TlačPoštaZväčšiZmenši

74/2012 Z. z.

4.3. 2012, 15:54 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky môže podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2004 Z. z.) uskutočniť prevod majetku štátu (stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ostatné stavby a pozemky, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky), o ktorý v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o jeho prebytočnosti neprejavila záujem podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.") žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia na obec alebo vyšší územný celok, až po vykonaní osobitného ponukového konania (§ 8a zákona č. 278/1993 Z. z.), ďalšieho osobitného ponukového konania a opakovaného ďalšieho osobitného ponukového konania (§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 172/2004 Z. z.).

Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky previesť vlastníctvo stavieb a pozemkov tvoriacich so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ostatných stavieb, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ktorých všeobecná hodnota nie je vyššia ako 3 300 eur formou darovania obci alebo vyššiemu územnému celku, bez uskutočnenia osobitného ponukového konania podľa zákona č. 278/1993 Z. z., ďalšieho osobitného ponukového konania a opakovaného ďalšieho osobitného ponukového konania podľa zákona č. 172/2004 Z. z. Darovanie obci alebo vyššiemu územnému celku by Ministerstvo obrany Slovenskej republiky však uskutočnilo len vtedy, ak by o ponúkaný majetok neprejavili záujem žiadne štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie. Týmto postupom by sa zjednodušilo a urýchlilo nakladanie s majetkom štátu predovšetkým s bývalými vojenskými objektmi špecifického charakteru, ktorých hodnota je menšieho rozsahu a ktoré sa nachádzajú v katastrálnych územiach jednotlivých obcí, často mimo ich zastavaného územia a sú využiteľné predovšetkým pre obce, resp. vyššie územné celky.

V predkladanom návrhu zákona sa navrhuje spresniť aj ustanovenie upravujúce prevod majetku štátu elektronickou aukciou tak, aby sa po opakovanej elektronickej aukcii postupovalo podľa ustanovení zákona č. 172/2004 Z. z. Táto zmena sa navrhuje z dôvodu, že podľa zákona č. 510/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011, sa umožnilo podľa ustanovenia § 3a zákona č. 172/2004 Z. z., aby pri prevode majetku štátu mohlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky využiť elektronickú aukciu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákona č. 278/1993 Z. z. Súčasne sa ustanovilo, že v takomto prípade sa ustanovenia § 3 ods. 2 až 11 zákona č. 172/2004 Z. z. nepoužijú.

Ak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri prevode prebytočného nehnuteľného majetku štátu postupuje podľa § 3a zákona č. 172/2004 Z. z., v prípade neúspešnosti elektronickej aukcie, a to aj po opakovanom vyhlásení elektronickej aukcie (§ 14c zákona č. 278/1993 Z. z.), nebude môcť následne dotknutý nehnuteľný majetok štátu previesť za 50 % ani 30 % z primeranej ceny a nebude ho môcť ani darovať obci alebo vyššiemu územnému celku. Ustanovenie § 14c ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. správcovi ukladá naložiť v takomto prípade s prebytočným majetkom štátu podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. Vo väzbe na uvedené, v prípade neúspešnosti, budú niektoré nehnuteľnosti nepredajné a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ich nebude môcť ani darovať obci, aj keď táto bude mať o darovanie tohto majetku štátu záujem.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Umožňuje sa Ministerstvu obrany Slovenskej republiky previesť vlastníctvo stavieb a pozemkov tvoriacich so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorých všeobecná hodnota nie je vyššia ako 3 300 eur a ostatných stavieb, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorých všeobecná hodnota nie je vyššia ako 3 300 eur, formou darovania obci alebo vyššiemu územnému celku, bez uskutočnenia osobitného ponukového konania podľa zákona č. 278/1993 Z. z., ďalšieho osobitného ponukového konania a opakovaného ďalšieho osobitného ponukového konania podľa zákona č. 172/2004 Z. z. Darovanie obci alebo vyššiemu územnému celku by Ministerstvo obrany Slovenskej republiky však uskutočnilo len vtedy, ak by o ponúkaný majetok, v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o prebytočnosti takéhoto majetku, neprejavili záujem žiadne štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie. Súčasne sa navrhuje postup pri prevode majetku štátu v prípade, že vyšší územný celok neprejaví o takýto majetok záujem alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy. V takomto prípade sa uskutoční osobitné ponukové konanie, ďalšie osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie.

K bodom 2 až 4

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na doplnenie nových odsekov 8 a 9.

K bodu 5

Navrhuje sa, aby v prípade neúspešnosti elektronickej aukcie mohlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky naložiť s majetkom štátu podľa § 3 ods. 2 až 7 a 9 až 12 zákona č. 172/2004 Z. z., čo umožní previesť majetok za cenu nižšiu než primeranú, t. j. zníženú o 50% a o 70% alebo v prípade neúspešnosti osobitného ponukového konania previesť majetok obci alebo vyššiemu územnému celku darovaním.

K bodu 6

Ustanovuje sa, že ak o stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorých všeobecná hodnota nie je vyššia ako 3 300 eur a o ostatné stavby, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorých všeobecná hodnota nie je vyššia ako 3 300 eur, neprejaví v osobitnom ponukovom konaní, ďalšom osobitnom ponukovom konaní alebo v opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní nikto záujem, takýto majetok zostane v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

K bodu 7

Navrhuje sa, aby sa na nakladanie so stavbami a pozemkami tvoriacimi so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky a s ostatnými stavbami, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorých všeobecná hodnota je najviac 3 300 eur a ktoré boli ponúknuté obci alebo vyššiemu územnému celku pred 1. septembrom 2011, vzťahovali ustanovenia zákona č. 172/2004 Z. z. účinné do 1. septembra 2011.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 792
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: