TlačPoštaZväčšiZmenši

43/2011 Z. z.

1.3. 2011, 21:46 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Cieľom navrhovanej právnej úpravy novelizácie zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je doplniť prílohu č. 1 zákona o 38 psychotropných látok I. skupiny, o jednu omamnú látku II. skupiny, o jednu psychotropnú látku II. skupiny a o tri psychotropné látky III. skupiny.

Psychotropná látka I. skupiny mefedrón sa zaraďuje do prílohy č. 1 zákona na základe rozhodnutia Rady č. 2010/759/EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4-metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam. Na zaradenie syntetických kanabinoidov medzi kontrolované látky, ktoré boli identifikované v produktoch „Spice" dal podnet Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky na základe odporúčania pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami.

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh novely zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí, vyšších územných celkov, či verejnoprospešných inštitúcií, ani nezakladá požiadavky na pracovné sily, či organizačné zabezpečenie. 

 

Osobitná časť

K čl. 1

K bodu 1

Navrhuje sa doplniť charakteristiku pojmu výdaj o podanie lieku zvieraťu pri poskytovaní odborných veterinárnych činností podľa § 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Na účely vydania povolenia na výdaj veterinárnych liekov s obsahom omamných a psychotropných látok veterinárnym lekárom, ktorí poskytujú odborné veterinárne činnosti sa vyžaduje, aby žiadateľ o vydanie povolenia predložil kópiu povolenia na poskytovanie odborných veterinárnych činností, ktoré sa vydáva podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

K bodu 3

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny butylón. Táto psychoaktívna látka má podobné účinky ako látka 3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4- -metyléndioxyfenyl)propán-2-amín, ktorá už je zaradená do prílohy č. 1 zákona. Butylón je zaradený medzi kontrolované látky v Spojenom kráľovstve.

K bodu 4

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny päť psychotropných látok: CP47, 497 (C8), CP47, 497, CP 55,244, CP 50,556-1 a CP 55,940. Látky CP47, 497 (C8) a CP47, 497 sú zaradené medzi kontrolované látky vo Francúzsku, Nemecku a v Spojenom Kráľovstve. Látka CP47, 497 (C8) je od 12.1.2010 zakázaná aj v USA. Ostatné tri látky CP 55,244, CP 50,556-1 a CP 55,940 majú príbuznú chemickú štruktúru a preukázaný agonistický účinok na kanabinoidné receptory, preto sú rovnako navrhnuté na zaradenie medzi kontrolované látky. . Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky dal podnet na zaradenie psychoaktívnych látok CP47, 497 (C8) a CP47, 497.

K bodu 5

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny tri psychotropné látky: HHC, HU-210 a HU-243. HHC je syntetický kanabinoid chemickou štruktúrou príbuzný látkam uvedeným v bode 3, najmä látkam CP47, 497 (C8) a CP47, 497. Je častou súčasťou výrobkov Spice. Ďalšie dve látky HU-210 a HU-243 nesú pomenovanie po Hebrónskej Univerzite, na ktorej ich prvýkrát syntetizoval profesor Raphael Mechoulam. Látky HU-210 a HU-234 sú zakázané vo viacerých štátoch sveta vrátane USA. Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky dal podnet na zaradenie psychoaktívnej látky HU-210.

K bodu 6

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny 25 psychotropných látok označených ako JWH. Toto označenie je po ich objaviteľovi Johnovi.W. Huffmanovi. Ide o syntetické kanabinoidy naftoylindolového typu. Všetkých 25 látok vykazuje výrazné agonistické účinky na kanabioidné receptory CB1 a CB2 a nachádzajú sa vo výrobkoch Spice. Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky dal podnet na zaradenie psychoaktívnych látok JWH-018, JWH-073, JWH-122, JWH-200, JWH-250 a JWH-398.

K bodu 7

Na základe je rozhodnutia Rady č. 2010/759/EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4-metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam sa navrhuje doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny mefedrón.

Mefedrón je syntetický kathinón, ktorý sa legálne vyrába a distribuuje najmä v Ázii, pričom jeho konečné balenie pravdepodobne prebieha v Európe. Mefedrón sa väčšinou predáva ako prášok, ale takisto aj vo forme kapsúl alebo tabliet. Je možné ho kúpiť na internete, v tzv. "head shopoch" alebo od dílerov na ulici. Na internete sa mefedrón často predáva ako "hnojivo", "soľ do kúpeľa" alebo "chemikália na výskumné účely". Len veľmi zriedka sa predáva ako "legal high", čiže dovolená psychoaktívna látka, pričom obvykle nie je uvedená žiadna zmienka ani konkrétne informácie o jej potenciálnych psychoaktívnych účinkoch.

Špecifické účinky mefedrónu sa ťažko hodnotia, pretože mefedrón sa primárne užíva v kombinácii s takými látkami, ako je alkohol alebo iné stimulujúce látky. Predpokladá sa, že mefedrón má podobné fyzikálne účinky ako ostatné stimulujúce drogy, predovšetkým extáza (MDMA). Jeho relatívne krátky účinok, čo vedie k opakovaniu jeho prijímania, je však viac analogický kokaínu. Z niektorých dôkazov vyplýva, že sa môže využívať ako alternatíva nezákonných stimulujúcich látok, že existuje vysoké riziko jeho zneužívania a že má potenciál viesť k závislosti. Na preskúmanie potenciálu tejto drogy, pokiaľ ide o spôsobovanie závislosti, by boli potrebné hlbšie štúdie.

V Európskej únii boli zaznamenané dve úmrtia, v prípade ktorých bol mefedrón pravdepodobne jedinou príčinou smrti. Okrem toho došlo k najmenej 37 úmrtiam, v prípade ktorých bola prítomnosť mefedrónu zistená v odberoch uskutočnených post mortem.

Zadržanie mefedrónu vo forme prášku alebo tabliet nahlásilo 22 členských štátov EÚ. K dispozícii je málo informácii o spracúvaní alebo distribúcii mefedrónu vo veľkom meradle alebo o zapojení organizovaného zločinu. Z niektorých dôkazov vyplýva, že ak bol mefedrón vystavený kontrole, je k dispozícii ďalej na nelegálnom trhu.

Mefedrón nemá preukázanú ani uznávanú liečebnú hodnotu ani využitie v Európskej únii a nič nenasvedčuje tomu, že by sa dal použiť na akékoľvek iné zákonné účely, preto sa navrhuje zaradiť do I. skupiny psychotropných látok.

Mefedrón v súčasnosti nie je predmetom hodnotenia v rámci systému OSN, ani ním nebol. Jedenásť členských štátov EÚ vystavilo mefedrón kontrolným opatreniam stanoveným v ich príslušných právnych predpisoch v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971. Dva členské štáty uplatňujú kontrolné opatrenia vo vzťahu k mefedrónu na základe svojich právnych predpisov o liekoch.

Hodnotenie rizika poukázalo na obmedzené množstvo vedeckých dôkazov, pričom z neho vyplynula potreba uskutočniť ďalšie štúdie celkových zdravotných a sociálnych rizík mefedrónu. Z dôvodu jeho stimulujúcich vlastností, spôsobilosti vyvolať u užívateľov závislosť, potenciálnej atraktivity, rizika pre zdravie, neexistencie prínosov z liečebného hľadiska, v dôsledku ktorých je nutné uplatniť obozretný prístup, by sa mefedrón mal vystaviť kontrolným opatreniam.

Keďže mefedrón vystavilo kontrole už 11 členských štátov EÚ, jeho vystavenie kontrole v rámci Európskej únie by mohlo napomôcť predísť problémom v rámci cezhraničného presadzovania práva a justičnej spolupráce,

K bodu 8

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB. Táto psychoaktívna látka má podobné účinky ako látka 3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4- -metyléndioxyfenyl)propán-2-amín, ktorá už je zaradená do prílohy č. 1 zákona. Vzhľadom na úzku chemickú štruktúru a farmakologicky podobné účinky ako 3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA sa navrhuje Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB zaradiť medzi kontrolované látky aj u nás. Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky dal podnet na zaradenie tejto látky do prílohy č. 1 zákona.

K bodu 9

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky I. skupiny dve psychotropné látky: Metyléndioxypyrovalerón, MDPV a Metylón, bk-MDMA. Obe látky majú chemickú štruktúru a farmakologické účinky blízke látke 3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, , ktorá už je zaradená do prílohy č. 1 zákona. Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky dal podnet na zaradenie týchto látok do prílohy č. 1 zákona.

K bodu 10

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi omamné látky II. skupiny tapentadol. Ide o látku morfínového typu, ktorá má výraznú opioidnú aktivitu. Vzhľadom na to, že ide o liečivo, navrhuje sa zaradiť medzi omamné látky II. skupiny. Lieky s obsahom tapentadolu sa budú predpisovať na osobitné tlačivá lekárskych predpisov označených šikmým modrým pruhom. Podnet na zaradenie medzi kontrolované látky a odôvodnenie na zaradenie predložil výrobca tejto látky Grunenthal Gmbh, 52099 Aachen, Nemecko, v zastúpení Grunenthal Slovakia s r.o., Bajkalská 17, 821 02 Bratislava.

K bodu 11

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky II. skupiny 4-Fluóramfetamín. Ide o liečivo, preto sa navrhuje zaradiť medzi psychotropné látky II. skupiny. Lieky s obsahom tapentadolu sa budú predpisovať na osobitné tlačivá lekárskych predpisov označených šikmým modrým pruhom. Ide o látku, ktorá je chemickým derivátom amfetamínu a má podobné farmakologické účinky ako amfetamín. Medzi kontrolované látky je zaradená v Lotyšsku, vo švédsku a vo Švajčiarsku.

K bodom 12 a 13

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky III. skupiny bentazepam a fenazepam. Obe látky sú liečivá benzodiazepínového typu. Doteraz používané liečivá napr. diazepam, nitrazepam a oxazepam sú zaradené do prílohy č. 1 zákona medzi psychotropné látky III. skupiny.

K bodu 14

Navrhuje sa doplniť v prílohe č. 1 zákona medzi psychotropné látky III. skupiny látku GBL, ktorá sa v ľudskom organizme metabolizuje na psychotropnú látku III. skupiny GHB. Táto látka je uvedená v platnej prílohe č. 1 zákona. Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky dal podnet na zaradenie tejto psychoaktívnej látky. Medzi kontrolované látky je zaradená v Austrálii, v USA, v Kanade, v Spojenom kráľovstve, v Nórsku a Rumunsku.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona.

V Bratislave 9. februára 2011.

Ivan Uhliarik, v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 647
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: