TlačPoštaZväčšiZmenši

349/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:12 |  Admin 3

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov v súčasnosti v ustanovení § 81 ods. 6 upravuje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetov ochrany, ktoré sa plnia prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv v príslušnom odbore. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je v zmysle tohto ustanovenia povinný v zákonom určenej lehote oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia s uvedením názvu diela a mena autora. Ak si usporiadateľ túto povinnosť nesplní, predpokladá sa, že na verejnom kultúrnom podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, aj keby sa verejne vykonávali napríklad hudobné diela, ku ktorým už uplynula doba ochrany. Toto ustanovenie posilňuje postavenie nositeľov práv a ich ochranu a zároveň umožňuje efektívny výkon kolektívnej správy práv.

Prax však ukázala, že v niektorých prípadoch je toto ustanovenie neprimerane prísne. Navrhovaná právna úprava preto upúšťa od presne vymedzenej lehoty na splnenie si predmetnej zákonnej povinnosti usporiadateľa, avšak so zachovaním potreby uzavrieť licenčnú zmluvu s príslušnou organizáciou kolektívnej správy vždy vopred, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu daných diel.

Navrhovaná zmena taktiež upresňuje povinnosť identifikovať dielo, ktoré má byť verejne vykonané a to tak, že sa uvedú údaje o autorstve, nakoľko nie vždy je možné uviesť konkrétne meno autora.

Navrhovaná právna úprava tiež zdôrazňuje vyvrátiteľnosť právnej domnienky, podľa ktorej sa v prípade nedodržania predmetnej zákonnej povinnosti predpokladá, že boli použité len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Osobitná časť

K čl. I

Navrhovaná právna úprava upúšťa od presne vymedzenej lehoty na splnenie zákonnej povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia pred uskutočnením podujatia oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia. V prípade použitia diela osobou odlišnou od autora (pôvodného nositeľa práv) zákon jasne reguluje povinnosť získať súhlas na použitie diela formou uzavretia písomnej licenčnej zmluvy vždy vopred, pred použitím diela. Táto povinnosť usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia ako používateľa diela zostáva zachovaná.

Navrhovaná právna úprava ďalej spresňuje charakter údajov, ktoré majú byť uvedené pri oznámení programu podujatia. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný uviesť údaj o autorstve, ktorým je meno autora, pseudonym autora, informácia, že dielo je anonymné, informácia, že meno autora nie je známe, alebo informácia o tom, že dielo nemá autora (napr. spravidla pri folklórnom diele).

Navrhovaná právna úprava zdôrazňuje charakter, už predtým zakotvenej, zákonnej domnienky o tom, že ak usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia pred uskutočnením podujatia neoznámi program podujatia a súvisiace údaje organizácii kolektívnej správy, predpokladá sa, že na podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, ako vyvrátiteľnej. Na základe toho sa okolnosť formulovaná ako vyvrátiteľná právna domnienka pokladá za existujúcu, kým používateľ (usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia) vo vzťahu k príslušnej organizácii kolektívnej správy nepreukáže opak.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 132) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 214 z 21. septembra 2012 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 132) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR

a

Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Návrh zákona odporučil schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 39 z 15. októbra 2012 s pripomienkami.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 103 z 9. októbra 2012 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.

IV.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce návrhy:

1. K čl. I

V čl. I v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a dopĺňa" a čiarka za slovami „zákona č. 220/2007 Z. z." sa nahrádza spojkou „a".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s bodom 21. Legislatívno-technických pokynov (Príloha č. 2 k legislatívnym pravidlám tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.) nakoľko predložený návrh zákona len mení a nedopĺňa platnú právnu úpravu autorského zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. K čl. I

V úvodnej vete navrhovaného znenia ustanovenia § 81 ods. 6 sa pred slová „§ 81 odsek 6" vkladá predložka „V".

Navrhovaná legislatívno-technická pripomienka spresňuje použitú legislatívnu techniku v súlade s bodom 25. Legislatívno-technických pokynov (Príloha č. 2 k legislatívnym pravidlám tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. K čl. II

V čl. II sa slová „ 1. novembra" nahrádzajú slovami „1. decembra".

Navrhovaná zmena účinnosti rešpektuje lehoty ustanovené pre legislatívny proces v Ústave Slovenskej republiky a v zákone o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a to predovšetkým právomoc prezidenta Slovenskej republiky vrátiť schválený zákon Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie (čl. 102 písm. o Ústavy Slovenskej republiky).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 132) v znení schválených pozmeňujúcich návrhov s c h v á l i ť.

O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:

spoločne o bodoch 1 až 3 s návrhom schváliť.

Gestorský výbor určil poslanca Pavla Abrhana za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá číslo 44 zo 16. októbra 2012.

Bratislava 16. októbra 2012

Dušan Jarjabek, v. r.

predseda

Výboru NR SR pre kultúru a médiá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 647
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: