Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

335/2011 Z. z.

najpravo.sk • 27.10. 2011, 14:30

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona o tabakových výrobkoch predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa vyčleňujú tabakové výrobky zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení, nezahŕňa tabakové výrobky medzi potraviny.

Predložený návrh zákona upravuje požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, ich umiestňovanie na trh, označovanie, ako aj organizáciu úradnej kontroly tabakových výrobkov.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy a nebude mať negatívny dopad na rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí, zamestnanosť, na životné prostredie , podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

OSOBITNÁ ČASŤ

K § 1

Predmet úpravy.

K § 2

Vymedzuje pojmy.

K § 3

Vymedzuje sa pojem prevádzkovateľ a ustanovuje sa mu povinnosť registrovať prevádzkareň v ktorej sa vykonáva výroba tabakových výrobkov na akomkoľvek stupni výroby. Na základe registrácie vydá ministerstvo prevádzkovateľovi osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov

Ustanovuje sa kompetencia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky viesť aktuálny zoznam registrovaných prevádzkarní.

K § 4

Upravuje požiadavky na výrobcu tabakových výrobkov, ktoré musí splniť pri výrobe tabakových výrobkov, najmä používať len stanovené suroviny a zložky, vhodné technologické zariadenia či overovať kvalitu tabakových výrobkov aby zodpovedali požiadavkám tohto zákona.

K § 5

Ustanovujú dôvody ,pri ktorých je osoba ktorá umiestňuje tabakové výrobky na trh povinná bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky.

K § 6

Ustanovuje povinnosť pre osobu ktorá balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich umiestňovaní na trh používať len určené obaly a obalové materiály.

K § 7

Ustanovuje sa povinnosť označovať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku vymedzenými údajmi.

K § 8

Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá skladuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, pričom musí dodržiavať aj ďalšie podmienky ustanovené prevádzkovateľom.

K § 9

Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá prepravuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu.

K § 10

Ustanovuje zodpovednosť a povinnosti pre osobu, ktorá predáva tabakové výrobky.

K § 11

Vymedzujú sa orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly tabakových výrobkov, ich kompetencie a jednotlivé opatrenia ktoré môžu prijať v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov. Ustanovuje sa oprávnenie prevádzkovateľa byť prítomný počas výkonu kontroly, vyjadrovať sa k priebehu kontroly a podať námietky voči uloženému opatreniu ak s ním nesúhlasí.

K § 12

Ustanovujú sa oprávnenia zamestnancov orgánu úradnej kontroly, pri výkone úradnej kontroly ohľadne odberu vzoriek tabakových výrobkov na analýzy a hodnotenia. Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia zamestnanca orgánu úradnej kontroly pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov.

K§ 13

Ustanovuje sa skutková podstata správnych deliktov a sankcie.

K § 14

Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie podľa tohto zákona.

K § 15

Splnomocňovacie ustanovenie na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky.

K § 16

Prechodné ustanovenie o platnosti registrácie, vytvára sa priestor jedného roku na preregistrovanie prevádzkovateľov podľa tohto zákona.

K § 17

Zrušuje sa doteraz platný výnos Potravinového kódexu, ktorý upravoval technické parametre tabakových výrobkov.

K § 18

Uvádza sa súlad s predpisom Európskej únie ,nakoľko sa jedná aj o technický predpis.

K § 19

Navrhuje sa dátum účinnosti.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1106
PoUtStŠtPiSoNe
: