TlačPoštaZväčšiZmenši

469/2011 Z. z.

18.1. 2012, 18:46 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Účelom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť transparentnosť výkonu inšpekcie práce. Zlepšenie výkonu inšpekcie práce a jeho prednostne preventívne pôsobenie sa navrhuje dosiahnuť úpravou príslušných ustanovení tak, že sa umožní vo výnimočnom a odôvodnenom prípade výkon inšpekcie práce inšpektorátu práce aj mimo obvodu jeho pôsobnosti, zavedie sa povinné ukladanie peňažných pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov a upraví sa predpoklad doručenia písomností z výkonu inšpekcie práce poštou. Návrh zákona reaguje aj na požiadavku inšpektorov práce preukazovať sa pri výkone inšpekcie práce preukazom inšpektora práce a na cestách služobnou rovnošatou. Zároveň sa návrhom precizujú kompetencie v oblasti trhového dohľadu.

Súčasťou návrhu zákona je spresnenie znenia jeho ustanovení so zreteľom na ostatné zmeny súvisiacich právnych predpisov a poznatky z aplikačnej praxe.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Predložený návrh zákona bude mať vplyv na štátny rozpočet, pričom sa zabezpečí zlepšenie v oblasti vymáhateľnosti práva v dôsledku efektívnejšieho výkonu inšpekcie práce. Bude mať pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie. Na podnikateľské prostredie bude mať návrh zákona pozitívne aj negatívne vplyvy.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ustanovuje sa legislatívna skratka pre „trhový" dohľad podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa ustanovenie terminologicky zosúlaďuje so zákonom č. 355/2007 Z. z.

K bodu 3

Na účely zákona č. 125/2006 Z . z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") sa ustanovuje, že fyzická osoba a právnická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, je zamestnávateľom podľa tohto zákona, a to na účely transparentného konania orgánov inšpekcie práce pri kontrole a ukladaní pokút za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

K bodu 4

Ide o zosúladenie textu so zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 3.

K bodu 6

Návrhom sa aktualizujú predpisy uvedené v poznámke pod čiarou k odkazu 10 v nadväznosti na čl. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj smernice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať správy o vykonávaní v praxi.

K bodu 7

Upravuje sa text v § 6 ods. 1 písm. i) vzhľadom na navrhovaný bod 41.

K bodu 8

Návrh spresňuje ustanovenie v nadväznosti na kompetenciu Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP") upravenú v § 6 ods. 1 písm. d) zákona.

K bodu 9

Návrh vychádza z aplikačnej praxe. Ustanovuje sa výnimka pri výkone inšpekcie práce z uplatnenia základného princípu miestnej príslušnosti inšpektorátov práce na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa NIP, ktorým v písomnom poverení vymedzí subjekt a predmet takého preneseného výkonu inšpekcie práce. Táto kompetencia bude použitá vo výnimočných prípadoch.

K bodu 10

Precizuje sa text ustanovenia v súvislosti s bodom 1.

K bodu 11

Uvedeným návrhom sa z predmetného ustanovenia vypúšťa neplatný termín „profesionálna otrava".

K bodu 12

Upravuje sa legislatívna skratka.

K bodu 13

Návrh vychádza z aplikačnej praxe. Upravuje sa povinnosť inšpektorátu práce vydávať na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom potvrdenie o tom, že u nich vznikla udalosť (pracovný úraz, bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie, závažná priemyselná havária, choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania), ak vyšetroval príčiny vzniku tejto udalosti.

K bodu 14

V zmysle zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. inšpektorát práce preskúmava odbornú kvalifikáciu cezhraničného poskytovateľa služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o výsledku preskúmania vydáva rozhodnutie.

K bodu 15

Navrhovanou úpravou sa podrobnejšie upravujú kompetencie inšpektorátov práce v oblasti výkonu „trhového" dohľadu, ktorého podstatu upravujú osobitné predpisy.

K bodu 16

Navrhuje sa oproti súčasnej úprave preukazovanie príslušnosti inšpektora práce pri výkone inšpekcie práce preukazom inšpektora práce tak, že inšpektor práce nesmie vydať preukaz z rúk. Zároveň sa navrhuje preukazovanie príslušnosti inšpektora práce pri výkone cestnej kontroly aj služobnou rovnošatou. Rovnošata je prostriedkom na preukázanie identity a autority kontrolného orgánu na ceste a príslušnosti k inšpekcii práce a tiež má zabezpečiť ochranu pred poveternostnými vplyvmi a zvýšenie viditeľnosti inšpektora práce na ceste a v cestnej premávke.

K bodu 17

Navrhuje sa, že inšpektor práce určí primeranú lehotu na vykonanie opatrení ustanovených v § 12 ods. 1 zákona, pri ktorých nie je uvedená. Inšpektorovi práce sa ustanovuje možnosť nariadiť opatrenia na základe výsledkov inšpekcie práce za účelom efektívneho a rýchleho konania aj ústne. Ústne oznámenie následne uvedie v protokole o výsledku inšpekcie práce.

K bodu 18

Ide o legislatívno – technickú úpravu.

K bodu 19

Na základe navrhovanej úpravy je inšpektor práce povinný zaoberať sa pripomienkami a návrhmi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré mu predložili počas výkonu inšpekcie práce u kontrolovaného zamestnávateľa za účelom objektívneho výkonu inšpekcie práce.

K bodu 20

Ide o úpravu, ktorá súvisí s návrhom podľa bodu 12 a s úpravou dokumentov o výsledku inšpekcie práce podľa bodu 23.

K bodu 21

Upresňuje sa, ktoré náležitosti a do kedy je inšpektor práce povinný zohľadniť v protokole o výsledku inšpekcie.

K bodu 22

Ustanovuje sa, že ak pri inšpekcii práce neboli zistené žiadne nedostatky, tak inšpektor práce vypracuje záznam o výsledku inšpekcie práce.

K bodu 23

Spresňujú sa náležitosti protokolu a záznamu o výsledku inšpekcie práce. Účelom je zabezpečiť transparentnosť konania inšpektorátov práce. Doplňujú sa obsahové náležitosti protokolu pri vyšetrovaní udalostí a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Upravuje sa dodatok k protokolu a jeho náležitosti. Doplňuje sa povinnosť odovzdať jedno vyhotovenie protokolu aj zamestnancovi, ktorého poškodenie zdravia bolo vyšetrované.

K bodu 24

Návrh vychádza z aplikačnej praxe, keď v záujme zníženia zaťaženia zamestnávateľov sa vypúšťa doterajšia predmetná povinnosť.

K bodu 25

Úpravou sa ustanovuje povinnosť orgánov štátnej správy, obcí a organizácií spolupracovať s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.

K bodu 26

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s návrhom upraveným v bode 30.

K bodu 27

Pri presadzovaní ochrany zamestnancov pri práci sa vo výkone inšpekcie práce uplatňuje prevencia pred sankciami. Z toho dôvodu sa návrhom precizuje text a ponecháva sa fakultatívne rozhodovanie inšpektorátu práce v správnom konaní o uložení pokuty v súlade s podmienkami ustanovenými § 19 ods. 5 zákona.

K bodu 28

Znížením sa upravuje výška pokuty, ktorú je oprávnený uložiť inšpektorát práce vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu.

K bodu 29

Navrhuje sa vypustiť písmeno d) so zreteľom na jeho vymedzenie v bode 30.

K bodu 30

Cieľom úpravy je podpora preventívneho charakteru výkonu inšpekcie práce. Ustanovuje sa pre inšpektorát práce povinnosť uložiť pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za závažné porušenie predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona, nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) zákona a za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe. Zároveň sa ustanovuje rozsah pokút.

K bodu 31

Navrhovanou úpravou sa vymedzuje, ktoré porušenia predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) sú závažným porušením predpisov, pri ktorých je inšpektorát práce povinný uložiť pokutu.

K bodu 32

Ide o úpravu nadväzujúcu na zavedenie legislatívnej skratky „protokol" v bode 12.

K bodu 33

Návrhom sa ustanovuje, že výnos pokút uvedených v § 19 je príjmom štátneho rozpočtu.

K bodu 34

Ustanovuje sa, že inšpektorát práce nebude ukladať poriadkové pokuty, ak nebol bezodkladne ohlásený vznik choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v nadväznosti na navrhované vypustenie tejto oznamovacej povinnosti v § 17 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 35

Navrhuje sa, že výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

K bodu 36

Predložený návrh vychádza z aplikačnej praxe orgánov inšpekcie práce. Cieľom je spružniť výkon povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj výkon inšpekcie práce, keď vo viacerých prípadoch sa zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vyhýba zodpovednosti za plnenie právnych predpisov tým, že neprevezme písomnosti orgánov inšpekcie práce, ktoré jej boli adresované. Ide napríklad o protokol z výkonu inšpekcie práce.

K bodu 37

Ide o úpravu nadväzujúcu na úpravu § 14 ods. 2 návrhu zákona.

K bodu 38

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 39

Upravuje sa prechodné ustanovenie vo vzťahu ku konaniu začatému a právoplatne neukončenému ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

K bodu 40

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na navrhovanú úpravu bode 41.

K bodu 41

Návrhom sa ustanovuje vzor preukazu inšpektora práce.

K bodu 42

Príloha sa zosúlaďuje vzhľadom na aktuálne názvy a publikačné zdroje predmetných právne záväzných aktov EÚ.

K čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje na vyhlásenie úplného znenia zákona o inšpekcii práce.

K čl. III

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona.

Bratislava 10. augusta 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál v. r.

podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 460
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: