TlačPoštaZväčšiZmenši

115/2013 Z. z.

30.8. 2013, 18:20 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov bol vypracovaný podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2012.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zjednodušiť niektoré postupy pri uznávaní a zmene hraníc poľovných revírov, ako i postupy pri priebehu zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktorým patrí právo rozhodovať o podaní žiadosti o uznanie a zmenu hraníc poľovných revírov. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 1. septembra 2009, aplikáciou niektorých ustanovení zákona v praxi sa ukázalo, že je potreba tieto postupy zjednodušiť a presnejšie zadefinovať. Pri aplikácií zákona o poľovníctve v praxi tiež vyplynula potreba upraviť postup nakladania s poľovnými revírmi, ktoré sú tvorené najmenej z dvoch tretín poľovnými pozemkami vo vlastníctve štátu.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Navrhovaná zmena doteraz zákonom určeného času núdze vyplynula z rôznych prírodných a klimatických podmienok v rámci Slovenska a z tohto dôvodu sa navrhuje, aby obvodný lesný úrad v sídle kraja mal možnosť operatívne, podľa skutočnej potreby vyhlasovať čas núdze.

K bodu 2

Dopĺňa sa do výpočtu poľovníckych trofejí aj lebka a koža šakala zlatého.

K bodu 3

Spresňuje sa identifikácia druhu pozemkov tak, že ide o ,,poľovné pozemky".

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava zavedenia legislatívnej skratky pri prvom výskyte v návrhu zákona.

K bodu 5

Znižuje sa výmera, ktorá môže byť k poľovnému revíru pričlenená z rozhodnutia OLÚ.

K bodu 6

Ide o spresnenie osoby žiadateľa o uznanie poľovného revíru.

K bodom 7 a 8

Upravuje sa kvórum, ktoré je potrebné na uznanie nového poľovného revíru.

K bodu 9

Doterajšie znenie bránilo vyhlasovaniu pozemkov za nepoľovnú plochu vzhľadom k tomu, že pozemok, ktorý spĺňal túto požiadavku bol nepoľovným zo zákona.

K bodu 10

Navrhované znenie vychádza z aplikácie zákona v praxi, ak pozemok prestal spĺňať podmienky na zaradenie do nepoľovných pozemkov, pričom doteraz orgány štátnej správy poľovníctva nemali možnosť ho prehlásiť za poľovný pozemok. Zároveň sa určuje postup, ako takýto pozemok následne pričleniť k uznanému poľovnému revíru.

K bodu 11

Navrhované znenie vyplýva z požiadaviek vlastníkov poľovných pozemkov, ako i z doterajších skúseností orgánov štátnej správy poľovníctva, nakoľko pôvodné ustanovenie § 5 prinieslo nový režim postupu rozhodovania vlastníkov poľovných pozemkov pri návrhoch o uznanie poľovných revírov, zmenu hraníc poľovných revírov, ako i pri postúpení práva výkonu poľovníctva. Zmena pôvodného znenia má tento postup vlastníkov poľovných pozemkov zjednoznačniť a zjednodušiť tak, aby bol realizovateľný v praxi, aj pri vysokej rozdrobenosti vlastníctva na Slovensku.

K bodu 12

Dopĺňa sa vyjadrenie pri uznávaní zvernice obvodného úradu životného prostredia, ak ide o pozemky v treťom až piatom stupni ochrany.

K bodu 13

Navrhovaná zmena vyplynula z potreby jednoznačnej definície ,,dotknutých" poľovných pozemkov, ktorých sa zmena hraníc týka.

K bodu 14

Navrhovaná úprava dáva možnosť, aby žiadosť o zmenu hraníc poľovného revíru mali možnosť podať okrem vlastníka poľovného revíru aj vlastníci spoločného poľovného revíru, čo dosiaľ nebolo možné.

K bodu 15

Spresňujú sa údaje, ktoré uvádza orgán štátnej správy poľovníctva v rozhodnutí o zmene hraníc poľovného revíru.

K bodu 16

Vypúšťa sa skratka pre zmluvu o užívaní poľovného revíru vzhľadom na jej doplnenie v inom ustanovení.

K bodu 17

Navrhovaná zmena bola potrebná z dôvodu presnejšej identifikácie zmluvy o užívaní poľovného revíru, v ktorom budú právo poľovníctva vykonávať všetci vlastníci sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie.

K bodu 18

Rozširuje sa obsah zmluvy tak, aby súčasťou zmluvy bola jasne prejavená vôľa všetkých vlastníkov poľovných pozemkov pri užívaní poľovného revíru prostredníctvom vlastníkmi založenej poľovníckej organizácie, resp. nimi samými.

K bodom 19 a 20

Navrhovaná úprava z dôvodu predchádzajúceho zavedenia skratky pre zmluvu o užívaní poľovného revíru.

K bodu 21

Navrhovaná úprava rieši možnosť vstupu užívateľa poľovného revíru na poľovné pozemky a na poľné a lesné cesty.

K bodu 22

Zavádza sa osobitný postup užívania poľovných revírov s viac ako 2/3 poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu. A to hlavne v oblasti výberu užívateľa poľovného revíru na základe výberového konania, kde priamo zákon ustanovuje kritériá posudzovania žiadateľov. Ďalej sa na účely zachovania genofondu určitých druhov zveri zavádza osobitné využívanie poľovného revíru zo zákona na dobu 15 rokov.

K bodu 23

Navrhovaná zmena z dôvodu zavedenia nového režimu nakladania s poľovnými revírmi, ktoré minimálne z dvoch tretín tvoria poľovné pozemky vo vlastníctve štátu. Ponechaním tohto ustanovenia by došlo k duplicite s novo zavedeným systémom nakladania s takýmito poľovnými pozemkami (§13a).

K bodu 24

Ustanovenie zosúladené s navrhovanou zmenou kvóra v § 5.

K bodu 25

Navrhované znenie vyplynulo z potreby zjednodušenia a zjednoznačnenia možnosti zániku zmluvy v prípade nedodržania dohodnutých podmienok.

K bodu 26

Prenáša sa povinnosť oznámiť zánik zmluvy obvodnému lesnému úradu z vlastníka poľovného pozemku na doterajšieho užívateľa.

K bodu 27

Z dôvodu absencie ustanovenia o vyradení zmluvy z evidencie zmlúv bolo potrebné upraviť postup obvodného lesného úradu po zániku zmluvy.

K bodu 28

Rozširuje sa možnosť pre poľovného hospodára vykonávať svoju činnosť súbežne v poľovnom revíri a tiež v samostatnej bažantnici alebo samostatnej zvernici.

K bodu 29

Mení sa právomoc obvodného lesného úradu z možnosti odvolania poľovníckeho hospodára z funkcie na povinnosť odvolať ho, spresňujú sa dôvody na jeho odvolanie. Aplikáciou zákona v praxi bolo orgánmi štátnej správy zistené, že obvodné lesné úrady nemajú možnosť odvolať z funkcie poľovníckeho hospodára, ak medzi ním a užívateľom poľovného revíru došlo k ukončeniu pracovného pomeru.

K bodu 30

Dopĺňajú sa dôvody, kedy poľovníckemu hospodárovi zo zákona zaniká výkon funkcie. Rovnako obvodné lesné úrady odmietali ukončiť funkciu poľovníckeho hospodára, ak zanikla zmluva.

K bodu 31

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zavedenia samostatného odseku 11 v § 19 pre vrátenie evidencie a značiek (bod 31).

K bodu 32

Upravuje sa povinnosť osoby, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára, alebo jej táto funkcia zanikla zo zákona, odovzdať evidenciu ako i nepoužité značky na označovanie raticovej zveri. Ustanovuje sa tiež lehota pre splnenie tejto povinnosti.

K bodu 33

Zjednocuje sa terminológia so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K bodu 34

Odstraňuje sa duplicita, nakoľko zvernice sú buď poľovným revírom samostatným, alebo sú súčasťou poľovného revíru.

K bodu 35

Doterajšou aplikáciou zákona bolo síce obmedzené vypúšťanie zvierat z farmových chovov do zverníc, avšak nebolo obmedzené vypúšťať z týchto zverníc do voľných poľovných revírov už ich potomstvo, ako aj jedince pochádzajúce z umelého oplodnenia. Zavedením tohto ustanovenia sa dosiahne lepšia ochrana genofondu zveri v poľovných revíroch. Zver chovaná vo farmových chovoch je považovaná za hospodárske zviera a preto nie je žiaduce kríženie týchto hospodárskych zvierat s voľne žijúcou zverou.

K bodu 36

Legislatívno-technická úprava názvoslovia.

K bodu 37

Technická úprava vzhľadom na to, že je potreba doplniť a oprávnenie na držanie zveri priamo do ustanovenia zákona.

K bodu 38

Legislatívno-technická úprava z dôvodu predchádzajúceho zavedenia zákazu vypúšťania hospodárskych zvierat z farmových chovov do zverníc.

K bodu 39

Vzhľadom na potrebu ochrany zveri v poľovnom revíri je potrebné zabrániť voľnému pohybu mačiek, ktoré spôsobujú škody na malej zveri.

K bodu 40

Zavádza sa možnosť povolenia výnimky zo zákazu, čím sa odstraňuje rozpor so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obvodné lesné úrady mali možnosť výnimku z obdobného zákazu povoliť, avšak podľa doterajšej právnej úpravy na úseku poľovníctva bola táto činnosť naďalej zakázaná.

K bodu 41

Rozširuje sa povinnosť užívateľa poľovného revíru viesť mapu poľovného revíru s vyznačeným umiestnením poľovníckych zariadení spolu s každoročne aktualizovaným zoznamom týchto zariadení. Cieľom je spresnenie evidencie poľovníckych zariadení pre potreby výkonu štátneho dozoru vykonávaného orgánmi štátnej správy poľovníctva.

K bodu 42

Spresňuje sa definícia poľovníckej organizácie ako organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

K bodu 43

Dopĺňa sa charakteristika organizačných zložiek poľovníckych organizácií.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia názvoslovia.

K bodom 45 a 46

Legislatívno-technická úprava z dôvodu jednoznačnej identifikácie názvu registra poľovníckych organizácií a údajov, ktoré obsahuje.

K bodom 47 až 49

Legislatívno-technická úprava za účelom jednoznačnosti procesu registrácie.

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia názvoslovia.

K bodu 51

Navrhovaná zmena súvisí s vedením centrálneho registra poľovníckych organizácií ministerstvom.

K bodu 52

Zjednotenie spôsobu voľby volených orgánov komory.

K bodom 53 a 54

Zjednocujú sa poľovné lístky pre občanov SR a cudzincov.

K bodu 55

Upravuje sa možnosť nevydania povolenie na lov zveri pre poľovníckeho hosťa pri love husí a kačíc na ťahu.

K bodu 56

Zavádza sa možnosť na základe rozhodnutia vedúceho spoločnej poľovačky poľovať aj na netrofejovú zver, ak je to potrebné na splnenie plánovaných počtov z plánu chovu a lovu. Prístup vedúceho poľovačky však musí byť uvážlivý, aby mohol v prípade splnenia plánu ukončiť lov na túto zver.

K bodu 57

Dopĺňa sa ustanovenie o poľovníckej kynológii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zver a životné prostredie v poľovnom revíri.

K bodom 58 a 59

Rozširuje sa kompetencia orgánov ochrany prírody pri určovaní spôsobu ďalšieho nakladania s celoročne chránenou zverou podľa osobitného predpisu.

K bodu 60

Legislatívno-technická úprava textu bez odkazu na Trestný zákon.

K bodom 61 a 62

Legislatívno-technické rozdelenie ustanovenia písmena b na dve samostatné písmená a presné prevzatie smernice EÚ.

K bodu 63

Legislatívne vyjadrenie, že nejde o zakázaný spôsob lovu v zmysle Trestného zákona.

K bodom 64 a 65

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zmenu v bode 53.

K bodu 66

Odstraňuje sa duplicita, nakoľko problematiku uvádzania diviny z ulovenej a živej zveri na trh riešia viaceré nariadenia Európskeho parlamentu a rady, už aplikované do právnych predpisov Slovenskej republiky.

K bodu 67

Upravujú sa kompetencie ministerstva z dôvodu zavedenia možnosti rozhodnúť o vyhradení poľovného revíru.

K bodom 68 až 70

Dopĺňa sa kompetencia OLÚ v súvislosti s vyhlasovaním poľovného pozemku za nepoľovnú plochu na žiadosť majiteľa. Dopĺňa sa medzi kompetencie obvodného lesného úradu povoliť výnimku zo zákazu podľa § 24 ods. 9.

K bodu 71

Vzhľadom na zmeny v novele sa nanovo upravujú sa skutkové podstaty priestupkov na úseku poľovníctva.

K bodu 72

Mení sa maximálna výška pokuty pri opakovanom spáchaní toho istého priestupku.

K bodu 73

Upravuje sa celá definícia disciplinárneho previnenia a disciplinárneho konania.

K bodu 74

Spresňuje sa skutková podstata iného správneho deliktu v prípade, ak si právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti.

K bodu 75

Legislatívno-technická úprava rozšírenia možnosti uloženia pokuty pri opakovanom porušení zákona v rámci iných správnych deliktov.

K bodu 76

Legislatívno-technická oprava chyby písania.

K bodu 77

Zavádzajú sa prechodné ustanovenie, ktoré vyplývajú zo zmien zákona.

K bodu 78

Špecifikuje sa počet poľovných psov podľa podmienok poľovného revíru resp. združenia.

K bodu 79

Legislatívno-technická úprava pojmu.

K bodu 80

Legislatívno-technická oprava chyby v písaní.

K článku II

Zavádza sa zmena zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k navrhovaným zmenám v zákone o poľovníctve.

K Článku III

Navrhovaná účinnosť zákona.

Bratislava 28. novembra 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek, v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 735
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: