TlačPoštaZväčšiZmenši

256/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:37 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa + spoločná správa výborov NRSR

I. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 652/2004 Z. z. upravuje problematiku postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti colnej správy a Ministerstva financií Slovenskej republiky v colnej oblasti, ako aj povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2005 a bol viackrát novelizovaný.

Navrhovanou novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky implementuje rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely. Na základe uvedeného rozhodnutia sa v návrhu zákona určuje colný orgán, ktorý bude prevádzkovať spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely a plniť ďalšie súvisiace úlohy.

Zároveň sa mení a dopĺňa aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v ktorom sa upravuje Sadzobník správnych poplatkov vo vzťahu k vydávaniu osvedčení o pôvode tovaru a k uplatňovaniu Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR). Tiež sa novo ustanovujú kompetencie daňových orgánov v súvislosti s daňovým informačným systémom v zákone č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov.

V nadväznosti na podnety podnikateľského prostredia sa navrhuje upraviť aj zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002

Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cieľom novely tohto zákona je najmä:

- zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa vedenia evidencie držiteľmi povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu a oprávnení na distribúciu liehu,

- umožniť mať v prevádzkarni dve otvorené spotrebiteľské balenia liehu,

- zmierniť pokuty tak, aby bolo možné pri ich určení väčšou mierou prihliadať na dĺžku a závažnosť porušenia príslušných ustanovení zákona.

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2011.

II. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V § 8 ods. 3 písm. c) sa navrhuje, aby informačné systémy colnej správy vytváralo, spravovalo, rozvíjalo a prevádzkovalo Colné riaditeľstvo SR. V nadväznosti na toto ustanovenie sa v § 7 ods. 3 ustanovuje postavenie Ministerstva financií SR v tomto procese, kde bude možné realizovať len tie zámery Colného riaditeľstva SR v oblasti informačných systémov, s ktorými vysloví súhlas Ministerstvo financií SR.

K bodu 2

Vzhľadom na úplný presun činností a úloh súvisiacich so spracúvaním informácií o skutočnostiach a osobách, ktoré spáchali trestné činy v colnej a daňovej oblasti, na colný kriminálny úrad, sa zodpovedajúcim spôsobom upravuje aj § 8 ods. 3 písm. c). Súčasne sa Colnému riaditeľstvu SR ustanovuje úloha viesť centrálny register subjektov realizujúcich zahranično-obchodné transakcie a zabezpečovať jeho synchronizáciu s príslušnými registrami Európskej komisie.

K bodu 3

V nadväznosti na zmeny v § 8 ods. 3 písm. c) sa presúva legislatívna skratka „daňový predpis".

K bodom 4 a 7

V súvislosti s reformou daňovej a colnej správy sa upravuje prechod kompetencie prideľovať hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) z Colného úradu Prešov na Colné riaditeľstvo SR.

K bodu 5

Navrhovaná úprava nadväzuje na nové znenie § 8 ods. 3 písm. c), podľa ktorého informačné systémy colnej správy vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje Colné riaditeľstvo SR, colné úrady tieto systémy len používajú.

K bodu 6

Navrhuje sa vypustenie odseku 6 vzhľadom na to, že ide o obsoletné ustanovenie, keďže organizačné jednotky uvedené v tomto odseku patria v súčasnosti do vlastnej organizačnej štruktúry colného kriminálneho úradu.

K bodu 8

Vzhľadom na to, že Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy

o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely (Dohovor CIS) bude s účinnosťou od 27. mája 2011 nahradený rozhodnutím Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 a poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa viaže len k úlohám vyplývajúcim z medzinárodných zmlúv, je potrebné poznámku pod čiarou upraviť.

K bodu 9

Aj táto úprava súvisí s novým znením § 8 ods. 3 písm. c), podľa ktorého informačné systémy colnej správy vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje Colné riaditeľstvo SR, colný kriminálny úrad bude pri informačných systémoch identifikovaných v tomto ustanovení v postavení ich používateľa.

K bodu 10

Navrhovanou úpravou sa na základe rozhodnutia Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 určuje colný kriminálny úrad ako príslušný colný orgán, ktorý bude prevádzkovať spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely.

Colný kriminálny úrad bude okrem iného poskytovať ostatným členským štátom, Europolu, Eurojustu a výboru zriadenému na základe uvedeného rozhodnutia zoznam závažných porušení svojich vnútroštátnych právnych predpisov a členským štátom a výboru zoznam určených orgánov, ktoré sú oprávnené mať priamy prístup k spoločnému automatizovanému informačnému systému na colné účely.

Citované rozhodnutie umožňuje, aby spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely umožnil priamy prístup doň iným orgánom, ktoré disponujú kompetenciami pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov. Navrhuje sa, aby týmto orgánom bol príslušný útvar Policajného zboru.

K bodu 11

Navrhovaná úprava reaguje na to, že prevádzkovateľom spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely nie je Colné riaditeľstvo SR, ako je to pri iných systémoch v colnej správe, ale colný kriminálny úrad.

K bodu 12

V súvislosti s navrhovaným znením § 8 ods. 3 písm. c) sa upravuje prechod správy majetku štátu týkajúci sa informačných systémov verejnej správy z Ministerstva financií SR na Colné riaditeľstvo SR, zároveň sa zabezpečuje kontinuita súvisiacich majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov.

K čl. II

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa rozširuje poplatková povinnosť na vydávanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR-MED, ktorá predstavuje rovnakú administratívnu záťaž pre colné orgány ako vydávanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1, a tiež sa s ním spájajú aj analogické právne účinky.

Pri strate, krádeži alebo zničení pôvodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1 alebo EUR-MED správny orgán (colný úrad) vystaví jeho duplikát na základe žiadosti vývozcu. Duplikát sprievodného osvedčenia nie je možné považovať za kópiu alebo odpis pôvodného dokumentu; vydať ho môže len správny orgán, ktorý vydal aj pôvodné osvedčenie. Navrhuje sa preto spoplatnenie uvedeného úkonu správnym poplatkom, a to vo výške 3 eurá.

K bodu 2

Podľa medzinárodného Dohovoru TIR sa za vykonávanie úkonov súvisiacich s colnými operáciami pracovníkmi colných úradov poplatky nevyberajú. Za takýto úkon je potrebné považovať aj vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou. Berúc do úvahy aj skutočnosť, že vydávanie takéhoto osvedčenia nevyžadujú ani v súčasnosti platné colné predpisy a ani žiadna medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovenie o povinnosti uhradiť správny poplatok za takýto úkon je obsoletné a jeho vypustenie umožní predísť prípadným interpretačným a aplikačným problémom.

K čl. III

K bodom 1 a 2

V § 3a sa navrhuje, aby daňový informačný systém vytváralo, spravovalo, rozvíjalo a prevádzkovalo Daňové riaditeľstvo SR. V nadväznosti na túto kompetenciu Daňového riaditeľstva SR sa ustanovuje postavenie Ministerstva financií SR v tomto procese, kde bude možné realizovať len tie zámery Daňového riaditeľstva SR v oblasti informačných systémov, s ktorými vysloví súhlas Ministerstvo financií SR.

K bodu 3

V súvislosti s navrhovaným znením v § 3a sa upravuje prechod správy majetku štátu týkajúci sa informačných systémov verejnej správy z Ministerstva financií SR na Daňové riaditeľstvo SR. Zároveň sa zabezpečuje kontinuita súvisiacich majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov.

K čl. IV

K bodu 1

Ustanovenie sa upravuje v tom zmysle, že v odôvodnených prípadoch bude možné nalepiť kontrolnú známku aj na ochrannú fóliu spotrebiteľského balenia liehu.

K bodu 2

Úpravou ustanovenia sa umožňuje mať otvorené dve spotrebiteľské balenia liehu z jedného EAN kódu na predajnom mieste a spresňuje sa pojem „predajné miesto" spôsobom, že za predajné miesto sa považuje každé také miesto, aj v rámci jednej prevádzky, kde sa predaj uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.

K bodom 3, 11 a 12

Legislatívno-technická úprava ustanovenia.

K bodom 4 a 5

Pre držiteľov povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu a držiteľov oprávnení na distribúciu sa zjednodušuje administratívna náročnosť tým, že sa navrhuje zmeniť povinnosť viesť evidenciu spotrebiteľských balení liehu, a to z dennej na mesačnú.

K bodu 6

Spresňuje sa vedenie evidencie v prípade výdaja spotrebiteľského balenia liehu pre odberateľa, ktorý má sídlo mimo daňového územia.

K bodu 7

Znenie ustanovenia sa spresňuje tak, aby osoba oprávnená na distribúciu nebola povinná uvádzať na doklade o predaji všetky čiarové kódy EAN, ak boli spotrebiteľskému baleniu liehu pridelené, ale len čiarový kód EAN toho spotrebiteľského balenia, ktoré je v danom prípade predmetom predaja.

K bodu 8

Ustanovenie sa dopĺňa v tom zmysle, že ak je spotrebiteľské balenie liehu súčasťou skupinového balenia, t. j. darčekového balenia, osoba oprávnená na distribúciu oznámi čiarový kód EAN tohto balenia. Zároveň sa upravuje definícia pojmu „skupinové balenie", za ktoré sa považuje napríklad i spotrebiteľské balenie liehu, ktoré je v tube alebo papierovom obale. Súčasne sa ustanovuje, že ak sa napríklad poškodí papierový obal, ktorý má iný čiarový kód EAN ako spotrebiteľské balenie, ktoré je v takomto obale, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu.

K bodu 9

Upravuje sa spôsob vedenia evidencie tak, aby správca dane pri výkone daňového dozoru vedel overiť skutočný stav spotrebiteľských balení liehu. Ustanovuje sa povinnosť pre držiteľa povolenia na predaj a osobu oprávnenú na distribúciu mať doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia liehu v prevádzkarni. Navrhuje sa stanoviť dobu, počas ktorej musia subjekty uchovávať evidenciu.

K bodu 10

Ustanovenie sa dopĺňa v tom zmysle, že ak colný úrad odníme držiteľovi oprávnenia na distribúciu alebo povolenia na predaj toto oprávnenie alebo povolenie, je takáto osoba povinná v stanovenej lehote colnému úradu oznámiť stav zásob spotrebiteľského balenia liehu.

K bodom 13, 14 a 15

Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa správnych deliktov a pokút.

K bodu 16

Upravuje sa prechodné ustanovenie v nadväznosti na navrhované zmeny v zákone.

K čl. V

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2011.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 28. apríla 2011.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 343) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 433 z 19. mája 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 343) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 343) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 181 zo dňa 14. júna 2011)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 222 zo dňa 15. júna 2011)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :

1. K čl. I bodu 12

V § 59c slová „vytváraní, správe a rozvoji" nahradiť slovami „utváraní, udržiavaní

a prevádzkovaní".

Ustanovenie § 59c je prechodným ustanovením, na základe ktorého v súvislosti so zmenami v kompetenčných vzťahoch v oblasti informačných systémov prechádza majetok a práva a povinnosti z právnych vzťahov z Ministerstva financií SR na Finančné riaditeľstvo SR. Návrh rešpektuje súčasný obsah kompetencie Colného riaditeľstva SR.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. II – úvodná veta

V úvodnej vete čl. II spojku „a" za slovami „zákona č. 514/2010 Z. z." nahradiť čiarkou

a za slová „zákona č. 556/2010 Z. z." vložiť slová „zákona č. 39/2011 Z. z. a zákona č.

119/2011 Z. z.".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku – doplnenie ďalších novelizácií zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K čl. III bod 3

V § 8d slová „vytváraní, správe a rozvoji" nahradiť slovami „utváraní, udržiavaní

a prevádzkovaní".

Táto dikcia nadväzuje na ustanovenie § 59c, ktorý je prechodným ustanovením, na základe ktorého v súvislosti so zmenami v kompetenčných vzťahoch v oblasti informačných systémov prechádza majetok a práva a povinnosti z právnych vzťahov z Ministerstva financií SR na Finančné riaditeľstvo SR. Návrh rešpektuje súčasný obsah kompetencie Daňového riaditeľstva SR.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. Nový bod

Za článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:

„Čl. V

Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 401/2009 Z. z. a zákona č. 493/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7a vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami

(1) Podnikateľ, ktorý uvedie do daňového voľného obehu, prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uvedie na trh Slovenskej republiky vybrané ropné výrobky (ďalej len „dovezené vybrané ropné výrobky"), je povinný uhradiť poplatok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob (ďalej len „poplatok").

(2) Podnikateľom podľa odseku 1 sa rozumie osoba, ktorá vybrané ropné výrobky

a) uvedie do daňového voľného obehu9a) podľa osobitného predpisu9b) na území Slovenskej republiky,

b) prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,9c)

c) dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,9d)

d) uvedie do daňového voľného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v písmenách a) až c).

(3) Podnikateľ podľa odseku 2 je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 uviesť údaje o množstve dovezených vybraných ropných výrobkov v daňovom priznaní, ktoré podáva podľa osobitného predpisu,9e) a v lehote na zaplatenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu9e) zaplatiť colnému úradu poplatok vypočítaný podľa prílohy č. 4. Podnikateľ podľa odseku 2 písm. c) je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 použiť daňové priznanie podľa osobitného predpisu,9e) v ktorom colnému úradu oznámi súhrnne množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré doviezol z tretích štátov za príslušný kalendárny mesiac, a zaplatiť colnému úradu poplatok, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vybrané ropné výrobky doviezol. Ak podnikateľ podľa odseku 2 písm. a), b) alebo d) dováža vybrané ropné výrobky uvedené v prílohe č. 4, na ktoré nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane podľa osobitného predpisu,9f) je povinný na účel úhrady poplatku podľa odseku 1 uviesť množstvo týchto vybraných ropných výrobkov v daňovom priznaní podľa osobitného predpisu9e) a zaplatiť colnému úradu poplatok, a to v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú v daňovom priznaní údaje týkajúce sa výpočtu poplatku nesprávne, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9g)

(4) Pri kontrole plnenia povinností podľa tohto ustanovenia zákona postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu.9h)

(5) Ak má podnikateľ nárok na vrátenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu,9i) vzniká mu nárok na vrátenie poplatku. Pri vrátení poplatku alebo jeho časti postupuje podnikateľ a colný úrad primerane podľa osobitného predpisu.9i) Poplatok je možné vrátiť podnikateľovi,

a) ktorý vybrané ropné výrobky dodal na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a ak uskutočnenie dodania vybraných ropných výrobkov na územie iného členského štátu preukázal podľa osobitného predpisu,9i)

b) ktorý vybrané ropné výrobky vyviezol na územie tretieho štátu, a uskutočnenie vývozu doložil podľa osobitného predpisu,9i)

c) ktorý pre príjemcu (odberateľa) vybraných ropných výrobkov vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie poplatku môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) vybraných ropných výrobkov,

d) ktorý vypočítal poplatok vo svoj vlastný neprospech,

e) ktorému colný úrad vypočítal poplatok v jeho neprospech.

(6) Pri vymáhaní neuhradeného poplatku alebo jeho časti postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu.9j)

(7) Colný úrad vyberá a sústreďuje príjmy z poplatku vrátane pokút vybratých podľa § 9 ods. 3 na samostatnom mimorozpočtovom účte. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpočtový účet colného úradu za kalendárny mesiac, znížené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do desiatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Príjmy z poplatku vrátane pokút, ktoré uhradili podnikatelia na samostatný mimorozpočtový účet colného úradu za posledný kalendárny mesiac, znížené o vrátené poplatky, na ktoré si podnikatelia uplatnili vrátenie poplatku, odvedie colný úrad do príjmov Správy rezerv do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov štátneho rozpočtu.

(8) Colný úrad zašle Správe rezerv informáciu o prevode príjmov z poplatku najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Colný úrad v informácii uvedie

a) údaj o výške príjmu za úhradu poplatku podľa vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 4 štvrtom bode s uvedením ich množstva,

b) údaj o výške uplatneného nároku na vrátenie poplatku, a to v členení podľa vybraných ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 4 štvrtom bode,

c) príjem z pokút uložených podľa § 9 ods. 3, ktoré boli uhradené, a to v členení podľa jednotlivých pokút podľa § 9 ods. 3, kde uvedie obchodné meno a sídlo podnikateľa alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt podnikateľa a dátum, kedy bola vyrubená pokuta podnikateľom uhradená.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9j znejú:

„9a) § 2 ods. 1 písm. i) bod 1, 2 a 4 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.

9b) § 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9c) § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9d) § 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9e) § 14 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9f) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9g) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

9h) § 40 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

9i) § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9j) Zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.".

2. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

3. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Kontrolu plnenia povinností podľa § 7a vykonávajú colné úrady.".

4. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

5. V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Podnikateľovi, ktorý

a) nepodá v lehote podľa § 7a ods. 3 daňové priznanie na účel úhrady poplatku podľa § 7a ods. 1, uloží colný úrad pokutu vo výške 330 eur,

b) nesprávne uvedie výšku poplatku, uloží colný úrad pokutu vo výške 0,01 % z kladného rozdielu medzi výškou poplatku uvedenou v daňovom priznaní a výškou poplatku uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní, najmenej však 50 eur,

c) nezaplatí poplatok alebo jeho časť v lehote podľa § 7a ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 60 % z nezaplateného poplatku alebo jeho časti,

d) zaplatí poplatok alebo jeho časť po lehote podľa § 7a ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy poplatku za každý deň omeškania s platbou odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti poplatku až do dňa platby vrátane, najmenej však 165 eur.".

6. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 3 sa vzťahuje osobitný predpis.9j)".

7. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011

(1) Podľa § 7a predpisu účinného do 31. júla 2011 sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 31. júla 2011, a všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. augustom 2011, ako aj na ne nadväzujúce lehoty až do ich uplynutia, pričom práva a povinnosti vyplývajúce podnikateľovi z § 7a predpisu účinného do 31. júla 2011 za obdobie od 1. januára 2011 do 31. júla 2011 ostávajú v platnosti až do ich splnenia. Nárok na vrátenie príspevku podľa § 7a ods. 6 predpisu účinného do 31. júla 2011 zaniká 31. decembra 2011.

(2) Podnikateľ, ktorý preukázateľne zaplatil Správe rezerv príspevok za ropu, ktorú doviezol do 31. júla 2011 podľa § 7a predpisu účinného do 31. júla 2011, môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie príspevku alebo jeho časti za množstvo ropy alebo vybraných ropných výrobkov vyrobených z ropy dovezenej do 31. júla 2011, ktoré vyviezol z územia Slovenskej republiky. Podnikateľ podľa prvej vety je povinný na účel vrátenia príspevku doložiť uskutočnený vývoz z územia Slovenskej republiky sprievodnými dokladmi potvrdenými príjemcom a colným úradom, dodávateľskou faktúrou a dokladom preukazujúcim nadobudnutie vyvezeného tovaru. Nárok na vrátenie príspevku podľa tohto odseku zaniká 31. januára 2012.".

8. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4

ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOČET A SADZBA POPLATKU

1. Základom poplatku je množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikateľ uviedol do daňového voľného obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané ropné výrobky podľa bodu 4 písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky podľa bodu 4 písm. c).

2. Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a príslušnej sadzby poplatku podľa bodu 4.

3. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.

4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:

a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70

19,65 eura za 1 000 litrov,

b) motorová nafta, petrolej, letecký, petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45

19,65 eura za 1 000 litrov,

c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69

19,65 eura za 1 000 kilogramov.".".

Doterajší článok V sa označuje ako článok VI.

S účinnosťou od 1. januára 2011 bola v SR zavedená povinnosť pre každého podnikateľa, ktorý dováža ropu a vybrané ropné výrobky na územie SR, platiť poplatky z množstva dovezenej ropy a vybraných ropných výrobkov. Finančné prostriedky vybrané týmto spôsobom sú určené na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob ropy a vybraných ropných výrobkov. Poplatok za ropu je stanovený vo výške 18,62 eura/1 000 kg a poplatok za vybraný ropný výrobok (benzín, nafta, kerozín a vykurovacie oleje) je stanovený vo výške 16,23 eura/1 000 l. Terajší systém nastavenia platby poplatkov však znevýhodňuje najmä výrobcov ropných výrobkov (spracovateľov ropy) oproti podnikateľským subjektom, ktoré na územie SR dovážajú len vybrané ropné výrobky, a to z dôvodu, že nie celé množstvo dovezenej ropy sa použije na výrobu vybraných ropných výrobkov, ale z ropy sa vyrobí i množstvo iných produktov, ktoré systému poplatkov nepodliehajú a z toho dôvodu pri vývoze výrobkov, ktoré nepodliehajú systému poplatkov, nie je možné uplatniť vrátenie poplatku.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1, 2 ,3, 4 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 343) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 343) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 343a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 208 zo 17. júna 2011. Výbor určil poslanca Tibora Tótha za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 17. júna 2011

Jozef K o l l á r

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 546
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Maruniaková a Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom pre kauzu Kočnerova Threemahttps://www.webnoviny.sk/maruniakova-a-cvikova-budu-celit-disciplinarnym-navrhom-pre-kauzu-kocnerova-threema/

Sudkyne Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková budú čeliť disciplinárnym návrhom.

Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit?https://www.denik.cz/z_domova/krecek-ombudsman-prisaha-volba-20200217.html

Nový ombudsman Stanislav Křeček (81) zítra složí slib a zahájí své šestileté období.

Zemanova stížnost neuspěla. Zákon o střetu zájmů platí, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/lex-babis-ustavni-soud-20200218.html

Po třech letech zkoumání padl u Ústavního soudu verdikt k zákonu o střetu zájmů, který ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: