TlačPoštaZväčšiZmenši

345/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:06 |  Admin 3

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrhom zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa realizujú zámery a ciele vytýčené Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 v časti verejná správa. Zároveň sa návrhom zákona sledujú ciele obsiahnuté v Programe ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164 z 27. apríla 2012.

V súlade s uvedenými dokumentmi vlády je nevyhnutné prijať legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, ktorej podstatou bude integrácia pôsobností orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni so všeobecnou vecnou kompetenciou.

Dôležitými princípmi pri vytváraní novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sú najmä zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola. Týmto účelom zodpovedá zároveň centralizácia podporných činností prierezového a obslužného charakteru, čo sa týka personálnych činností, správy majetku štátu, ochrany objektov, verejného obstarávania, ako aj financovania.

Prvá etapa opatrení nevyhnutných na uskutočnenie vyššie uvedených cieľov predpokladá zrušenie prevažnej väčšiny krajských štruktúr miestnych orgánov štátnej správy, čo je premietnuté v návrhu zákona.

Z legislatívneho hľadiska konštrukcia návrhu zákona zodpovedá cieľom sledovaným zrušením krajských štruktúr miestnych orgánov štátnej správy a presunom ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov. Zároveň zodpovedá utvoreniu predpokladov na ďalšiu integráciu pôsobností špecializovanej miestnej štátnej správy do štruktúry obvodných úradov tzv. všeobecnej štátnej správy, ku ktorej by malo dôjsť v rámci realizácie druhej etapy opatrení.

Návrh zákona pozostáva zo súboru článkov.

V článku I. sa navrhuje zrušiť viaceré krajské štruktúry orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy a ustanovujú sa prechody ich pôsobností. V troch prípadoch, kde na nižšej úrovni orgánov štátnej správy v súčasnosti neexistuje príslušný špecializovaný miestny orgán štátnej správy, ide o prechod pôsobností na obvodné úrady v sídlach krajov. V ostatných prípadoch, pri zachovaní špecializovanej štátnej správy na miestnej úrovni, ide o prechod pôsobností z krajských štruktúr na obvodné úrady v sídlach krajov príslušnej jestvujúcej špecializovanej miestnej štátnej správy. Predkladaným znením článku I. sa rieši prechod práv a povinností zrušovaných subjektov v oblasti personálnej, majetkovej, ako aj v rámci rozhodovania v správnom konaní na účel zachovania kontinuity rozhodovacieho procesu. Tento článok obsahuje zároveň ustanovenia, ktoré menia názvy zrušovaných krajských úradov vo všetkých právnych predpisoch formou nepriamej novelizácie.

V článku IV sa upravujú ustanovenia zákona č. 515/2003 Z. z. tak, aby obvodné úrady tzv. všeobecnej štátnej správy, ku ktorým plní zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstvo vnútra, vytvárali právny priestor na výkon štátnej správy na všetkých úsekoch, ktoré im zveria osobitné zákony. V súlade so spomenutým Programom ESO, podľa ktorého sa majú vo verejnej správe utvárať podmienky na racionalizáciu a hospodárnosť výkonu miestnej štátnej správy, sa týmto úradom obmedzuje ich právna subjektivita a personálna pôsobnosť, ktorá bude sústredená na ministerstve vnútra. Týmto spôsobom sa sleduje cieľ obmedziť počet subjektov, ktoré doteraz nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a personálnu pôsobnosť. Takéto opatrenia majú antikorupčný charakter a sprehľadňujú riadenie a kontrolu verejných prostriedkov.

V ďalších článkoch sa priamo novelizujú viaceré zákony upravujúce činnosť orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy na jednotlivých úsekoch z dôvodu, že v príslušných ustanoveniach týchto zákonov musí dôjsť k zmene najmä na účel dosiahnutia súladu textu zákona so zmenou názvov funkcionárov riadiacich zrušované úrady, ako aj slovných spojení nekorešpondujúcich so zmenou názvov úradov. Ide o vynútené novely, ktoré nemožno preklenúť ani všeobecnou úpravou, tzv. nepriamou novelou ustanovenou v článku I.

Zároveň sa v osobitných právnych predpisoch upravujúcich rozhodovanie v správnom konaní na jednotlivých úsekoch štátnej správy zabezpečuje zachovanie dvojinštančnosti konania. Vo veciach, v ktorých zrušované úrady na krajskej úrovni rozhodovali v prvom stupni, bude odvolacím orgánom obdobne ako doteraz, príslušný ústredný orgán štátnej správy. Na účel zachovania dvojinštančnosti a nezávislosti rozhodovania na obvodných úradoch špecializovanej miestnej štátnej správy v sídlach krajov sa ustanovuje, že presúvané pôsobnosti bude na týchto orgánoch zabezpečovať osobitný organizačný útvar. Táto úprava zachováva všetky doteraz existujúce princípy a nepredstavuje zvýšenú záťaž v rozhodovacej činnosti ústredných orgánov štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria presúvané úseky štátnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bol podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, avšak nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, čo je vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Pozitívny vplyv na štátny rozpočet je odôvodnený skutočnosťou, že v prvej etape reformy sa na základe predloženého návrhu zrušuje 90 rozpočtových organizácií (50 obvodných úradov, 8 krajských riaditeľstiev Policajného zboru, 8 krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, 8 krajských školských úradov, 8 krajských stavebných úradov a 8 územných vojenských správ). Ich zrušením sa zároveň zrušia služobné úrady, správcovia majetku štátu, verejní obstarávatelia, účtovné jednotky, čím sa odstráni duplicita vykonávania podporných činností, ktoré majú prierezový charakter a ďalších obslužných činností.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Navrhuje sa zrušiť krajské štruktúry orgánov špecializovanej štátnej správy v navrhovanom rozsahu.

K § 2

Ustanovuje sa všeobecný princíp prechodu pôsobností zrušovaných krajských úradov na obvodné úrady v sídlach krajov. V tomto ustanovení ide o tie úrady na krajskej úrovni, kde vo vertikálnej štruktúre týchto orgánov v súčasnosti neexistujú príslušné orgány špecializovanej miestnej štátnej správy na nižšej úrovni. Ide o krajský školský úrad a krajský stavebný úrad, kde prvostupňový výkon štátnej správy uskutočňuje orgán územnej samosprávy, prípadne krajský úrad sám. Ďalej ide o územné vojenské správy, ktoré uskutočňujú prvostupňový výkon štátnej správy a na nižšej úrovni neexistuje nijaký orgán špecializovanej miestnej štátnej správy.

Týmito ustanoveniami sa zároveň vymedzuje spôsob prechodu, čiže odovzdania a prevzatia práv a povinností zrušovaných úradov v oblasti personálnej, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, správy pohľadávok a záväzkov, ako aj v oblasti rozhodovania v správnom konaní. V záujme zabezpečenia kontinuity rozhodovania v správnom konaní sa explicitne ustanovuje, že toto konanie dokončí obvodný úrad v sídle kraja podľa miestnej príslušnosti zrušovaného orgánu štátnej správy.

V prípade územných vojenských správ niektoré pôsobnosti prechádzajú podľa príslušných článkov tohto zákona aj na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré aj dokončí konanie v týchto veciach.

Cieľom týchto ustanovení je okrem vyššie uvedeného dosiahnuť aj zmenu názvov zrušovaných krajských štruktúr vo všetkých právnych predpisoch s ohľadom na subjekt, na ktorý prechádza ich pôsobnosť. V prípade vymedzených orgánov je týmto subjektom obvodný úrad v sídle kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra.

K § 3 až 7

Ustanoveniami uvedených paragrafov sa zabezpečuje prechod pôsobností tých úradov na krajskej úrovni, kde vo vertikálnej štruktúre týchto orgánov existuje na nižšej úrovni špecializovaný orgán miestnej štátnej správy. V prípade vymedzených úradov na krajskej úrovni ich pôsobnosť prechádza na príslušný obvodný úrad v sídle kraja v rámci existujúcich štruktúr špecializovanej miestnej štátnej správy a v prípade katastrálnych úradov na správy katastra v sídlach krajov.

Týmito ustanoveniami sa zároveň vymedzuje spôsob prechodu, čiže odovzdania a prevzatia práv a povinností zrušovaných úradov v oblasti personálnej, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, správy pohľadávok a záväzkov, ako aj v oblasti rozhodovania v správnom konaní. V záujme zabezpečenia kontinuity rozhodovania v správnom konaní sa explicitne ustanovuje, že toto konanie dokončí miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja, resp. miestne príslušná správa katastra v sídle kraja.

V týchto ustanoveniach je okrem vyššie uvedeného obsiahnutá aj zmena názvov všetkých zrušovaných úradov na krajskej úrovni. Táto zmena názvu je vyjadrená konkrétne vo vzťahu k príslušnému úradu s krajskou pôsobnosťou vzhľadom na subjekt, na ktorý prechádza jeho pôsobnosť.

V prípade pozemkových úradov, úradov životného prostredia a úradov pre pozemné komunikácie a cestnú dopravu sa v záujme jednoznačnosti ustanovuje, že jednotlivé prechody pôsobností, prechody práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a majetkových vzťahov sa netýkajú úradov s názvom Košice – okolie, ktoré tiež sídlia v sídle kraja.

K čl. II a IIII

Ide o terminologickú úpravu ustanovení Zákonníka práce a Trestného poriadku, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť územnej vojenskej správy, ktorá sa zrušuje. Zákony preto jej názov nahrádzajú názvom obvodného úradu v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti podľa čl. I tohto návrhu zákona.

K čl. IV

K bodu 1

Úvodným ustanovením zákona sa definuje jeho obsah.

K bodu 2

V súlade s dosiahnutím cieľov racionálnosti, hospodárnosti a transparentnosti sa novým spôsobom ustanovuje postavenie obvodného úradu v oblasti finančných a majetkových vzťahov. Obvodné úrady nebudú mať postavenie rozpočtových organizácií, ale len preddavkových organizácií, pričom budú financované z rozpočtu ministerstva vnútra. Týmto opatrením sa má dosiahnuť racionalizácia a efektivita vo verejnej správe tak, ako je to uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, teda aby obvodné úrady prioritne zabezpečovali výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch a neboli zaťažované najmä obslužnými činnosťami.

Rovnako ako doteraz bude prednostu obvodného úradu vymenúvať vláda na návrh ministra vnútra.

Pôsobnosť rozhodovať v správnom konaní sa explicitne zveruje príslušnému organizačnému útvaru obvodného úradu. Ide o opatrenie zohľadňujúce skutočnosť, že tento úrad vykonáva štátnu správu na viacerých úsekoch štátnej správy riadených príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Aj z tohto dôvodu sa ustanovuje spolupráca týchto rezortov s ministerstvom vnútra pri určovaní organizačnej štruktúry obvodných úradov v sídlach krajov. V nadväznosti na toto riešenie sa navrhuje, aby vedúceho príslušného organizačného útvaru, ktorý bude konať a rozhodovať na jednotlivých úsekoch štátnej správy, vymenúval do funkcie prednosta obvodného úradu na základe návrhu príslušného ministra alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy.

Vzhľadom na skutočnosť, že obvodný úrad nebude právnickou osobou, výslovne sa mu v návrhu zákona v rozsahu jeho pôsobnosti priznáva spôsobilosť byť účastníkom súdneho a exekučného konania a samostatne v tomto konaní nadobúdať procesné práva a povinnosti.

K bodu 3

Vzhľadom na zmenu formulácie úvodného ustanovenia zákona, ako aj charakter novo navrhovanej právnej úpravy zákona č. 515/2003 Z. z., sa pôsobnosť obvodného úradu na jednotlivých špecializovaných úsekoch štátnej správy neustanovuje explicitne v tomto zákone, ale odkazuje na osobitné právne predpisy.

K bodom 4 a 5

S ohľadom na znenie vyššie uvedeného ustanovenia sa zo zákona vypúšťajú ustanovenia, ktorých obsahom je konkrétny výpočet pôsobností obvodného úradu na úsekoch štátnej správy.

Vzhľadom na toto riešenie je potrebné vypustiť vnútorný odkaz.

K bodu 6

S ohľadom na legislatívnu skratku „ministerstvo" sa mení tento výraz na všeobecne formulovaný pojem „ústredný orgán štátnej správy", aby sa predišlo prípadným interpretačným problémom.

K bodu 7

V intertemporálnych ustanoveniach sa vyjadruje kontinuita v oblasti personálnych a majetkových vzťahov.

K čl. V

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Predmetnými úpravami sa sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Zároveň sa zabezpečuje dvojinštančnosť konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy. Aby bola dvojinštančnosť konania zabezpečená aj v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, výslovne sa ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné útvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K čl. VI

K bodom 1 a 4 až 6

Ide o úpravu nadväzujúcu na zrušenie krajskej úrovne pozemkových úradov v čl. I.

K bodu 2

Jednoznačne sa ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 3

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej úrovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných pozemkových úradov v sídlach krajov.

K bodu 7

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že na účely výkonu prvostupňovej agendy v správnom konaní, kde obvodný úrad v sídle kraja koná a rozhoduje ako bežný obvodný úrad v prvom stupni, si obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Dôsledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ obvodného pozemkového úradu v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo v súlade s § 9 až 13 správneho poriadku.

K bodu 8

V nadväznosti na úpravu územnej pôsobnosti obvodných pozemkových úradov v sídlach krajov v bode 3. sa upravuje príloha. Ďalej sa zjednodušuje názov obvodného pozemkového úradu, ktorý lepšie zodpovedá rozšírenej pôsobnosti obvodného pozemkového úradu v sídle kraja.

K bodu 9

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. VII

Vzhľadom na to, že organizácia Policajného zboru je podľa § 4 ods. 2 predmetného zákona zverená ministrovi vnútra, sa explicitne ustanovuje, že minister vnútra je oprávnený určiť útvary Policajného zboru, ktoré budú mať spôsobilosť vystupovať samostatne v súdnom a exekučnom konaní a samostatne v tomto konaní nadobúdať procesné práva a povinnosti, a to napriek tomu, že nebudú mať postavenie právnickej osoby.

K čl. VIII

Ide o terminologickú úpravu ustanovení zákona, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť územnej vojenskej správy, ktorá sa zrušuje. Zákon preto jej názov nahrádza názvom obvodného úradu v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti podľa čl. I tohto návrhu.

K čl. IX

K bodom 1, 2 a 4

Ide o úpravu nadväzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov v čl. I.

K bodu 3

Vzhľadom na zrušenie katastrálnych úradov sa navrhuje zmena kreácie riaditeľov správ katastra zo zrušených prednostov katastrálnych úradov na predsedu úradu geodézie, kartografie a katastra.

K bodu 5

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v správach katastra v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že na účely výkonu prvostupňovej agendy v správnom konaní vo veciach, kde správa katastra v sídle kraja koná a rozhoduje ako bežná správa katastra, si správa katastra v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Dôsledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ správy katastra v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo v súlade s § 9 až 13 správneho poriadku.

K bodu 6

Prechodné ustanovenie reaguje na zmenu kreácie riaditeľov správ katastra, ktorá je predmetom úpravy v bode 3.

K bodu 7

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. X

Obdobne ako v Zákonníku práce sa aj na účely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru umožňuje, aby potvrdenie o vyplatení platu a vykonaných zrážkach mohlo byť policajtovi poskytnuté na základe dohody elektronickou formou. Týmto sa sleduje zníženie administratívnej náročnosti v personálnej a mzdovej agende rozsiahleho počtu príslušníkov Policajného zboru pri zúčtovaní ich mzdových nárokov, čo zároveň vedie k úsporám vo výdavkoch.

K čl. XI

K bodu 1

V súlade so zámerom sústrediť nakladanie s majetkom štátu a štátnozamestnanecké vzťahy v jednom subjekte sa obmedzuje právna spôsobilosť krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. Výslovne sa ustanovuje, že krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru bude preddavkovou organizáciou.

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru nebude právnickou osobou, výslovne sa mu v návrhu zákona v rozsahu jeho pôsobnosti priznáva spôsobilosť samostatne konať v administratívnych veciach a byť účastníkom súdneho a exekučného konania a samostatne v tomto konaní nadobúdať procesné práva a povinnosti.

Navrhuje sa vo väzbe na § 2 ods. 4 zákona, podľa ktorého je Hasičský a záchranný zbor podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, aby vnútornú organizáciu Hasičského a záchranného zboru určoval minister vnútra na návrh prezidenta Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 3

Ide o úpravu nadväzujúcu na zmeny vykonané v návrhu zákona v súvislosti s centralizáciou správy majetku štátu slúžiaceho na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby vedúcim služobného úradu vo vzťahu k príslušníkom Hasičského a záchranného zboru bol minister vnútra, ktorému je tento zbor podriadený. Minister vnútra môže určiť aj inú osobu, ktorá bude plniť funkciu vedúceho služobného úradu v rozsahu, ktorý ustanoví.

K bodom 5 až 17

Ide o nadväzujúce zmeny na úpravu vykonanú v § 13.

K bodu 18

Ide o prechodné ustanovenia upravujúce vzťahy súvisiace s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, vzťahov vyplývajúcich zo štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a správy majetku štátu.

K bodu 19

Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá napráva chybné číslovanie bodu 5. prílohy a napráva chybnú úpravu bodu 6. prílohy predchádzajúcou novelou. Funkcia zástupcu riaditeľa Horskej záchrannej služby je zavedená v § 49 ods. 6 písm. c) zákona a do prílohy sa z dôvodu chybného vypustenia opätovne zavádza.

K čl. XII

K bodom 1 a 2

Ide o terminologickú úpravu ustanovení dotknutého zákona, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť územnej vojenskej správy, ktorá sa zrušuje. Zákon preto jej názov nahrádza názvom obvodného úradu v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti podľa čl. I tohto návrhu.

K bodom 3 a 6

V súčasnosti je pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja na úseku obrany ustanovená v § 10 ods. 4 zákona. Vzhľadom na to sa aj pôsobnosť zrušovaných územných vojenských správ, ktorá prechádza na tento orgán, presúva z § 16 do tohto ustanovenia. Okrem uvedeného sa upravuje pôsobnosť v § 10 ods. 4 písm. k) (pôvodný § 16 písm. k)), pretože nie je vhodné, aby túto pôsobnosť v pôvodnom rozsahu vykonávali obvodné úrady v sídlach krajov.

K bodu 4

Ide o vypustenie ustanovenia, ktoré sa stalo duplicitným.

K bodu 5

Vypúšťa sa v nadväznosti na čl. I ustanovenie, ktoré zriaďuje územné vojenské správy.

K bodom 7, 8 a 10 až 12

Ide o nadväzujúce legislatívnotechnické úpravy.

K bodu 9

Ide o úpravu, ktorá súvisí s novo naformulovaným § 10 ods. 4 písm. k), predtým § 16 písm. k).

K bodu 13

Vzhľadom na doterajšie legislatívne riešenie rušenia územných a vyšších vojenských správ sa navrhuje blanketné ustanovenie, ktoré odkazuje na ich zrušenie.

K bodu 14

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XIII

Ide o terminologickú úpravu s ohľadom na zrušenie územných vojenských správ a nadväzujúce doplnenie pôsobnosti ministerstva obrany.

K čl. XIV

K bodu 1

Ustanovuje sa, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 2

Vložením nových slov sa rozširuje okruh predstaviteľov, ktorí sú na čele osobitných odborných organizácií, čím sa zosúlaďuje právny stav s faktickým.

K bodom 3, 4 a 8

Ide o ustanovenia nadväzujúce na zrušenie krajskej úrovne úradov životného prostredia.

K bodu 5

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej úrovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov.

K bodu 6

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné útvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K bodu 7

Vzhľadom na zrušenie krajských úradov životného prostredia sa navrhuje zmena kreácie prednostov obvodných úradov životného prostredia zo zrušených prednostov krajských úradov životného prostredia na vládu.

K bodu 9

Prechodné ustanovenie reaguje na zmenu kreácie prednostov obvodných úradov životného prostredia, ktorá je predmetom úpravy v bode 7.

K bodu 10

V nadväznosti na úpravu územnej pôsobnosti obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov v bode 5. sa upravuje príloha.

K bodu 11

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XV

K bodu 1

Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti so zmenou názvu ministerstva a potrebou zavedenia legislatívnej skratky.

K bodu 2

Jednoznačne sa ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 3 až 7

Ide o ustanovenia nadväzujúce na zrušenie krajskej úrovne úradov dopravy.

K bodu 8

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej úrovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných úradov dopravy v sídlach krajov.

K bodom 9 a 10

Ustanovuje sa pôsobnosť obvodného úradu dopravy v sídle kraja. Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné útvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K bodu 11

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XVI

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

Zároveň sa vypúšťa ustanovenie o zriadení krajských školských úradov a ustanovenia súvisiace s ich organizáciou a financovaním. Toto je odôvodnené presunom pôsobností krajského školského úradu na obvodný úrad v sídle kraja podľa čl. I tohto návrhu.

K čl. XVII

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

Zároveň sa vypúšťa ustanovenie upravujúce postavenie krajských stavebných úradov z dôvodu presunu ich pôsobností na obvodný úrad v sídle kraja podľa čl. I tohto návrhu.

K čl. XVIII

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti.

K čl. XIX

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Ďalej sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Zároveň sa zabezpečuje dvojinštančnosť konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy. Aby bola dvojinštančnosť konania zabezpečená aj v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, výslovne sa ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné útvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K čl. XX

S ohľadom na zrušenie krajských štruktúr príslušných orgánov miestnej štátnej správy a presunom ich pôsobností podľa čl. I tohto návrhu je nevyhnutné upraviť, ktorý subjekt je oprávnený rozhodovať v správnom konaní. Obdobne, ako je to u iných orgánov v sídlach krajov, sa rieši zabezpečenie dvojinštančnosti konania. V ustanovení týkajúcom sa štátneho odborného dozoru nad autoškolami sa pridaním pôsobnosti obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v tomto ohľade zosúlaďuje právny stav s faktickým. Zároveň sa všeobecným ustanovením v tomto zákone nahrádzajú názvy orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, ktorý bude túto pôsobnosť vykonávať.

K čl. XXI

K bodom 1 a 2

Vzhľadom na zrušenie krajskej úrovne sa upravuje kreácia prednostov obvodných lesných úradov z ministra na vládu.

K bodom 3 a 6

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej úrovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných lesných úradov v sídlach krajov a v nadväznosti na to sa upravuje príloha. Okrem toho sa v prílohe z dôvodu racionalizácie výkonu štátnej správy zrušuje Obvodný lesný úrad Kysucké Nové mesto a okres Kysucké Nové mesto sa zaraďuje do územného obvodu Obvodného lesného úradu Žilina.

K bodu 4

Jednoznačne sa ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 5

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že na účely výkonu prvostupňovej agendy v správnom konaní, kde obvodný úrad v sídle kraja koná a rozhoduje ako bežný obvodný úrad v prvom stupni, si obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Dôsledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ obvodného lesného úradu v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo v súlade s § 9 až 13 správneho poriadku.

K bodu 7

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXII

Označenie doterajšieho vedúceho funkcionára územnej vojenskej správy je potrebné nahradiť pôsobnosťou ministerstva obrany. Toto riešenie je odôvodnené osobitným obsahom tejto činnosti a skutočnosťou, že táto činnosť zostáva naďalej v pôsobnosti ministerstva obrany podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Ide o agendu povoľovania nosiť vojenskú rovnošatu bývalým profesionálnym vojakom, ako aj zabezpečenia pohrebu policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru.

K čl. XXIII

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Zmena príslušnosti orgánu si vynucuje aj gramatickú úpravu niektorých ustanovení a úpravu príslušných poznámok pod čiarou.

K čl. XXIV

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti.

Označenie doterajšieho vedúceho funkcionára územnej vojenskej správy je potrebné nahradiť označením vedúceho funkcionára obvodného úradu, keďže pôsobnosť územnej vojenskej správy sa presúva na obvodný úrad v sídle kraja.

Vzhľadom na špecifický charakter sa priznávanie hodnosti vymedzeným osobám zveruje ministerstvu obrany.

K čl. XXV

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti.

K čl. XXVI

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Ďalej sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Okrem toho sa dopĺňa vzťah tohto zákona k všeobecnej úprave správneho konania, ktoré doposiaľ absentovalo. Obdobne, ako je to u iných orgánov v sídlach krajov, sa rieši zabezpečenie dvojinštančnosti konania.

K čl. XXVII

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov, ktorá by bola gramaticky nevhodná.

K čl. XXVIII

V nadväznosti na ustanovenie v Čl. IV, v zmysle ktorého vedúceho príslušného organizačného útvaru obvodného úradu bude do funkcie vymenúvať prednosta obvodného úradu na návrh príslušného ministra alebo vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, sa v zákone o štátnej službe rozširuje okruh osôb, ktoré plnia úlohy štátnej správy vo verejnej funkcii. Navrhované riešenie je nevyhnutné vzhľadom na nový model integrovaného úradu miestnej štátnej správy, v ktorom je potrebné zachovať náležitú ingerenciu príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy do personálnych vzťahov. Pritom sa zohľadňuje, že navrhovanie vedúceho organizačného útvaru obvodného úradu priamo ministrom zabezpečí primeranú odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť dotknutej osoby. Tým sa zvýrazňuje aj priama zodpovednosť za výkon štátnej správy ministrovi, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný výkon štátnej správy.

Keďže v pôsobnosti Policajného zboru bude od účinnosti zákona služobným úradom len ministerstvo vnútra, je potrebné zo zákona vypustiť ustanovenie, na základe ktorého služobným úradom mohol byť aj útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra. V súvislosti s tým sa mení aj vnútorný odkaz v inom ustanovení.

Ustanovenie o vedúcom služobného úradu sa upravuje so snahou centralizovať personálnu agendu týkajúcu sa štátnozamestnaneckých vzťahov na menší počet služobných úradov, pretože sa zrušujú štátne orgány, ktoré boli doteraz samostatnými služobnými úradmi. Keďže v nových služobných úradoch pribudne množstvo personálnej agendy, navrhuje sa, aby vedúci služobného úradu mohol časť tejto agendy preniesť na vedúcich zamestnancov v služobnom úrade formou služobného predpisu.

K čl. XXIX

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti.

K čl. XXX

Ustanovenie o účinnosti jednoznačne určuje, že k zrušeniu vymedzených úradov a k presunu pôsobností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z personálnych a majetkových vzťahov, dôjde k 1. januáru 2013.

V Bratislave 24. augusta 2012

Robert Fico

predseda vlády

Robert Kaliňák

podpredseda vlády a minister vnútra 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 687
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: