TlačPoštaZväčšiZmenši

114/2013 Z. z.

30.8. 2013, 18:18 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

Účelom návrhu zákona je vyriešiť aktuálnu situáciu, ktorá vznikla na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") v dôsledku uplatnenia vyhlásenia účastníkov konania, ktorými odmietajú sudcov ústavného súdu z dôvodu predpojatosti. Výsledkom je faktický stav, kedy nie je možné zabezpečiť konanie a rozhodovanie ústavného súdu v rozsahu jemu Ústavou Slovenskej republiky zverených právomocí, nakoľko takmer všetci jeho sudcovia sú vylúčení, resp. ich predpojatosť je namietaná účastníkmi konania, čo vedie k stavu, kedy podľa platnej právnej úpravy nie je možné rozhodnúť nie len vo veci samej, ale ani len o týchto námietkach účastníkov konania.

Pre vyriešenie vzniknutého problému sa navrhuje výslovne v zákonnej právnej úprave zakotviť doktrínu nevyhnutnosti vyplývajúci z tzv. Bangalórskych princípov správania sa sudcov. Podstata tejto doktríny umožňuje sudcovi, ktorý je inak vylúčený, konať a rozhodovať vo veci, ak by nekonanie zo strany súdu viedlo k nespravodlivosti, v tomto prípade popretiu zákazu odmietnutia spravodlivosti, čo v konečnom dôsledku vedie k odmietnutiu poskytnutia ústavne garantovanej ochrany základných práv a slobôd, a to v konaní pred ústavným súdom.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Právna úprava v navrhovanom § 28 ods. 2 prvej vete je totožná s doterajšou právnou úpravou ustanovenou v § 28 ods. 2 v prvej vete, ktorá sa v praxi osvedčila. Dopĺňa sa postup pri rozhodovaní o vylúčení sudcu z rozhodovania vo veciach, o ktorých ústavný súd rozhoduje v pléne (čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Platné znenie zákona týkajúce sa rozhodovania v pléne sa dopĺňa novým znením, ktoré ustanovuje postup súdu v prípade, ak v dôsledku vylúčenia alebo odmietnutia viacerých sudcov účastníkmi konania by mohlo dôjsť k porušeniu zásady zákazu denegatio iustitiae. V takom prípade sa na vylúčenie sudcov alebo odmietnutie sudcov účastníkmi konania pre predpojatosť nebude prihliadať a o veci samej rozhodne plénum ústavného súdu. Ide o uplatnenie doktríny nevyhnutnosti zakotvenej v tzv. Bangalórskych pravidlách, podľa ktorých „Doktrína nevyhnutnosti umožňuje sudcovi, ktorý je inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať vo veci, a to z toho dôvodu, že ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti.".

K bodu 2

Platné znenie zákona týkajúce sa rozhodovania v senáte sa dopĺňa novým znením, ktoré upravuje postup súdu v prípade, ak v dôsledku vylúčenia sudcov alebo odmietnutia sudcov účastníkmi konania by mohlo dôjsť k porušeniu zásady zákazu denegatio iustitiae. V takom prípade o veci samej rozhodne pôvodný senát, teda ten senát, ktorému bola vec pridelená v súlade s § 29 zákona. Na ďalšie vyhlásenia účastníka konania, že niektorého zo sudcov odmieta pre jeho predpojatosť (§ 28 ods. 1) a na vyhlásenie sudcu o svojej predpojatosti vo veci (po novom § 28 ods. 4; platné znenie § 28 ods. 3), sa nebude prihliadať. Aj v tomto prípade ide o uplatnenie doktríny nevyhnutnosti zakotvenej v tzv. Bangalórskych pravidlách, podľa ktorých „Doktrína nevyhnutnosti umožňuje sudcovi, ktorý je inak vylúčený, pojednávať a rozhodovať vo veci, a to z toho dôvodu, že ak by sa tak nestalo, viedlo by to k nespravodlivosti.".

K bodu 3

Vzhľadom na rozdelenie doterajšej právnej úpravy v odseku 2, ktorý sa týka odmietnutia sudcu pre predpojatosť zo strany účastníka konania (plénum + senát) na dva samostatné odseky (odsek 2 – plénum, odsek 3 – senát) je potrebné preformulovať odkaz na použitie týchto ustanovení aj v prípade rozhodovania podľa odseku 4, ktorý sa týka situácie, kedy svoju predpojatosť namieta samotný sudca.

K bodu 4

Navrhované ustanovenie § 79c je prechodným ustanovením. Ide o právnu úpravu, ktorá umožní aplikovať nové znenie § 28 a následne rozhodnúť vo veci samej v konaniach, ktoré ku dňu účinnosti zákona prebiehajú na ústavnom súde. Napriek okamžitej uplatniteľnosti procesných nových procesných ustanovení aj na prebiehajúce konania, má predkladateľ za to, že výslovné zakotvenie tejto zásady zabráni prípadným výkladovým nezrovnalostiam.

K Čl. II

Vzhľadom na potrebu urýchleného zabezpečenia riadneho konania a rozhodovania ústavného súdu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť v čo najskoršom možno termíne, t.j. dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

V Bratislave, 24. apríla 2013

Robert Fico v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec v.r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 793
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: