TlačPoštaZväčšiZmenši

325/2012 Z. z.

29.1. 2013, 17:02 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladá materiál do legislatívneho procesu ako iniciatívny návrh.

Účelom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je najmä prostredníctvom novely

a) zákona č. 597/2003 Z. z.

• upraviť zber údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam,

• rozšíriť okruh aktivít, na ktoré môže ministerstvo poskytnúť dotáciu,

• upraviť výšku pokút za porušenie zákona,

• spresniť účel použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

• poskytovať účelové finančné prostriedky zriaďovateľom stredných odborných škôl a dotácie zriaďovateľom školských zariadení, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy,

b) zákona č. 596/2003 Z. z.

• umožniť územnej samospráve určovať vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam financovaných z výnosu dane obcí (vyšších územných celkov),

• možnosť navrhnúť aj ďalšie kritériá, ktoré môže obec /vyšší územný celok zohľadniť pri určovaní výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia,

• evidovať elokované pracoviská v sieti a umožniť im vznikať len na území príslušného kraja,

• explicitne uviesť do zákona účastníka konania vo veci zaradenia, vyradenia a pri zmenách v sieti,

• zmeniť dátum predkladania žiadostí o vyradenie, zaradenie a pri zmenách v sieti,

• upraviť výnimky pri zaraďovaní škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania a pri zmenách v sieti,

• určiť dátum začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania zaradeného do siete na 1. september okrem zariadení školského stravovania a výnimiek pri zaradení,

• explicitne do zákona uviesť, v ktorých prípadoch sa pri rozhodovaní postupuje podľa zákona o správnom konaní,

• spresniť podmienky výkonu Štátnej školskej inšpekcie,

• zjednotiť dĺžku funkčného obdobia riaditeľa, podmienky jeho vymenovania, prerušenie výkonu funkcie riaditeľa a vymenovanie nového riaditeľa na dobu prerušenia výkonu funkcie riaditeľa,

• vytvoriť možnosť pre krajské školské úrady zriaďovať stredné odborné školy, ktoré budú poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu v odboroch vzdelávania s tak nízkym požadovaným počtom absolventov v rámci jednotlivých regiónov, že by bolo odborné vzdelávanie a príprava v tomto odbore vzdelávania pre samosprávne kraje nerentabilné,

• spresňuje sa ustanovenie upravujúce normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania,

• spresňuje sa zloženie rady školy.

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický, environmentálny ani sociálny vplyv, informatizáciu spoločnosti a má pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Znenie odseku 2 sa upravuje vzhľadom na novelu zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je v súčasnosti predložená do legislatívneho procesu. Cieľom zmeny je, aby sa triedy prvých ročníkov, ktoré neurčí prostredníctvom VZN samosprávny kraj a ich nasledujúce ročníky nefinancovali z prostriedkov štátu ale z vlastných zdrojov zriaďovateľa.

K bodom 2 a 9

Navrhuje sa, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mohlo poskytnúť krajským školským úradom finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov pre materské školy, školské zariadenia a školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli v minulosti prideľované KŠÚ, obciam a VÚC podľa počtu žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Obciam a VÚC sa tieto finančné prostriedky premietli do výnosu dane.

K bodu 3

Predmetným ustanovením sa umožní Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať účelové finančné prostriedky stredným odborným školám a dotácie školským zariadeniam, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy. Účelové finančné prostriedky budú prideľované v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva na základe žiadosti zriaďovateľa o financovanie rozvojového projektu alebo dotácie v nadväznosti na ministerstvom zverejnenú výzvu.

K bodu 4

Navrhuje sa spresniť účel použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Cieľom návrhu je použiť príspevok na prácu s deťmi materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

K bodom 5 a 6

Návrh zmeny súvisí s rozšírením okruhu aktivít, na ktoré môže ministerstvo poskytnúť dotáciu. Do zoznamu aktivít sa navrhuje doplniť organizačné zabezpečenie celoslovenských súťaží pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a podpora prevádzky a ďalšieho rozširovania dátovej infraštruktúry, ktorú používajú školy a školské zariadenia. Cieľom zmien je podporiť aktivity v tejto oblasti, ktoré môžu byť prínosom pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu názvu zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce vypustením slova „plánu" a zavedenie nového zoznamu nedostatkových študijných odborov a nedostatkových učebných odborov.

K bodu 9

Vypustenie ustanovenia súvisí s riešením zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam samostatným ustanovením § 7a.

K bodu 10

Úprava súvisí so zmenou ustanovenia § 76 Zákonníka práce a s vložením nového ustanovenia § 76a do tohto zákona prostredníctvom zákona č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na základe tohto ustanovenia ministerstvo poskytuje zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na základe ich žiadosti, finančné prostriedky na odchodné. Do zákona sa explicitne uvádza účel, na ktorý sa poskytnú finančné prostriedky, a zároveň sa aktualizuje odkaz na príslušný právny predpis – Zákonník práce.

K bodu 11

V ustanovení § 7a sa upravuje zber údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Na základe týchto údajov sa rozdeľuje výnos dane z príjmov fyzických osôb podľa § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Pri zbere údajov o počte žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení sa navrhuje

- zohľadniť vek detí, žiakov a poslucháčov v týchto školách a školských zariadeniach,

- princíp rovnosti v poskytovaní finančných prostriedkov zo strany štátu na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, žiaka základnej umeleckej školy a poslucháča jazykovej školy.

Napríklad: V súčasnosti štát pridelí na dieťa, ktoré absolvuje 3 hodiny záujmového vzdelávania v centre voľného času u jedného zriaďovateľa približne 192 eur, ale na dieťa, ktoré absolvuje po 1 hodine záujmového vzdelávania u 3 rôznych zriaďovateľov centier voľného času, približne 3 x 192 eur, t.j. 576 eur.

Zmenou zbieraných údajov sa navrhuje odstrániť tento stav.

Na zamedzenie viacnásobného vykazovania toho istého žiaka, poslucháča alebo dieťaťa sa navrhuje, aby dieťa, žiaka alebo poslucháča mohol uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení. Nakoľko sa jedná o originálne kompetencie, obec na svojom území usmerní školy a školské zariadenia ako budú postupovať pri vykazovaní žiaka, poslucháča alebo dieťaťa, ak navštevujú viac škôl a školských zariadení toho istého druhu. V budúcnosti sa počíta so zavedením centrálneho registra, ktorý bude slúžiť aj na vyššie uvedený účel.

V prípade centier voľného času sa navrhuje prideľovať finančné prostriedky obciam na záujmové vzdelávanie v týchto školských zariadeniach podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 14 rokov k 1. januáru kalendárneho roku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Cieľom tejto zmeny je stabilizovať množinu detí, ktoré sa do počtu detí v centrách voľného času budú započítavať. Počet detí v centrách voľného času sa z roka na rok zvyšuje aj napriek zmene metodiky v roku 2010 pre jeho zber. Zvyšovaním počtu detí v centrách voľného času sa zvyšuje aj objem finančných prostriedkov pre tieto školské zariadenia, a to na úkor objemu finančných prostriedkov pre ostatné školy a školské zariadenia financované z výnosu dane obcí.

Ostatné údaje (počet všetkých žiakov základných škôl (vrátane špeciálnych), päťročných a osemročných gymnázií, osemročných konzervatórií) súvisia s rozdeľovaním finančných prostriedkov na stravovanie.

Lehoty na zber údajov sa nenavrhujú meniť.

K bodu 12

Úprava ustanovenia súvisí s vložením nového ustanovenia § 7a do zákona. Podrobnejšie uvedené v komentári k § 7a.

K bodu 13

Úprava ustanovenia súvisí s aktualizáciou výšky pokút za porušenie zákona. Pri ukladaní pokút podľa tohto zákona postupuje orgán dohľadu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oproti súčasnému zneniu tohto ustanovenia sa ďalej navrhuje, aby aj krajské školské úrady, ktoré vykonávajú dohľad nad dodržiavaním zákona, mohli pri výkone kontroly udeliť pokutu, a to najmä v súvislosti so zberom údajov o počte žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení podľa § 7a. Vzhľadom k tomu, že dohľad nad dodržiavaním zákona budú vykonávať dva subjekty, v novom odseku 5 sa určuje, kto rozhodne o udelení pokuty. Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

K bodu 14

Vložením nového ustanovenia § 9d sa umožňuje použiť údaje, ktoré budú predmetom zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam v roku 2013.

K Čl. II

K bodom 1 až 3

Navrhovanými ustanoveniami sa nastavuje rovnaké funkčné obdobie pre všetkých riaditeľov bez rozdielu zriaďovateľa. V tomto ustanovení sa špecifikujú prípady, kedy odvolaný riaditeľ sa nemôže zúčastniť výberového konania.

Súčasne sa v odseku 5 aktualizujú predpoklady, ktoré musí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia spĺňať ku dňu výberového konania okrem predpokladov určených v § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

K bodu 4

Zavádza sa ďalší inštitút dôvodu na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktorého absencia v predmetnom ustanovení v praxi spôsobovala nejednoznačnosť aplikácie. Pôvodné znenie § 3 ods. 7 písm. d) riešil odvolanie riaditeľa školy, ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5. Takéto odvolanie bolo v praxi nevykonateľné, nakoľko do výberového konania na riaditeľa školy sa mohol prihlásiť len taký uchádzač, ktorý spĺňal predpoklady podľa odseku 5. Z uvedeného dôvodu sa pôvodné znenie písm. d) vypúšťa a je nahradené novým inštitútom.

K bodu 5

Aktualizuje sa terminológia v súvislosti s možnosťou odvolania riaditeľa školy alebo školského zariadenia a dopĺňa sa ďalšia možnosť na odvolanie riaditeľa – za neabsolvovanie funkčného inovačného vzdelávania.

K bodu 6

Spresňuje sa odkaz na dôvody odvolania riaditeľa podľa odseku 7.

K bodu 7

Navrhujú sa dôvody na prerušenie výkonu funkcie riaditeľa a navrhuje sa, aby zriaďovateľ počas dôvodov na prerušenie výkonu funkcie riaditeľa mohol nového riaditeľa určiť vymenovaním, bez výberového konania.

K bodom 8 až 10

Navrhuje sa upraviť terminológia podmienok výberového konania na riaditeľa a ostatných vedúcich zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

K bodom 11, 53 a 54

Pri aplikácii uvedeného ustanovenia v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy dochádzalo k nejednotným výkladom niektorých ustanovení, ktoré riešili prenesený výkon štátnej správy iba z pohľadu financovania štátom, a nie rozhodovacie kompetencie v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Z uvedeného dôvodu navrhované ustanovenie explicitne určuje, na ktoré ustanovenia súvisiace s rozhodovaním sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

K bodu 12

Aktualizuje sa terminológia vzhľadom na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodom 13, 15, 18 a 20

Vypustenie ustanovenia súvisí s transformáciou školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného času. Zmeny sú zapracované do novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese v rámci novely zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodom 14 a 19

V ustanovení § 6 ods. 12 a v ustanovení § 9 ods. 12 sa navrhujú povinnosti pre územnú samosprávu (obce a vyššie územné celky) v oblasti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení. V cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach financujú náklady na deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku obce a nad 15 rokov veku VÚC.

Navrhuje sa, aby územná samospráva určovala sama prostredníctvom všeobecného záväzného nariadenia podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam financovaných z výnosu dane obcí (vyšších územných celkov) finančné prostriedky na mzdy a prevádzku.

Pri určovaní vlastných pravidiel musí územná samospráva dodržať všetky platné predpisy v oblasti školstva, napríklad školský zákon a podobne.

Súčasne sa určujú aj ďalšie kritériá, ktoré môže obec /vyšší územný celok zohľadniť pri určovaní výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

Pri určovaní týchto kompetencií sa vychádzalo zo skutočnosti, že podiely na daniach v správe štátu sú vlastným príjmom obce/vyššieho územného celku a zo skutočnosti, že o týchto príjmoch rozhoduje obec/vyšší územný celok samostatne (§ 5 ods. 1 a 3 a § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Ďalej sa navrhuje, aby každá obec si financovala náklady na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, bez rozdielu veku vo vlastných centrách voľného času, v neštátnych centrách voľného času na deti do 15 rokov veku. Tento návrh vychádza zo zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam ustanovenom v § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Explicitne sa v zákone uvádza, kto poskytuje finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (kedy obec a kedy vyšší územný celok).

Ďalej sa navrhuje, aby územná samospráva (obce a vyššie územné celky) oznamovala výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok nielen neštátnym zriaďovateľom základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, ale aj základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a aby im poskytovala mesačne finančné prostriedky na kalendárny rok určených vo všeobecne záväznom nariadení.

K bodom 16

Navrhovanou úpravou sa upresňuje termín vzniku školského úradu a zároveň sa určuje dátum, ktorý je rozhodujúci pre počet žiakov v súvislosti so vznikom školského úradu.

K bodu 17

Aktualizujú sa kvalifikačné predpoklady, ktoré musí zamestnanec školského úradu spĺňať na výkon činností podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

K bodu 21

Vytvára sa možnosť pre krajské školské úrady zriaďovať stredné odborné školy, ktoré budú poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu v odboroch vzdelávania s tak nízkym požadovaným počtom absolventov v rámci jednotlivých regiónov, že by bolo odborné vzdelávanie a príprava v tomto odbore vzdelávania pre samosprávne kraje nerentabilné. Takéto stredné odborné školy budú poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu nielen pre daný región ale pre celú Slovenskú republiku.

K bodu 22

S cieľom zabezpečiť informovanosť stavovských a profesijných organizácií o počte komisií a o mieste a dátume konania skúšok sa zavádza povinnosť krajským školským úradom písomne poskytnúť túto informáciu v termíne do siedmich kalendárnych dní od termínu na vymenovanie predsedov určeného školským zákonom.

K bodu 23

Explicitne sa uvádza do zákona, kto metodicky riadi a usmerňuje školské úrady zriadené obcou a VÚC. I v súčasnosti metodiku riešil krajský školský úrad, avšak táto kompetencia absentovala v zákone.

K bodom 24 až 31

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na spresnenie textu. Zároveň sa upravuje zoznam opatrení, ktoré vydáva Štátna školská inšpekcia.

K bodu 32

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie škôl obsahujú štátne vzdelávacie programy. Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie vymedzuje povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie pre skupinu odborov vzdelávania. Vzhľadom na skutočnosť, že každý odbor vzdelávania má špecifické požiadavky na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, upresňuje sa ustanovenie upravujúce normatívy. Normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia vymedzia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania podľa jednotlivých odborov vzdelávania. V nadväznosti na túto zmenu sa upravuje kompetencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá spočíva vo vydávaní a zverejňovaní normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Spresnenie záväznosti normatívov zároveň umožní Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vyradiť zo siete škôl a školských zariadení školy a školské zariadenia, o ktorých vyradenie zo siete škôl a školských zariadení požiada hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.

K bodu 33

V súvislosti s navrhovanými zmenami v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacimi s určovaním počtu tried prvých ročníkov stredných škôl vyšším územným celkom sa navrhuje, aby ministerstvo konalo vo veci určenia počtu tried vo vzťahu k VÚC len pri nedostatkových odboroch vzdelávania, ak taká potreba vznikne.

K bodu 34

Aktualizujú sa údaje evidované v sieti vzhľadom na terminológiu používanú v školskom zákone a sieť sa dopĺňa o evidovanie elokovaných pracovísk.

K bodom 35 a 36

Navrhuje sa, aby sa žiadosti o zaradenie do siete predkladali do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené. Upravuje sa udeľovanie výnimky z termínu iba na prípady organizačných zmien ako je napríklad spojenie ZŠ s MŠ alebo zriadenie spojenej školy. Aktualizuje sa obsah žiadosti zriaďovateľa o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania do siete.

Pri konaní vo veci zaradenia do siete ministerstvo koná podľa správneho poriadku. Z dôvodu spresnenia postavenia účastníka konania v tomto konaní sa konkrétne pomenúva, kto je účastníkom konania vzhľadom na nejednoznačné výklady uvedené v tomto zákone v spojení so zákonom o správnom konaní.

Navrhuje sa termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania na 1. september okrem zariadení školského stravovania a na výnimky, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo z dôvodu prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení.

Ukladá sa povinnosť krajským školským úradom pri rozhodovaní o zaradení školy do siete, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je jej zriaďovateľom, zaslať vyjadrenie ministerstvu podľa štruktúry určenej v § 16 ods. 7. V tomto ustanovení sa spresňujú kritéria na rozhodovanie ministerstva pri zaraďovaní škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania do siete.

K bodu 37

V tomto ustanovení sa spresňujú kritéria na rozhodovanie ministerstva pri zaraďovaní škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania do siete.

K bodu 38

Spresňujúca legislatívno-technická úprava v nadväznosti na obsah štátnych vzdelávacích programov a súvisiaca s textáciou § 14 ods. 6 písm. e).

K bodu 39

Pri rozhodovaní o vyradení zo siete ministerstvo školstva postupuje podľa správneho poriadku. Z dôvodu spresnenia postavenia účastníka konania v tomto konaní sa konkrétne pomenúva, kto je účastníkom konania. Napríklad vo veci vyradenia zo siete návrh na vyradenie zo siete podľa § 17 ods. 1 môže predkladať zriaďovateľ, krajský školský úrad alebo hlavný školský inšpektor. Pri predložení krajským školským úradom alebo hlavným školským inšpektorom dochádzalo k nejasnostiam, kto je účastníkom konania. V skutočnosti sa jedná o predloženie podkladov na začatie konania vo veci vyradenia zo siete a konanie sa začína z podnetu správneho orgánu, teda ministerstva. Z dôvodu jasnosti a zrozumiteľnosti bolo potrebné pozitívne vymenovať účastníka konania.

K bodom 40 a 49

Navrhované doplnenie ustanovenia § 17 umožní predchádzať situáciám, keď ministerstvo nemá informáciu o tom, že zriaďovateľ je v likvidácii, dôjde k jeho zrušeniu a následne k zániku, pričom škola alebo školské zariadenie sú oficiálne stále zaradené do siete. Z uvedeného dôvodu sa upravuje povinnosť pre zriaďovateľa súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia, aby okamžite po svojom zrušení na základe dobrovoľného rozhodnutia, zo zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo na základe právnej skutočnosti, tento fakt oznámil ministerstvu, ktoré ex offo vyradí školu alebo školské zariadenie zo siete. Následne po vyradení môže dôjsť k zrušeniu školy alebo školského zariadenia ešte pred zánikom zriaďovateľa. Zároveň sa zavádza sankcia za porušenie uvedenej povinnosti.

K bodom 41 až 45

Obdobne ako pri zaradení do siete a vyradení zo siete, aj pri rozhodovaní ministerstva o zmenách v sieti sa explicitne určuje, kto je účastníkom konania. Navrhuje sa, aby sa žiadosti o zmenu v sieti predkladali do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené. Súčasne sa upravuje uplatnenie výnimky pri zmene v sieti, a to v súvislosti so zaradením nového učebného alebo študijného odboru.

Zriadenie alebo zrušenie elokovaného pracoviska sa uskutočňuje prostredníctvom zmeny v sieti rovnakým postupom, ako keď zriaďovateľ požiada o zaradenie ďalšieho odboru vzdelávania pre existujúcu strednú školu. V ustanovení sa určuje aj obsah žiadosti pre zaradenie alebo vyradenie elokovaného pracoviska. Elokované pracoviská vznikajú v iných priestoroch, ako sú priestory škôl a školských zariadení, a v súčasnosti nie sú na ne kladené žiadne požiadavky z hľadiska bezpečnosti práce, hygienických požiadaviek a požiarnej ochrany a tiež nie sú určené požiadavky na ich materiálno-technickú vybavenosť, avšak poskytujú výchovu a vzdelávanie rovnako ako školy a školské zariadenia, na ktoré sa tieto požiadavky kladú, a preto je potrebné, aby sa tieto atribúty požadovali aj od elokovaných pracovísk.

Okrem toho sa navrhuje, aby elokované pracoviská vznikali iba na území kraja, kde sa škola alebo školské zariadenie nachádza, a to najmä z dôvodu financovania originálnych kompetencií vyššími územnými celkami. Vyššie územné celky dostávajú finančné prostriedky na školstvo podľa počtu obyvateľov na území samosprávneho kraja vo veku 15 až 18 rokov podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

K bodu 46

Zmenou predmetného ustanovenia sa umožňuje stredným odborným školám uvádzať vo svojom názve prívlastok zodpovedajúci študijným a učebným odborom, v ktorých poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. V prípade existujúcich názvov stredných odborných škôl zriaďovateľ pri takejto úprave názvu bude postupovať podľa § 18.

K bodu 47

Explicitne sa do zákona uvádza zloženie rady školy a školského zariadenia vo vzťahu ku všetkým zriaďovateľom škôl a školským zariadeniam podľa druhu školy alebo školského zariadenia. Zároveň sa upravuje zloženie rady školy pri strednej odbornej škole, kde sa navrhuje, aby zriaďovateľ delegoval za seba do rady školy aj jedného zástupcu stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou, ak ho stavovská organizácie nominuje. V prípade, ak stavovské organizácie pre konkrétnu SOŠ navrhnú viacerých zástupcov, o zástupcovi do rady školy za stavovské organizácie rozhodne zriaďovateľ a následne ho deleguje.

K bodu 48

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s legislatívnou zmenou odvolania delegovaného člena rady školy alebo rady školského zariadenia zriaďovateľom.

K bodu 50

Ustanovenie sa navrhuje vypustiť vzhľadom na navrhované zmeny v ustanoveniach § 6 ods. 12 a § 9 ods. 12.

K bodom 51 a 52

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na rozsah pôsobnosti zákona vo vzťahu k neštátnym školám alebo školským zariadeniam a ich zriaďovateľom.

K bodu 55

Nakoľko navrhovanou novelou sa v sieti zavádza evidencia elokovaných pracovísk, navrhovaným prechodným ustanovením sa určujú pravidlá k už existujúcim elokovaným pracoviskám z dôvodu ich riadnej evidencie, ktorá v doteraz platnom zákone absentovala.

Vloženie ustanovenia § 39d súvisí s § 3 ods. 2, určením rovnakého (5 ročného) funkčného obdobia pre riaditeľov škôl a školských zariadení aj pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

V navrhovanom ustanovení § 39e sa upravuje proces rozhodovania v správnom konaní pred účinnosťou tejto novely zákona.

V navrhovanom znení § 39f sa upravuje určenie výšky finančných prostriedkov základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam na dieťa, žiaka a poslucháča zo strany územnej samosprávy.

Zároveň sa doplnilo aj určenie výšky finančných prostriedkov na žiaka neštátnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia územnou samosprávou v období rokov 2013 až 2015.

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia v súvislosti s § 9d v čl. I a ostatné ustanovenia nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2013.

Bratislava 27. júna 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Dušan Čaplovič v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120) vo výboroch v druhom čítaní

___________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 24. júla 2012 č. 118 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport.

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

II.

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

III.

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 70 zo 4. septembra 2012,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 64 zo 6. septembra 2012,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 31 zo 6. septembra 2012,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež

a šport v uznesení č. 27 z 5. septembra 2012

zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV. spoločnej správy.

IV.

Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce návrhy:

1. V názve návrhu zákona sa slová „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" nahrádzajú slovami „a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nového novelizačného článku v 39. bode.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

„4. V § 6a ods. 3 sa slová „inšpekčnej činnosti" nahrádzajú slovami „školskej inšpekcie".

Úprava terminológie v súlade s § 13 ods. 4 a 8 (čl. II, 27. a 29. bod).

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I, 4. bode sa v § 6b ods. 5 písm. a) slovo „odmeňovanie" nahrádza slovami „osobný príplatok alebo odmenu".

Úpravou ustanovenia sa odstraňuje normatívny charakter poznámky pod čiarou a znenie sa zosúlaďuje s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I, 11. bode sa v § 7a ods. 1 písm. a) a c) sa slovo „najdlhšie" vypúšťa a slová „25. roku" nahrádzajú slovami „25 rokov".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I, 11. bode v § 7a ods. 1 písm. a), c) až e) sa pred slová „15 rokov veku" vkladá slovo „dovŕšenia".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I, 11. bode v § 7a ods. 1 písmená i) a j) znejú:

„i) detí školských internátov z materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí zo stredných škôl do dovŕšenia 15 rokov veku,

j) všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I, 11. bode sa v § 7a ods. 9 slová „do 14 rokov veku" nahrádzajú slovami „do dovŕšenia 15 rokov veku".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. I sa za 13. bod vkladajú nové body 14 a 15, ktoré znejú:

„14. V § 8c sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo môže určiť zriaďovateľovi, ktorý ho požiadal o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), povinnosť vykonať racionalizačné opatrenie v škole alebo v školskom zariadení, pre ktoré finančné prostriedky žiada. Ministerstvo zároveň určí druh racionalizačného opatrenia a lehotu trvania racionalizačného opatrenia. Racionalizačným opatrením sa rozumie zníženie počtu tried, zníženie počtu zamestnancov školy alebo školského zariadenia, zrušenie školy alebo školského zariadenia alebo iné opatrenie, ktorým sa zvýši efektívnosť a hospodárnosť využívania pridelených finančných prostriedkov. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia môže požiadať o ďalšie finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až po uskutočnení racionalizačného opatrenia.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

15. Za § 9b sa vkladá § 9ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9ba

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Dohľad začatý do 31. decembra 2012 tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jeho začatia.

(2) Konanie o uložení pokuty začaté do 31. decembra 2012 dokončí orgán dohľadu podľa doterajšieho predpisu.".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú a vloženie nových bodov sa premietne do účinnosti zákona.

V ustanovení § 8c sa ustanovuje možnosť pre ministerstvo určiť zriaďovateľovi, ktorý ho požiada o dofinancovanie v rámci dohodovacieho konania, povinnosť vykonať racionalizačné opatrenia v škole alebo školskom zariadení. Napríklad ak sa v základnej školy na 1. stupni vzdeláva 15 žiakov v 2 triedach, tak sa navrhne uskutočniť racionalizačné opatrenie v súvislosti so znížením počtu tried na 1, nakoľko v triede základnej školy, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov, je maximálny počet žiakov v triede 24.

Navrhuje sa z dôvodu právnej istoty doplniť prechodné ustanovenie (§9ba) upravujúce postup konania o uložení pokuty začatých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. I, 14. bode sa v § 9d ods. 1 pred slová „15 rokov veku" vkladá slovo „dovŕšenia".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V čl. I, 14. bode sa v § 9d ods. 2 slová „do 14 rokov veku" nahrádzajú slovami „do dovŕšenia 15 rokov veku".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. V čl. II, 8. bode sa v § 4 ods. 1 slovo „funkcie" nahrádza slovom „miesta", slovo „dokladov" sa nahrádza slovom „predpokladov" a odkaz „14)" sa nahrádza odkazom „13b)". Súčasne sa upraví aj označenie poznámky pod čiarou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b) znie:

„13b) § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.".

Úprava terminológie a znenia poznámky pod čiarou k odkazu 13b.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. V čl. II sa za 12. bod vkladá nový 13. bod , ktorý znie:

„13. § 6 ods. 1 a 2 a § 9 ods. 1 a 2 sa za slová „zriaďuje a zrušuje" vkladajú slová „všeobecne záväzným nariadením".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Navrhuje sa, aby obec a vyšší územný celok rozhodovali o zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení všeobecne záväzným nariadením.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. V čl. II, 14. bode sa v § 6 ods. 12 písm. b), d) a e) pred slová „15 rokov veku" vkladá slovo „dovŕšenia" a v písmene e) druhom bode sa na konci nad slová „fyzickej osoby" vkladá odkaz „30e)".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. V čl. II, 14. bode sa v § 6 ods. 12 písm. c) druhom bode a v písm. i) odkaz „30g)" nahrádza odkazom „30e)". Súčasne sa upraví aj označenie poznámky pod čiarou.

Legislatívno-technická úprava číslovania odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. V čl. II sa za 14. bod vkladá nový 15. bod, ktorý znie:

„15. V § 6 ods. 15 sa slová „ods. 2 písm. f)" nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. e)".

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie § 6 ods. 2 písm. d) v čl. II, 13. bode.

Ďalšie body sa primerane prečíslujú a doplnenie bodu sa premietne do ustanovenia účinnosti.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. V čl. II, 19. bode sa v § 9 ods. 12 písm. b) za slová „na dieťa alebo žiaka do" vkladá slovo „dovŕšenia".

Úpravou ustanovenia sa z dôvodu jednoznačného výkladu navrhuje spresniť okruh detí, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, na ktoré sa obciam poskytnú finančné prostriedky v rámci výnosu dane.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

17. V čl. II, 26. bode sa v § 13 ods. 2 slovo „vybavenia" nahrádza slovom „zabezpečenia".

Zosúladenie používanej terminológie.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

18. V čl. II, 33. bode sa v § 14 ods. 7 odkaz „50b)" nahrádza odkazom „41aa)", za slovo „študijné" sa vkladá slovo „odbory" a slová „v nedostatkových odboroch vzdelávania50c)" sa nahrádzajú slovami „s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce50b)". Súčasne sa vypúšťa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 50b a znenie poznámky pod čiarou k odkazu 50c sa označí ako znenie poznámky pod čiarou k odkazu 50b.

Legislatívno-technické úpravy; zosúladenie terminológie so zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odstránenie duplicitnej poznámky pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

19. V čl. II, 35. bode sa v § 16 ods. 1 písm. m) za slová „školské zariadenia" vkladajú slová „okrem škôl v prírode".

Odstránenie vnútorného rozporu ustanovenia; samosprávny kraj dáva súhlas na zriadenie všetkých škôl v prírode nielen tých, ktoré sú určené pred deti nad 15 rokov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

20. V čl. II, 35. bode sa v § 16 ods. 1 písm. o) odkaz „53c)" nahrádza odkazom „41aa)".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

21. V čl. II sa na konci 35. bodu veta „Odkazy 53a a 53b vrátane poznámok pod čiarou sa vypúšťajú." nahrádza vetou „Poznámky pod čiarou k odkazom 53 až 53c sa vypúšťajú.".

Legislatívno-technická úprava; vypustenie duplicitnej a nepotrebnej poznámky pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

22. V čl. II, 37. bode sa v § 16 ods. 7 písm. e) slová „priestorovú, materiálnu a prístrojovú vybavenosť" nahrádzajú slovami „priestorové a materiálno-technické zabezpečenie".

Zosúladenie používanej terminológie.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

23. V čl. II sa za 38. bod vkladá nový 39. bod, ktorý znie:

„39. V § 17 ods. 2 písm. h) sa slová „zamestnávateľského zväzu alebo právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu53c)" nahrádzajú slovami „subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu41aa)".

Zosúladenie s § 16 ods. 1 písm. o), § 18 ods. 7 písm. o), ods. 8 písm. f) (čl. II, 35. a 43. bod).

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

24. V čl. II, 43. bode sa v § 18 ods. 7 písm. k) sa slová „školského zariadenia a ktorého" nahrádzajú slovami „školského zariadenia, ktorého".

Jazyková úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

25. V čl. II, 43. bode sa v § 18 ods. 7 písm. m) sa za slová „elokované pracovisko" vkladá čiarka a slová „ktoré bude súčasťou".

Zjednotenie terminológie.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

26. V čl. II, 43. bode sa v § 18 ods. 7 vypúšťa písmeno n).

Ďalšie písmená sa primerane upravia.

Kompetencie orgánov školskej samosprávy sa navrhujú zosúladiť s pôvodným znením § 24.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

27. V čl. II, 43. bode sa v § 18 ods. 7 písm. o) a ods. 8 písm. f) odkaz „53c)" nahrádza odkazom „41aa)".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

28. V čl. II, 43. bode sa v § 18 ods. 7 písm. p) sa slová „v ktorých" nahrádzajú slovami „v ktorej".

Jazyková úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

29. V čl. II, 44. bode sa v § 19 ods. 7 za slová „programom školy" vkladá čiarka a slová „ktorej je súčasťou," a na konci 44. bodu sa pripája veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 57a sa vypúšťa.".

Spresnenie ustanovenia a vypustenie nepotrebnej poznámky pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

30. V čl. II, 45 bod znie:

„45. § 19 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Elokované pracovisko možno zrušiť až po rozhodnutí o zmene sieti podľa § 18 ods. 6 písm. b).

(9) Diagnostické centrum môže zriadiť len krajský školský úrad.".

Diagnostické centrum je školské výchovné zariadenie zriaďované na plnenie úloh, na základe ktorých zabezpečuje diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom, na určenie vhodnej výchovno-vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti. Ide najmä o deti, pri výchove ktorých zlyhala rodina z rôznych dôvodov a ďalšiu starostlivosť o ne musí prevziať štát na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo na základe predbežného opatrenia súdu.. Je preto nevyhnutné, aby diagnostické centrum s jeho zodpovednosťou za ďalšiu výchovnú starostlivosť o tieto deti malo postavenie inštitúcie zriaďovanej výhradne štátom, čo po navrhovanej úprave jasne vyplynie zo zákona. V súčasnosti je v Slovenskej republike zriadených päť diagnostických centier s celoštátnou pôsobnosťou, všetky diagnostické centrá zriaďuje krajský školský úrad.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

31. V čl. II sa za 48. bod vkladá nový 49. bod, ktorý znie:

„49. V § 37a ods. 2 písm. a) sa slová „inšpekčnej činnosti" nahrádzajú slovami „školskej inšpekcie".".

Úprava terminológie v súlade s § 13 ods. 4 a 8 (čl. I, 28.a 29. bod).

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

32. V čl. II sa za 54. bod vkladá nový 55. bod, ktorý znie:

„55. V § 38 ods. 6 sa za slová „podľa § 5" vkladajú slová „okrem rozhodovania podľa odseku 15".

Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Úprava ustanovenia z dôvodu odstránenia vnútorného rozporu.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

33. V čl. II, 55. bode sa v § 39c ods. 3 na konci pripájajú slová „k 30. júnu 2013".

Znenie príslušných ustanovení sa dopĺňa z dôvodu jednoznačnosti aplikácie ustanovenia v praxi.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

34. V čl. II, 55. bode sa v § 39c ods. 5 na konci pripájajú slová „k 31. januáru 2014".

Znenie príslušných ustanovení sa dopĺňa z dôvodu jednoznačnosti aplikácie ustanovenia v praxi.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

35. V čl. II, 55. bode sa v § 39c ods. 6 za slová „mimo územia kraja" vkladá čiarka a slová „kde je škola alebo školské zariadenie zriadené,".

Znenie príslušných ustanovení sa dopĺňa z dôvodu jednoznačnosti aplikácie ustanovenia v praxi.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

36. V čl. II, 55. bode sa v § 39c ods. 9 na konci pripájajú slová „k 10. septembru 2015".

Znenie príslušných ustanovení sa dopĺňa z dôvodu jednoznačnosti aplikácie ustanovenia v praxi.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

37. V čl. II, 55. bode § 39d znie:

㤠39d

Funkčné obdobie riaditeľa súkromnej školy, riaditeľa súkromného školského zariadenia, riaditeľa cirkevnej školy alebo riaditeľa cirkevného školského zariadenia, ktoré je viac ako päť rokov:

a) sa končí uplynutím posledného dňa piateho roku funkčného obdobia, ak vykonáva funkciu riaditeľa menej ako päť rokov,

b) sa končí uplynutím posledného dňa funkčného obdobia, najneskôr však dňom 30. júna 2014, ak vykonáva funkciu riaditeľa viac ako päť rokov."

Navrhuje sa upraviť skončenie funkčného obdobia u riaditeľov, ktorí vykonávali funkciu riaditeľa menej ako päť rokov uplynutím posledného dňa piateho roku funkčného obdobia a u riaditeľov, ktorí vykonávajú funkciu riaditeľa viac ako päť rokov funkčné obdobie sa skončí určeným dátumom.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

38. V čl. II, 55. bode sa v § 39e slová „všeobecného predpisu o správnom konaní80)" nahrádzajú slovami „doterajších predpisov".

Úpravou ustanovenia sa prechodným ustanovením riešia všetky začaté správne konania, pri ktorých sa bude postupovať podľa právnych predpisov platných do nadobudnutia účinnosti novely zákona.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

39. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:

„Čl. III

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 61a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) O žiadostiach o akreditáciu predložených ministerstvu do 31. decembra 2011, rozhodne ministerstvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011."

Čl. IV

Zákon č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. VII sa slová „1. januára 2013" nahrádzajú slovami „1. januára 2015".".

Čl. III a čl. IV nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho nadobudnutie účinnosti zákona.

Doterajší čl. III sa označuje ako čl. V.

V nadväznosti na zmeny v procese akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania uskutočnené novelou č. 390/2011 Z. z. sa v dôsledku nejednotnej aplikácie predmetných zmien a v záujme zabezpečenia právnej istoty a rešpektovania zákazu retroaktivity výslovne ustanovuje, že konania o akreditácii začaté predložením žiadosti o akreditáciu pred 1. januárom 2012, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2011.

Po zvážení možností ďalšej aplikácie ustanovenia upravujúceho dobu platnosti kreditov sa navrhuje odložiť koniec účinnosti predmetného ustanovenia na 1. januára 2015 z dôvodu, že bez vykonania primeraných zmien v systéme kontinuálneho vzdelávania, v kariérovom systéme a v systéme odmeňovania zamestnancov by došlo k výraznému ekonomickému dopadu na rozpočet bez želaného celoživotného profesijného vzdelávania zamestnancov v regionálnom školstve (pedagogických a odborných) na dosahovanie vyšších profesijných kompetencií na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

40. V čl. III sa slovo „štrnásteho" nahrádza slovom „trinásteho".

Oprava chybného označenia; účinnosť dňom vyhlásenia má nadobudnúť § 9d (čl. I, 14. bod).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o týchto návrhoch v bodoch 1 až 40 spoločne a tieto schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 11. septembra 2012 č. 32.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ľubomíra Petráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ho poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava september 2012

Mojmír Mamojka v. r.

predseda

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 590
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: