TlačPoštaZväčšiZmenši

335/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:30 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona o tabakových výrobkoch predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa vyčleňujú tabakové výrobky zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení, nezahŕňa tabakové výrobky medzi potraviny.

Predložený návrh zákona upravuje požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, ich umiestňovanie na trh, označovanie, ako aj organizáciu úradnej kontroly tabakových výrobkov.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy a nebude mať negatívny dopad na rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí, zamestnanosť, na životné prostredie , podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

OSOBITNÁ ČASŤ

K § 1

Predmet úpravy.

K § 2

Vymedzuje pojmy.

K § 3

Vymedzuje sa pojem prevádzkovateľ a ustanovuje sa mu povinnosť registrovať prevádzkareň v ktorej sa vykonáva výroba tabakových výrobkov na akomkoľvek stupni výroby. Na základe registrácie vydá ministerstvo prevádzkovateľovi osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov

Ustanovuje sa kompetencia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky viesť aktuálny zoznam registrovaných prevádzkarní.

K § 4

Upravuje požiadavky na výrobcu tabakových výrobkov, ktoré musí splniť pri výrobe tabakových výrobkov, najmä používať len stanovené suroviny a zložky, vhodné technologické zariadenia či overovať kvalitu tabakových výrobkov aby zodpovedali požiadavkám tohto zákona.

K § 5

Ustanovujú dôvody ,pri ktorých je osoba ktorá umiestňuje tabakové výrobky na trh povinná bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky.

K § 6

Ustanovuje povinnosť pre osobu ktorá balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich umiestňovaní na trh používať len určené obaly a obalové materiály.

K § 7

Ustanovuje sa povinnosť označovať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku vymedzenými údajmi.

K § 8

Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá skladuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, pričom musí dodržiavať aj ďalšie podmienky ustanovené prevádzkovateľom.

K § 9

Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá prepravuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu.

K § 10

Ustanovuje zodpovednosť a povinnosti pre osobu, ktorá predáva tabakové výrobky.

K § 11

Vymedzujú sa orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly tabakových výrobkov, ich kompetencie a jednotlivé opatrenia ktoré môžu prijať v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov. Ustanovuje sa oprávnenie prevádzkovateľa byť prítomný počas výkonu kontroly, vyjadrovať sa k priebehu kontroly a podať námietky voči uloženému opatreniu ak s ním nesúhlasí.

K § 12

Ustanovujú sa oprávnenia zamestnancov orgánu úradnej kontroly, pri výkone úradnej kontroly ohľadne odberu vzoriek tabakových výrobkov na analýzy a hodnotenia. Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia zamestnanca orgánu úradnej kontroly pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov.

K§ 13

Ustanovuje sa skutková podstata správnych deliktov a sankcie.

K § 14

Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie podľa tohto zákona.

K § 15

Splnomocňovacie ustanovenie na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky.

K § 16

Prechodné ustanovenie o platnosti registrácie, vytvára sa priestor jedného roku na preregistrovanie prevádzkovateľov podľa tohto zákona.

K § 17

Zrušuje sa doteraz platný výnos Potravinového kódexu, ktorý upravoval technické parametre tabakových výrobkov.

K § 18

Uvádza sa súlad s predpisom Európskej únie ,nakoľko sa jedná aj o technický predpis.

K § 19

Navrhuje sa dátum účinnosti.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 549
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: