TlačPoštaZväčšiZmenši

255/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:33 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 15. decembra 2008 a do právneho poriadku Slovenskej republiky ním bola prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES.

Návrhom zákona sa reaguje na výzvu (formálne oznámenie) Európskej komisie č. 2010/2149, v ktorej upozornila na neúplnú, resp. nesprávnu transpozíciu niektorých článkov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES. Zároveň sa zohľadňujú požiadavky praxe a skúsenosti orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú štátnu správu v oblasti nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s príslušnými medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nemá dopad na verejné financie a ani negatívny dopad na obyvateľov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zobralo na vedomie, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

B. Osobitná časť

K bodu 1

Presné zosúladenie definície s bodom 6 článku 3 smernice, kde sa vymedzuje pojem „ťažobný priemysel".

K bodu 2

Presné zosúladenie definície s bodom 1 článku 2 smernice, kde sa vymedzuje pojem „ťažobný odpad". Zavedením pojmu „prieskum" sa nahrádza doterajší pojem „geologický prieskum" pojmom „prieskum".

K bodu 3

Presné zosúladenie definície s bodom 3 článku 3 smernice, kde sa vymedzuje pojem „inertný odpad".

K bodu 4

Presné zosúladenie definície s bodom 8 článku 3 smernice, kde sa vymedzuje pojem „úprava".

K bodu 5

Na základe Formálneho oznámenia – Porušenie č. 2010/2149 Európskej Komisie sa dopĺňajú definície:

1. „nerastná surovina' alebo „nerast":

V bode 5 článku 3 smernice sa vymedzuje, že „nerastná surovina' alebo „nerast" znamená prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, ako napr. energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, ale nie vodu;". Vymedzenie pojmu „nerasty" uvedeného v zákone č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov nezodpovedá vymedzeniu uvedenému v smernici. Ide o rozdiely týkajúce sa vody, rašeliny, bahna, piesku, štrku a okruhliakov, keďže v slovenskej legislatíve sa tieto pojmy nepovažujú za „nerastnú surovinu". Z toho dôvodu sa to javí ako nesprávna transpozíciu smernice, a preto sa zavádza definícia „nerastnej suroviny alebo nerastu".

2. „prieskum":

V článku 3 bode 21 smernice sa vymedzuje, že „prieskum" znamená vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov s výnimkou akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou". Vymedzenie pojmu v zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov nezodpovedá vymedzeniu v smernici. Je preto potrebné, aby sa v slovenských právnych predpisov vymedzil pojem „prieskum", ktorý zodpovedá vymedzeniu pojmu v smernici.

3. „vodný recipient":

Rozsah vymedzenia pojmu „vodný recipient" je v slovenskej legislatíve užší, keďže v § 2 písm. n) zákona č. 364/2004 Z. z. sa ustanovuje, že „recipientom je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda (§ 3 ods. 5) vypúšťajú". Je preto potrebné, aby sa v slovenských právnych predpisoch zaviedlo vymedzenie pojmu vodného recipienta, ktoré zodpovedá vymedzeniu pojmu v smernici.

Dopĺňa sa ďalšia definícia („nebezpečná látka" - bod 17 článku 3 smernice „nebezpečná látka" znamená látku, zmes alebo prípravok, ktorá je nebezpečná v zmysle smernice 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES), ktorá je v zákone používaná, ale nie je zavedená jej definícia v súlade so smernicou.

K bodu 6

Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa zrušil zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

Do poznámky pod čiarou k odkazu 7 sa premietla táto skutočnosť.

K bodu 7

Definícia úložiska bola upravená na základe požiadaviek orgánov štátnej správy vykonávajúcich štátnu správu v oblasti nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu kvôli lepšej zrozumiteľnosti a jednoznačnosti definície.

K bodu 8

Spresnenie znenia odseku (podľa prílohy III smernice) a doplnenie jedného kritéria, ktoré je základné pre kategorizáciu úložísk ťažobného odpadu na úložiská kategórie A a úložiská kategórie B. ,

K bodu 9

Odkazom na poznámku pod čiarou sa presne zavádza, o ktorú prahovú hodnotu ide. Poznámka pod čiarou znie: Čl. 7 rozhodnutia Komisie z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/337/ES) (Ú. v. EÚ L 102/7 – 11, 22.4.2009).

K bodu 10

Zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) sa zrušil zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Do poznámky pod čiarou k odkazu 11 sa premietla táto skutočnosť.

K bodu 11

Podľa § 28 zákona č. 514/2008 Z. z. sa na postup podľa § 4 nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a v pôvodnom znení § 4 chýbalo ustanovenie umožňujúce zmenu vydaného rozhodnutia, ak sa preukážu nové skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie úložiska.

K bodu 12

Na základe Formálneho oznámenia – Porušenie č. 2010/2149 Európskej Komisie sa mení znenie § 5 ods. 2 písm. a) bodu 5.

Článok 5 ods. 2 písm. v) smernice stanovuje ako jeden z cieľov plánu nakladania používanie menej nebezpečných látok na úpravu nerastných surovín. Smernica definuje „nebezpečnú látku" v článku 3 ods. 17 ako látku, zmes alebo prípravok, ktorá je nebezpečná v zmysle smernice 67/548/ES alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov, v znení neskorších predpisov.

Vnútroštátna úprava však odkazuje len na takú látku, ktorá je nebezpečná pre životné prostredie. Definícia nebezpečnej látky v rozsahu vyššie uvedených smerníc však má byť interpretovaná ako vo vzťahu k ochrane ľudského zdravia tak aj ochrane životného prostredia. Z toho dôvodu sa to javí ako zúženie definície a nesprávna transpozíciu smernice. Preto sa vypúšťajú slová „pre životné prostredie".

K bodu 13

Upravuje sa chybná formulácia. Plán nakladania má obsahovať, ako jednu časť, plán na uzavretie úložiska, vrátane rekultivácie, kontrolných postupov a monitorovania (podobne, ako sa uvádza v § 5 ods. 3 písm. e)).

K bodu 14

Upravuje sa poznámka pod čiarou, z dôvodu novelizácie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov zákonom č. 384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť od 1. novembra 2009.

K bodu 15

Zavádza sa odkaz na zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa môže posúdiť stav územia, ktoré môže byť ovplyvnené úložiskom.

K bodu 16

Upravuje sa chybný odkaz na ustanovenie zákona.

K bodu 17

Podľa § 5 ods. 7 príslušný orgán rozhodne o schválení plánu nakladania do troch mesiacov od jeho predloženia, ak obsahuje stanovené náležitosti. V opačnom prípade vráti príslušný orgán plán nakladania na dopracovanie. Nie je však stanovená lehota na dopracovanie. Túto lehotu určí príslušný orgán. Keďže podľa § 28 zákona č. 514/2008 Z. z. sa na postup podľa § 5 nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

K bodu 18

Opravuje sa chybne vyskloňovaný tvar slova „obsahujúci".

K bodu 19

Upravuje sa chybné číslo odkazujúce na poznámku pod čiarou. Číslo 17 sa nahrádza číslom 16.

K bodu 20

Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa zrušil zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

Do poznámky pod čiarou k odkazu 21 sa premietla táto skutočnosť.

K bodu 21

Obec, ktorá je účastníkom konania o povoľovaní úložiska ťažobného odpadu, informuje svojich obyvateľov (tak, ako je to v danej obci obvyklé) o možnosti vyjadriť sa k žiadosti prevádzkovateľa o povolenie zriadenia a užívania úložiska.

K bodu 22

Zavedením pojmu „prieskum" sa nahrádza doterajší pojem „geologický prieskum ložísk" pojmom „prieskum".

K bodu 23

Príslušný orgán sa stanovuje ako ten, komu je potrebné oznámiť skutočnosti podľa § 10 ods. 6 písm. b). Požiadavka orgánov štátnej správy v oblasti nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu.

K bodu 24

Opravuje sa chybný tvar slova „mimoriadnej".

K bodu 25

Vložením nového odseku 4 do § 14 sa posúva číslovanie nasledujúcich odsekov. Upravuje sa odkaz na príslušný odkaz vzhľadom na posun číslovania odsekov.

K bodom 26 a 27

Odkaz 30 sa aktualizuje. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd sa ruší a nahrádza sa nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Odkaz 30 sa zároveň vypúšťa z § 12 ods. 1 písm. c) a umiestňuje sa do § 12 ods. 1 nad slová „podľa osobitných predpisov".

K bodu 28

Na základe bodu 4 článku 13 smernice sa dopĺňa povinnosť prevádzkovateľa pri prevencii zhoršenia stavu vôd, aby zneškodňoval ťažobný odpad v pevnom skupenstve, vo forme kalu alebo v kvapalnom skupenstve prostredníctvom vypúšťania do iného vodného recipientu ako toho, ktorý bol vytvorený na účely zneškodňovania ťažobného odpadu.

K bodu 29

Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa zrušil zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

Do poznámky pod čiarou k odkazu 21 sa premietla táto skutočnosť.

K bodom 30 a 31

Zavedením pojmu „prieskum" sa nahrádza doterajší pojem „geologický prieskum ložísk" pojmom „prieskum".

K bodu 32

Pri výpočte ročnej výšky účelovej finančnej rezervy sa vychádza z návrhu plánu na uzavretie úložiska schváleného ako súčasť plánu nakladania podľa § 5. Keďže plán nakladania sa vypracováva na päť rokov, aj výška účelovej finančnej rezervy by sa mala aktualizovať každých päť rokov alebo ako plán nakladania, pri každej jeho zmene (§ 5 ods. 9 zákona).

K bodu 33

Na základe zásadnej pripomienky Únie miest Slovenska sa pri vyčísľovaní investičných nákladov, potrebných na uzavretie a rekultiváciu úložiska a prevádzkových nákladov na monitorovanie úložiska po jeho uzavretí, zohľadňujú požiadavky uvedené v rozhodnutí komisie z 20. apríla 2009 (2009/335/ES) o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. V. EÚ L 101, 21.4.2009) a sú upravené o medziročnú mieru inflácie. Zvyšovanie investičných nákladov o medziročnú mieru inflácie má zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu úložiska po jeho uzavretí a má odrážať aktuálnu ekonomickú situáciu.

K bodu 34

Na základe Formálneho oznámenia – Porušenie č. 2010/2149 Európskej Komisie sa dopĺňa nový odsek 4 do § 14.

Článok 14 ods. 2 smernice ustanovuje, že výpočet zábezpeky sa uskutoční na základe:

a) pravdepodobného vplyvu zariadenia na nakladanie s odpadmi na životné prostredie, berúc do úvahy najmä kategóriu tohto zariadenia, vlastnosti ťažobného odpadu a budúce použitie rekultivovaného územia,

b) predpokladu, že akúkoľvek potrebnú rekultivačnú činnosť vyhodnotia a uskutočnia nezávislé a vhodne kvalifikované tretie strany.

Vo vnútroštátnej právnej úprave v § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. forma výpočtu účelovej finančnej rezervy nezohľadňuje dopad na životné prostredie. Rovnako neustanovuje podmienku, že akúkoľvek potrebnú rekultivačnú činnosť vyhodnotia a uskutočnia nezávislé a vhodne kvalifikované tretie strany. Z toho dôvodu sa to javí ako nesprávna transpozíciu smernice, a preto sa vkladá nový odsek 4 do § 14. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 stanovuje, kto je nezávislá a vhodne kvalifikovaná tretia osoba.

K bodu 35

Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky úložiska a počas prevádzky úložiska vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie úložiska, jeho monitorovanie po jeho uzavretí, na rekultiváciu úložiska a rekultiváciu územia ovplyvneného úložiskom. Prevádzkovateľ vedie prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu na osobitnom účte a do 30 dní oznámi vytvorenie účtu príslušnému orgánu. Zavádza sa povinnosť prevádzkovateľa zaslať príslušnému orgánu do 30 dní potvrdenie o vytvorení účtu od banky.

K bodu 36

Prevádzkovateľ prevádza každoročne prostriedky účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Zavádza sa povinnosť prevádzkovateľa zaslať príslušnému orgánu do 30 dní oznámenie o prevedení prostriedkov účelovej finančnej rezervy a doklad o tom od banky.

K bodom 37 a 38, 40 až 44

Z dôvodu vloženia nového odseku 4 do § 14 je potrebné zmeniť odkazy na prečíslované odseky.

K bodu 39

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov krajský úrad životného prostredia je rozpočtová organizácia, t.j. má právnu subjektivitu. Podľa § 5 ods. 2 uvedeného zákona obvodný úrad životného prostredia je bez právnej subjektivity organizačne začlenený do krajského úradu životného prostredia, v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ak osobitný predpis neustanoví inak, správu pohľadávky štátu je povinný vykonávať správca, z rozpočtu ktorého je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého pohľadávka štátu vznikla.

Z uvedených vyplýva, že správu účelovej finančnej rezervy pri podmienkach podrobne uvedených v § 14 ods. 8, 10 až 14 a 16 by mal vykonávať krajský úrad životného prostredia.

K bodom 45 a 46

Na základe Formálneho oznámenia – Porušenie č. 2010/2149 Európskej Komisie sa upravuje znenie § 15 ods. 4 a ods. 5 zákona.

Článok 16 ods. 3 smernice stanovuje povinnosť, aby členské štáty zabezpečili

v prípade havárie zahŕňajúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi kategórie A zaslanie informácie druhému členskému štátu, aby sa mohli minimalizovať následky havárie na zdravie ľudí a mohol sa vyhodnotiť a minimalizovať rozsah skutočnej alebo možnej environmentálnej škody.

V § 15 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z. sa zužuje význam tohto ustanovenia smernice iba na prípady závažných havárií a netransponuje účel, ktorým je minimalizovať následky havárie na zdravie ľudí ako aj vyhodnotiť a minimalizovať rozsah skutočnej alebo možnej environmentálnej škody. Z toho dôvodu sa to javí ako zúženie definície a nesprávna transpozícia smernice, a preto sa upravuje dané ustanovenie zákona.

Podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odhadnúť a následne vyhodnotiť rozsah environmentálnej škody.

K bodu 47

Zmena ustanovenia vyplýva zo zmeny § 14 (novelizačný bod 39), ktorou sa dopĺňa pôsobnosť krajského úradu životného prostredia.

K bodu 48, 50 až 53

Z dôvodu vloženia nového odseku 4 do § 14 je potrebné zmeniť odkazy na prečíslované odseky.

K bodu 49

Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa zrušil zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

Do poznámky pod čiarou k odkazu 38 sa premietla táto skutočnosť.

K bodu 54 a 55

Zosúladenie s článkom 4 ods. 2 a ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

K Čl. II

Dátum nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa navrhuje stanoviť dňom 1. septembra 2011.

V Bratislave dňa 20. apríla 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

József Nagy v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 636
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: