako aj štátov mimo územia Európskej únie.

Navrhovaná nová právna úprava reaguje na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/2012 zo dňa 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva (ďalej len „nariadenie").

Návrh zákona upravuje podmienky obchodovania s určenými výrobkami, vymedzuje okruh orgánov štátnej správy, ktoré sa vyjadrujú k žiadosti o udelenie licencie, pričom presne špecifikuje v akej lehote budú poskytovať svoje vyjadrenie.

Navrhovaná právna úprava obsahuje aj ustanovenia upravujúce výkon kontroly dodržiavania tohto zákona. Dôležitou súčasťou zákona je vymedzenie priestupkov a iných správnych deliktov za porušenia jednotlivých ustanovení zákona, ktoré sú odstupňované podľa závažnosti porušenia.

Článkom II predloženého návrhu zákona sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Novelizuje sa položka č. 154 sadzobníka správnych poplatkov v VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť, ktorej obsah je potrebné terminologicky zosúladiť s navrhovanou právnou úpravou.

Prijatie predloženého návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Materiál podlieha sprístupňovaniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Osobitná časť

K § 1

Návrh zákona upravuje podmienky, za ktorých možno obchodovať s určenými výrobkami. Premetom navrhovanej právnej úpravy je vymedzenie kompetencií príslušných orgánov štátnej správ, povinnosti držiteľov licencií pri obchodovaní s určenými výrobkami. Zákon ďalej upravuje výkon kontroly obchodovania s určenými výrobkami, priestupky a iné správne delikty na úseku obchodovania s určenými výrobkami.

K § 2

Ustanovenie definuje pojmy, ktoré zákon používa. Na účely tohto zákona definujú kategórie určených výrobkov, ktorými sú strelné zbrane, ich súčasti, hlavné časti, strelivo podľa Prílohy I nariadenia, optické prístroje, výbušniny a pyrotechnické výrobky, ktorých zoznam ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") všeobecne záväzným právnym predpisom.

Navrhované ustanovenie ďalej definuje, kto sa považuje za dodávateľa, príjemcu a konečného užívateľa určených výrobkov. Toto vymedzenie je nevyhnutné, aby bol zákon o kontrole obchodovania s určenými výrobkami právnou normou komplexne pokrývajúcou všetky otázky spôsobom neumožňujúcim rozdielny výklad jeho jednotlivých ustanovení a zároveň neumožňujúci jeho obchádzanie.

K § 3

Obchodovať s určenými výrobkami možno len na základe licencie, ktorú udeľuje ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom. Ustanovenie súčasne presne špecifikuje, kedy sa licencia na obchodovanie s určenými výrobkami nevyžaduje.

K § 4

Ústredným orgánom na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami je ministerstvo. Na kontrole obchodovania s určenými výrobkami sa z dôvodu nutnosti posúdenia všetkých bezpečnostných ako aj zahraničnopolitických hľadísk podieľajú aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Hlavný banský úrad, Colné orgány a Slovenská obchodná inšpekcia.

Vymedzenie orgánov štátnej správy zúčastnených na kontrole obchodu s určenými výrobkami vyplýva z nutnosti náležitého posúdenia všetkých bezpečnostných, zahraničnopolitických a obchodno-politických hľadísk, ako aj vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých uplatňovanie je v gescii toho ktorého štátneho orgánu. V odseku 3 je uvedený výpočet hľadísk, na ktoré musia štátne orgány prihliadať pri výkone dohľadu.

K § 5

Ustanovenie vymedzuje pôsobnosť ministerstva v oblasti dohľadu nad obchodovaním s určenými výrobkami.

Ministerstvo rozhoduje o udelení, neudelení, zrušení, pozastavení alebo zmene licencie, udelení povolenia na transfer výbušnín; vedie evidenciu žiadostí o udelenie licencie, zmenu licencie, ako aj evidenciu zamietnutých žiadostí o udelenie licencie, evidenciu o pozastavení udelených licencií, udelených a zrušených licencií a evidenciu povolení na transfer výbušnín.

Ministerstvo v spolupráci s orgánmi kontroly podľa § 4 ods. 2 kontroluje dodržiavanie osobitného predpisu a tohto zákona, ukladá sankcie za porušenie jednotlivých povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu a návrhu zákona.

Ministerstvo ďalej spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie, Radou Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a štátnymi orgánmi iných štátov.

K § 6

Ustanovenie upravuje spôsob predloženia žiadosti a nevyhnutný rozsah požadovaných dokladov. Písomnú žiadosť o udelenie licencie predkladá žiadateľ ministerstvu. Druhy dokumentov, ktoré musí žiadateľ predložiť spolu so žiadosťou o udelenie licencie odrážajú všetky stránky obchodného prípadu, ktoré musia orgány zúčastnené na posudzovaní konkrétneho prípadu vziať do úvahy pri posudzovaní možného, z toho ktorého prípadu vyplývajúceho rizika.

Samotná žiadosť musí byť doložená u právnickej osoby originálom alebo úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného registra nie staršou ako tri mesiace, u fyzickej osoby-podnikateľa originálom alebo úradne osvedčenou kópiou osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Musí byť tiež doložená vyhlásením o konečnom použití určených výrobkov potvrdeným príslušným orgánom štátu konečného užívateľa. Príloha k žiadosti obsahuje aj vyhlásenie, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú určené výrobky, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

K § 7

Ustanovenie vymedzuje rozsah a podmienky spolupráce ministerstva s orgánmi kontroly podľa § 4 ods. 2. Kompetencie orgánov štátnej správy podieľajúcich sa na kontrole obchodovania s určenými výrobkami spočívajú v tom, že orgány kontroly podľa § 4 ods. 2 ministerstvu na jeho žiadosť poskytujú pred udelením, zmenou, zrušením licencie stanoviská.

Kontrolné orgány pri zachovaní ich kompetencií vyplývajúcich pre nich z osobitných zákonov sa vyjadrujú na žiadosť ministerstva a to z pohľadu zahraničnopolitických záujmov, bezpečnostných záujmov. Stanovuje sa tiež lehota 30 dní, v ktorej môžu orgány kontroly vyjadriť svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko k žiadostiam o udelenie, zmenu alebo zrušenie licencie. V prípade, ak sa orgány kontroly v ustanovenej lehote nevyjadria, platí domnienka, že s udelením, zmenou alebo zrušením licencie súhlasia. Stanoviská orgánov kontroly sú pre ministerstvo odporúčajúce, okrem nesúhlasného stanoviska ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby k udeleniu licencie, ktoré je pre ministerstvo záväzné.

K § 8

Ministerstvo rozhodne o udelení licencie v lehote 60 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti. Samotná licencia obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 3 tohto zákona. Úprava ďalej stanovuje osobitný postup ministerstva pred udelením licencie na vývoz strelných zbraní a streliva do tretích krajín z dôvodu zosúladenia s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 258/2012.

Navrhované ustanovenie tiež vymedzuje povinnosti držiteľa licencie v súvislosti s transferom (prepravou) výbušnín, bezdymového prachu a čierneho prachu.

K § 9

Zmeniť licenciu návrh zákona umožňuje len v dĺžke platnosti licencie, zmene hodnoty a množstva určených výrobkov, zmene údajov o držiteľovi licencie alebo jeho zahraničnom obchodnom partneri, v prípade zmeny sídla alebo miesta podnikania. Navrhovaná úprava tiež ustanovuje lehotu na podanie žiadosti držiteľa licencie o zmenu údajov na udelenej licencii.

K § 10

Navrhovaná právna úprava taxatívne vymedzuje dôvody zamietnutia žiadosti o udelenie licencie alebo žiadosti o zmenu licencie.

K § 11

Povinnosti držiteľa licencie súvisia so zabránením zneužitia licencie, prípadne na kontrolu jej využívania. Ustanovuje sa povinnosť držiteľa licencie, ktorý vykonal príjem transferu alebo dovoz a neuskutočnil následne odoslanie transferu alebo vývoz na základe udelenej licencie na transfer alebo vývoz, písomne oznámiť túto skutočnosť a miesto uskladnenia určených výrobkov ministerstvu do 15 dní odo dňa skončenia platnosti licencie na odoslanie transferu alebo vývoz určených výrobkov z územia Slovenskej republiky a zabezpečiť ďalší spôsob nakladania s určenými výrobkami.

Ďalej sa stanovuje povinnosť držiteľa licencie písomne informovať ministerstvo o využití licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva predložiť potvrdenie o dodaní množstva určených výrobkov, vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.

K § 12

Navrhované ustanovenie upravuje zánik licencie z taxatívne uvedených dôvodov a stanovuje možné opatrenia zo strany ministerstva voči držiteľom licencie. Ministerstvo môže už vydanú licenciu na základe taxatívne uvedených dôvodov zrušiť. Takýmito dôvodmi sú: zistenie, že dovozná licencia alebo vývozná licencia bola vydaná na základe podkladov predložených žiadateľom, ktoré nezodpovedali skutočnosti, s cieľom získať licenciu, alebo zistenie, že držiteľ licencie porušuje podmienky v nej stanovené. Ministerstvo zruší licenciu aj v prípade, ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky.

Stanovuje sa povinnosť v lehote 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení licencie vrátiť ministerstvu zrušenú licenciu. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o zrušení licencie nemá odkladný účinok.

Zrušenie licencie a eventuálne škody spôsobené držiteľovi licencie uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti alebo nedodržaním podmienok určených v licencie znáša držiteľ licencie.

K § 13

V navrhovanom ustanovení sa upravujú podmienky vydania vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov, doba jeho platnosti a s tým súvisiace povinnosti držiteľa licencie.

K §14

Navrhované ustanovenie upravuje vydanie duplikátu licencie, povolenia na transfer výbušnín alebo vyhlásenia o konečnom použití pri strate, krádeži, zničení alebo ich neodstrániteľnom poškodení.

K § 15

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby sa všetky žiadosti a ako aj prílohy k žiadosti o udelenie licencie predkladali v štátnom jazyku.

K § 16

Návrh zákona upravuje inštitút kontroly. Kontrolu dodržiavania tohto zákona a osobitného predpisu vykonáva ministerstvo a orgány kontroly. Ustanovenie upravuje povinnosti a oprávnenia kontrolórov, ako aj povinnosti kontrolovanej osoby.

K § 17

Navrhované ustanovenie upravuje podmienky poskytovania súčinnosti orgánov štátnej správy a územnej samosprávy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania zákona.

K § 18 a 19

Navrhované ustanovenia upravujú systém sankcií, ktorý je rozčlenený na priestupky a iné správne delikty, vymedzujú sa podmienky a rozsah ukladania sankcií.. Vzhľadom na hodnotu určených výrobkov je nevyhnutné v zákone určiť výšku pokút, ktoré budú v dostatočnej miere odrádzať od nedovoleného konania.

K § 20

Spoločné ustanovenia stanovujú podmienky zamedzujúce prenosu práv v súvislosti s obchodovaním s určenými výrobkami, ich neprevoditeľnosti na tretie osoby, zároveň že nepodliehajú exekučnému, konkurznému ani dedičskému konaniu. Takisto týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti o ochrane utajovaných skutočností.

K § 21

Navrhuje sa, aby sa konanie vo veciach upravených týmto zákonom vzťahoval osobitný predpis, ktorým je nariadenie (EÚ) č. 258/2012 a všeobecný predpis o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.

K odseku 2

Cieľom navrhovaného ustanovenia je legislatívne vymedzenie obsahu odôvodnenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o zrušení a odňatí licencie v prípadoch, keď je dôvodom ich vydania bezpečnostný alebo zahraničnopolitický záujem.

K § 22

Splnomocňovacím ustanovením je upravené oprávnenie ministerstva na vydanie vykonávacích právnych predpisov k zákonu.

K § 23

Upravujú sa podmienky aplikácie predkladaného návrhu zákona na prípady konaní podľa zákona č. 292/2009 Z. z. začatých pred dňom nadobudnutia účinnosti predkladaného návrhu zákona, pokiaľ tieto konania neboli k uvedenému dátumu právoplatne skončené.

K § 24

Zákonom sa zrušuje zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o licenciu, hlásenie o využívaní licencie, vyhlásenie o konečnom užívateľovi a medzinárodný dovozný certifikát pre určené výrobky.

K Čl. II

V položke 154 sadzobníka správnych poplatkov sa zosúlaďuje terminológia s navrhovanou právnou úpravou.

K Čl. III

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a nariadenie (EÚ) č. 258/2012, ktoré sa návrhom zákona implementuje a bude uplatňované od 30. septembra 2013, navrhuje sa účinnosť zákona na 30. septembra 2013.

Bratislava 30. januára 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 383
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: