TlačPoštaZväčšiZmenši

362/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:35 |  Admin 3

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

V období po zrušení Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (ďalej len „zákon č. 140/2010 Z. z."), zaznamenalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora mnohé podnety a poznatky z praxe, ktoré preukazovali, že vo vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín na Slovensku dochádza opäť zo strany odberateľov dodávaných potravín k zneužívaniu ich ekonomického postavenia na vnútornom trhu. Predložený návrh zákona reaguje v legislatívnej podobe na zistené poznatky a zamedzuje ich aplikovaniu.

Cieľom uplatňovania navrhovaného zákona by malo byť presadzovanie opatrení, ktoré zamedzia zneužívaniu ekonomického postavenia odberateľa na vnútornom trhu s potravinami z hľadiska štruktúry tohto trhu a podielu odberateľa a dodávateľa na tomto trhu, vyžadovaním jednostranných výhodných obchodných podmienok.,

Predkladaný návrh v podstate nadväzuje na zákon č. 140/2010 Z. z. Kým predchádzajúce legislatívne texty(zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 55/2009 Z. z. ( ďalej len „zákon č. 172/2008 Z. z.") boli z rôznych dôvodov buď neprijateľné alebo nevykonateľné, zákon č. 140/2010 Z. z. bol koncipovaný tak, že nielen dobre vystihoval podstatu problému, ale prinášal i riešenia, ktoré zabezpečovali jeho vykonateľnosť. Ministerstvo na základe zákona č. 172/2008 Z. z. začalo a následne podľa zákona č. 140/2010 Z. z. pokračovalo s výkonom kontrol v 18 subjektoch z toho u 2 odberateľov a u ich 16 odberateľov. Kontroly neboli ukončené z dôvodu zrušenia zákona č. 140/2010 Z. z.

Jedným z mnohých skutočností z uplatňovania nekalých praktík vo vzťahu k tuzemským dodávateľom potravín do obchodnej siete na Slovensku je pokles podielu potravín od slovenských dodávateľov v obchodnej sieti v prospech dovážaných potravín. Vyplýva to nielen z oficiálnej zahranično-obchodnej bilancie, ale aj z monitorovania ponuky a z prepočtov podielu potravín vyrobených na Slovensku na pultoch slovenských predajní. Kým v roku 2008 bol podiel vybratých základných potravín na pultoch slovenských maloobchodných predajní približne 56 %, tak v roku 2011 to už bolo len približne 47 %. Takýto podiel nebol zaznamenaný nikde inde v okolitých krajinách. Pritom veľké obchodné systémy sú pre dodávateľov potravín akousi vstupnou bránou pre ich výrobky pre konečného spotrebiteľa. Dokumentuje je to aj vývoj podielu tržieb obchodných systémov na Slovensku za potraviny. Kým v roku 2003 tento podiel predstavoval približne 50 %, tak v posledných troch rokoch tento podiel stúpol na 80 % až 90 %. Ide o skutočnosť, ktorá sa síce nedá pripísať iba na vrub uplatňovania nekalých praktík, ale určite do značnej miery obmedzujú možnosti potenciálnych slovenských dodávateľov stať sa nimi i reálne. Možno zjednodušene konštatovať, že podmienkam obchodných reťazcov sa omnoho jednoduchšie prispôsobia nadnárodné potravinárske spoločnosti ako malé a stredné podniky, medzi ktoré patrí aj väčšina potenciálnych slovenských dodávateľov.

Vzhľadom na neúprosnú aktuálnosť podnikateľských vzťahov pri obchodovaní s potravinami, považujeme za najúčinnejšie riešiť danú problematiku právnou úpravou.

Aj medzi členmi Európskej únie sú dnes viaceré krajiny, ktoré disponujú legislatívou zameranou na zamedzenie uplatňovania nekalých praktík. V „starých" krajinách Európskej únie je to Francúzsko a Taliansko, v „nových" krajinách je to Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Iné krajiny majú niektoré opatrenia obmedzujúce určité nekalé praktiky zabudované do iných zákonov. Niektoré ďalšie krajiny si zvolili cestu etických kódexov (Veľká Británia, Španielsko, Belgicko). Tu však prax však ukázala, že z princípu nevymáhateľnosti etické kódexy k ničomu nevedú a ich výsledok je odloženie skutočného riešenia na neskôr.

Uskutočnilo sa mnoho rokovaní o znení etického kódexu, resp. memoranda o etike v obchodných vzťahoch na trhu s poľnohospodárskymi surovinami a potravinami v Slovenskej republike na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Zúčastnené zväzy podnikateľov na strane dodávateľov aj odberateľov potravín a potravinárskych surovín sa však do dnešného dňa nezjednotili na konečnom znení dokumentu.

Osobitná časť

K § 1

Účelom zákona je upraviť posudzovanie, zamedzenie, kontrolu a konanie vo veciach uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok v zmluvách medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín.

K § 2

Ustanovenie definuje niektoré pojmy, ktoré sú pre vymedzenie predmetu právnej úpravy nevyhnutné. Vymedzuje okruh podnikateľských subjektov, na ktorých sa zákon vzťahuje, vymedzuje peňažné a nepeňažné plnenie, obchodnú aktivitu, obchodný vzťah obchodné podmienky a lehotu na úhradu dodanej potraviny.

K § 3

Ustanovuje náležitosti, ktoré musí mať zmluva medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré, zakladajú zmluvný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom potravín. Ďalej sa ustanovuje lehota na zaplatenie kúpnej ceny, aby nedochádzalo k neprimeranému úverovaniu odberateľa dodávateľom až na 90 až 120 dní.

K § 4

Ustanovenie vymedzuje skutkové podstaty neprimeraných podmienok, ktoré budú v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom potravín zakázané. Ide o taxatívny výpočet.

K § 5

Toto ustanovenie sa týka kontroly neprimeraných podmienok v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom potravín zakázané. Kontrolným orgánom je ustanovením určené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a osoby, ktoré a za akých podmienok môžu svojim podnetom iniciovať kontrolu. Predpokladom vykonania kontroly je predovšetkým povinnosť kontrolóra preukazovať sa poverením a služobným preukazom. Kontrola je ukončená buď záznamom o vykonanej kontrole alebo protokolom o vykonanej kontrole. Ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustanovené inak, na výkon kontroly sa primerane použijú ustanovenia § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

K § 6

Ustanovenie vymedzuje skutkové podstaty konania fyzickej osoby pri marení kontroly a v prípade ak sa ho fyzická osoba dopustí odkazuje pri uložení poriadkovej pokuty na postup podľa § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Určuje sa splatnosť uloženej poriadkovej pokuty a výška poriadkovej pokuty za marenie výkonu kontroly, ktorú možno uložiť v blokovom konaní.

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (tlač 187) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 198 z 18. septembra 2012 pridelila vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (tlač 187) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 90 z 9. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 75 z 9. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 46 z 10. októbra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

1. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci dopĺňajú slova „a harmonogram plnenia s dohodnutou toleranciou,".

Spresnenie textu, o ktoré aktivity ide.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V § 3 ods. 2 sa za slovo „doručenia" vkladajú slová „na základe riadne vystavenej". Na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „riadne vystavenou faktúrou je účtovný doklad obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu,5) iné chyby a nesprávnosti neznamenajú, ženie je riadne vystavená.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„*) § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ide o zmenu, ktorá zabráni neodôvodnenému vracaniu faktúr na prepracovanie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V § 4 ods. 3 sa slovo „potravinu" nahrádza slovom „potraviny".

Spresnenie textu, o ktoré aktivity ide.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V § 4 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúšťa slovo „zľavy".

Spresnenie textu, o ktoré aktivity ide.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V § 4 ods. 4 písm. d), e), i) a k) sa na konci pripájajú slová „bez právneho dôvodu".

Zvýraznenie skutočnosti, že na konanie podľa týchto ustanovení je vždy potrebné mať právny dôvod.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V § 4 ods. 4 písm. o) sa na konci pripájajú slová „okrem prípadov, ak sa odberateľ podieľa na vývoji potraviny".

Ide o spresnenie situácie, kedy sa samotný odberateľ podieľa na vývoji potraviny.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V § 4 ods. 4 písm. r) sa na konci pripájajú slová „pričom spolu s prechodom vlastníckeho práva prechádza na odberateľa aj nebezpečenstvo škody na tovare".

Úprava stavu prechodu všetkých oprávnení ale aj zodpovednosti na odberateľa.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V § 4 ods. 4 písm. x) sa vypúšťajú slová „výrobná alebo" a slová „ak u výrobcu preukázateľne dôjde k navýšeniu výrobných nákladov,"

Ide o spresnenie textu a vylúčenie výrobnej ceny.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. § 4 ods. 4 sa dopĺňa písmenami z) až ac), ktoré znejú:

„z) požadovanie garantovanej ceny na dobu viac ako tri mesiace,

aa) vyžadovanie spätného odobratia obalového a odpadového materiálu, ktorý nepochádza z dodávky tovaru dodávateľa,

ab) postúpenie pohľadávky podmienené súhlasom dlžníka,

ac) požiadavka na zálohovú platbu na budúce zmluvné pokuty.".

Doplnenie ďalších foriem nekalých obchodných praktík.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. Za § 4 sa vkladá nový § 5, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5

Etický kódex

(1) Na predchádzanie neprimeraným podmienkam v obchodných vzťahoch sa môžu dodávatelia a odberatelia dohodnúť na prijatí etického kódexu, ktorý v súlade s týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnejšie ustanoví kritériá čestných a transparentných obchodných vzťahov.

(2) Dňom pristúpenia dodávateľa alebo odberateľa k etickému kódexu sa etický kódex stáva pre neho záväzným.

(3) Kontrolu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch podľa etického kódexu vykonáva osoba poverená signatármi etického kódexu.".

Obchodné vzťahy by sa mali okrem všeobecne záväzných právnych predpisov riadiť aj dobrovoľnými kritériami, ktoré by z nich mali spraviť transparentné a čestné vzťahy výhodné pre obe strany.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. Za § 8 sa vkladá nový § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9

Prechodné ustanovenie

Ak zmluva uzavretá pred 1. januárom 2013 nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, dodávateľ a odberateľ sú povinní ju uviesť do súladu s ním najneskôr do 28. februára 2013.".

Vzhľadom na predpoklad, že niektoré zmluvy nie sú v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone navrhuje sa prechodné obdobie na ich úpravu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (tlač 187) schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (tlač 187) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 54 zo 16. októbra 2012.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru

K § 7

Ak sa kontrolu zistí v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom potravín neprimeraná podmienka, výsledkom bude Protokol z vykonanej kontroly (§ 5 ods. 7). Popri uloženej pokute ministerstvo v rozhodnutí ustanoví tiež lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ustanovenie vymedzuje postup ministerstva pri uložení pokuty, výšky pokuty a opakovaného uloženia pokuty a prihliada na dané skutočnosti pri uložení pokuty. Určuje sa splatnosť uloženej pokuty, subjektívna a objektívna lehota na konanie o uložení pokuty a na konanie o uložení poriadkovej sa vzťahuje postup podľa zákona č. 71/1964 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

K § 8

Ustanovenie vymedzuje obsah informácie o vykonaných kontrolách, ktoré ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

K § 9

Transpozičné ustanovenie.

K § 10

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Nové Sady, 22. augusta 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 775
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa delí po rozvode a ako po smrti?https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/566543-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov-zavazi-kto-sa-on-akou-mierou-zasluzil/

BSM. Skratka, ktorá vás možno zaujíma pri svadbe a určite pri rozvode.

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: