Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

39/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 1.3. 2011, 21:37

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o položkách s dvojakým použitím podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.

Kontrolu zahraničného obchodu s tovarom a technológiami, ktoré sa používajú najmä pre civilné účely, ale môžu byť použité aj na vojenské účely, majú všetky krajiny upravenú osobitnými právnymi predpismi. Uskutočňujú ju v súlade so zásadami prijatými medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti, ktorými sú Wassenaarské usporiadanie (WA), Skupina jadrových dodávateľov (NSG), Austrálska skupina (AG) a Kontrolný režim raketových technológií (MTCR). Slovenská republika je členom vyššie uvedených kontrolných režimov, s výnimkou MTCR.

Národný kontrolný režim na úseku tovaru a technológií dvojakého použitia bol v Slovenskej republike vytvorený už na začiatku deväťdesiatych rokov zákonom č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.

Kontrola obchodu s tovarom dvojakého použitia v období po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie je uskutočňovaná v plnom súlade s nariadením Rady (ES) č. 1334/2000 zo dňa 22. júna 2000 stanovujúcim režim Spoločenstva pre kontrolu vývozu tovaru a technológií dvojakého použitia v znení neskorších predpisov. Činnosti, ktoré nariadenie Rady ponecháva právomoci členských štátov, alebo členské štáty splnomocňuje k ich vykonaniu, sú obsiahnuté v súčasnosti platnom zákone č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahuje aj opatrenia prijaté Spoločnou akciou Rady č. 2000/401/CFSP zo dňa 22. júna 2000 o kontrole technickej pomoci týkajúcej sa určitých druhov použitia vojenského materiálu.

Podľa platného zákona podlieha kontrole iba vývoz tovaru dvojakého použitia. Povinnosť licenčného konania na úseku dovozu sa zrušila. Údaje doposiaľ získavané z licenčného konania o dodávkach určitého tovaru dvojakého použitia do Slovenskej republiky z tretích krajín i z členských štátov Európskeho spoločenstva pre potreby zabezpečenia záväzkov plynúcich z medzinárodných zmlúv sú získavané spolu s informáciami podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru. Z dôvodu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa vývozom nerozumie vývoz z územia Slovenskej republiky, ale vývoz z územia Európskeho spoločenstva. Na vývozy určitého tovaru dvojakého použitia do určitých krajín, ako napríklad USA, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko a ďalšie, sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva, ktoré stanovuje špecifické podmienky, ale zároveň umožňuje vývozy na základe registrácie bez individuálneho povoľovacieho konania, čím sú pre vývozcu značne zjednodušené administratívne postupy. Na transfery určitého tovaru v rámci Európskeho spoločenstva stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1334/2000 sa vyžaduje povolenie na prepravu tovaru dvojakého použitia vo vnútri Spoločenstva, ktoré je obdobou vývozného povolenia s určitými odchýlkami. Na tieto transfery sa nevzťahuje colné konanie podľa Colného zákona.

Dňa 27. augusta 2009 nadobudlo účinnosť nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 zo dňa 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie Rady"), ktoré prinieslo niektoré zmeny na úseku obchodu s položkami s dvojakým použitím.

Z dôvodu prijatia tohto nariadenia vyplynula potreba zosúladenia národnej legislatívy v oblasti obchodovania s položkami s dvojakým použitím s právom Európskej únie. Návrh zákona má za cieľ, aby obchod s položkami s dvojakým použitím bol uskutočňovaný v plnom súlade s nariadením Rady a v neposlednom rade aj odstránenie nedostatkov v platnej legislatíve upravujúcej túto oblasť.

Prijatím nariadenia Rady sa potvrdila neaktuálnosť znenia súčasnej právnej úpravy v oblasti obchodovania s tovarom dvojakého použitia. Preto bol vypracovaný nový zákona, ktorý komplexne upravuje postup udeľovania povolení v oblasti obchodu s položkami s dvojakým použitím. Návrh zákona upravuje tiež výkon kontroly dodržiavania tohto zákona, ako aj vymedzenie sankcií za zistené porušenia jednotlivých ustanovení zákona náležite odstupňované podľa závažnosti.

V súvislosti s prijatím nového zákona sa navrhuje zrušenie zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doteraz platného výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia, vzhľadom k tomu, že vzory týchto žiadostí, s výnimkou medzinárodného dovozného certifikátu, sú súčasťou nariadenia Rady.

Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Navrhovaný zákon je plne zlučiteľný s právnou úpravou platnou v Európskej únii (nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 v platnom znení) a jeho prijatím sa dosiahne požadovaná formálna zlučiteľnosť právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie na úseku kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím.

Činnosť medzinárodných režimov pre kontrolu vývozu tovaru dvojakého použitia, t. j. už vyššie uvedených - WA, NSG, AG a MTCR, podporuje a napomáha dodržiavaniu zásad a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia zásob a použitia chemických zbraní a o ich zničení.

Prijatie novej právnej úpravy nebude mať vplyv na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ani ostatné verejné rozpočty, pretože kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím je uskutočňovaná už na základe súčasných právnych predpisov a doterajšie povoľovacie postupy sa zásadne nezmenia. Rovnako sa nepredpokladajú ani ďalšie vplyvy na podnikateľské subjekty, hospodárenie obyvateľstva, ani na informatizáciu spoločnosti. V oblasti správnych poplatkov za udelenie povolenia nedochádza k zmene.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o položkách s dvojakým použitím

Termín začatia a ukončenia PPK: –––

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

bezpredmetné

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Bezpredmetné

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Bezpredmetné

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Bezpredmetné

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Bezpredmetné.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Bezpredmetné.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

problematika nie je upravená,

problematika nie je upravená,

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Nariadenie rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29. 5. 2009)

Spoločná akcia Rady z 22. júna 2000 týkajúca sa kontroly technickej pomoci s ohľadom na určitých vojenských konečných užívateľov (2000/401/SZB)

problematika nie je upravená,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu

prvého stupňa Európskych spoločenstiev

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej

únii:

úplný

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Osobitná časť

K § 1

Návrh zákona upravuje podmienky, za ktorých možno vyvážať, prepravovať zo Slovenskej republiky alebo inak nakladať s položkami s dvojakým použitím. Zákon obsahuje iba tie činnosti, ktoré sú predpismi Európskej únie ponechané do právomoci členských štátov, alebo na vykonanie ktorých sú členské štáty splnomocnené.

Predmetom úpravy je vymedzenie kompetencií príslušných orgánov štátnej správy na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, stanovenie povinností vývozcov, vlastníkov a iných užívateľov pri nakladaní s položkami s dvojakým použitím. Iní užívatelia pri nakladaní s položkami s dvojakým použitím sú tí, ktorí sa na vývoze podieľajú, v návrhu sú uvedení z dôvodu prípadnej nutnej kontroly, napríklad u výrobcov, prepravcov, sprostredkovateľov a pod. Návrh ďalej upravuje podmienky poskytovania sprostredkovateľskej služby týkajúcej sa položiek s dvojakým použitím, podmienky vydania medzinárodného dovozného certifikátu (ďalej len „dovozný certifikát"), podmienky poskytovania technickej pomoci, podmienky prepravy položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov Európskej únie, ako aj výkon kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím a priestupky a iné správne delikty na úseku vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím.

K § 2

Ustanovenie § 2 odkazuje na zoznam položiek s dvojakým použitím, na ktorých vývoz, prepravu a sprostredkovanie je potrebné povolenie ministerstva. Konkrétny zoznam položiek s dvojakým použitím je uvedený v prílohe č. I nariadenia Rady.

K § 3

Ústredným orgánom na kontrolu vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím je Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Na kontrole vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím sa z dôvodu nutnosti náležitého posúdenia všetkých bezpečnostných ako aj zahraničnopolitických hľadísk podieľajú aj Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Colný kriminálny úrad a colné úrady z pohľadu ochrany colného územia, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky z pohľadu expertíznych a posudkových činností nakladania s jadrovými materiálmi a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky z pohľadu expertíznych a posudkových činností v rámci kontroly chemických a biologických látok. Colný kriminálny úrad a colné úrady sú taktiež orgánmi kontroly tranzitu položiek s dvojakým použitím.

K § 4

Ministerstvo ako ústredný orgán na kontrolu vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím rozhoduje o udelení, neudelení, zrušení, pozastavení alebo zmene povolenia na vývoz, prepravu, sprostredkovateľské služby položiek s dvojakým použitím. Pre potreby zahraničných osôb vydáva dovozné certifikáty na jednotlivé položky, vedie evidenciu žiadostí o povolenie na vývoz, prepravu, sprostredkovateľské služby týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím.

V súvislosti s vydávaním povolení vedie register vývozcov, ktorí chcú využiť na vývoz položiek s dvojakým použitím tzv. všeobecné vývozné povolenie a vedie evidenciu sprostredkovateľov vývozu položiek s dvojakým použitím, ako aj evidenciu udelených a zrušených povolení na vývoz položiek ako aj aktuálne využitie týchto povolení.

Ministerstvo v spolupráci s orgánmi kontroly podľa § 3 ods. 2 kontroluje dodržiavanie tohto zákona a osobitného predpisu, ukladá sankcie za porušenie jednotlivých povinností vyplývajúcich z návrhu zákona a osobitného predpisu.

Ministerstvo ďalej spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie, Radou, príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a štátnymi orgánmi iných štátov, ktoré sú zodpovedné za plnenie úloh národného režimu kontroly v oblasti položiek s dvojakým použitím. V súvislosti s tým sa jeho zástupcovia zúčastňujú zasadnutí príslušných medzinárodných organizácií (napr. Wassenarského usporiadania).

K § 5

Kompetencie orgánov štátnej správy podieľajúcich sa na kontrole vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím spočívajú v tom, že orgány kontroly podľa § 3 ods. 2 ministerstvu na jeho žiadosť poskytujú pred každým udelením povolenia na vývoz, prepravu alebo sprostredkovateľské služby týkajúce sa položiek s dvojakým použitím.

Kontrolné orgány pri zachovaní ich kompetencií vyplývajúcich pre nich z osobitných zákonov sa vždy vyjadrujú na žiadosť ministerstva a to z pohľadu zahraničnopolitických záujmov, bezpečnostných záujmov, ochrany colného územia a ochrany v oblasti nakladania s jadrovým materiálom. Stanovuje sa tiež lehota 30 dní, v ktorej môžu orgány kontroly vyjadriť svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko k žiadostiam o udelenie alebo zrušenie povolenia. V prípade, ak sa orgány kontroly v ustanovenej lehote nevyjadria, platí domnienka, že s udelením alebo zrušením povolenia súhlasia.

Vyjadrenia orgánov kontroly sú pre ministerstvo odporúčajúce, okrem nesúhlasného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby k udeleniu individuálneho vývozného povolenia, rámcového vývozného povolenia a sprostredkovateľského povolenia, ktoré je pre ministerstvo záväzné.

Vyjadrenia orgánov kontroly sú pre ministerstvo potrebné na širšie posúdenie žiadosti z pohľadu teritoriálnej, ale aj celosvetovej bezpečnosti.

K § 6

Vyviezť položky s dvojakým použitím alebo vykonávať sprostredkovateľské služby, ktorých predmetom sú položky s dvojakým použitím možno len na základe vývozného alebo sprostredkovateľského povolenia udeleného za podmienok stanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.

K § 7

V rámci všeobecne formulovaných povinností vývozcu, sprostredkovateľa, vlastníka alebo iného užívateľa položiek s dvojakým použitím je vývozca položiek s dvojakým použitím povinný zabezpečiť potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím a súčasne dodržiavať podmienky ustanovené vo vývoznom povolení. Ide o právne relevantnú povinnosť z toho pohľadu, že vývozca vyváža tovar a umiestňuje ho na trh v krajine určenia len po jej súhlasnom vyjadrení. Krajina určenia musí potvrdiť skutočnosť dodania položiek s dvojakým použitím do oblastí priemyslu, ktoré nemôžu byť zneužité na vojenské účely vrátane výskumu, vývoja a overenia účinkov vyvážaného tovaru. Potvrdenie o prevzatí tovaru dvojakého použitia vydá v prijímajúcej krajine príslušný orgán krajiny.

S ohľadom na charakter zákona, ale aj na povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, pre potreby kontroly exportu položiek s dvojakým použitím, sú vývozca a sprostredkovateľ povinní najmenej po dobu troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k vývozu položiek s dvojakým použitím, viesť evidenciu o základných údajoch potrebných pre určenie charakteru, množstva a ceny tovaru, vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dopravných a iných expedičných dokladov. Pri vývoze dovezených položiek s dvojakým použitím je povinný dodržiavať podmienky ustanovené vo vývoznom povolení zahraničného dodávateľa. Aby orgány štátu podieľajúce sa na kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím mohli svoju činnosť vykonávať, je vývozca povinný poskytnúť týmto kontrolným orgánom súčinnosť pri výkone kontroly.

Vlastník alebo iný užívateľ položiek s dvojakým použitím je povinný pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k položkám s dvojakým použitím písomne upozorniť ďalšieho vlastníka alebo užívateľa na skutočnosť, že ide o položky s dvojakým použitím podliehajúce režimu kontroly exportu podľa osobitného predpisu.

Vzhľadom na špecifický charakter položiek s dvojakým použitím je nevyhnutné, aby boli položky s dvojakým použitím skladované takým spôsobom a na takom mieste, aby sa minimalizovalo riziko ich odcudzenia, straty alebo ich zneužitia. Z uvedeného dôvodu sa vývozcovi, sprostredkovateľovi, vlastníkovi a inému užívateľovi stanovuje povinnosť prijať opatrenia na zamedzenie zneužitia, straty a odcudzenia položiek s dvojakým použitím.

K § 8

Toto ustanovenie poskytuje prehľad prípadov, v ktorých sa vyžaduje povolenie. V súlade s nariadením Rady i s navrhovaným zákonom možno vývoz položiek s dvojakým použitím uskutočniť len na základe individuálneho, rámcového, všeobecného vývozného povolenia alebo ak ide o prepravu položiek len na základe povolenia na prepravu. Sprostredkovateľskú službu s položkami s dvojakým použitím možno vykonať len na základe sprostredkovateľského povolenia.

K odseku 2 písm. a)

V praxi sú najčastejšie a najbežnejšie žiadosti o povolenie k vývozu položiek uvedených v prílohe I nariadenia Rady.

Nariadenie Rady presne definuje prípady, kedy sa konanie o povolenie vzťahuje i na položky, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom zozname položiek s dvojakým použitím. Ide o prípady, keď vývozca bol príslušným štátnym orgánom informovaný o možnom zneužití vyvážaného tovaru pre účely šírenia zbraní hromadného ničenia alebo v oblastiach zbrojných embárg.

K odseku 2 písm. b)

Povolenie sa vyžaduje aj v prípade ak vývozca položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom zozname (Príloha I nariadenia (ES) č. 428/2009) má dôvodné podozrenie, že položky s dvojakým použitím by mohli byť určené k použitiu v spojení so šírením zbraní hromadného ničenia.

K odseku 2 písm. c)

Povolenie ministerstva sa vyžaduje aj v prípade technickej pomoci, ktorá je špecificky upravená v § 22.

K odseku 3

V prípadoch, keď si je vývozca vedomý toho, že položky s dvojakým použitím by mohli byť určené pre použitie v spojení so šírením zbraní hromadného ničenia, alebo pre vojenské použitie v krajine, ktorá je predmetom medzinárodného zbrojného embarga, musí o tom podľa nariadenia Rady upovedomiť príslušné orgány, t.j. ministerstvo. Ministerstvo na základe splnomocnenia nariadenia Rady rozhodne, či je k vývozu potrebné povolenie a zároveň určí druh povolenia.

Povolenie ministerstva sa vyžaduje v prípadoch podľa osobitného predpisu alebo tohto zákona aj na prepravu položiek s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky na územie iných štátov.

K § 9

O individuálne povolenie sa musí požiadať vždy pri vývoze položiek, ktoré sú alebo môžu byť využité v celku alebo čiastočne v jadrovej, chemickej a biologickej oblasti na použitie v spojení s vývojom, produkciou, manipuláciou, prevádzkovaním, údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo distribuovaním chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, alebo s vývojom, produkciou, údržbou alebo skladovaním riadených striel schopných dopravovať takéto zbrane a to aj v prípade položiek, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom zozname, ak má vývozca dôvody mať podozrenie, že tento tovar je alebo môže byť určený v celku alebo sčasti na vyššie uvádzané účely. O vydanie individuálneho povolenia je potrebné požiadať aj v prípade položiek, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom zozname položiek s dvojakým použitím, ale vývozca bol ministerstvom informovaný o možnom zneužití vyvážaných položiek pre účely šírenia zbraní hromadného ničenia alebo v oblastiach zbrojných embárg. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na poskytovanie technickej pomoci, ktoré sa pre účely tohto zákona považuje za vývoz.

Písomnú žiadosť o udelenie individuálneho povolenia predkladá vývozca ministerstvu po písomnom prejave vôle zahraničného zmluvného partnera, pričom o udelenie je potrebné požiadať pred predpokladaným vývozom na každú zmluvu, ktorej predmetom je vývoz položiek s dvojakým použitím. Spôsob predloženia žiadosti a nevyhnutný rozsah požadovaných dokladov ustanovuje návrh zákona a zodpovedá požiadavkám nariadenia Rady. Samotná žiadosť musí byť doložená zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou medzi vývozcom a jeho zahraničným obchodným partnerom s presnou špecifikáciou položiek s dvojakým použitím vrátane uvedenia jeho množstva. Ďalej musí byť doložená u právnickej osoby originálom alebo úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného registra nie staršou ako tri mesiace, u fyzickej osoby podnikateľa originálom alebo úradne osvedčenou kópiou osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Musí byť tiež doložená potvrdením o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, alebo vyhlásením zahraničného užívateľa, že položky s dvojakým použitím nebudú použité na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že budú použité iba k účelu uvedenému v prehlásení a nebudú bez súhlasu krajiny vývozcu reexportované.

Ak pôjde o vývoz položiek s dvojakým použitím v jadrovej oblasti, je potrebné k žiadosti o individuálne povolenie priložiť aj povolenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. Ak pôjde o vývoz položiek s dvojakým použitím - biologických látok, je potrebné k žiadosti o individuálne povolenie priložiť aj stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

K § 10

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky rozhodne o udelení individuálneho povolenia v lehote 90 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti. Samotné povolenie obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v § 10 ods. 2 tohto zákona. Pri udeľovaní individuálneho povolenia ministerstvo zohľadňuje záväzky, ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti svojich medzinárodných vzťahov a taktiež podmienky stanovené nariadením Rady.

Pri rozhodovaní o udelení či neudelení povolenia sa ministerstvo riadi nariadením Rady, prihliada na záväzky a povinnosti Slovenskej republiky ako účastníka medzinárodných režimov kontroly exportu, na sankcie medzinárodných inštitúcií i orgánov Európskej únie, na národnú, zahraničnú a bezpečnostnú politiku a na zamýšľané konečné použitie ako aj na mieru rizika zneužitia vyvážaných položiek s dvojakým použitím.

Dôvody neudelenia povolenia, ktoré sú v návrhu vymenované vyplývajú zo zásad vývozných kontrol prijatých medzinárodnými kontrolnými režimami, sú zhodné s dôvodmi neudelenia v súčasnom zákone a sú v súlade s nariadením Rady.

Zamietnutia vývozu nie sú častým javom. Štátne orgány rozhodujú o týchto opatreniach len v najcitlivejších prípadoch, ktorých realizáciou by došlo k vážnemu poškodeniu národných a bezpečnostných záujmov. Väčšinou by boli ohrozené i zahraničné obchodné záujmy vývozcu, pokiaľ by svojimi dodávkami priamo či sprostredkovane napomáhal rozvoju programov vývoja alebo výroby zbraní hromadného ničenia.

K § 11

Pre kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím vývozca je povinný oznámiť ministerstvu objem realizovaného vývozu po jeho ukončení, najneskôr však do 15 dní.

V prípade nevyužitia individuálneho povolenia, vývozca udelené individuálne povolenie do 15 dní vráti ministerstvu s odôvodnením, prečo nedošlo k využitiu povolenia. Táto skutočnosť je potrebná pre evidenciu vývozu položiek s dvojakým použitím.

K § 12
V súlade s nariadením Rady sú stanovené možné opatrenia zo strany ministerstva voči vývozcom, ktorým už povolenie bolo udelené. Ministerstvo môže už udelené povolenie na základe závažných dôvodov zrušiť. Takýmito závažnými dôvodmi sa rozumie zistenie, že povolenie bolo udelené na základe podkladov predložených vývozcom, ktoré nezodpovedali skutočnosti s cieľom získať vydanie povolenia, alebo zistenie, že vývozca porušuje podmienky stanovené v udelenom povolení. Už udelené individuálne povolenie ministerstvo zruší aj v prípade, ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky.

Stanovuje sa povinnosť vývozcu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení individuálneho povolenia vrátiť ministerstvu zrušené povolenie. Za nesplnenie danej povinnosti je stanovená sankcia podľa § 32 alebo 33.

Roklad proti rozhodnutiu ministerstva o zrušení individuálneho povolenia nemá odkladný účinok.

Zrušenie povolenia a eventuálne škody spôsobené vývozcovi uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti alebo nedodržaním podmienok určených v povolení znáša vývozca.

K § 13

Rámcové povolenie sa môže udeliť v prípade predpokladaných opakovaných vývozov položiek s dvojakým použitím v určenej tovarovej štruktúre a určenom teritoriálnom rozsahu na určité časové obdobie na základe písomnej žiadosti vývozcu.

Spôsob predloženia žiadosti a nevyhnutný rozsah požadovaných dokladov zostáva zhodný so súčasnou právnou úpravou, ktorá zodpovedá požiadavkám nariadenia Rady.

Používanie rámcového povolenia predpokladá u vývozcu dobrú znalosť zásad a podmienok vývozných kontrol, vrátane overovania konečného použitia. Takouto zárukou je napríklad predchádzajúca dostatočná skúsenosť s vývozom položiek s dvojakým použitím, schopnosť identifikovať položky s dvojakým použitím a overovať jeho konečné použitie, znalosť zahraničného partnera, vo väčších firmách zavedenie systému vnútornej kontroly a pod.

To, čo platí pre žiadosť o udelenie individuálneho povolenia a je zdôvodnené v dôvodovej správe k § 9, platí primerane aj pre rámcové povolenie s tým, že žiadosť musí byť doložená zoznamom zahraničných obchodných partnerov, uzatvorenou zmluvou alebo návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi vývozcom a jeho zahraničnými zmluvnými partnermi s presnou špecifikáciou položiek s dvojakým použitím vrátane predpokladaného množstva. Ďalej musí byť doložená u právnickej osoby originálom alebo úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného registra nie staršou ako tri mesiace, u fyzickej osoby podnikateľa originálom alebo úradne osvedčenou kópiou osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazujúceho oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Musí byť tiež doložená potvrdením o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, alebo vyhlásením zahraničného užívateľa, že položky s dvojakým použitím nebudú použité na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že budú použité iba na účel uvedený vo vyhlásení a nebudú bez súhlasu krajiny vývozcu reexportované. V prípade, že sa jedná o položky s dvojakým použitím z jadrovej oblasti je potrebné doložiť aj povolenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

S ohľadom na to, že rámcové povolenie sa poskytuje spravidla na dlhšie obdobie (najdlhšie na dobu troch rokov), aj vývozca položiek s dvojakým použitím si u tohto druhu povolenia musí byť vedomý skutočnosti, že môže v čase účinnosti povolenia dôjsť k jeho zrušeniu s ohľadom okrem iného aj na odôvodnené zahranično-politické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, alebo záujmy medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom. Vývozca, ktorému nebude udelené rámcové povolenie môže požiadať o individuálne vývozné povolenie.

K § 14

Dôvodová správa k § 10 sa primerane uplatňuje aj pri § 14. Ministerstvo v prípade, že sa rozhodne udeliť rámcové povolenie, rozhodne o jeho udelení v lehote najneskôr 90 dní odo dňa doručenia žiadosti.

K § 15

V súlade s nariadením Rady sú stanovené možné opatrenia zo strany ministerstva voči vývozcom, ktorým už povolenie bolo udelené. Ministerstvo môže už udelené rámcové povolenie na základe závažných dôvodov zrušiť. Takýmito závažnými dôvodmi sa rozumie zistenie, že povolenie bolo udelené na základe podkladov predložených vývozcom, ktoré nezodpovedali skutočnosti s cieľom získať vydanie povolenia, alebo zistenie, že vývozca porušuje podmienky stanovené v udelenom povolení. Už udelené rámcové povolenie ministerstvo zruší aj v prípade, ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky.

Stanovuje sa povinnosť vývozcu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení rámcového povolenia vrátiť ministerstvu zrušené povolenie. Za nesplnenie danej povinnosti je stanovená sankcia podľa § 32 alebo 33.

Roklad proti rozhodnutiu ministerstva o zrušení rámcového povolenia nemá odkladný účinok.

Zrušenie povolenia a eventuálne škody spôsobené vývozcovi uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti alebo nedodržaním podmienok určených v povolení znáša vývozca.

K § 16

Tak ako v súčasnej právnej úprave, všeobecné povolenie umožňuje vyviezť tovar bez povolenia vopred neurčenému vývozcovi. Návrh nového zákona aj naďalej počíta s dvomi druhmi všeobecných povolení. Všeobecným vývozným povolením Spoločenstva a národným všeobecným vývozným povolením. Všeobecné povolenie Spoločenstva je vydané nariadením Rady a vydané všeobecné povolenie SR sa uverejní vo Vestníku ministerstva.

K § 17

Ustanovenie sa vzťahuje k uskutočňovaniu vývozu na základe všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva a národného všeobecného vývozného povolenia. Zo súčasnej praxe podľa platného zákona vychádza povinnosť registrácie pred prvým uskutočnením vývozu na základe dvoch menovaných všeobecných povolení, a to samostatne. K žiadosti o registráciu je oproti platnej právnej úprave potrebné priložiť navyše potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ako šesť mesiacov vyhotoveným príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že položka s dvojakým použitím sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie. Oproti platnej právnej úprave ministerstvo automaticky vymaže z registra vývozcu uskutočňujúceho vývoz na základe všeobecného povolenia, navyše aj ak zistí, že vývozca v žiadosti uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje. Ostatné náležitosti vychádzajú zo súčasnej praxe podľa platného zákona. Registrácia má charakter správneho konania.

K § 18 až 20

Napriek tomu, že nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 neregulovalo sprostredkovateľské služby s položkami s dvojakým použitím, platná právna úprava túto oblasť už upravuje.

Žiadateľ o sprostredkovateľské povolenie v žiadosti uvedie svoje identifikačné znaky; k žiadosti súčasne doloží vyhlásenie o doteraz vykonávanej sprostredkovateľskej službe, vyhlásenie o tom, v akej komoditnej štruktúre tovarov dvojakého použitia chce sprostredkovateľskú činnosť vykonávať a vyhlásenie o tom, či okrem sprostredkovateľskej činnosti chce vykonávať aj činnosti osobitne zmluvne upravené, čím sa rozumie prepravná činnosť, činnosť vykonávaná na základe mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, atď. Prax ukázala, že sprostredkovatelia súčasne vykonávajú aj činnosti uvedené v predchádzajúcom texte a to aj vtedy, keď položky a nakladanie s nimi sprostredkúvajú, prepravujú a dodávajú mimo územia Slovenskej republiky.

O udelení sprostredkovateľského povolenia ministerstvo rozhodne tak, ako to vyplýva zo znenia samotného § 19. Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak žiadateľ v minulosti porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je SR v tejto oblasti viazaná, alebo by jeho udelenie mohlo ohroziť zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy SR.

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie zruší, ak sprostredkovateľ svojou činnosťou poškodil alebo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky v zahraničnopolitickej, bezpečnostnej a obchodnej oblasti v krajine vývozu, ale aj v krajine, z ktorej sa vývoz uskutočňuje (krajina pôvodu). Ministerstvo môže zrušiť sprostredkovateľské povolenie aj s ohľadom na časový rozmer vydaného povolenia, keď v priebehu jej účinnosti dôjde k nežiaducim spoločensko-politickým zmenám v krajinách, kde sa sprostredkovateľská služba vykonáva. Zrušiť ho môže aj v prípade, že neboli dodržané podmienky v povolení. Zrušením sprostredkovateľského povolenia sprostredkovateľ prestane vykonávať aj služby osobitne zmluvne upravené. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o zrušení sprostredkovateľského povolenia nemá odkladný účinok. Po zrušení sprostredkovateľského povolenia je sprostredkovateľ povinný upozorniť toho, v mene koho koná, na potrebu vykonať opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním sprostredkovateľských alebo iných činností. V prípade, že túto povinnosť sprostredkovateľ nesplní, eventuálne vzniknutá škoda bude uplatňovaná voči sprostredkovateľovi.

Stanovuje sa tiež povinnosť sprostredkovateľa do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení sprostredkovateľského povolenia vrátiť ministerstvu zrušené povolenie. Za nesplnenie danej povinnosti je stanovená sankcia podľa § 32 alebo 33.

K § 21

Podmienkou efektívneho systému vývozných kontrol je overovanie konečného použitia položiek s dvojakým použitím a jeho konečného užívateľa.

Žiadosť o vývozné povolenie musí byť doložená dovozným certifikátom vystaveným oprávneným orgánom štátu dovozu alebo vyhlásením konečného užívateľa. Štátne orgány a dovozcovia v krajinách uplatňujúcich systém vývozných kontrol musia byť taktiež schopní vyhovieť takejto požiadavke zahraničného partnera. Pre tieto účely je ministerstvo oprávnené vydať dovozcovi pred dovozom položiek s dvojakým použitím do Slovenskej republiky dovozný certifikát, ktorý je zahraničným partnerom požadovaný ako doklad pred rozhodnutím o povolení vývozu. Táto prax je v súlade so systémom kontroly konečného použitia dohodnutým v medzinárodných kontrolných režimoch a zodpovedá jej aj naša podmienka pre udelenie vývozného povolenia, kedy žiadosť musí byť doložená rovnakými druhmi dokladov.

Doposiaľ sa dovozný certifikát vydával spoločne s individuálnym dovozným povolením a na základe tejto žiadosti. Návrh počíta s tým, že si ministerstvo môže požadovať i ďalšie doklady a informácie umožňujúce riadne posúdiť daný prípad, napríklad zmluvu so zahraničným zmluvným partnerom, u jadrových položiek povolenie Úradu jadrového dozoru SR, u biologických materiálov stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR a podobne.

Na konanie o žiadosť o dovozný certifikát sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

K § 22

Podľa nariadenia Rady podlieha kontrole technická pomoc, pokiaľ je súčasťou hmotného vývozu technológie (napr. dokumentácie vzťahujúcej sa k položkám s dvojakým použitím). Poskytovanie technickej pomoci spojené s pohybom osôb mimo EÚ, vrátane ústnej formy pomoci nebolo do nariadenia Rady, ktoré je právnym predpisom s priamou účinnosťou vo všetkých členských štátoch Európskej únie zakotvené. Zároveň s nariadením však bola vydaná Spoločná akcia, podľa ktorej sa povolenie v stanovených prípadoch na poskytovanie technickej pomoci tohto druhu vyžaduje. Implementácia tohto opatrenia tak bola zverená do zodpovednosti jednotlivých členských štátov v rámci ich právnych systémov.

Pretože ide o špecifické prípady vývozu, je potrebné riešiť ich individuálne, t. j. na základe individuálneho vývozného povolenia. Obdobne ako u vývozu softvéru a technológií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov ide o zvláštnu formu vývozu, ktorá nepodlieha colnému konaniu. Tak ako na iné vývozy sa však na tieto prípady vzťahuje systém vývozných kontrol, vrátane § 7 stanovujúceho povinnosti vývozcu a § 26 až 33, kontrola, priestupky a správne delikty.

K § 23

Ustanovenie rieši postup uskutočňovania kontroly prepravy položiek s dvojakým použitím v rámci Európskej únie. Pojem „preprava" nie je nariadením Rady priamo definovaný, rozumie sa ním pohyb tovaru dvojakého použitia medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie (pred vstupom SR do EÚ to boli vývozy). Je použitý pojem oficiálneho prekladu anglického výrazu „intra-Community transfers". V prílohe IV nariadenia Rady sú stanovené položky s dvojakým použitím, ktorých pohyb medzi členskými krajinami Európskej únie podlieha povoľovaciemu konaniu rovnako ako pri vývoze z Európskej únie.

Povinnosť osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím podliehajúce kontrole vývozu v obchodných dokladoch zreteľne vyznačiť, že jeho vývoz z Európskej únie podlieha kontrole, je zakotvená priamo v nariadení Rady. Povinnosti vzťahujúce sa k evidencii a jej kontrole sú obdobné ako pri vývoze a sú tiež stanovené nariadením Rady.

Ustanovenie upravuje spôsob predloženia žiadosti a nevyhnutný rozsah požadovaných dokladov, ktoré sú potrebné k udeleniu povolenia na prepravu. Na povoľovacie konanie sa budú primerane uplatňovať ustanovenia § 10 a 12.

K § 24

Ustanovenie upravuje možné opatrenia zo strany ministerstva voči osobám, ktoré prepravujú položky s dvojakým použitím, ktorým už povolenie bolo udelené. Ministerstvo môže už udelené povolenie na základe závažných dôvodov zrušiť. Takýmito závažnými dôvodmi sa rozumie zistenie, že povolenie bolo udelené na základe podkladov predložených vývozcom, ktoré nezodpovedali skutočnosti s cieľom získať vydanie povolenia, alebo zistenie, že vývozca porušuje podmienky stanovené v udelenom povolení. Už udelené povolenie na prepravu ministerstvo zruší aj v prípade, ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnými záujmami Slovenskej republiky.

Stanovuje sa povinnosť vývozcu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení povolenia na prepravu vrátiť ministerstvu zrušené povolenie. Za nesplnenie danej povinnosti je stanovená sankcia podľa § 32 alebo 33.

Roklad proti rozhodnutiu ministerstva o zrušení povolenia na prepravu nemá odkladný účinok.

Zrušenie povolenia a eventuálne škody spôsobené vývozcovi uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti alebo nedodržaním podmienok určených v povolení znáša vývozca.

K § 25

Ustanovenie upravuje možnosť vydať predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným obchodným partnerom, čo je nevyhnutné najmä v prípadoch nadviazania obchodných kontaktov vývozcov a sprostredkovateľov položiek s dvojakým použitím s partnermi z rizikových krajín, keď je potrebné poznať prípadné prekážky udelenia povolenia už pred uzavretím zmluvy.

K § 26

Návrh zákona upravuje inštitút kontroly v širšom meradle. Kontrolu dodržiavania tohto zákona a osobitného predpisu vykonáva ministerstvo a orgány kontroly. Stanovuje povinnosti a oprávnenia kontrolórov, ako aj povinnosti kontrolovaného subjektu.

K § 27

Predbežná kontrola je ustanovená za účelom kontroly a posudzovania údajov predložených na posudzovanie orgánmi štátnej správy týkajúcich sa udelenia povolenia alebo dovozného certifikátu. Výkon predbežnej kontroly je možný aj na základe dožiadania príslušného orgánu krajiny dodávateľa.

K § 28

Priebežnú kontrolu sú oprávnené vykonávať štátne orgány, ktorým túto povinnosť ukladá tento zákon. Sú to predovšetkým colné orgány a Slovenská informačná služba. Výsledky o výkone predbežnej kontroly sú konzultované a oznamované ministerstvu.

K § 29

Zákon v tomto ustanovení stanovuje podmienky výkonu predbežnej a priebežnej kontroly a účasť zástupcov príslušného orgánu krajiny dodávateľa.

K § 30

Za účelom evidencie skutočne vyvezených položiek s dvojakým použitím vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezených položiek s dvojakým použitím. Týmto úkonom je zabezpečená krížová kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím, tak zo strany ministerstva ako aj colnej správy.

K § 31

Toto ustanovenie upravuje súčinnosť dovozcu, vlastníka alebo iného užívateľa a sprostredkovateľa, ktorí vedú evidenciu nehnuteľného majetku osôb a ministerstva, za účelom poskytnutia údajov potrebných na výkon kontroly dodržiavania tohto zákona a osobitného predpisu.

K § 32

V tomto ustanovení sú vymedzené prípady dopustenia sa priestupku na úseku obchodovania s položkami s dvojakým použitím ako aj výška sankcií za jednotlivé priestupky. Na prejednávanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

K § 33

Ustanovenie upravuje iné správne delikty, výšku pokút za spáchané iné správne delikty, ktoré zákon umožňuje uložiť za porušenie jeho jednotlivých ustanovení.

K § 34

Podmienky, za akých možno uložiť sankciu alebo pokutu vymedzenými správnymi orgánmi, sú špecifikované v tomto ustanovení.

K § 35

Spoločné ustanovenia stanovujú podmienky zamedzujúce prenosu práv v súvislosti s obchodovaním s položkami s dvojakým použitím, ich neprevoditeľnosti na tretie osoby, zároveň že nepodliehajú exekučnému, konkurznému ani dedičskému konaniu. Takisto týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti o ochrane utajovaných skutočností ako aj poskytovanie informácií zahraničným subjektom, ak sa to dotýka oblasti obrany alebo ochrany štátu.

K § 36

Upravuje sa povinnosť colných úradov vykonať záznam o realizácii dovozu, ak to požaduje zahraničný dodávateľ.

K § 37

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

K odseku 2

Cieľom navrhovaného ustanovenia je legislatívne vymedzenie obsahu odôvodnenia rozhodnutia o neudelení individuálneho povolenia, rozhodnutia o odňatí individuálneho povolenia, rozhodnutia o zrušení a odňatí rámcového povolenia, rozhodnutia o neudelení sprostredkovateľského povolenia a rozhodnutia o zrušení a odňatí sprostredkovateľského povolenia v prípadoch, keď je dôvodom ich vydania bezpečnostný alebo zahraničnopolitický záujem.

Vychádzajúc z dikcie navrhovaného zákona o položkách s dvojakým použitím, vzťahuje sa na konanie podľa tohto zákona všeobecný predpis o správnom konaní, teda Správny poriadok. Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 Správneho poriadku, ako predpisu lex generalis, uvedie správny orgán v odôvodnení rozhodnutia skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, úvahy, ktorými bol vedený pri hodnotení dôkazov, spôsob použitia správnej úvahy pri použití správnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, ako aj skutočnosť ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Podľa navrhovaného znenia zákona o položkách s dvojakým použitím je orgánom štátnej správy na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím aj Slovenská informačná služba, ktorá poskytuje Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky vyjadrenia týkajúce sa položiek s dvojakým použitím potrebné na udelenie alebo odňatie povolenia na vývoz alebo sprostredkovateľské služby ako aj na ich prepravu v rámci členský štátov.

Informácie poskytované Slovenskou informačnou službou v predmetných vyjadreniach sú vzhľadom na skutočnosť, že ide o informácie spravodajského charakteru, utajovanými skutočnosťami, ktoré nie je možné uviesť v odôvodnení predmetných rozhodnutí. V opačnom prípade by takéto rozhodnutie muselo byť označené rovnakým stupňom utajenia, ako písomnosť, ktorá obsahovala informácie doň prevzaté, čoho dôsledkom by bola nemožnosť oznámenia takéhoto rozhodnutia účastníkovi konania, ktorý je vo vzťahu k možnosti oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami z pôsobnosti Slovenskej informačnej služby nepovolanou osobou.

K § 38

Prechodné ustanovenia sú definované pre oblasť vývozu položiek s dvojakým použitím za účelom určenia podmienok platnosti pre už vydané povolenia na vývoz, prepravu a sprostredkovanie.

K § 39

Návrhom zákona sa zrušujú čl. I zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia.

K § 40

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona 1. marca 2011.

Bratislava 13. októbra 2010

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov

minister hospodárstva a výstavby

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1207

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: