TlačPoštaZväčšiZmenši

342/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:31 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

Zákon č. 39/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. februára 2007, pričom jeho cieľom bolo zosúladiť platnú právnu úpravu, upraviť veterinárne požiadavky a vytvoriť podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov Európskej únie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách vo veterinárnej oblasti na úrovni Európskej únie. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány veterinárnej správy stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona 39/2007 Z. z. s určitými problémami.

Predložený návrh zákona reaguje aj na prijatie nových právnych aktov Európskej únie a to najmä v oblasti nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009).

Návrh zákona reflektuje aj na ďalšie problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ako aj na ďalšie zmeny legislatívy Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, obchodu v rámci Európskej únie a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskej únie.

Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti tak ako je uvedené v doložke vplyvov.

Nakoľko sa návrhom zákona preberajú smernice Európskej únie a nevytvárajú sa prekážky voľného pohybu tovaru a služieb, nie je potrebné tento právny predpis notifikovať.

Návrh zákona v prechodných ustanoveniach vytvára dostatočný priestor pre subjekty, ktorých sa dotýka na zladenie svojej činnosti s požiadavkami navrhovaného zákona.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

OSOBITNÁ ČASŤ

K bodu 1

Upravuje sa text v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.

K bodu 2

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009, ktoré sa týka vedľajších živočíšnych produktov.

K bodu 3

Dopĺňajú sa pojmy farmový chov a zver z farmového chovu. Ide o nové pojmy o ktoré sa zákon rozširuje pre potreby chovateľov zveri

K bodu 4

Precizujú sa veterinárne požiadavky pri produktoch živočíšneho pôvodu

K bodom 5 až 7

V súvislosti so zmenou z trojstupňového riadenia orgánov veterinárnej správy na dvojstupňové riadenie, vypúšťajú sa krajské veterinárne a potravinové správy, ktoré sa zrušujú ku dňu účinnosti tohto zákona. Zároveň sa upravuje vnútorný odkaz v odseku 3, ktorý reaguje na zmenu v odseku 1.

K bodom 8 a 9

Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom vzhľadom na ich zmeny.

K bodu 10

Vypúšťa sa text ustanovenia vzhľadom na to, že sa ustanovuje nanovo možnosť poverenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby vedením centrálneho registra hospodárskych zvierat.

K bodu 11

Vypúšťa aj možnosť poverovania iných kontrolných subjektov osobitnými úlohami pri výkone veterinárnych kontrol. Systém výkonu veterinárnych kontrol je prepracovaný a predstavuje potrebnú záruku pri zaistení bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a ochrany zvierat a tým ochranu spotrebiteľa. Možnosť poverovania iných kontrolných subjektov výkonom veterinárnych kontrol sa do súčasnosti nevyužila a nie ej predpoklad, že sa bude využívať do budúcnosti, preto sa navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 13

Dopĺňa sa právomoc ministerstva poverovať príslušné orgány výkonom kontrol pri implementácii nariadenia, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 a nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

K bodu 14

Upravuje sa právomoc štátnej veterinárnej a potravinovej správy rozhodovať v druhom stupni o veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodla regionálna veterinárna a potravinová správa v súvislosti so zrušením krajských veterinárnych a potravinových správ. Vzhľadom na rozsiahlosť úprav sa nahrádza text celého paragrafu.

K bodu 15

Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom.

K bodu 16

Zrušuje sa § 7 krajská veterinárna a potravinová správa ako stupeň orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Jej pôsobnosť prechádza na štátnu veterinárnu a potravinovú správu a na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

K bodom 17 a 18

Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom 63 a 66.

K bodu 19

Upravuje sa pôsobnosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo väzbe na zrušenie krajskej veterinárnej a potravinovej správy z orgánov veterinárnej správy. Vzhľadom na rozsiahlosť úprav sa nahrádza text celého odseku.

K bodu 20

Upravuje sa definícia pojmu súkromné veterinárne činnosti a služby, pričom z tejto činnosti sa vypúšťajú zamestnanci Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach.

K bodu 21

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 79a a upresňuje sa, kto môže vykonávať odborné veterinárne činnosti.

K bodom 22 a 23

Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na výkon odborných veterinárnych činností.

K bodom 24 a 25

Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 92.

K bodu 26

Dopĺňa sa oprávnenie pre úradného veterinárneho lekára ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti veterinárnej..

K bodu 27

Dopĺňa sa povinnosť súkromných veterinárnych lekárov oznamovať každé podozrenie na porušenie zákona..

K bodu 28

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 29 až 31

Upravuje sa právomoc veterinárneho inšpektora a dopĺňa sa jeho právomoc kontroly pri preprave zvierat a záznamových zariadení pre cestnú dopravu.

K bodu 32

Upravuje sa oprávnenie veterinárneho inšpektora vykonávať kontroly aj mimo svojho územného obvodu.

K bodom 33 a 34

Dopĺňa sa choroba zvierat do zoznamu chorôb, ktoré podliehajú kontrole, prevencii a diagnostike a aktualizuje sa názov choroby.

K bodu 35

V súvislosti so zrušením krajských veterinárnych a potravinových správ sa nebudú vypracovávať krajské pohotovostné plány.

K bodom 36 a 37

Upravujú sa povinnosti vlastníka alebo držiteľa zvieraťa zabezpečiť patričnú zdravotnú starostlivosť o zvieratá a povinnosť ihneď zabezpečiť veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.

K bodu 38

Upravuje sa hlásenie chorôb zvierat organizácii OIE.

K bodu 39

Mení sa ustanovenie o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat a hospodárskych zvierat.

K bodu 40

Aktualizuje sa vnútorný odkaz.

K bodu 41

Ukladá sa povinnosť pri premiestňovaní zvierat násadových vajec a zárodočných produktov, aby boli dodržané požiadavky na šľachtenie a plemenitbu.

K bodom 42 až 47

Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa ochrany zvierat, nahrádzajú sa niektoré slová v jednotlivých ustanoveniach a rozširuje sa zákaz pri chove zvierat. Ukladá sa povinnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a obciam zriaďovať a prevádzkovať útulky a karanténne stanice a upravuje sa, kto môže vykonávať odchyt túlavých zvierat.

K bodu 48

Definuje sa, čo sa považuje za súkromnú domácu spotrebu.

K bodu 49

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 108.

K bodu 50

Aktualizuje sa § 25 a dopĺňa sa o nové ustanovenie pre prípad, ak zdravotné požiadavky nie sú harmonizované.

K bodu 51

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 109

K bodom 52 až 58

Ustanovenia o nakladaní so živočíšnymi vedľajšími produktmi sa aktualizujú pripojením slov alebo vypustením slov alebo vložením slov.

K bodu 59

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 113.

K bodom 60 až 62

Pri obchode so zvieratami, sprostredkovatelia obchodu musia to vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

K bodu 63

V rámci veterinárnych kontrol sa upravuje povinnosť voči regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

K bodom 64 a 66

Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa rozširujú aj na osoby, ktoré, manipulujú so zvieratami alebo inak s nimi nakladajú., a ustanovuje sa ohlasovacia povinnosť.

K bodu 65

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 126.

K bodu 67

Precizujú sa povinnosti pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby ustanovenia o schvaľovaní, povoľovaní a registrácií prevádzkarní

K bodu 68

Dopĺňajú sa nové ustanovenia § 39a až 39c týkajúce sa registrácie a schvaľovania prevádzkovateľov, prevádzkarní a závodov pre živočíšne vedľajšie produkty.

K bodom 69 až 77

Aktualizujú sa ustanovenia týkajúce sa registrácie prevádzkarní potravinových podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu.

Aktualizujú sa údaje, ktoré majú byť uvedené v žiadosti o schválenie prevádzkarne. Ďalej sa ustanovuje povinnosť pre nového prevádzkovateľa potravinového podniku na základe zmeny podať žiadosť o schválenie.

K bodu 78

Pre neaktuálnosť vypúšťa sa z § 42 odsek 3.

K bodu 79

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 80 až 83

Upravujú sa ustanovenia v ohľade záväzného posudku a dopĺňa sa o povinnosť vyžiadať ho, ak ide o užívanie priestorov maloobchodných prevádzkarni, ktoré podliehajú registrácii podľa § 40a.

K bodu 84

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 149.

K bodu 85

Precizuje sa ustanovenie o náhrade škody pri určitých chorobách a jej výška..

K bodu 86

Nanovo sa upravuje ustanovenie o priestupkoch.

K bodu 87

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 88 a 89

Upravuje sa výška poriadkovej pokuty ustanovuje sa, že okrem poriadkovej pokuty môže orgán veterinárnej správy uložiť aj niektoré z opatrení.

K bodu 90

Nanovo sa ustanovujú iné správne delikty a v § 51 sa upravuje konanie o nich.

K bodu 91

Rozširuje sa o nové splnomocňovacie ustanovenia na vydanie všeobecne záväzne právneho predpisu.

K bodu 92

Dopĺňa sa o prechodné ustanovenie účinné od dátumu účinnosti tohto zákona.

K bodu 93

Precizuje sa ustanovenie o preberaní právne záväzných aktov EÚ.

K bodom 94 a 95

Legislatívno-technická úprava

K bodu 96

Zrušovacie ustanovenie nariadenia vlády SR, ktoré preberalo smernicu EÚ, ktorá bola tiež zrušená.

K bodom 97 a 98

Aktualizuje sa príloha č. 3 a názov prílohy č. 8.

K článku II

Upravuje sa sadzobník správnych poplatkov v časti IV Veterinárna oblasť.

K článku III

Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 631
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka si nemyslí, že novela zákona o lesoch oslabí mimovládkyhttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-nesuhlasi-ze-novela-zakona/425245-clanok.html

Agrorezort sa nestotožňuje s pripomienkami uplatnenými prezidentkou.

Pri zmene pobytu možno cez internet požiadať o nové doklady do 30 dníhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-zmene-pobytu-mozno-cez-internet/425246-clanok.html

Ak chcú ľudia využívať elektronické služby, musia byť držiteľmi elektronického ...

Európski sudcovia budú diskutovať o rýchlosti a kvalite rozhodnutíhttp://www.teraz.sk/slovensko/europski-sudcovia-budu-diskutovat/425173-clanok.html

Prednášajúci taktiež priblížia rôzne formy automatizácie či elektronizáciu spracovania ...

Úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal podľa SaS prevziať ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/ulohu-odvolacich-disciplinarnych-sen/425153-clanok.html

Disciplinárne konanie vedené voči sudcom by už nemalo byť dvojkolové, úlohu odvolacích ...

Eurokomisárka Jourová prisľúbila Pellegrinimu pomoc s očistou justície na Slovenskuhttps://www.webnoviny.sk/eurokomisarka-jourova-prislubila-pellegrinimu-pomoc-s-ocistou-justicie-na-slovensku/

Eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová je ochotná Slovensku pomôcť pri legislatívnych ...

Fungovanie generálnej prokuratúry si podľa Čaputovej žiada viac ako len zmenu jej vedeniahttps://www.webnoviny.sk/fungovanie-generalnej-prokuratury-si-podla-caputovej-ziada-viac-ako-len-zmenu-jej-vedenia/

Generálneho prokurátora by podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nemali navrhovať iba poslanci.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: