TlačPoštaZväčšiZmenši

40/2011 Z. z.

1.3. 2011, 21:40 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") legislatívne upravuje možnosti poskytovania dotácií na vedecko-technické služby (ďalej len „dotácie"), nakoľko podľa doterajšej právnej úpravy sa dotácie poskytujú v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12 apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 230/2006 Z. z.) a v pôsobnosti ostatných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na základe nimi vydaných výnosov k zákonu č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poskytovať dotácie týmto spôsobom bude možné podľa § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. len do 31. decembra 2010.

Návrh zákona ďalej ustanovuje povinnosť osobitne sledovať položku výdavkov na stimuly pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly") v rozpočte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva") a zavádza tiež časovú reguláciu predkladania žiadosti o poskytnutie stimulov na ministerstvo školstva a to zverejňovaním oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly.

Ustanovenia návrhu zákona majú význam pre zabezpečenie transparentnosti procesu poskytovania prostriedkov štátneho rozpočtu na dotácie, tak ako to ustanovuje Programové vyhlásenie vlády SR, ktoré schválila NR SR dňa 11.augusta 2010.

Návrh na úpravy zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č.233/2008 Z. z. (ďalej len „zákon č. 172/2009 Z. z."):

Podrobne upravuje proces poskytovania dotácií ministerstvom školstva, ako ústredným (prierezovým) orgánom Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou pre vedu a techniku a aj ostatnými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy SR. Jednotlivé ustanovenia stanovujú kroky, pravidlá pre manažovanie jednotlivých etáp procesu poskytovania dotácií a spôsobu ich kontroly použitia. Kompetencie ostatných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy SR rozširuje o možnosť poskytovania dotácií na vedecko-technické služby.Aktualizuje niektoré ustanovenia zákona č. 172/2005 Z. z. z dôvodu úpravy legislatívy EÚ v oblasti vedy a techniky po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej stratégie od 1. 12. 2009.

Návrh úpravy zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov" (ďalej len „zákon č. 185/2009 Z. z.) vychádza z praktických skúseností poskytovania stimulov, ktorých výsledkom je potreba:

§ Regulovať prijímanie žiadostí o stimuly podľa momentálnych disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Takýmto prvkom v regulácií bude zverejnenie oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie stimulov, ktorého legislatívne ustanovenie zamedzí nepretržitému prílevu žiadostí o poskytnutie stimulov na ministerstvo školstva, tak ako je to v súčasnosti.

Legislatívne úpravy navrhujú tiež legislatívne zakotviť ustanovenia ukladajúce povinnosť poskytovateľom dotácií zverejňovať zoznamy subjektov, ktorým boli poskytnuté dotácie alebo stimuly, ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácií alebo stimulov a menovité zloženie komisie, ktorá poskytnutie dotácií odporučila.

Navrhované úpravy oboch zákonov sú v súlade s celkovou koncepciou poskytovania podpory z verejných prostriedkov na vedu a techniku v Európskej únii. Podľa tejto koncepcie podstatná časť podpory z verejných zdrojov je smerovaná na podporu projektov výskumu a vývoja a podpora vedecko-technických služieb tvorí len nepatrné percento.

Predmetný návrh zákona je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Implementácia ustanovení návrhu zákona má dopad na štátny rozpočet. Prostriedky štátneho rozpočtu na dotácie na vedecko-technické služby budú v rozpočtových kapitolách ich poskytovateľov alokované v rámci rozpočtových limitov. 

B. Osobitná časť

K Čl. I:

K bodu 1:

Ide o spresnenie z dôvodu zmeny názvu Ministerstva školstva SR na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

K bodu 2:

Paragraf 8a ustanovuje poskytovanie dotácie na vedecko-technické služby (ďalej len "dotácia"). Podrobne ustanovuje, kto môžu byť žiadatelia o dotáciu, kto môže poskytovať dotáciu, za akých podmienok môže byť dotácia poskytnutá, kým sú žiadosti vyberané. Stanovuje akým spôsobom sa potenciálni žiadatelia dozvedia o možnosti uchádzať sa o dotáciu. Tiež ustanovuje čo oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje, čo musí obsahovať písomná žiadosť o poskytnutie dotácie, kto rozhoduje o poskytnutí dotácie, čo obsahuje zmluva o poskytnutí dotácie, ustanovuje spôsob kontroly použitia dotácie a tiež povinnosť zverejňovania zoznamov o poskytnutých dotáciách, ich výške a zmlúv o poskytnutí dotácie ako aj zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia a menovitý zoznam členov komisie, ktorá hodnotila a vyberala žiadosti o poskytnutie dotácie.

Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie bude obsahovať všetky informácie potrebné pre uchádzanie sa o poskytnutie dotácie vrátane kritérií, ktoré bude musieť žiadateľ splniť, aby mu bola dotácia poskytnutá.

Na druh činnosti, na ktorý bude poskytnutá dotácia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (čo bude zverejnené v oznámení o poskytnutí dotácie), môže žiadateľ predložiť len jednu žiadosť o poskytnutí dotácie a musí prehlásiť, že na tento druh činnosti nepožiadal o verejné prostriedky žiadneho iného poskytovateľa alebo ich už na túto činnosť nepoberá.

K bodu 3:

Ide o spresnenie skratky.

K bodu 4:

V paragrafe 10 pridáva ku kompetenciám Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva"), ako prierezového ústredného orgánu štátnej správy v oblasti vedy a techniky aj kompetenciu poskytovať dotácie na vedecko-technické služby, čo je v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

K bodu 5:

Nové písmeno d) v § 11 ods. 2 pridáva ku kompetenciám ostaných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR kompetenciu poskytovať dotácie na vedecko-technické služby a proces ich poskytovania sa riadi týmto zákonom.

K bodu 6:

Spresnenie znenia ustanovenia ods. 8 v § 16 bolo vykonané z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. 12. 2009), ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s tým nadobudli od 1. júla 2010 platnosť nové Legislatívne pravidlá vlády SR, ktoré reagujú na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 7:

Ide o spresnenie znenia textu z dôvodu použitia skratky.

K bodu 8:

Spresnenie znenia ustanovenia ods. 8 v § 16 bolo vykonané z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. 12. 2009), ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s tým nadobudli od 1. júla 2010 platnosť nové Legislatívne pravidlá vlády SR, ktoré reagujú na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 9:

V § 22 sa ods. 2 dopĺňa povinnosťou v rozpočtovom programe ministerstva školstva s názvom "Národný program rozvoja vedy a techniky" osobitne evidovať položku, v ktorej budú alokované prostriedky štátneho rozpočtu na dotácie poskytované v rámci stimulov pre výskum a vývoj.

K bodu 10:

Spresnenie znenia poznámok pod čiarou bolo vykonané z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. 12. 2009), ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s tým nadobudli od 1. júla 2010 platnosť nové Legislatívne pravidlá vlády SR, ktoré reagujú na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 11:

Spresnenie znenia ustanovenia § 28a bolo vykonané z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. 12. 2009), ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s tým nadobudli od 1. júla 2010 platnosť nové Legislatívne pravidlá vlády SR, ktoré reagujú na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 12:

Ustanovuje sa, že žiadosti, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. januára 2011 sa posudzujú podľa tohto zákona.

K bodu 13:

Zmena názvu prílohy bola vykonaná z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. 12. 2009), ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s tým nadobudli od 1. júla 2010 platnosť nové Legislatívne pravidlá vlády SR, ktoré reagujú na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy.

K bodu 14:

Bola vykonaná terminologická úprava celého textu zákona z dôvodu zavedenia používania označenia "webové sídlo".

K Čl. II:

Nový § 6a ustanovuje časové obmedzenie predkladania žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj podnikateľmi na ministerstvo školstva. Doteraz žiadatelia o stimuly predkladajú svoje žiadosti o stimuly na základe svojho vlastného uváženia v priebehu roka, čo vedie k ich hromadeniu na ministerstve školstva pri vyčerpaných prostriedkoch štátneho rozpočtu viazaných na tento účel. Návrh zákona v predmetnom článku II. ukladá povinnosť ministerstvu školstva na centrálnom informačnom portáli zverejňovať zoznam žiadateľov, ktorým boli poskytnuté stimuly, ich výšku a zmluvy o poskytnutí stimulov ako aj zoznam žiadateľov, ktorým nebola schválená žiadosť o poskytnutie stimulov.

K Čl. III:

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1.marca 2011.

Bratislava 3. novembra 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Eugen Jurzyca v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1101
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: