TlačPoštaZväčšiZmenši

249/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:25 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Predkladaným návrhom zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica").

Cieľom Európskej únie je znižovať nehodovosť na pozemných komunikáciách k čomu má prispieť aj vyššie uvedená smernica.

V súlade so smernicou boli stanovené postupy, ktoré by mali byť významným nástrojom na zlepšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Výsledkom by malo byť vykonávanie posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie v začiatočnej fáze plánovania výstavby novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie, vykonávanie bezpečnostného auditu v každej etape projektovania až po uvedenie novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie do užívania a vykonávanie pravidelných inšpekcií na pozemných komunikáciách, ktoré sú už v prevádzke.

Vykonanie činností uvedených vyššie bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vlastník alebo správca pozemných komunikácií zaradených v TEN- T sieti. Vlastníci a správcovia ostatných ciest majú samozrejme možnosť vykonávať uvedené činností na pozemných komunikáciách vo svojom vlastníctve a v správe podľa vlastného uváženia a potreby.

Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, bezpečnostný audit a inšpekciu je v zmysle novely zákona oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Výkon činnosti bezpečnostného audítora nesúvisí a je nezávislá od činností vykonávaných podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky ako aj s právom Európskej únie.

Vplyvy predkladaného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy sú uvedené v Doložke vybraných vplyvov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- v primárnom

• v čl. 91 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie

- v sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009)

• v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:

• do 19. decembra 2010

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:

• do 19. decembra 2010

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

• výzva (formálne oznámenie) Európskej komisie - porušenia č. 2011/0350 - 0360

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti – čiastočná transpozícia.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čiastočná transpozícia.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov – čiastočná transpozícia.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

a) čiastočný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - gestor

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – spolugestor

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín začatia a ukončenia PPK: 14.01.2011 do 20.01.2011

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X X

3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X

4. Vplyvy na životné prostredie X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

Legislatívna rada vlády SR na svojom rokovaní dňa 8.marca 2011 odporučila upraviť problematiku v samostatnom zákone. Ide o návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z pohľadu jednotlivých vplyvov sa nič nemení.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

MH SR – bez pripomienok

MŽP SR – bez pripomienok

MPSVR SR – bez pripomienok

MF SR – pre oblasť informatizácie spoločnosti - bez pripomienok

MF SR – pre oblasť rozpočtu – pripomienky zapracované

Osobitná časť

Čl. I

K § 1

Navrhovaný zákon upravuje riadenie bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete, čím sa myslí posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemných komunikácií, audit bezpečnosti pozemných komunikácií, inšpekcia na mieste.

K § 2

Návrh zákona definuje posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, povinnosti správcu pozemnej komunikácie zabezpečiť vykonanie posudzovania vplyvu a náležitosti správy vypracovávanej bezpečnostným audítorom. Cieľom posudzovania vplyvu je zamerať sa pri projektovaní pozemnej komunikácie vo zvýšenej miere na bezpečnosť navrhovanej trasy, na bezpečnostné prvky a odporučiť prijatie opravných opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie, s ktorými sa stavebník pozemnej komunikácie buď stotožní a zapracuje do projektovej dokumentácie alebo odôvodní ich zamietnutie. Následne cestný správny orgán zhodnotí v odôvodnenom stanovisku, či postup stavebníka pozemnej komunikácie je alebo bol v súlade s požiadavkou zvyšovania bezpečnosti pozemných komunikácií.

K § 3

Návrh zákona definuje bezpečnostný audit, štádia kedy je stavebník pozemnej komunikácie ho povinný zabezpečiť a náležitosti správy vypracovávanej bezpečnostným audítorom. Rovnako ako pri posudzovaní vplyvu cieľom bezpečnostného auditu je zamerať sa pri projektovaní pozemnej komunikácie vo zvýšenej miere na bezpečnostné prvky odhaliť nebezpečné prvky a odporučiť prijatie opravných opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie, s ktorými sa stavebník pozemnej komunikácie buď stotožní a zapracuje do projektovej dokumentácie alebo aplikuje na stavbe pred jej dokončením alebo odôvodní ich zamietnutie. Následne špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní alebo v kolaudačnom konaní zhodnotí, či postup stavebníka pozemnej komunikácie je alebo bol v súlade s požiadavkou zvyšovania bezpečnosti pozemných komunikácií.

K § 4

Ustanovenie zákona ukladá správcom TEN-T siete povinnosti na úseku ciest, ktoré sú v prevádzke, definuje klasifikáciu kritických nehodových lokalít a inšpekciu. Do značnej miery sa tieto činnosti už dlhodobo vykonávajú a to nielen na TEN-T sieti. Cieľom bolo zosúladiť vykonávané činnosti s požiadavkami smernice. Štatistiky z údajov z evidencie dopravných nehôd, ktoré poskytuje Policajný zbor SR je základným východiskom pri hľadaní príčin vzniku dopravných nehôd. Na základe toho sa spracuje zoznam kritických nehodových lokalít a navrhnú sa po vykonaní inšpekcie na mieste opatrenia na zlepšenie bezpečnosti. Klasifikácia nehodových lokalít predstavuje dôležitý a nevyhnutný podklad na kvalifikované zostavovanie investičného plánu ako aj plánu opráv a údržby pozemných komunikácií. Je potvrdené, že správne navrhnuté a vykonané opatrenia znižujú príčiny vzniku dopravných nehôd. Vykonanie opatrení na zvýšenie bezpečnosti je však v plnej miere závislé od množstva finančných prostriedkov určených jednotlivým správcom pozemných komunikácií.

K § 5 a 6

V ustanoveniach sa špecifikujú oprávnenia a požiadavky kladené na odborne spôsobilú osobu oprávnenú vykonávať posudzovanie vplyvu, bezpečnostný audit alebo inšpekciu. Je to fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v návrhu zákona. Na činnosť bezpečnostného audítora zo súčasného pohľadu budú odborne pripravení najmä odborníci z okruhu autorizovaných stavebných inžinierov, pretože ide o osoby, ktoré sa navrhovaným predmetom činnosti bezpečnostného audítora zaoberajú ako spracovatelia projektovej dokumentácie, vykonávatelia vedenia uskutočňovania stavby alebo v prípade výkonu inšpekcie aj znalci, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti dopravných nehôd. Malo by ísť o osobu, ktorá preukázala svoje znalosti problematiky a má dostatočnú prax na to, aby kvalifikovane posúdila projektovú dokumentáciu a aj samotnú stavbu a našla rizikové prvky navrhovanej výstavy z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky alebo príčiny dopravných nehôd na existujúcich pozemných komunikáciách.

Bezpečnostný audítor vykonáva tieto činnosti za odplatu na základe zmluvy so stavebníkom, alebo so správcom pozemných komunikácií a to buď ako slobodné povolanie alebo v mene a na zodpovednosť právnickej alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

Zoznam bezpečnostných audítorov vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

K § 7

Ustanovenie určuje údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu bezpečnostných audítorov a zároveň sa upravujú jednotlivé dôvody vyčiarknutia bezpečnostného audítora zo zoznamu.

K § 8

Ustanovenie špecifikuje zameranie odbornej prípravy bezpečnostných audítorov, ktorá končí preverením vedomostí a zručností odbornou skúškou. Uchádzač spĺňajúci podmienky vzdelania a praxe je povinný absolvovať odbornú prípravu a zložiť skúšku, ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť. Podrobnosti o odbornej príprave týchto osôb upraví vykonávací predpis.

K § 9

Na zabezpečenie kvality vzdelávania v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií sa ustanovuje podmienka získania akreditácie vzdelávacích inštitúcií podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a a doplnení niektorých zákonov, ktoré by mali zabezpečovať odbornú prípravu bezpečnostných audítorov.

K § 10

Bezpečnostný audítor pri výkone činnosti používa úradnú pečiatku a osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Bezpečnostný audítor je povinný viesť evidenciu a umožniť do nej nahliadať a musí byť poistený zo zodpovednosti za prípadné škody.

Ustanovenie má taktiež vylúčiť konflikt záujmov, ktorý by mohol viesť bezpečnostného audítora k predpojatosti, preto je jednoznačne určené, v ktorých prípadoch bezpečnostný audítor nesmie činnosť vykonávať.

K § 11

Návrh zákona ustanovuje skutkové podstaty priestupkov a výšku, ktorú za ich spáchanie je možné uložiť.

K § 12

Návrh zákona ustanovuje skutkové podstaty správnych deliktov a výšku, ktorú za ich spáchanie je možné uložiť.

K § 13

Návrh zákona ustanovuje všeobecné použitie správneho poriadku.

K § 14

Ustanovením sa upravuje splnomocňovacie ustanovenie.

K § 15

Ustanovuje sa transpozičná príloha.

Čl. II

K bodu 1

Úprava súvisí s aktualizáciou pojmov.

K bodu 2

Úprava ustanovenia súvisí so zabezpečením súladu používaných pojmov „zastavané územie" a „súvislé zastavané územie" so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nakoľko zákon č. 135/1961 Zb. nesprávne používa legislatívnu skratku zavedenú v § 11 ods. 5 stavebného zákona.

K bodu 3

Úhrada za užívanie miestnych komunikácií bola upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Novelou zákona však došlo k zrušeniu miestnej dane za dočasné parkovanie motorových vozidiel ako súčasti miestnej dane za zabratie verejného priestranstva. Danou zmenou tak mestá a obce stratili možnosť účinným spôsobom regulovať statickú dopravu na svojom území. Mestám a obciam vznikajú problémy pri spoplatňovaní parkovania na ich území v miestach, kde to samospráva považuje za potrebné, resp. vhodné.

K bodu 4

Návrh zákona presnejšie špecifikuje povinnosť správcov pozemných komunikácií TEN-T siete v oblasti zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

K bodu 5

Územné plány obce sa obstarávajú, spracúvajú, prerokúvajú a schvaľujú podľa postupu uvedeného v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Niektoré obce opomenú upovedomiť cestné správne orgány a správcov pozemných komunikácií o zmene alebo doplnku územného plánu obce a dať im možnosť sa vyjadriť, pričom nerešpektujú ochranné pásma pozemných komunikácii.

Následne v praxi vzniká problém a nejednotnosť medzi cestnými správnymi orgánmi, správcami pozemných komunikácií a obcami pri posúdení územia určeného na súvislé zastavanie a ochrannými pásmami pozemných komunikácií najmä, ak táto zmena nebola ešte vykonaná v katastrálnych mapách.

K bodu 6

Navrhované znenie zákona ustanovuje, že vydanie povolení vo veciach činností v ochranných pásmach pozemných komunikácií je podmienené súhlasom príslušného útvaru Policajného zboru, resp. priamo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona NRSR č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Policajný zbor dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení. Podľa § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo vnútra SR ústredným orgánom štátnej správy pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Policajný zbor, resp. ministerstvo vnútra, neboli v rozhodovaní o organizácii dopravy pri povoľovaní výnimky alebo obmedzenia z činnosti v cestných ochranných pásmach a tvorbe dopravného prostredia v postavení subjektov, ktoré nemôžu dôsledne presadzovať záujmy ochrany života a zdravia občanov - účastníkov cestnej premávky tak, ako im to ukladá zákon.

K bodu 7

Návrh zákona dopĺňa povinnosť investora stavby pozemnej komunikácie majetkovoprávne vyporiadať pozemky dotknuté vyvolanými úpravami v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela a zároveň ukladá povinnosť vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vedenia alebo iného diela takýto pozemok prevziať okrem prípadov keď sa napr. pozemok nachádza pod pozemnou komunikáciou a v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela je zriadené vecné bremeno prípadne je uzavretá nájomná zmluva.

K bodu 8

Uvedeným sa má zabezpečiť súlad používaných pojmov „zastavané územie" a „súvislé zastavané územie" so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nakoľko zákon č. 135/1961 Zb. nesprávne používa legislatívnu skratku zavedenú v § 11 ods. 5 stavebného zákona.

Čl. III

Ustanovením sa určuje, že výkon činnosti bezpečnostného audítora sa nepovažuje za živnosť.

Čl. IV

Ustanovením sa dopĺňa okruh subjektov, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie dopravných nehôd o vlastníkov a správcov pozemných komunikácií, nakoľko nová právna úprava im ukladá vykonávať klasifikáciu kritických nehodových lokalít a inšpekciu.

Čl. V:

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2011.

Bratislava 28.apríla 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 566
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: