TlačPoštaZväčšiZmenši

470/2011 Z. z.

18.1. 2012, 18:47 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Účelom návrhu zákona je upraviť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov, a to prostredníctvom zníženia administratívneho a regulačného zaťaženia zamestnávateľov, úpravou podmienok na poskytovanie rekondičných pobytov a spružnením podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby a rekondičných pobytov. Úpravou podmienok, ktoré sa týkajú pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS"), sa dosiahne umožnenie výkonu PZS v širšom okruhu úloh samostatnými odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, rozšírenie počtu zamestnancov z 19 na 50, pri ktorom môžu odborné úlohy PZS vykonávať samostatní odborní zdravotnícki pracovníci, a umožnenie výkonu taxatívne vymedzených úloh PZS aj autorizovanými bezpečnostnými technikmi. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na vytvorenie bezpečných a zdravie neohrozujúcich pracovných podmienok.

Súčasťou návrhu zákona je spresnenie znenia a úprava jeho ustanovení so zreteľom na ostatné zmeny súvisiacich právnych predpisov a poznatky z aplikačnej praxe.

Návrhom zákona sa v čl. II dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ohľadom vrátenia nákladov vynaložených zamestnávateľom na vykonanie vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci od zamestnanca, ktorý nenastúpil do práce, a predĺženia obdobia, v ktorom je možné vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u osôb vykonávajúcich rizikové práce aj lekárom so špecializáciou všeobecné lekárstvo, ktorý je zamestnancom pracovnej zdravotnej služby, nakoľko je pomalý nárast počtu lekárov v príslušnej špecializácii.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Podľa doložky vybraných vplyvov možno predpokladať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Úpravou sa upresňuje pôsobnosť zákona č. 124/2006 Z. z. na obvinených vo výkone väzby, ako aj na odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, ktorí sú zaradení do práce; zabezpečuje sa pôsobnosť tohto zákona aj na ústavy na výkon väzby, nemocnice pre obvinených a odsúdených a obvinených vo výkone väzby. Povinnosti zamestnávateľa voči obvinenému a odsúdenému plní podľa § 32 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z. z. a § 42 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. príslušný ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.

K bodu 2

Úpravou sa navrhuje, aby zákon č. 124/2006 Z. z. sa nevzťahoval na príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ak títo plnia úlohy mimo územia Slovenskej republiky.

K bodu 3

Úpravou sa navrhuje zníženie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. tým, že títo zamestnávatelia nemusia vypracovávať, vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

K bodu 4

Navrhuje sa zjednotiť dobu uchovávania predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencií súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v celom zákone č. 124/2006 Z. z.

K bodu 5

Úpravou sa navrhuje zníženie administratívneho zaťaženia zamestnávateľa tým, že sa zruší povinnosť zamestnávateľa vydať vnútorný predpis na zabezpečovanie pitného režimu.

K bodu 6

Úpravou ustanovenia zaoberajúceho sa problematikou oboznamovania a informovania zamestnancov sa sleduje zlepšenie aplikačnej praxe tým, že táto problematika sa bude zabezpečovať v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

K bodu 7

Zjednocuje sa terminológia v súvislosti s úpravou § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. s terminológiou podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov. Termín „vzdelávanie" exaktnejšie vystihuje proces učenia a učenia sa v rámci vzdelávania a odbornej prípravy vybraných zamestnancov na vykonávanie prác.

Úpravou ustanovenia sa umožňuje odborne spôsobilým osobám pružne reagovať a aplikovať nové metódy a formy vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania a zvýšiť kvalitu učiacej sa organizácie v zmysle vedomostnej spoločnosti. Pojem „školenie" je vzdelávacia forma vzdelávania a odbornej prípravy a v zákone nie je žiaduce ho explicitne uvádzať. Vzdelávacia forma, by mala byť stanovená vzdelávacím projektom tematického zamerania výučby.

K bodu 8

Spresňuje sa ustanovenie, že ide o povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nie kontrolovať faktory pracovného prostredia.

K bodu 9

Úpravou sa navrhuje neposkytovať rekondičné pobyty pri expozícii zamestnanca fyzikálnym faktorom – hlukom, nakoľko rekondičný pobyt nie je účelný na ochranu zdraviu zamestnanca. Ochranu zdravia zamestnanca vystaveného takému škodlivému fyzikálnemu faktoru je potrebné zabezpečovať inými ochrannými opatreniami. Na zamestnávateľa sa nemá prenášať zodpovednosť za škodlivé účinky akéhokoľvek hluku na zdravie, ktorý sa nenachádza len v pracovnom prostredí, ale sa významne vyskytuje v životnom prostredí. Touto úpravou sa zabezpečí zníženie finančného zaťaženia zamestnávateľov.

K bodu 10

Úpravou sa vypúšťa konkretizovanie podmienok z hľadiska životného prostredia na miesto uskutočnenia rekondičného pobytu zamestnanca.

K bodu 11

Navrhuje sa predĺžiť dobu výkonu vybraného povolania, ktorá je podmienkou účasti na rekondičnom pobyte zamestnanca, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie. Úpravou sa navrhuje zníženie finančného zaťaženia zamestnávateľov.

K bodu 12

Navrhuje sa upraviť počet odpracovaných rokov a počet odpracovaných pracovných zmien zamestnanca, ktorý nepretržite vykonáva vybrané povolania a ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ako podmienka jeho účasti na ďalšom rekondičnom pobyte. Úpravou sa navrhuje zníženie finančného zaťaženia zamestnávateľov.

K bodu 13

Upravuje sa dĺžka rekondičného pobytu – navrhuje sa skrátiť z dvoch týždňov na sedem dní. Úpravou sa navrhuje zníženie finančného a administratívneho zaťaženia zamestnávateľov.

K bodu 14

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 18 so zreteľom na § 14 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., podľa ktorého činnosť oprávnenej právnickej osoby sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov podľa osobitných predpisov. Takým osobitným predpisom je aj zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, v ktorom sa v § 6 ods. 3 písm. i) uvádza, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri riadení ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonáva overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických zariadení používaných v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

K bodu 15

Navrhovaná zmena vychádza z aplikačnej praxe; v súčasnosti nie je databáza oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných oprávnenými právnickými osobami prístupná širokej verejnosti.

K bodu 16

Úpravou ustanovenia týkajúceho sa získania a udržiavania osobitnej kvalifikácie na výkon určitých činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa sleduje zlepšenie aplikačnej praxe tým, že táto problematika sa bude zabezpečovať v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

K bodu 17

Pri registrovanom pracovnom úraze sa z ustanovenia vypúšťa dĺžka práceneschopnosti, nakoľko nevypovedala o reálnej závažnosti pracovného úrazu, avšak zamestnávateľ bol pri jej oboznamovaní povinný konať ako pri smrti alebo ťažkej ujme na zdraví.

K bodu 18

Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania príslušnému inšpektorátu práce. Oznamovacia povinnosť bude ustanovená príslušnému zdravotníckemu zariadeniu, ktoré chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznalo v návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania (ďalej len „vyhláška č. 504/2006 Z. z."). Navrhovaným ustanovením sa z oznamovacej povinnosti pri chorobe z povolania a podozrenia z choroby z povolania vylučuje zamestnávateľ. Ide o zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa.

K bodu 19

Úpravou sa terminologicky zosúlaďuje text s § 24 ods. 4 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 20

Z ustanovenia sa vypúšťa povinnosť ohlásiť chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania, nakoľko oznamovacia povinnosť bude ustanovená príslušnému zdravotníckemu zariadeniu, ktoré chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznalo v návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 504/2006 Z. z. Navrhovaným ustanovením sa z oznamovacej povinnosti pri chorobe z povolania a podozrení choroby z povolania vylučujú aj iné osoby, ako zamestnávateľ, čím sa znižuje aj ich administratívne zaťaženie.

K bodu 21

Navrhované doplnenie vychádza z aplikačnej praxe. Spresňuje sa, ktorý inšpektorát práce alebo orgán dozoru je oprávnený konať vo veci vyšetrovania registrovaného pracovného úrazu a závažnej priemyselnej havárie.

K bodu 22

Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vykonanie spoločnej previerky jeho pracovísk bezpečnostnotechnickou službou a pracovnou zdravotnou službou.

K bodu 23

Upravuje sa podmienka, kedy môže fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby, ak jej bolo odobraté predchádzajúce oprávnenie.

K bodu 24

Úpravou sa spresňuje podmienka vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika žiadateľovi podľa § 24 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.

K bodu 25

Úpravou sa odstránia problémy súvisiace so zabezpečením podpisu predsedu skúšobnej komisie pri vydávaní nového osvedčenia z dôvodu preukázanej zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu uvedených na už vydanom osvedčení.

K bodu 26

Spresňuje sa termín požiadania o vykonanie odbornej skúšky žiadateľovi, ktorý nevykonal skúšku autorizovaného bezpečnostného technika.

K bodu 27

Návrhom sa rieši postup konania Národného inšpektorátu práce vo veci získania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ na skúšku alebo opakovanú skúšku bez ospravedlnenia nedostaví, nepožiada o opakované vykonanie skúšky alebo nevykoná úspešne opakovanú skúšku.

K bodu 28

Návrhom sa spresňuje povinnosť autorizovaných bezpečnostných technikov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ktorá je právnickou osobou.

K bodu 29

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 27.

K bodu 30

Zosúlaďujú sa úlohy pracovnej zdravotnej služby s povinnosťami pracovnej zdravotnej služby ustanovenými v § 11 zákona č. 124/2006 Z. z.

K bodu 31

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 7.

K bodu 32

Spresňuje sa text, aby bolo zrejmé, že pracovná zdravotná služba vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 33

Návrhom sa rozširuje okruh vybraných úloh pracovnej zdravotnej služby, ktoré môže samostatne plniť zdravotnícky pracovník.

K bodu 34

Návrhom sa rozširuje okruh zamestnávateľov s väčším počtom 50 zamestnancov, u ktorých môžu vybrané odborné úlohy pracovnej zdravotnej služby samostatne plniť zdravotnícki pracovníci (tento spôsob sa dočasne uplatňoval podľa § 39b zákona č. 124/2006 Z. z. od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2010).

K bodu 35

Navrhuje sa rozšíriť okruh subjektov vykonávajúcich určité úlohy pracovnej zdravotnej služby. Úpravou sa umožňuje plniť vybrané úlohy ustanovené § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie, autorizovaným bezpečnostným technikom, keďže predmetné úlohy pracovnej zdravotnej služby majú väčšinou iný ako zdravotný charakter a táto kategória prác nie je riziková.

Pre plnenie úloh taxatívne vymedzených pracovnej zdravotnej službe, najmä v oblasti technických, organizačných a pracovného prostredia sa umožňuje zamestnávateľovi zabezpečiť ich realizáciu ďalšími odbornými zamestnancami pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – autorizovanými bezpečnostnými technikmi pri súčasnom nedostatku odborných zdravotníckych pracovníkov.

Vytvára sa tak predpoklad na zníženie finančnej záťaže zamestnávateľov.

K bodu 36

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 19.

K bodu 37

Úpravou sa špecifikuje požiadavka odbornej praxe v činnosti fyzickej osoby, na ktorú požaduje vydať oprávnenie. Navrhovaná zmena vychádza z aplikačnej praxe.

K bodu 38

Úpravou sa špecifikuje požiadavka odbornej praxe v činnosti odborových zástupcov fyzickej osoby, na ktorú požaduje táto fyzická osoba vydať oprávnenie. Navrhovaná zmena vychádza z aplikačnej praxe.

K bodu 39

Navrhuje sa spresnenie textu s cieľom preukázať dostatočné materiálno-technické zabezpečenie pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť, ktoré je potrebné na realizáciu vzdelávacích aktivít.

K bodu 40

Upravuje sa podmienka, kedy môže fyzická osoba alebo právnická osoba opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, ak jej bolo odobraté predchádzajúce oprávnenie.

K bodu 41

Spresňuje sa posudzovanie žiadosti na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 ods. 1 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z. akreditačnou komisiou.

K bodu 42

K § 39d

Navrhovaným ustanovením sa určuje lehota, v ktorej žiadateľ o vykonanie skúšky a o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika môže písomne požiadať Národný inšpektorát práce o nové vykonanie skúšky, ak skúšku nevykonal úspešne.

K § 39e

Navrhovaným ustanovením sa dopĺňa možnosť vykonávania úloh pracovnej zdravotnej služby aj asistentom hygienickej služby, ktorí získali špecializáciu podľa predpisov účinných do 28. marca 2002 v špecializačnom odbore hygiena práce; tým sa predpokladá väčšie množstvo potenciálnych odborných zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu kompetentne poskytovať zákonom stanovené služby zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami, a tým sa rozširuje aj výber pre zamestnávateľov.

K bodom 43 a 45

Úpravou sa zohľadňujú právne dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 44

Návrhom sa upravuje text prílohy č. 2 v skupine 07.1 tak, že sa zužuje okruh odbornej prípravy len na zamestnancov používajúcich špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku pri práci vo výške.

K čl. II

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 2.

K bodu 2

Navrhuje sa ustanoviť povinnosť zamestnanca, ktorý bol prijatý do zamestnania a nenastúpil do práce, aby uhradil zamestnávateľovi tie náklady, ktoré zamestnávateľ vynaložil na povinnú vstupnú lekársku preventívnu prehliadku, ak zamestnávateľ z uvedeného dôvodu odstúpil od pracovnej zmluvy.

K bodu 3

Navrhuje sa, aby preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci mohli vykonávať aj lekári, ktorí sú zamestnancami pracovnej zdravotnej služby, so špecializáciou všeobecné lekárstvo. Dôvodom je pomalý nárast počtu lekárov v príslušnej špecializácii.

K čl. III

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona 1. januára 2012.

Bratislava 17. augusta 2011

Iveta Radičová v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál v.r.

podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 584
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: