Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

42/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 1.3. 2011, 21:44

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov sa plní úloha vyplývajúca z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2008 k správe o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, podľa ktorého má minister vnútra zabezpečiť na základe výsledkov auditu zmenu príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedená úloha vyplýva aj z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2010.

V záujme racionálneho nakladania s verejnými prostriedkami sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy podrobnejšie upravuje postup pri poskytovaní finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na vojnový hrob, na ktorý podľa zákona nie je právny nárok. V jeho rámci sa upravuje jednotný rozsah podkladov na objektívne posúdenie žiadosti o poskytnutie tohto príspevku a finančnej spoľahlivosti žiadateľa, ustanovuje sa podiel finančnej účasti štátu a žiadateľa na realizácii príslušného projektu a forma poskytnutia príspevku, ktorou je písomná zmluva, pričom jej obsah sa zároveň vymedzuje.

Návrh zákona má odstrániť problémové situácie, ktoré niekedy vznikajú v súvislosti s uložením ľudských ostatkov vojnovej obete prevezených na územie Slovenskej republiky z iného štátu. Preto sa navrhuje ustanoviť povinnosť obce (mesta), ktorá je rodiskom vojnovej obete, zriadiť na tento účel vojnový hrob.

Novela zákona umožní urýchlené odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ako aj vandalstva na vojnovom hrobe tak, že obec alebo mesto bude môcť požiadať z týchto dôvodov o príspevok počas celého kalendárneho roka a v rovnakom období im bude môcť ministerstvo vnútra podľa svojich možností prideliť finančné prostriedky.

Navrhovaná zákonná úprava taktiež rozširuje okruh právnických osôb, ktorým možno poskytnúť finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby o občianske združenia, ktoré majú túto problematiku v predmete činnosti. Toto riešenie je v intenciách programového vyhlásenia vlády o širšom využívaní a rozvíjaní potenciálu spolupráce orgánov verejnej správy s neziskovým sektorom.

Návrh zákona kvalifikuje neplnenie zákonom ustanovených povinností obcí a miest na úseku vojnových hrobov ako správne delikty. Ukladanie sankcií vo forme pokút za tieto správne delikty sa zveruje do pôsobnosti obvodných úradov v sídlach krajov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, súvisiacimi zákonmi, najmä so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o pohrebníctve, ako aj s medzinárodnými dokumentmi týkajúcimi sa vojnových hrobov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ide o Ženevské dohovory z r. 1949 v znení dodatkových protokolov z r. 1977 a bilaterálne medzinárodné zmluvy o vojnových hroboch.

Navrhovaná právna úprava bude mať zvýšený vplyv na štátny rozpočet oproti teraz platnému právnemu stavu len v rozsahu predpokladanej úpravy minimálnej mzdy, od ktorej sa odvodzuje suma finančného príspevku poskytovaného zo štátneho rozpočtu obci (mestu) na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob; podrobnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia predbežného pripomienkového konania:

01.08.2010 – 08.09.2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne*

Žiadne*

Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

X

3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

X

4. Vplyvy na životné prostredie

X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

X

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR súhlasí s predmetnou doložkou vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR súhlasí s predmetnou doložkou vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie bez pripomienok.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR súhlasí s predkladateľom a vypracovanou doložkou vybraných vplyvov / 4. Vplyvy na životné prostredie / pre predmetný materiál.

Ministerstvo financií SR súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti v súvislosti s úpravou zverejňovania zmlúv o poskytnutých finančných príspevkoch zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby a ďalších údajov na internete.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v €)

r

(2010)

r + 1 (2011)

r + 2

(2012)

r + 3

(2013)

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

z toho vplyv na územnú samosprávu

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

v tom: MV SR (Verejná správa – 08C02/VVS)

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

z toho vplyv na ŠR

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

z toho vplyv na územnú samosprávu

0

0

0

0

Celková zamestnanosť (počet)

0

0

0

0

zamestnanci v štátnej službe

0

0

0

0

zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme

0

0

0

0

iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

v tom: MV SR -Verejná správa 08C02/VVS

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

Financovanie

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v €)

r

(2010)

r + 1

(2011)

r + 2

(2012)

r + 3

(2013)

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)

0/0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

z toho vplyv na ŠR

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

financovanie zabezpečené v rozpočte

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

ostatné zdroje financovania

0/0

0/0

0/0

0/0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0/0

0/0

0/0

0/0

Predložený návrh bude zabezpečený v rámci schválených limitov kapitoly MV SR na jednotlivé rozpočtové roky, a to bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Návrh nemení problematiku financovania starostlivosti o vojnové hroby prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu obciam.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov:

zmena sadzby – nie

zmena v nároku – nie

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

Návrh nezavádza novú službu alebo nariadenie v oblasti, v ktorej tieto doposiaľ neexistovali a ani nenavrhuje zníženie rozsahu alebo úplne zrušenie existujúcej služby či nariadenia.

kombinovaný návrh

Návrh nenavrhuje kombináciu prvkov vyššie uvedených druhov.

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivít

Odhadované objemy

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ jasne odlíši podklady od kapitol a organizácií samostatnými tabuľkami, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Rok 2011

sadzba na rok 2011 - päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy

pri predpokladanom 3 % zvýšení minimálnej hodinovej mzdy oproti roku 2010

1,768 € x 1,03 = 1,821 x 5 = 9,11 €

Na základe doterajších poznatkov z klesajúceho počtu žiadostí obcí o príspevok na starostlivosť o vojnové hroby, vo výpočte na rok 2011 možno predpokladať, že obce požiadajú o príspevok na 26 344 vojnových hrobov.

suma príspevkov na 26 344 vojnových hrobov vojnových hrobov bude

9,11 € x 26 344 = 239 994 €

Rok 2012

sadzba na rok 2012 - päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy

pri predpokladanom 5 % zvýšení minimálnej hodinovej mzdy oproti roku 2010

1,768 € x 1,05 = 1,856 € x 5 = 9,28 €

Vo výpočte na rok 2012 možno predpokladať, že obce požiadajú o príspevok na 25 862 vojnových hrobov.

suma príspevkov na 25 862 vojnových hrobov bude

9,28 x 25 862 = 239 999 €

Rok 2013

sadzba na rok 2013 - päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy

pri predpokladanom 7 % zvýšení minimálnej hodinovej mzdy oproti roku 2010

1,768 € x 1,07 = 1,892 € x 5 = 9,46 €

Vo výpočte na rok 2013 možno predpokladať, že obce požiadajú o príspevok na 25 369 vojnových hrobov.

suma príspevkov na 25 369 vojnových hrobov bude

9,46 x 25 369 = 239 990 €

Tabuľka č. 4

Príjmy (v €)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

r

r + 1

r + 2

r + 3

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 5

Výdavky (v €)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

r

(2010)

r + 1

(2011)

r + 2

(2012)

r + 3

(2013)

Bežné výdavky (600)

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2 (08C02/VVS – Verejná správa

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

641009 - Obce

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2

Kapitálové výdavky (700)

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

240.000,00

240.000,00

240.000,00

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6

Zamestnanosť

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

r

r + 1

r + 2

r + 3

Počet zamestnancov

- štátna služba (policajti, štátna služba, hasiči)

- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme

- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)

Priemerný mzdový výdavok (v €)

- štátna služba

- zamestnanci vo verejnom záujme

- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)

Osobné výdavky celkom (v €)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

- štátna služba

- zamestnanci vo verejnom záujme

- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

- štátna služba

- zamestnanci vo verejnom záujme

- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)

Poznámky:

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu štátna služba a odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane Horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky"

Príloha č. 7

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)

nie

mm

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)

nie

Ľudia

6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)

nie

6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)

nie

6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)

nie

6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)

nie

Infraštruktúra

6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)

zavádza sa informačný systém, ktorého obsahom budú údaje týkajúce sa poskytovania finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby

6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)

nie

6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)

nie

6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)

nie

6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)

nie

6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

nie

Riadenie procesu informatizácie

6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)

nie

Financovanie procesu informatizácie

6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)

nie

Legislatívne prostredie procesu informatizácie

6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)

nie

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie alebo Všeobecného súdu.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 až 6 doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Spresňuje sa právna terminológia v súlade so zákonom o pohrebníctve.

K bodu 2

Ustanovuje sa povinnosť obce zriadiť vojnový hrob na uloženie telesných ostatkov vojnovej obete prevezenej zo zahraničia, ak vojnová obeť má miesto narodenia v konkrétnej obci. Platná právna úprava takúto povinnosť obciam neustanovuje a v praxi vznikajú v predmetnej veci problémy, najmä zdĺhavosť a administratívna náročnosť pri zabezpečovaní uloženia telesných ostatkov vojnovej obete po jej prevezení zo zahraničia na územie Slovenskej republiky.

K bodu 3

Umožňuje sa obci požiadať o finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na odstránenie následkov živelnej pohromy, inej mimoriadnej udalosti alebo vandalstva na vojnovom hrobe počas celého kalendárneho roka. Toto riešenie je odôvodnené verejným záujmom na urýchlenom odstránení následkov uvedených udalostí a protiprávneho konania na vojnovom hrobe.

K bodu 4

Ustanovuje sa, že okrem obce možno poskytnúť finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby aj občianskemu združeniu, ktoré má takúto problematiku v predmete činnosti, ak o to písomne požiada ministerstvo vnútra v ustanovenej lehote. Zároveň sa vymedzujú náležitosti žiadosti občianskeho združenia. Z navrhovanej dikcie vyplýva, že na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok, pričom občianske združenie nemusí vyvíjať činnosť výlučne len na úseku vojnových hrobov.

K bodu 5

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa spresňujú podmienky poskytnutia finančného príspevku zo štátneho rozpočtu obci na inú než bežnú starostlivosť o vojnové hroby a taktiež občianskemu združeniu. Na tento účel sa taxatívnym spôsobom vymedzuje rozsah príloh, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti obce a občianskeho združenia o poskytnutie predmetného príspevku, ustanovuje sa pravidlo nevyhnutnej finančnej spoluúčasti žiadateľa a podstatné náležitosti verejnoprávnej zmluvy, na ktorej základe sa príspevok poskytuje.

Podrobnejšia právna úprava poskytovania príspevku umožní lepšie posúdiť mieru skutočnej opodstatnenosti požadovaných finančných prostriedkov a celkove skvalitniť tento proces, a tým zabezpečiť maximálne efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.

Ustanovenie o zverejňovaní údajov týkajúcich sa poskytovania príspevku na vojnové hroby má v súlade s programovým vyhlásením vlády prehĺbiť verejnú kontrolu v tejto oblasti činnosti orgánov verejnej správy.

K bodu 6

Pôsobnosť ministerstva vnútra na úseku vojnových hrobov sa dopĺňa o poskytovanie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu občianskemu združeniu, ktoré pôsobí na tomto úseku.

K bodu 7

Ide o spresnenie pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja pri predkladaní žiadostí obcí o poskytnutie príspevku vo vzťahu k ministerstvu vnútra.

K bodu 8

V pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja sa vykonáva zmena súvisiaca s možnosťou obce požiadať o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na odstránenie následkov živelnej pohromy, inej mimoriadnej udalosti alebo vandalstva na vojnovom hrobe v priebehu celého kalendárneho roka (bod 3 návrhu zákona).

K bodu 9

Nesplnenie zákonných povinností obce na úseku vojnových hrobov sa navrhuje kvalifikovať ako správny delikt. Ide predovšetkým o porušenie základnej úlohy obce, ktorou je v rámci výkonu samosprávy zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby na jej území a taktiež porušenie niektorých ďalších zákonom vymedzených povinností.

K bodu 10

Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja sa rozširuje o ukladanie pokút za správne delikty na úseku vojnových hrobov, ktorých sa dopustí obec.

K bodu 11

Z hľadiska komplexnosti právnej úpravy sa ustanovuje rozpočtové určenie výnosov z pokút uložených obvodnými úradmi v sídlach krajov za iné správne delikty ako priestupky v oblasti vojnových hrobov. Uvedené výnosy budú tak ako doteraz príjmom štátneho rozpočtu.

K článku II

Účinnosť zákona sa navrhuje so zreteľom na štádium legislatívneho procesu, v ktorom sa navrhovaná právna úprava nachádza vrátane zohľadnenia primeranej legisvakancie.

V Bratislave 12. novembra 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic v. r.

minister vnútra

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1414
PoUtStŠtPiSoNe
: