TlačPoštaZväčšiZmenši

442/2012 Z. z.

3.2. 2013, 20:46 |  Admin 3

Dôvodová správa + spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

V súvislosti s implementáciou smernice Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011
o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS je potrebné prijať nový zákon, ktorý bude reflektovať na rozsah smernice Rady č. 2011/16/EÚ a na nové inštitúty, ktoré smernica ustanovuje v rámci vzájomnej pomoci a spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie a ktorým sa zruší v súčasnosti platný zákon č. 76/2007 Z. z.
o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.

V nadväznosti na smernicu Rady č. 2011/16/EÚ návrh zákona rozširuje vecný rozsah ustanovený zákonom č. 76/2007 Z. z. na všetky dane, akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s vylúčením spotrebných daní, dane z pridanej hodnoty, cla, odvodov sociálneho zabezpečenia a poplatkov vyberaných orgánmi verejnej moci. V rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní návrh zákona zavádza nový inštitút pravidelnej výmeny vopred určeného druhu informácií týkajúcich sa osôb majúcich trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte, ďalej ustanovuje lehoty na vybavenie žiadostí o výmenu informácií, na poskytovanie informácií bez žiadosti, ako aj lehoty na oznámenie výsledku využitia poskytnutých informácií. Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie bude vykonávaná elektronickými prostriedkami prostredníctvom štandardného formulára, ktorého náležitosti ustanoví Európska komisia. Tým sa zabezpečí efektívnejší a hospodárnejší spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie, ktorého primárnym cieľom je boj proti daňovým únikom a podvodom.

Členské štáty Európskej únie sú oprávnené uzatvárať navzájom bilaterálne a multilaterálne dohody na účel poskytnutia medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní vo väčšom rozsahu než ustanovuje smernica Rady č. 2011/16/EÚ. Z hľadiska efektivity medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní je umožnené za ustanovených podmienok použiť informácie získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií aj na iné účely, ako sú ustanovené návrhom zákona. Návrh zákona zároveň ustanovuje povinnosť hodnotiť účinnosť a dosiahnuté výsledky pravidelnej výmeny informácií.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K § 1

Navrhovaným ustanovením sa vymedzuje predmet úpravy zákona.

K § 2

Definujú sa pojmy a príslušné orgány na účely zákona v nadväznosti na čl. 3 smernice Rady č. 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS.

K § 3

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje vecný rozsah zákona v nadväznosti na čl. 2 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Zároveň sa implementuje čl. 9 smernice Rady 83/182/EHS
z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov, podľa ktorého môže príslušný členský štát na účely oslobodenia od platenia tejto dane požiadať členské štáty o potvrdenie bydliska osoby dovážajúcej vozidlo do tohto štátu. Navrhovaný zákon neupravuje medzinárodnú pomoc a spoluprácu vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty, spotrebným daniam, clu, poistnému na sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie ani poplatkom vyberaným orgánmi verejnej správy a poplatkom zmluvnej povahy (napr. odplata za verejnoprospešné služby).

K § 4

Nadväzne na čl. 4 smernice Rady č. 2011/16/EÚ sa upravuje pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky, ktorý je zároveň ústredným kontaktným orgánom pre Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie. Na účely zákona sa ustanovuje povinnosť správcovi dane okrem obce poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky potrebnú súčinnosť kedykoľvek aj bez žiadosti a v prípade obce na žiadosť príslušného orgánu Slovenskej republiky. V prípade doručenia podania v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní orgánu, ktorý na jeho vybavenie nie je príslušný, sa ustanovuje povinnosť takéto podanie postúpiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky. Takéto postúpenie nemá vplyv na plynutie lehôt na vybavenie žiadosti podľa § 6.

K § 5

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje rozsah, v akom je možné informácie v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní zisťovať, zhromažďovať, používať a sprístupňovať. V súlade so smernicou Rady č. 2011/16/EÚ možno v rámci medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní poskytovať informácie, ktoré možno zisťovať, zhromažďovať, používať a sprístupňovať podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 6

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje medzinárodná výmena informácií na základe žiadosti o poskytnutie informácie v súlade s čl. 5 až 7 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Ustanovuje sa oprávnenie požiadať o vykonanie niektorého zo spôsobov zisťovania
a o zaslanie originálov dokumentov, na podklade ktorých sa o medzinárodnú výmenu informácií žiada. Ďalej sa ustanovujú lehoty na poskytnutie informácií alebo oznámenie o odmietnutí poskytnutia informácií a lehota na potvrdenie prijatia žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií. Informácie, ktoré má príslušný orgán Slovenskej republiky priamo k dispozícii má povinnosť poskytnúť čo najskôr, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti a v ostatných prípadoch sa ustanovuje povinnosť poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti.

K § 7

Navrhovaná úprava ustanovuje výmenu informácií týkajúcich sa osôb majúcich trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte Európskej únie podľa určených druhov informácií v lehote šiestich mesiacov po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Príslušný orgán Slovenskej republiky môže oznámiť inému členskému štátu Európskej únie alebo Európskej komisii záujem na prijímaní takýchto informácií od členských štátov Európskej únie spolu s určením konkrétnych druhov informácií, ktoré bude príslušný orgán Slovenskej republiky poskytovať. V nadväznosti na čl. 3 ods. 9 smernice Rady č. 2011/16/EÚ príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje tie informácie, ktoré získal pri správe daní, alebo ktoré sú obsiahnuté v príslušných registroch správcu dane. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky každoročne predkladať Európskej komisii oznámenie o počte takto poskytnutých informácií, o nákladoch na ich poskytnutie a o prínose z ich poskytnutia. Na účel širšej vzájomnej spolupráce je príslušný orgán Slovenskej republiky oprávnený uzatvárať s inými členskými štátmi Európskej únie dohody, na základe ktorých bude dochádzať k vzájomnej výmene ďalších druhov informácií, ako tých, ktoré oznámil Európskej komisii. Cieľom pravidelnej výmeny informácií je zamedziť daňovým únikom a podporiť správne vyrubenie daní v členských štátoch Európskej únie.

K § 8

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme, ktoré správca dane zistí na základe oznamovacej povinnosti podľa § 49a zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Navrhovanou úpravou je transponovaný čl. 9 smernice Rady č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

K § 9

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať informácie, ktoré sa mu stanú známe a ktoré môžu ovplyvniť daňové povinnosti osôb majúcich sídlo alebo pobyt v inom členskom štáte Európskej únie. Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje členskému štátu informácie čo najskôr, najneskôr v lehote jedného mesiaca po tom, ako tieto informácie získal. Účelom spontánnej výmeny informácií je rýchly a účinný boj proti daňovým únikom a podvodom.

K § 10

V nadväznosti na čl. 14 smernice Rady č. 2011/16/EÚ sa ustanovuje oprávnenie požiadať o spätnú väzbu v súvislosti s poskytnutou informáciou bez ohľadu na to, či bola poskytnutá na základe žiadosti, bez žiadosti alebo v rámci pravidelnej výmeny informácií. Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ktorý predmetnú informáciu poskytol, účel a výsledok využitia tejto informácie v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď sa výsledok využitia stal známy. Príslušný orgán Slovenskej republiky je rovnako oprávnený požiadať o zaslanie spätnej väzby v nadväznosti na informácie, ktoré poskytol iným členským štátom Európskej únie.

K § 11

Navrhovanou úpravou sa transponuje čl. 11 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, podľa ktorého na účel väčšej miery spolupráce môžu byť zamestnanci príslušného orgánu členského štátu prítomní u správcu dane v Slovenskej republike a zároveň zamestnanci príslušného orgánu Slovenskej republiky môžu byť prítomní pri úkonoch príslušného orgánu členského štátu na základe predchádzajúcej dohody. Na tento účel je potrebné poverenie obsahujúce totožnosť a funkciu povereného zamestnanca, na základe ktorého sú oprávnení zúčastňovať sa na úkonoch správcu dane v Slovenskej republike, pričom majú postavenie zamestnancov tohto správcu dane.

K § 12

Navrhovanou úpravou sa transponuje čl. 12 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, v zmysle ktorého je ustanovené oprávnenie vykonať simultánne daňové kontroly u jedného alebo viacerých osôb na územiach viacerých členských štátov Európskej únie na základe ich dohody, a to vzhľadom na záujem viacerých štátov na plnení daňových povinností jednej alebo viacerých osôb majúcich sídlo alebo pobyt vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Ustanovuje sa oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky podať návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly, resp. potvrdiť účasť alebo odmietnuť takýto návrh. V súvislosti s výkonom simultánnej daňovej kontroly je ustanovená povinnosť určiť osobu zodpovednú za dohľad a koordináciu tejto daňovej kontroly.

K § 13

Navrhovaná úprava reflektuje na čl. 13 smernice Rady č. 2011/16/EÚ, v zmysle ktorého je ustanovené oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky požiadať o doručenie písomností osobe definovanej v § 7 prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu za podmienky, ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže písomnosť doručiť sám, alebo ak by takéto doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky v prípade, kedy bol o takéto doručenie požiadaný príslušným orgánom členského štátu, bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému orgánu členského štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä kedy bola písomnosť doručená.

K § 14

Navrhovaným ustanovením sa upravuje zaobchádzanie príslušného orgánu Slovenskej republiky s informáciami prijatými od príslušného orgánu členského štátu podľa čl. 16 smernice Rady č. 2011/16/EÚ. Navrhovaná úprava je špeciálnou úpravou k úprave daňového tajomstva v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak príslušný orgán Slovenskej republiky predpokladá, že informácia získaná od príslušného orgánu členského štátu môže byť užitočná pre iný členský štát na ustanovené účely, môže túto informáciu poskytnúť príslušnému orgánu iného členského štátu. O svojom zámere poskytnúť túto informáciu príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu, ktorý túto informáciu poskytol.

Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky svoj zámer poskytnúť inému členskému štátu informáciu prijatú od príslušného orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgán Slovenskej republiky môže odmietnuť poskytnutie takejto informácie do desiatich dní odo dňa, keď mu tento zámer bol oznámený.

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený sprístupniť informáciu získanú v rámci medzinárodnej výmeny informácií na iné účely, než ktoré sú ustanovené, len s predchádzajúcim súhlasom členského štátu, z ktorého informácia pochádza. Rovnako môže príslušný orgán Slovenskej republiky súhlasiť alebo odmietnuť súhlas so sprístupnením informácie, ktorú poskytol inému členskému štátu, na účely iné, než ktoré sú ustanovené v návrhu zákona.

K § 15

Navrhovanou úpravou sa ustanovujú podmienky, za ktorých môže príslušný orgán Slovenskej republiky odmietnuť poskytnutie informácie. Účelom predmetného ustanovenia je ochrana záujmov členských štátov Európskej únie.

K § 16

Navrhovanou úpravou je ustanovená povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky poskytovať členským štátom Európskej únie medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní v takom rozsahu, v akom ju poskytuje ktorémukoľvek zmluvnému štátu za podmienky, že dotknutý členský štát o pomoc v takomto rozsahu požiada. Rovnako sa ustanovuje oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní v takom rozsahu, v akom ju tento orgán poskytol ktorémukoľvek zmluvnému štátu.

K § 17

Ustanovuje sa spôsob a forma výmeny informácií v súlade s čl. 20 smernice Rady
č. 2011/16/EÚ, podľa ktorého sa doručovanie uskutočňuje elektronickými prostriedkami prostredníctvom štandardného formulára, ktorého vzor ustanoví Európska komisia vykonávacím opatrením. Ďalej sa ustanovuje oprávnenie k formuláru priložiť dokumenty týkajúce sa požadovanej informácie. Vzájomná výmena informácií sa bude uskutočňovať prednostne elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskej únie CCN.

K § 18

Navrhovaným znením sa ustanovuje, že písomnosti v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní možno predkladať v úradnom jazyku dohodnutom medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom členského štátu. Zároveň je ustanovená povinnosť a možnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky predkladať a žiadať o preklady písomností na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu.

K § 19

Ustanovením sa upravuje úhrada nákladov vynaložených v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní v súvislosti s odbornými posudkami a úkonmi, napr. znaleckými posudkami a odbornými stanoviskami vypracovanými súdnymi znalcami.

K § 20

Navrhované znenie ustanovuje povinnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky oznamovať Európskej komisii orgány, ktoré sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní ako aj každú ich zmenu. Ďalej sa ustanovuje povinnosť predkladať informácie za účelom hodnotenia medzinárodnej výmeny informácií v súvislosti s daňovými únikmi ako aj účinnosti poskytovania pravidelnej výmeny informácií. Zároveň je ustanovená možnosť poskytovať tieto informácie iným členským štátom Európskej únie alebo tieto informácie požadovať od iných členských štátov alebo Európskej únie. Účelom navrhovaného ustanovenia je vzájomná výmena informácií s cieľom boja proti daňovým podvodom.

K § 21

Navrhovaním znením je ustanovené oprávnenie príslušného orgánu Slovenskej republiky informácie získané od zmluvného štátu na základe predchádzajúcej dohody poskytovať príslušnému orgánu členského štátu a informácie získané od členského štátu Európskej únie poskytovať zmluvnému štátu za súčasného splnenia podmienky predchádzajúceho súhlasu dotknutého členského štátu a záväzku zmluvného štátu
k spolupráci pri zisťovaní a odhaľovaní skutočností o nedovolenej alebo protizákonnej povahe transakcií porušujúcich daňové právne predpisy. Uvedené ustanovenie sa aplikuje vo vzťahu k tým zmluvným štátom, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

K § 22

Navrhovaným ustanovením sa upravuje aplikácia návrhu zákona pri poskytovaní medzinárodnej výmeny informácií na základe medzinárodnej zmluvy.

K § 23

Ustanovením je zverená pôsobnosť dozorného orgánu Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré dohliada na dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.

K § 24

Navrhuje sa úprava prechodných ustanovení. Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané pred účinnosťou navrhovaného zákona majú právne účinky aj po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona. Zisťovania začaté a neukončené pred účinnosťou navrhovaného zákona sa dokončia podľa navrhovaného zákona. Žiadosti doručené pred účinnosťou navrhovaného zákona sa považujú za žiadosti doručené podľa navrhovaného zákona. Ďalej sa navrhuje úprava možnosti odmietnuť poskytnutie informácií podľa navrhovaného zákona, ak žiadosť o informácie bola doručená pred účinnosťou navrhovaného zákona.

K § 25

Návrhom zákona sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, ktoré sú uvedené v prílohe.

K § 26

Navrhuje sa zrušiť čl. I zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z.

K § 27

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2015.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 23. októbra 2012 pridelila vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 110 zo dňa 15. novembra 2012)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 148 zo dňa 20. novembra 2012)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. K § 2

V § 2 písm. a) prvom bode sa slová „na základe právne záväzných aktov Európskej únie,2)"

nahrádzajú slovami „určeným členským štátom a oznámeným Európskej komisii,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

Ostatné poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.

Navrhovaná úprava je legislatívneho charakteru a nadväzuje na odporúčanie Kancelárie Národnej rady SR a Odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady SR vyjadrené vo všeobecnej časti stanoviska k návrhu zákona.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K návrhu zákona

V § 2 písm. i), § 4 ods. 1 a 4 a § 14 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „colníctva" umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 5.

Pripomienka dôsledne dopĺňa odkaz na poznámku pod čiarou 5 zavedenú v súvislosti s pojmom „orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva".

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K návrhu zákona

V § 4 ods. 3 a § 11 ods. 2 a 3 sa nad slová „správca dane" vo všetkých gramatických

tvaroch umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 7.

Pripomienka dôsledne dopĺňa odkaz na poznámku pod čiarou 7 zavedenú v súvislosti s pojmom „správca dane".

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. K § 4

V § 4 ods. 3 veta za bodkočiarkou znie: „informácie týkajúce sa daní podľa § 3 správca dane7) poskytuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky kedykoľvek aj bez žiadosti, obec ako správca dane7) poskytuje uvedené informácie na základe žiadosti.".

Pripomienka legislatívno-technicky precizuje predmetné ustanovenie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. K § 4

V § 4 ods. 4 druhej vete sa slovo „doručená" nahrádza slovom „postúpená".

Navrhovaná úprava nadväzuje na odporúčanie Kancelárie Národnej rady SR a Odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady SR vyjadrené vo všeobecnej časti stanoviska k návrhu zákona. Navrhovanou úpravou sa zabezpečí úplná transpozícia čl. 4 ods. 7 smernice Rady 2011/16/EÚ, ktorý plynutie lehôt na vybavenie žiadosti o výmenu informácií viaže na deň postúpenia žiadosti ústrednému kontaktnému úradu, ktorým je príslušný orgán Slovenskej republiky.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. K § 11

V § 11 ods. 1 sa za slovo „zamestnancovi" vkladá slovo „písomné".

Legislatívno-technická pripomienka spresňuje dané ustanovenie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. K § 11

V § 11 ods. 1 sa slovo „totožnosť" nahrádza slovami „meno, priezvisko, dátum narodenia".

Navrhovaná úprava je legislatívno-jazykového charakteru a nadväzuje na odporúčanie Kancelárie Národnej rady SR a Odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady SR vyjadrené vo všeobecnej časti stanoviska k návrhu zákona.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. K § 14

V § 14 ods. 4 sa slová „na účely iné ako uvedené v odseku 1" nahrádzajú slovami „na iný účel ako uvedený v odseku 1" a slová „budú sprístupnené" sa nahrádzajú slovami „bude sprístupnená".

Legislatívno-technická a gramatická pripomienka.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. K § 17

V § 17 ods. 5 sa vypúšťajú slová „účasti na".

Pripomienka vypúšťa nadbytočné slová.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

10. K Prílohe

1. V prvom bode prílohy sa za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 09/zv. 01" vkladá čiarka a slová „Ú. v. ES L 105, 23.4.1983".

2. V druhom bode prílohy sa za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1" vkladá čiarka a slová „Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003".

3. V druhom bode prílohy sa slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006)".

Legislatívno-technická pripomienka súvisiaca so zaužívaným spôsobom uvádzania citácií právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 127 z 23. novembra 2012. Výbor určil poslanca Vladislava Petráša za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 23. novembra 2012

Daniel D u c h o ň, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 667
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: