Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

254/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 8.8. 2011, 06:31

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 588 z 8. septembra 2010 a uznesenia vlády SR č. 883 z 15. decembra 2010. Cieľom návrhu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010).

Vývoj v oblasti bezpečnosti prepravy a uplatňovanie ustanovení niektorých medzinárodných dohôd na vnútroštátnu prepravu si vyžaduje aktualizovať pravidlá týkajúce sa prepravovateľných tlakových zariadení s cieľom zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenia voľného pohybu takýchto zariadení v rámci Európskej únie vrátane uvedenia na trh, sprístupnenia na trhu a používania takýchto prepravovateľných tlakových zariadení. Z toho dôvodu je potrebné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa povinností výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov, distribútorov, vlastníkov a prevádzkovateľov ako aj požiadavky, ktoré majú dané zariadenia spĺňať.

Uplatňovanie ustanovení niektorých medzinárodných dohôd na vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru po ceste, železnici a po vnútrozemských vodných cestách pri zachovaní voľného pohybu takýchto zariadení si vyžaduje harmonizovať podmienky, v rámci ktorých sa nebezpečný tovar prepravuje v celej Európskej únii.

Cieľom aktualizácie pravidiel týkajúcich sa prepravovateľných tlakových zariadení je zabrániť rozporom medzi pravidlami, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa zhody, o posúdenie zhody a o postupy posudzovania zhody, ktoré sa vzťahujú na prepravovateľné tlakové zariadenia.

Harmonizácia bezpečnostných požiadaviek na výrobu a podmienok používania prepravovateľných tlakových zariadení sa vzťahuje aj na orgán dohľadu nad trhom a predovšetkým na zabezpečenie jednotného prístupu v oblasti implementácie právnych predpisov a dohľadu nad trhom vo vzťahu k odlišnosti súčasného trhu v porovnaní s trhom v roku 1999, keď smernica Rady 1999/36/ES z 29. apríla 1999 o prepravovateľných tlakových zariadeniach nadobudla platnosť.

S cieľom zohľadniť tento vývoj a poskytnúť objasnenie týkajúce sa rámca uplatniteľného na prepravovateľné tlakové zariadenia sa niektoré aspekty smernice Rady 1999/36/ES zrevidovali a rozšírili o uplatňované ustanovenia medzinárodných dohôd a v záujme jasnosti uvedená smernica bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010).

Smernica 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010) je jednou z prvých smerníc prijímaných v oblasti harmonizácie s Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS. Systém vytvorený touto smernicou kladie dôraz na prísnejšie bezpečnostné požiadavky, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť prepravovateľných tlakových zariadení a preprava nebezpečného tovaru na trhu Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, na informatizáciu spoločnosti a pozitívny vplyv na životné prostredie. V súlade s čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR nebolo vykonané predbežné pripomienkové konanie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

Čl. I

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona, teda práva a povinnosti výrobcu, povinnosti splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, vlastníka a prevádzkovateľa, označenie π, autorizácia a notifikácia, práva a povinnosti notifikovanej osoby, požiadavky na prepravovateľné tlakové zariadenia (ďalej len „zariadenie"), postupy posudzovania zhody zariadenia a dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom.

K § 2

Odsekom 1 sa vymedzuje pozitívna pôsobnosť zákona, uvádzajú sa zariadenia, na ktoré sa tento zákon vzťahuje.

Zákon sa vzťahuje

a) na novo vyrobené zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky nariadení vlády Slovenskej republiky účinných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona a na ktorom nie je umiestnené označenie π,

b) na používané zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky nariadení vlády Slovenskej republiky účinných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona a na ktorom je umiestnené označenie π, na účely periodických, medziperiodických prehliadok a mimoriadnych kontrol,

c) na používané zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky nariadenia vlády účinného do nadobudnutia účinnosti zákona a na ktorom nie je umiestnené označenie π a vlastník alebo prevádzkovateľ ho má v úmysle používať na trhu Európskej únie, teda musí byť na ňom umiestnené označenie π.

V odseku 2 písmenách a), b), c), a d) sú uvedené zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, pretože sú upravené iným právnym predpisom.

V odseku 2 písmenách e) a f) sú uvedené zariadenia uvedené v bodoch 1.1.3.2 a 3.3 medzinárodnej zmluvy ako výnimky, na ktoré sa medzinárodná zmluva nevzťahuje.

Odsek 2 v písmene g) uvádza používané zariadenie, na ktorom nie je umiestnené označenie π a vlastník alebo prevádzkovateľ ho nemá v úmysle používať na trhu Európskej únie, nemusí byť na ňom umiestnené označenie π, a teda na toto zariadenie sa zákon nevzťahuje.

Odsek 2 v písmene h) uvádza používané zariadenie, na ktorom nie je umiestnené označenie π a vlastník alebo prevádzkovateľ ho má v úmysle používať výlučne na prepravu medzi štátmi Európskej únie a štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi Európske únie (tretími krajinami), nemusí byť na ňom umiestnené označenie π, a teda na toto zariadenie sa zákon nevzťahuje aj keď ide o štáty mimo Európskej únie (tretie krajiny), ktoré sú signatármi medzinárodnej zmluvy.

K § 3

Aby sa uľahčilo pochopenie a jednotné uplatňovanie zákona, definuje a upresňuje sa pojem zariadenia, na ktoré sa zákon vzťahuje. Definujú sa činnosti, ktoré sa spájajú so zariadením.

K § 4

Stanovujú sa práva a povinnosti výrobcu vzhľadom na to, že určité úkony môže vykonať iba výrobca. Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o návrhu zariadenia a jeho výrobnom procese, je pred uvedením zariadenia na trh povinný vykonať posudzovanie zhody, avšak vyžaduje sa, aby do procesu posúdenia zhody bola zapojená aj notifikovaná osoba. Ak sa postupom posudzovania zhody preukáže, že zariadenie spĺňa požiadavky zákona a medzinárodnej zmluvy (ďalej len „technické požiadavky"), vydá certifikát zhody a umiestni označenie π v súlade s požiadavkami medzinárodnej zmluvy a tohto zákona. Výrobca je povinný vypracovať a minimálne 10 rokov uchovávať technickú dokumentáciu, prijímať opatrenia na zabezpečenie súladu zariadenia s technickými požiadavkami, spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom pri všetkých činnostiach zameraných na odstránenie rizika, ak ním vyrobené zariadenie a uvedené na trh predstavuje riziko. Povinnosťou výrobcu je poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody zariadenia v štátnom jazyku alebo v jazyku zrozumiteľnom tomuto orgánu. Za jazyk zrozumiteľný orgánu dohľadu nad trhom treba považovať jazyk, ktorému orgán dohľadu nad trhom rozumie v takej miere, aby mohol posúdiť predložené dokumenty.

Každý výrobca musí byť schopný identifikovať osobu, ktorá mu prepravovateľné tlakové zariadenie dodala počas desať rokov po prijatí dodávky.

K § 5

Výrobca môže písomne splnomocniť na vykonanie určitých konkrétnych úloh splnomocneného zástupcu, pričom vypracovanie technickej dokumentácie, povinnosť spočívajúca v zabezpečení toho, aby pri uvádzaní zariadenie na trh bolo navrhnuté, vyrobené a zdokumentované v súlade s technickými požiadavkami a povinnosť umiestniť označenie π nemôžu byť obsahom splnomocnenia. Každý splnomocnený zástupca musí byť schopný identifikovať výrobcu, ktorý mu prepravovateľné tlakové zariadenie dodal a osobu, ktorej prepravovateľné tlakové zariadenie dodal počas desať rokov po prijatí dodávky.

K § 6

Dovozca uvádza prepravovateľné tlakové zariadenie z tretích krajín na trh Európskej Únie, preto musí zabezpečiť, aby zariadenie, ktoré uvádza na trh, bolo v súlade s technickými požiadavkami. Je potrebné, aby sa dovozca uistil, že výrobca splnil povinnosti stanovené v zákone a medzinárodnej zmluve t.j. či bola posúdená zhoda, či bola vypracovaná technická dokumentácia, či je na ňom umiestnené označenie π a či je k nemu priložený certifikát zhody s kontaktnou adresou a tiež, či prepravovateľné tlakové zariadenie nepredstavuje riziko. V takom prípade informuje výrobcu a orgán dohľadu nad trhom, pričom písomne zdokumentuje prípady nesúladu a prijaté opatrenia.

Dovozca na certifikáte zhody vypracovanom podľa medzinárodnej zmluvy alebo v dokumente priloženom k tomuto certifikátu uvedie svoje obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo, na ktorom je ho možné zastihnúť a zabezpečí, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými požiadavkami v čase, keď zabezpečuje uskladnenie alebo prepravu.

Každý dovozca musí identifikovať osobu, ktorá mu zariadenie dodala a ktorej zariadenie dodal počas desať rokov po prijatí dodávky.

K § 7

Ak distribútor sprístupňuje zariadenie na trh musí overiť, či zariadenie spĺňa technické požiadavky, či, je na zariadení umiestnené označenie π, či je k nemu priložený certifikát zhody a či je na zariadení, certifikáte zhody alebo na priloženom dokumente uvedená kontaktná adresa a tiež, či zariadenie nepredstavuje riziko a spĺňa technické požiadavky. Ak sa domnieva alebo má právo sa domnievať, že zariadenie predstavuje riziko, informuje výrobcu, ak je to potrebné dovozcu, a orgán dohľadu nad trhom pričom písomne zdokumentuje prípady nesúladu a prijaté opatrenia. Distribútor má povinnosť zabezpečiť, aby podmienky skladovania alebo prepravy neohrozili jeho súlad s technickými požiadavkami. Každý distribútor musí identifikovať osobu, ktorá mu zariadenie dodala a ktorej zariadenie dodal počas desať rokov po prijatí dodávky.

K § 8

Ak vlastník sprístupňuje na trh alebo používa zariadenie musí overiť, či zariadenie spĺňa technické požiadavky, či bola posúdená zhoda vrátane periodických prehliadok, či je na ňom umiestnené označenie π a či je k nemu priložený certifikát zhody s kontaktnou adresou a tiež, či zariadenie nepredstavuje riziko. Ak sa domnieva alebo má právo sa domnievať, že zariadenie predstavuje riziko, informuje výrobcu, dovozcu alebo distribútora a orgán dohľadu nad trhom pričom písomne zdokumentuje prípady nesúladu a prijaté opatrenia. Vlastník má povinnosť zabezpečiť, aby podmienky skladovania alebo prepravy neohrozili jeho súlad s technickými požiadavkami. Každý vlastník musí byť schopný identifikovať osobu, ktorá mu zariadenie dodala a ktorej zariadenie dodal počas desať rokov po prijatí dodávky.

K § 9

Prevádzkovateľ používa len také zariadenie, ktoré spĺňa technické požiadavky. Ak zariadenie predstavuje riziko informuje vlastníka a orgán dohľadu nad trhom.

K § 10

Ak dovozca alebo distribútor uvádza zariadene na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo zariadenie upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s technickými požiadavkami vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu.

K § 11

Zariadenie môže byť uvedené na trh, iba ak je splnený predpoklad zhody, teda splnenie technický požiadaviek. V takomto prípade nie je možné brániť jeho sprístupneniu na trh.

K § 12

Zariadenie uvedené v § 2 podľa jeho zaradenia v písmene a), b) alebo c) potrebné podrobiť posúdeniu zhody s technickými požiadavkami. Nové zariadenie musí spĺňať technické požiadavky. Následne podlieha periodickým prehliadkam, medziperiodickým prehliadkam a mimoriadnym kontrolám podľa požiadaviek medzinárodnej zmluvy a tohto zákona.

Zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. mája 2003, ak má byť naďalej používané, musí vyhovovať technickej dokumentácii a byť opätovne posúdené postupom opätovného posúdenia zhody podľa prílohy č. 1.

Výstupné dokumenty vydané notifikovanou osobou podľa medzinárodnej zmluvy a tohto zákona sú platné vo všetkých štátoch Európskej únie.

K § 13

Výrobca umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na zariadenie, ktoré spĺňa technické požiadavky.

Na zariadenie, ktoré bolo posúdené postupom opätovného posúdenia zhody podľa prílohy č. 1 ho umiestňuje notifikovaná osoba alebo sa umiestňuje pod jej dohľadom.

Po vykonaní prvej periodickej prehliadky podľa požiadaviek medzinárodnej zmluvy a po opätovnom posúdení zhody podľa prílohy č. 1 notifikovaná osoba umiestni alebo zabezpečí umiestnenie pod svojím dohľadom označenia π na plynovú fľašu, ktorá je v súlade s predpismi účinnými do 30. júna 2011.

Na odnímateľné časti opätovne naplniteľného zariadenia s priamou bezpečnostnou funkciou výrobca umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π.

Za označením π nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, prípadne dátum periodickej prehliadky alebo medziperiodickej prehliadky a identifikačné číslo notifikovanej.

Označenie π sa umiestni na zariadenia viditeľne, čitateľne a trvale.

Označenie π je jediným označením zhody, ktoré je možné na prepravovateľné tlakové zariadenie podľa tohto zákona umiestniť. Označenie π sa umiestni podľa prílohy č. 3.

K § 14

Autorizácia znamená kladné rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad"), že právnická osoba, ktorá si podala žiadosť na úrad, spĺňa požiadavky na vykonávanie posudzovania zhody podľa medzinárodnej zmluvy a tohto zákona.

Stanovujú sa náležitosti a forma žiadosti, obsah a druh príloh žiadosti. Stanovujú sa požiadavky na subjekty vykonávajúce posudzovanie zhody, definujú sa podmienky za ktorých je možné rozhodnúť o autorizácii tak, aby bola dodržaná jednotná úroveň výkonov týchto subjektov vo všetkých štátoch Európskej únie. Uvedené požiadavky sú v súlade s požiadavkami medzinárodnej zmluvy a ňou citovanej medzinárodnej normy ako aj rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES.

Zároveň sú tu uvedené aj podmienky, za ktorých úrad rozhodne o pozastavení alebo zrušení autorizácie.

K § 15

Kladné rozhodnutie o autorizácii úrad oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom formou „notifikácie", teda formálneho oznámenia, že subjekt, ktorý bol autorizovaný na vykonávanie posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú na neho kladené. Pozastavenie alebo zrušenie autorizácie musí úrad oznámiť Európskej komisii a ostatným členským štátom a znamená súčasne aj pozastavenie alebo zrušenie notifikácie.

K § 16

Keďže je potrebné zabezpečiť vysokú kvalitu výkonu notifikovaných osôb vykonávajúcich posudzovanie zhody a všetky notifikované osoby by mali vykonávať svoje úlohy rovnakým spôsobom a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže, sú stanovené povinnosti, ktoré musí spĺňať subjekt zapojený do posudzovania zhody. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti zariadení, je nevyhnutné, aby subdodávatelia pri vykonávaní úloh posudzovania zhody spĺňali rovnaké požiadavky ako notifikované osoby. Notifikovaná osoba má stanovené informačné povinnosti voči úradu a orgánu trhového dohľadu. Informačné povinnosti sa týkajú vydaných dokumentov pre účely posudzovania zhody, odmietnutia ich vydať, činností posudzovania zhody, a subdodávateľských zmlúv.

K § 17

Určuje sa orgán dohľadu nad trhom v prípade zariadení. Ustanovuje sa spôsob súčinnosti Policajného zboru pri výkone dohľadu nad trhom prepravovateľných tlakových zariadení a spôsob výkonu dohľadu nad trhom, ktorý bude vykonávať Policajný zbor pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy v obvode železničných dráh.

K § 18 a 19

Ustanovuje sa postup orgánu dohľadu nad trhom, ak

1. zariadenie nespĺňa požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú podľa medzinárodnej zmluvy a tohto zákona (§ 18 odsek 1 a 2 a nasledujúce),

2. zariadenie spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy a tohto zákona a aj napriek tomu je nebezpečné (§ 18 odsek 9),

3. orgán dohľadu nad trhom zistil formálny nesúlad (§ 18 odsek 12 a 13).

Ak orgán dohľadu zistí, že sa na trhu nachádza zariadenie, ktoré nespĺňa príslušné požiadavky uloží výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi povinnosť prijať opatrenie na zabezpečenie zhody zariadenia s požiadavkami medzinárodnej zmluvy a tohto zákona, stiahnuť zariadenie z trhu alebo prevziať späť zariadenie (§ 18 ods. 1 a 2). Lehotu, v ktorej hospodársky subjekt má splniť uloženú povinnosť určuje orgán dohľadu nad trhom s prihliadnutím na charakter rizika. Ak bude riziko vyššie, lehota bude krátka, pretože je potrebné vykonať uloženú povinnosť čím skôr, aby sa zabránilo ohrozeniu alebo poškodeniu života, zdravia, majetku a oprávneného záujmu (§ 18 ods. 3). Pri uložení povinnosti v tomto prípade informuje orgán dohľadu nad trhom notifikovanú osobu. Na uložené povinnosti sa vzťahuje čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. O výsledkoch posúdenia a uložení takejto povinnosti informuje orgán dohľadu nad trhom úrad (§ 19 ods. 2 písm. a)) a úrad informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty (§ 19 ods. 1 písm. a)). Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom o prijatí oznámenia od orgánu dohľadu nad trhom iného členského štátu, v ktorom uvádza výsledky posúdenia, na základe ktorých zistil, že prepravovateľné tlakové zariadenie nespĺňa požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú a o uloženej povinnosti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi orgánom trhového dohľadu iného členského štátu (§ 19 ods. 3 písm. a)).

Zákon ustanovuje postup orgánu dohľadu nad trhom, ak hospodársky subjekt ktorému bola uložená vyššie uvedená povinnosť, uloženú povinnosť nesplní v stanovenej lehote. V takom prípade prijme orgán dohľadu nad trhom predbežné opatrenie, ktorého cieľom je zakázať, obmedziť sprístupňovanie zariadenia, stiahnuť ho z trhu alebo prevziať späť.

O uložení predbežného opatrenia orgán dohľadu nad trhom informuje úrad, ak sa domnieva, že sa riziko nevzťahuje len na územie Slovenskej republiky (§ 19 ods. 2 písm. b)). Úrad o uložení predbežného opatrenia informuje Európsku komisiu a členské štáty (§ 19 ods. 1 písm. b)).

Zákon upravuje konanie orgánu dohľadu nad trhom, keď orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu prijal predbežné opatrenie a urobil oznámenie Európskej komisii a ostatným členským štátom, pretože sa domnieval, že sa prepravovateľné tlakové zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú nachádza aj na trhu iného členského štátu. V takomto prípade úrad informuje orgán dohľadu nad trhom o prijatom predbežnom opatrení od iného členského štátu (§ 19 ods. 3 písm. c)) a orgán dohľadu nad trhom prijme opatrenie v súlade s § 18 ods. 6 písm. a). Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom o prijatí oznámenia o prijatých opatreniach a dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu zariadenia, ktoré prijal orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu na základe prijatého oznámenia od iného členského štátu (§ 19 ods. 3 písm. b)). O prijatí opatrenia podľa ustanovenia § 18 ods. 6 písm. a) informuje orgán dohľadu nad trhom úrad (§ 19 ods. 2 písm. c)) a úrad informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty (§ 19 ods. 1 písm. c)). Ak orgán dohľadu nad trhom nesúhlasí s predbežným opatrením prijatým iným členským štátom môže vzniesť odôvodnenú námietku, ktorú oznámi úradu (§ 19 ods. 2 písm. d)). Úrad znenie odôvodnenej námietky oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom (§ 19 ods. 1 písm. d)). Ak proti predbežnému opatreniu prijatému orgánom dohľadu nad trhom bude vznesená odôvodnená námietka iným členským štátom alebo Komisiou, úrad informuje o tejto námietke orgán dohľadu nad trhom (§ 19 ods. 3 písm. d)). Ak iný členský štát vzniesol odôvodnenú námietku voči predbežnému opatreniu orgánu dohľadu nad trhom iného členského štátu, úrad o tom informuje orgán dohľadu nad trhom (§ 19 ods. 3 písm. e)).

Predbežné opatrenie prijaté orgánom dohľadu nad trhom sa považuje za opodstatnené, ak k nemu v lehote dvoch mesiacov nevzniesla námietku Európska komisia alebo niektorý členský štát alebo ak Európska komisia nerozhodla o tom, že predbežné opatrenie je neopodstatnené (§ 18 ods. 7). Ak je takýmto postupom predbežné opatrenie vyhodnotené ako neopodstatnené, orgán dohľadu nad trhom ho zruší (§ 18 ods. 8). Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom o tom, že predbežné opatrenie ním prijaté bolo vyhodnotené ako neopodstatnené (§ 19 ods. 3 písm. f) a rovnako ho informuje aj o tom, že ako neopodstatnené bolo vyhodnotené predbežné opatrenie prijaté orgánom dohľadu iného členského štátu (§ 19 ods. 3 písm. g).

Ak zariadenie síce spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy a tohto zákona, ale aj napriek tejto skutočnosti predstavuje riziko ohrozenia života, zdravia, majetku, verejného záujmu, uloží výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi alebo vlastníkovi povinnosť prijať všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zariadenie pri uvedení na trh už nepredstavoval riziko, stiahnuť prepravovateľné tlakové zariadenie z trhu alebo prevziať späť zariadenie (§ 18 ods. 9). O prijatí takéhoto opatrenia informuje orgán dohľadu nad trhom úrad (§ 19 ods. 2 písm. e)) a úrad informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty (§ 19 ods. 1 písm. e)).

Povinnosť uložená podľa odseku 2 a 9 sa vzťahuje na zariadenie rovnakého druhu, typu, s rovnakým sériovým číslom, z rovnakého druhu materiálu alebo inou spoločnou skutočnosťou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prepravovateľného tlakového zariadenia (§ 18 ods. 11).

Orgán dohľadu nad trhom, ktorý zistil formálny nesúlad uloží výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi alebo vlastníkovi povinnosť odstrániť zistený formálny nesúlad (§ 18 ods. 12). Ak subjekt uloženú povinnosť nesplní, t. z., že neodstráni namietaný formálny nesúlad, orgán dohľadu nad trhom uloží povinnosť podľa § 18 ods. 13.

K § 20

Vymenúvajú sa skutkové podstaty priestupkov, ktorých cieľom je sankcionovať porušenie vybraných ustanovení zákona (označenie π, niektoré povinnosti splnomocneného zástupcu a vlastníka).

K § 21

Vymenúvajú sa skutkové podstaty správnych deliktov. Správne delikty vymedzené odsekom 1 prejednáva a pokuty za ne ukladá orgán dohľadu nad trhom a ich cieľom je sankcionovať porušenie povinností uložených výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi, distribútorovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi, ktoré tieto subjekty nesplnili, ďalej sa sankcionuje porušenie ustanoví o označení π.

Odsek 2 vymedzuje skutkové podstaty správnych deliktov, ktoré sankcionuje úrad. Odsekom tri sa sankcionuje porušenie povinností notifikovanou osobou.

K § 22

Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konania podľa tohto zákona, okrem konania notifikovanej osoby pri vykonávaní posudzovania zhody.

K § 23

V súlade s medzinárodnou zmluvou sa ustanovuje uznávanie vzorových schvaľovacích certifikátov EHS a certifikátov ES o konštrukčnej skúške vydaných podľa predpisov účinných do 30. júna 2011 za rovnocenné s certifikátmi o typovej skúške podľa medzinárodnej zmluvy.

Ustanovuje sa možnosť naďalej používať ventily a príslušenstvo s umiestneným označením CE v súlade s osobitným predpisom.

Na plynové fľaše, ktoré spĺňali požiadavky predpisov účinných do 30. júna 2011 a nemali označenie π, sa pri vykonaní prvej periodickej prehliadky uvedie označenie π pred identifikačným číslom notifikovanej osoby.

Na prepravovateľnom tlakovom zariadení podľa § 2 písm. c) zákona, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. mája 2003 sa vykoná opätovné posúdenie zhody a uvedenie sa označenie π.

K § 24

Uvádza sa, že právny akt Európskej Únie, ktorý sa preberá týmto zákonom je uvedený v prílohe zákona.

K § 25

Uvádzajú sa nariadenia vlády, ktoré sa týmto zákonom zrušujú.

K prílohe č. 1

Ustanovuje sa postup opätovného posúdenia zhody zariadenia uvedeného do prevádzky do 31. mája 2003, ktoré je stále v prevádzke a vlastník alebo prevádzkovateľ má v úmysle prepravovateľné tlakové zariadenie naďalej používať.

Uvádzajú sa údaje, ktoré je žiadateľ o vykonanie opätovného posúdenia zhody povinný poskytnúť notifikovanej osobe. Ustanovuje sa postup notifikovanej osoby pri vykonávaní opätovného posudzovania zhody.

K prílohe č. 2

Ustanovuje sa zoznam nebezpečných tovarov odlišných od triedy 2, ktoré musia byť zohľadnené pri posúdení zhody zariadenia.

K prílohe č. 3

Zobrazuje sa označenie π, definuje sa jeho tvar a veľkosť.

K prílohe č. 4

Uvádza sa zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

Čl. II

Týmto článkom sa novelizuje XVII. časť zákona o správnych poplatkoch.

K bodu 1

Uvádza sa názov XVII. časti zákona o správnych poplatkoch, ktorý zohľadňuje zmeny, ktoré nastali nadobudnutím účinnosti zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 264/1999 Z. z."). Nadobudnutím účinnosti zákona č. 264/1999 Z. z. sa prestal používať pojem štátne skúšobníctvo z dôvodu zavedených zmien vo vlastníctve autorizovaných osôb. Zmena názvu XVII. časti zákona o správnych poplatkoch rovnako zohľadňuje skutočnosť, že sa ňou neustanovuje žiadny správny poplatkoch v oblasti technickej normalizácie a rovnako že sa vypúšťa položka súvisiaca s certifikáciou.

K bodu 2

Navrhnutá úprava precizuje ustanovenie štylisticky a aj odkazom na právny predpis, podľa ktorého je možné podať prihlášku na registráciu.

Položka 237 sa rozdeľuje na dve písmená a diferencuje sa výška správneho poplatku v závislosti od toho, či ide o žiadosť o autorizáciu alebo žiadosť o zápis zmeny. Keďže rozhodnutia o autorizácii vydávané úradom sú upravené v dvoch účinných zákonoch a v tomto zákone, uvádzajú sa v poznámkach pod čiarou. Výška správneho poplatku za podanie žiadosti o autorizáciu sa oproti predchádzajúcej sadzbe zvyšuje. Suma správneho poplatku nebola menená počas celej doby platnosti a účinnosti zákona č. 264/1999 Z. z., čiže viac ako desať rokov.

K bodu 3

Položka 238 sa vypúšťa. Žiadosť o vydanie povolenia úradom na výkon skúšok v zahraničí na účely certifikácie výrobku je obsolétnym ustanovením, nakoľko na sa uvedené povolenie nevydáva.

K bodu 4

Navrhnutá úprava precizuje ustanovenie štylisticky a aj z hľadiska legislatívnej technicky.

Čl. III

Dopĺňa sa poznámka pod čiarou o zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého inšpektorát práce bude vykonávať dohľad nad prepravovateľným tlakovým zariadením.

Čl. IV

Uvádza sa dátum účinnosti zákona.

Bratislava 20. apríla 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Lucia Gocníková v. r.

predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1149

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: