TlačPoštaZväčšiZmenši

421/2012 Z. z.

3.2. 2013, 20:19 |  Admin 3

Dôvodová správa + spoločná správa výborov

Všeobecná časť

Návrh zákona sa predkladá na základe Plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012.

Návrh zákona si vyžiadala potreba riešenia aplikačných problémov v praxi. V navrhovanej právnej úprave sa najmä spresňujú niektoré oznamovacie povinnosti, upravuje sa zoznam dlžníkov, postup pri podaní námietok voči výkazu nedoplatkov a forma plnenia oznamovacích povinností voči zdravotnej poisťovni.

V návrhu zákona sa realizuje aj jedno z opatrení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorých cieľom je konsolidácia verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013 v súlade s požiadavkami EÚ.

Podľa 9. bodu Ozdravného balíčka na roky 2012 a 2013 sa má stanoviť samostatný spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend a zrušenie súčasného zdravotného odvodu. V súčasnosti sa z dividend neplatí daň ani sociálne odvody, pričom od roku 2011 sa z nich platia zdravotné odvody vo výške 10%. Podľa navrhovanej úpravy sa na dividendy bude vzťahovať osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend. Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako pre ostatné príjmy. Zdravotné odvody budú vyberané formou zrážky pri výplate.

V súvislosti s úpravou dividend v čl. I sa navrhuje rozšírenie činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako správcu centrálneho registra poistencov.

Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na informatizáciu spoločnosti, nebude mať vplyv na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť a na životné prostredie. Prijatie navrhovaného zákona a jeho aplikácia bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a hospodárenie obyvateľstva z dôvodu zvýšenia zaťaženia poistencov, ktorým boli vyplatené dividendy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

Materiál nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

V nadväznosti na viaceré nejasnosti ohľadne organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v súvislosti s platením verejného zdravotného poistenia spresňuje sa osobný rozsah verejného zdravotného poistenia aj o túto organizačnú zložku.

K bodu 2

Spresnenie ustanovenia v nadväznosti na úpravu v bode 1.

K bodu 3

V prípade troch dní pracovného pokoja v nepretržitom slede by zdravotná poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemohli informáciu podať načas, preto sa lehota na plnenie oznamovacej povinnosti ustanovuje v pracovných dňoch.

K bodu 4

Spresnenie ustanovenia. Na účely posúdenia, ktorá prihláška bola podaná v zdravotnej poisťovni ako prvá sú potrebné oba dátumy a časy.

K bodu 5

Spresnenie ustanovenia. Na účely posúdenia, ktorá prihláška bola podaná v zdravotnej poisťovni ako prvá sú potrebné oba dátumy a časy.

K bodu 6

Zavádza sa nový platiteľ poistného – platiteľ dividend vzhľadom, na jeho povinnosť vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na poistné zo sumy vyplatených dividend.

K bodu 7

Spresnenie ustanovenia vzhľadom na to, že sa vyžaduje súčasné splnenie oboch podmienok uvedených v § 3 ods. 3 druhej vete.

K bodu 8

Jednoznačne sa v zákone určuje, že študent sa za poistenca štátu považuje aj v období prázdnin medzi prvým a druhým stupňom vysokoškolského štúdia, ako aj medzi druhým a tretím stupňom vysokoškolského štúdia.

K bodu 9

Definuje sa platiteľ dividend vzhľadom na jeho zaradenie medzi platiteľov poistného.

K bodu 10

Zvyšuje sa sadzba poistného pre zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa a poistenca štátu, ktorým boli vyplatené dividendy na 14 %. Sadzba 14% je všeobecná sadzba, ktorej podliehajú všetky nepravidelné príjmy vstupujúce do vymeriavacieho základu, ako aj sadzba, ktorú majú určenú samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatitelia. Nie je dôvod na zachovanie osobitnej (nižšej) sadzby na príjmy z dividend na úrovni 10%, nakoľko niet dôvodu na takéto zvýhodnenie jedného druhu príjmu fyzickej osoby oproti iným príjmom.

K bodu 11

Ustanovuje sa vymeriavací základ pre zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa a poistenca štátu, ktorým boli vyplatené dividendy.

K bodu 12

Úprava súvisiaca s navrhovaným doplnením maximálneho vymeriavacieho základu pre poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy.

K bodu 13

Ustanovuje sa maximálny vymeriavací základ pre poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy.

K bodu 14

Úprava postupu platenia poistného na verejné zdravotné poistenie v prípade, ak súd rozhodol o náhrade mzdy z dôvodu neplatne skončeného pracovného pomeru a v prípade mimosúdneho vyrovnania.

K bodu 15

Ustanovuje sa spôsob výpočtu, platenia a odvádzania preddavkov na poistné pre poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy.

K bodu 16

Ustanovuje sa maximálna výška preddavku na poistné pre poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy.

K bodu 17

Preddavky na poistné zo sumy vyplatených dividend platiteľom dividend vypočítava, platí a uhrádza platiteľ dividend. Povinnosť platiteľa poistného overiť poistný vzťah poistenca súvisí s jeho povinnosťou vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné.

K bodu 18

Ustanovuje sa splatnosť preddavku na poistné pre platiteľa dividend za poistenca, ktorému vyplatil dividendy.

K bodu 19

Spresňujú sa náležitosti výkazu nedoplatkov.

K bodu 20

V zmysle navrhovanej úpravy bude zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie aj za svojho poistenca, ktorý mal vyplatené dividendy.

K bodu 21

Zužuje sa okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného v dôsledku čoho bude zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného aj za zamestnancov, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.

K bodu 22

Zužuje sa okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného v dôsledku čoho bude zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného aj za samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky na poistné a pritom majú nižší vymeriavací základ.

K bodu 23

Zužuje sa okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného v dôsledku čoho bude zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného aj za osoby, ktoré boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.

K bodu 24

Zužuje sa okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného.

K bodu 25

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vylúčením rozpisu pohľadávok na jednotlivé mesiace pre nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

K bodu 26

Vzhľadom na splnomocňovacie ustanovenie v § 20 ods. 7 sa navrhuje vypustiť určovanie spôsobu a formy výkazu úradom.

K bodu 27

Ustanovuje sa povinnosť pre platiteľa dividend vykázať elektronicky preddavky na poistné príslušnej zdravotnej poisťovni. Vypustenie povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 20 ods. 6 zákona súvisí s navrhovanou úpravou v bode 22, podľa ktorej zdravotná poisťovňa bude povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za všetky samostatne zárobkovo činné osoby.

K bodu 28

Povinnosť poistenca poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni súvisí s navrhovaným zúžením oznamovacej povinnosti poistenca.

K bodu 29

Navrhuje sa zúženie oznamovacej povinnosti poistenca v prípadoch, v ktorých sa zdravotná poisťovňa dozvie rozhodujúce skutočnosti z dávok príslušných subjektov (napr. Sociálna poisťovňa), aby nešlo o duplicitné oznamovanie údajov.

K bodu 30

Dopĺňa sa oznamovacia povinnosť v nadväznosti na § 11 ods. 7 písm. r), pretože ide o údaj, ktorý zdravotná poisťovňa nemá možnosť získať od subjektov, ktoré majú voči nej oznamovaciu povinnosť.

K bodu 31

Ustanovuje sa oznamovacia povinnosť pre poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy a pre poistenca, ktorý má príjem z výkonu činnosti osobného asistenta voči zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného. Súčasne sa ustanovuje forma plnenia oznamovacej povinnosti. Plnenie oznamovacej povinnosti elektronicky uľahčí prístup k zdravotnej poisťovni a zníži sa aj administratívne zaťaženie zdravotných poisťovní.

K bodu 32

Elektronická forma plnenia oznamovacej povinnosti výrazne skráti čas potrebný na komunikáciu so zdravotnou poisťovňou.

K bodu 33

Dopĺňa sa povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni aj zmenu platiteľa poistného.

K bodu 34

Úprava súvisiaca s navrhovaným bodom 36, v ktorom sa upravuje zoznam dlžníkov.

K bodu 35

Úprava súvisiaca s navrhovaným bodom 36, v ktorom sa upravuje zoznam dlžníkov.

K bodu 36

Komplexne v samostatnom paragrafe sa upravuje zoznam dlžníkov vrátane jeho náležitostí, oprávnenie dlžníka a postup zdravotnej poisťovne pri podaní námietky voči zaradeniu poistenca, resp. platiteľa poistného do zoznamu dlžníkov.

K bodu 37

Úprava pokút v nadväznosti na doplnenie povinnosti poistenca v bode 28.

K bodu 38

Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa v záujme jednoznačnosti spresňuje oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovne voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

K bodu 39

Z oznamovacej povinnosti zdravotnej poisťovne sa vypúšťa povinnosť, ktorej plnenie je z hľadiska mesačného prerozdeľovania poistného irelevantné.

K bodu 40

Úprava súvisiaca s navrhovaným bodom 39.

K bodu 41

Úprava súvisiaca s navrhovaným bodom 39.

K bodu 42

V záujme jednoznačného nahlasovania údajov na účely mesačného prerozdeľovania poistného nemožno prihliadať na žiadne ďalšie údaje.

K bodu 43

Na účely ročného prerozdeľovania poistného sa v záujme jednoznačnosti spresňuje oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovne voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

K bodu 44

V záujme jednoznačného nahlasovania údajov na účely mesačného prerozdeľovania poistného nemožno prihliadať na žiadne ďalšie údaje.

K bodu 45

Účelom navrhovanej úpravy je zvyšovať kvalitu odovzdávaných dát a následne celého procesu prerozdeľovania poistného.

K bodu 46

Navrhuje sa kontrolný mechanizmus zaraďovania poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín.

K bodu 47

Úprava vyplynula zo zmeny názvu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

K bodu 48

Úprava vyplynula zo zmeny názvu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

K bodu 49

V súvislosti s úpravou výpočtu vymeriavacieho základu novelou zákona – zákonom č. 252/2012 Z. z. – sa dopĺňa rozsah údajov poskytovaných Finančnou správou Slovenskej republiky.

K bodu 50

Prechodné ustanovenia v záujme plynulého prechodu na novú právnu úpravu. V odsekoch 2 a 3 ide o prechodné ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť, aby zdravotná poisťovňa vedela vypočítať preddavok na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu, keďže sa zákonom č. 252/2012 Z. z. zaviedlo, že zdravotné poistenie a sociálne poistenie neznižujú základ dane samostatne zárobkovo činnej osoby a zdravotné poisťovne nemajú informáciu o výške sociálneho poistenia.

K čl. II

K bodu 1

Navrhuje sa vypustiť povinnosť zdravotnej poisťovne, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, predložiť príslušnej zdravotnej poisťovni poistenca na základe jej vyžiadania údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny mesiac, údaje o úrokoch z omeškania v členení na uhradené a neuhradené, údaje o výsledku ročného zúčtovania v členení na uhradené a neuhradené a údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny, pretože tieto údaje sú pre príslušnú zdravotnú poisťovňu nadbytočné.

K bodu 2

Úprava súvisiaca s požiadavkami praxe.

K bodu 3

Doplnenie činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v nadväznosti na § 23 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z.

K bodu 4

Ustanovenie sa zosúlaďuje s § 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z.

K bodu 5

Doplnenie činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v nadväznosti na zabezpečenie realizácie odvodov z dividend, ktoré sa navrhuje zaviesť v čl. I.

K čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a s prihliadnutím na jedno z opatrení vychádzajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorých cieľom je konsolidácia verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013 v súlade s požiadavkami EÚ.

V Bratislave 28. septembra 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Zuzana Zvolenská, v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

 

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 257 zo 16. októbra 2012 po prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

II.

Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) dňa 20. novembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 133 z 20. novembra 2012).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) dňa 15. novembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 95 z 15. novembra 2012).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) dňa 20. novembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 27 z 20. novembra 2012).

IV.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I bod 1 znie:

„1. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slovo „republiky" vkladajú slová „alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky" a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,".".

Spresnenie ustanovenia a zúženie osobného rozsahu verejného zdravotného poistenia o osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR a nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ, ak vykonávajú na území SR práce len na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

2. V čl. I 1. bod znie:

„1. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slovo „republiky" vkladajú slová „alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky".

Spresnenie ustanovenia

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť

3. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:

„8. V § 11 ods. 7 úvodná veta znie: „Štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za".

Body 8 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na navrhované doplnenie § 11 o nový odsek 8.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

4. V čl. I sa za bod 8 vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:

„9. V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ak má v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 vyšší ako 15-násobok životného minima47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo vyšší ako jeho pomerná časť prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) (ďalej len „15-násobok životného minima").".

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

10. V § 11 ods. 9 sa vypúšťa druhá a tretia veta.".

Body 9 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

V nadväznosti na doplnenie § 11 o nový odsek 8 sa v čl. I úvodnej vete bodu 9 vládneho návrhu zákona slová „odsekom 10" nahrádzajú slovami „odsekom 11", označenie odseku „(10)" sa nahrádza označením odseku „(11)" a odkaz 47a sa nahrádza odkazom 47b.

V zákone sa jednoznačne vymedzuje kedy poistenec štátu, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, prestáva byť poistencom štátu. Poistencom štátu ostane poistenec len v prípade, ak jeho vymeriavací základ nepresiahne 15-násobok životného minima, čo je suma 2918,70 eur za rok (15 x 194,58). Navrhovanou úpravou nie je dotknuté ustanovenie § 13, resp. § 16, z ktorých vyplýva, že poistenec štátu platí poistné na verejné zdravotné poistenie zo zárobkovej činnosti.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

5. V čl. I 12. bod znie:

„12. V § 13 ods. 9 písm. b) sa za slová „(ďalej len „priemerná mesačná mzda")" vkladá čiarka a slová „ak v písmene c) nie je ustanovené inak".

Spresnenie ustanovenia; vkladané slová sa vzťahujú na text pred bodkočiarkou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

6. V čl. I sa za bod 13 vkladajú nové body 14 a 15, ktoré znejú:

„14. V § 13 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 15 nie je ustanovené inak.".

15. V § 13 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Vymeriavací základ štátu pre platbu poistného za osobu uvedenú v § 11 ods. 7, ktorá bola takouto osobou len časť rozhodujúceho obdobia, je pomerná časť vymeriavacieho základu podľa odseku 14 prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bola osobou uvedenou v § 11 ods. 7.".

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.".

Body 14 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

V nadväznosti na navrhované doplnenie § 13 o nový odsek 15 sa v čl. I úvodnej vete bodu 14 vládneho návrhu zákona slová „odsek 15" nahrádzajú slovami „odsek 16" a označenie odseku „(15)" sa nahrádza označením odseku „(16)".

V nadväznosti na zavedenie podmienky pre platenie poistného štátom za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona, sa ustanovuje pomerné zníženie ročného vymeriavacieho základu pre štát o obdobie, kedy poistenec nebol poistencom štátu, ale mal iného platiteľa poistného.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

7. V čl. I bode 17 v § 16 ods. 15 sa slová „je povinný" nahrádza slovom „môže".

Povinnosť platiteľa dividend požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o oznámenie poistného vzťahu sa navrhuje zmeniť na možnosť z dôvodu, že platiteľ dividend si môže overiť poistný vzťah aj na stránke úradu v centrálnom registri poistencov.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

8. V čl. I sa za 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:

„19. V § 17 ods. 7 sa slová „odseku 5" nahrádzajú slovami „odseku 6".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava; v nadväznosti na vloženie nového odseku 4 do § 17 (čl. I, 18. bod) je potrebné upraviť aj vnútorný odkaz v doterajšom odseku 6.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

9. V čl. I sa za 19. bod vkladá nový 20. bod, ktorý znie:

„20. V § 18 ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 8" a slová „§ 17 ods. 1 až 5" sa nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 až 6".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nového odseku 4 do § 17 (čl. I, 18. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

10. V čl. I sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie:

„21. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „§ 13 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 7".

Body 21 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

Spresnenie ustanovenia v nadväznosti na bod 20 vládneho návrhu zákona.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

11. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:

„25. V § 19 ods. 2 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51d sa vypúšťa.".

Body 25 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

Navrhuje sa zrušiť povinnosť platiteľa poistného oznamovať odklad povinnosti predložiť daňové priznanie, nakoľko túto oznamovaciu povinnosť má Finančná správa Slovenskej republiky, v dôsledku čoho ide o duplicitnú oznamovaciu povinnosť.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

12. V čl. I sa za 27. bod vkladá nový 28. bod, ktorý znie:

„28. V § 21 ods. 1 sa slová „§ 17 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 8".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nového odseku 4 do § 17 (čl. I, 18. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

13. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:

„31. V § 23 ods. 9 písm. c) sa za slová „(§ 11 ods. 7)" vkladajú slová „okrem poistencov podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorí sú platiteľmi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2; počet poistencov sa oznamuje".

Body 31 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

V nadväznosti na zmenu spôsobu určenia poistencov štátu sa mení aj spôsob vykazovania týchto osôb; vykazovať sa budú iba poistenci štátu, ktorí sú tzv. „čistí", t.j. nemajú súbeh s inými platiteľmi poistného podľa § 11.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

14. V čl. I bode 31 v § 23 ods. 15 sa slová „vyplatených dividend za predchádzajúci rok" nahrádzajú slovami „dividend vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku" a slová „podľa § 19 ods. 23" sa nahrádzajú slovami „na tlačive ustanovenom podľa § 19 ods. 23".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

15. V čl. I bode 31 v § 23 ods. 16 sa slová „príjmov za predchádzajúci rok" nahrádzajú slovami „príjmov uvedených v daňovom priznaní" a slová „podľa § 19 ods. 23" sa nahrádzajú slovami „na tlačive ustanovenom podľa § 19 ods. 23".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

16. V čl. I bode 33 v § 24 písm. k) sa vypúšťa slovo „bydlisko" a slová „a meno, priezvisko a rodné číslo, ak je zamestnávateľom fyzická osoba" sa nahrádzajú slovami „a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko".

Spresnenie ustanovenia.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

17. V čl. I sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:

„35.V § 25 ods. 1 písm. g) sa slová „právnemu zástupcovi" nahrádzajú slovami „právnemu nástupcovi".

Doterajšie body 35 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

Odstránenie technickej chyby (zo znenia ustanovenia jednoznačne vyplýva, že ide o právneho nástupcu, a nie o právneho zástupcu).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

18. V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:

„40.V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slová „[§ 11 ods. 1 písm. d]" vkladajú slová „okrem poistencov podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorí sú platiteľmi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2; počet poistencov sa oznamuje".

Body 40 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

V nadväznosti na zmenu v určení platiteľa poistného za poistencov štátu sa vykonávajú aj zmeny v prerozdeľovaní poistného na mesačnej báze. V zmysle navrhovanej úpravy sa budú nahlasovať poistenci štátu, ktorí sú tzv. „čistí", t.j. nemajú súbeh s inými platiteľmi poistného podľa § 11.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

19. V čl. I sa za 39. bod vkladá nový 40. bod, ktorý znie:

„40. V § 27 ods. 2 písm. e) sa v úvodnej vete slová „písmena e)" nahrádzajú slovami „písmena d)".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava; v nadväznosti na vypustenie § 27 ods. 2 písm. b) (čl. I, 39. bod) bolo potrebné upraviť vnútorný odkaz aj v § 27 ods. 2 (doterajšom) písmene f).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

20. V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:

„40.V § 27 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a) až c)" nahrádzajú slovami „písm. a) až c) a e)".

Doterajšie body 40 až 50 vládneho návrhu zákona sa primerane označia.

Úprava súvisiaca s doplnením platiteľa dividend medzi platiteľov poistného v § 11 ods. 1 (čl. I bod 6).

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

21. V čl. I bode 50 v § 38b odsek 9 znie:

„(9) Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2012.".

Navrhovanou úpravou sa vytvára rovnaký režim pre platenie poistného na verejné zdravotné poistenie v prípade zisku dosiahnutého pred účinnosťou tohto zákona bez ohľadu na to, či dividendy boli vyplatené pred účinnosťou alebo po účinnosti tohto zákona.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

22. V čl. I, 50. bode sa v § 38b ods. 11 slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 10".

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

23. V čl. I úvodnej vete bodu 50 sa slová „až 13" nahrádzajú slovami „až 14" a v § 38b sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila k 1. januáru 2013 príslušnú zdravotnú poisťovňu, je povinná do 8. februára 2013 písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavkov na poistné oznámených podľa odseku 11.".

Doterajšie odseky 12 a 13 sa primerane označia.

Ide o úpravu nadväzujúcu na navrhované ustanovenie § 38b ods. 11, podľa ktorého sa samostatne zárobkovo činná osoba dozvie výšku preddavkov na poistné za obdobie roku 2013 až 31. januára 2013. Z uvedeného dôvodu povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona „písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka" by bola v roku 2013 nesplniteľná.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

24. V čl. I úvodnej vete bodu 50 sa slová „až 13" nahrádzajú slovami „až 14" a § 38b sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je sadzba poistného pre štát 4,25% z vymeriavacieho základu.".

Mení sa sadzba poistného pre platiteľa štát tak, aby bola v súlade s navrhovaným štátnym rozpočtom na rok 2013.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

25. V čl. II, 5. bode sa v § 20 ods. 1 písm. n) označenie odkazu 41aad) a poznámky pod čiarou k odkazu 41aad nahrádza označením 41ba.

Úprava chronologického číslovania poznámok pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

26. Čl. II sa dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:

„6. V § 20b ods. 1 písm. a) sa slová „klasifikačného systému" nahrádzajú slovami „klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín" (ďalej len „klasifikačný systém").

7. V § 20b sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) uskutočňuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovanom certifikačnom študijnom programe certifikovanej pracovnej činnosti klasifikačný systém v zdravotníctve.".

Navrhovanou kompetenciou úradu je vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti používania klasifikačného systému. Úrad bude vzdelávať lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pracovať s DRG systémom, v akreditovanom certifikačnom študijnom programe v certifikovanej pracovnej činnosti klasifikačný systém v zdravotníctve. Uvedené kompetencie úrad bude vykonávať v rámci svojho rozpočtu, resp. rozpočtu určeného na DRG.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) s c h v á l i ť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

1. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 – 26 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne

- o bodoch 1, 3 – 26 s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť

- o bode 2 s a m o s t a t n e s odporúčaním gestorského výboru

n e s c h v á l i ť

2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Ivana V a r g u predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 40 z 27. novembra 2012.

Bratislava 27. novembra 2012

Richard R a š i

predseda

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre zdravotníctvo 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 639
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Šéfa slovenské prokuratury zadržela policie. Údajně pomáhal zločineckému ganguhttps://www.denik.cz/ze_sveta/slovensko-prokuratura-policie-20201022.html

Slovenská policie zadržela a následně obvinila šéfa speciální prokuratury Dušana Kováčika ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: