Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

182/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 27.6. 2011, 19:16

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 588 z 8. septembra 2010 a uznesenia vlády SR č. 883 z 15. decembra 2010.

Cieľom návrhu je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch.

Predkladaný návrh zákona ustanovuje nový horizontálny právny rámec štítkovania energeticky významných výrobkov, ďalšie podrobnosti ustanoví Európska komisia v delegovaných priamo účinných nariadeniach. V súčasnosti sú publikované štyri delegované nariadenia Európskej komisie, a to delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami.

V budúcnosti sa predpokladá pokrytie všetkých energeticky významných výrobkov v domácnostiach, ako aj v obchodnom a priemyselnom sektore, a niektorých výrobkov, ktoré nevyužívajú energiu, ako napríklad okná, ktoré môžu významne prispieť k úspore energie, ak sa používajú alebo inštalujú (s výnimkou dopravných prostriedkov).

Predkladaný návrh zákona ustanovuje základné povinnosti pre výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a obchodníka, ďalšie povinnosti pre konkrétny typ energeticky významného výrobku ustanovujú delegované nariadenia Komisie. Návrh zákona o energetickom štítkovaní ustanovuje povinnosti v oblasti reklamy a verejného obstarávania energeticky významného výrobku, z tohto dôvodu sa navrhujú aj doplnenia zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vplyvy predkladaného návrhu zákona na verejné financie a ostatné sledované oblasti sú uvedené v doložke vplyvov, ktorá bola v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania upravená v súlade s požiadavkami Ministerstva financií SR.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy x x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x

3. Sociálne vplyvy x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4. Vplyvy na životné prostredie x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

A.3. Poznámky

1. Finančné prostriedky vyplývajúce z predloženého návrhu zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov sú zabezpečené v rámci dotknutých kapitol rezortov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bez zvýšených nákladov na štátny rozpočet a verejné financie.

2. Bežní spotrebitelia budú viac informovaní o energetickej účinnosti spotrebičov pre domácnosť už pri kúpe tovaru. Pri správnom výbere spotrebiča, resp. energeticky účinného výrobku ušetria energiu, vodu alebo iné zdroje.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2011 2012 2013 2014

Príjmy verejnej správy celkom 0 2000 2000 2000

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť 0 0 0 0

z toho:

- vplyv na ŠR –MPSVR SR 0 2000 2000 2000

- vplyv na územnú samosprávu 0 0 0 0

Výdavky verejnej správy celkom 2 000 4 000 4 000 4 000

z toho:

- vplyv na ŠR- MPSVR SR 0 2000 2000 2000

- vplyv na ŠR – ÚNMS SR 2000 2000 2000 2000

- vplyv na územnú samosprávu 0 0 0 0

Celková zamestnanosť 0 0 0 0

- z toho vplyv na ŠR 0 0 0 0

Financovanie zabezpečené v rozpočte 2 000 4000 4000 4000

v tom:

ÚNMS SR/ Riadenie činnosti úradu 082 0101 2000 2000 2000 2000

MPSVR SR/ Tvorba a implementácia politík 07E0402 0 2000 2000 2000

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

Financovanie Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2011 2012 2013 2014

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky) +2000 +2000 +2000 +2000

Celkový vplyv na rozpočet MPSVR SR 0 0 0 0

Celkový vplyv na rozpočet ÚNMS SR +2000 +2000 +2000 +2000

z toho vplyv na ŠR

financovanie zabezpečené v rozpočte

financovanie zabezpečené v rozpočte MPSVR SR 0 0 0 0

financovanie zabezpečené v rozpočte

ÚNMS SR +2000 +2000 +2000 +2000

ostatné zdroje financovania

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Návrh rieši problematiku označovania energetickej efektívnosti energeticky významných výrobkov. V tejto súvislosti zavádza povinnosti pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a predajcov energeticky významných výrobkov a taktiež povinnosti trhového dohľadu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivít Odhadované objemy

2011 2012 2013 2014

Indikátor preškolenie inšpektorov práce, počet inšpektorov 40 40 40 40

Indikátor preškolenie inšpektorov SOI, počet inšpektorov 28 28 28 28

Indikátor počet vykonaných skúšok na tovare 4-10 4-10 4-10 4-10

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Tabuľka č. 4

Príjmy (v eurách) Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka

2011 2012 2013 2014

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1 0 2000 2000 2000

MPSVR SR - 222003 0 2000 2000 2000 Príjmy z pokút NIP

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 2000 2000 2000

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách) Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka

2011 2012 2013 2014

Bežné výdavky (600) 2000 4000 4000 4000

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2 2000 4000 4000 4000

ÚNMS SR Školenia, porady, konferencie 637 001 2 000 2 000 2 000 2 000 Výdavky na zaškolenie inšpektorov NIP a SOI.

MPSVR SR 637 005 0 2000 2000 2000 Výdavky na skúšky spotrebičov, overenie údajov na štítkoch

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2

Kapitálové výdavky (700)

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom 2000 4000 4000 4000

z toho výdavky na ŠR 2000 4000 4000 4000

Bežné výdavky (600) 2000 4000 4000 4000

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Kapitálové výdavky (700)

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6

Zamestnanosť Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka

2011 2012 2013 2014

Počet zamestnancov celkom*

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 0 0 0 Počet inšpektorov ostáva rovnaký

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)*

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky"

* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Ovplyvnení budú výrobcovia, splnomocnení zástupcovia a dovozcovia energeticky významných výrobkov. Počet sa nedá určiť.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Náklady budú v oblasti vyhotovenia a poskytnutia štítku a informačného listu k danému výrobku pre predajcu.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Administratívne náklady sa nezmenia, povinnosť uchovávať a poskytnúť technickú dokumentáciu bola aj v minulosti.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Výrobca, splnomocnený zástupca a dovozca musí vyhotoviť štítok a informačný list ku každému výrobku. Štítok zadarmo poskytuje predajcovi daného výrobku.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Návrh zabezpečuje hlavne vyššiu informovanosť spoločnosti o energetickej účinnosti jednotlivých výrobkov, s tým sú spojené povinnosti niektorých podnikateľských subjektov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- primárnom

Čl. 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1. legislatívne akty

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).

2. nelegislatívne akty

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

lehota na prebratie smernice: 20. júl 2011.

lehota na prebratie smernice podľa určenia gestorských orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: 20. jún 2011 (podľa uznesenia vlády č. 588 z 8. septembra 2010).

b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy

Konanie nebolo začaté.

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

Smernica 2010/30/EÚ doteraz nebola prebratá.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

B. Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy zahŕňajúci najmä spôsob poskytovania informácií o energeticky významnom výrobku pre konečného užívateľa a to prostredníctvom štítku a informačného listu. Do pôsobnosti zákona spadá energeticky významný výrobok, pričom z pôsobnosti sú vymedzené použité výrobky, cestné osobné motorové vozidlo a cestné nákladné motorové vozidlo a výkonové štítky.

K § 2

Uvádzajú sa definície pojmov.

Pojem energeticky významný výrobok sa už v slovenskej legislatíve používa a to v zákone č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne). Definícia energeticky významného výrobku je v návrhu zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov identická až na použitie termínu „konečný užívateľ" namiesto „konečný spotrebiteľ". Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ definovaný ako fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Predkladateľ preto použil termín konečný užívateľ, aby bolo pokryté označovanie energeticky významných výrobkov aj pre použitie v priemysle v súlade so zámerom smernice 2010/30/EÚ a to aj podľa predkladacej správy Európskej komisie dok. 2008/0222 (COD), ktorý uvádza nasledovné „Cieľom prepracovaného znenia smernice Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch a zrušujúcej smernicu 79/530/EHS (ďalej len „smernica o energetickom označovaní" alebo ELD) je rozšíriť jej rozsah pôsobnosti, v súčasnosti obmedzený na domáce spotrebiče, umožniť označovanie všetkých energeticky významných výrobkov v domácnostiach, ako aj v obchodnom a priemyselnom sektore...".

Definícia energeticky významného výrobku je v návrhu zákona v súlade so znením čl. 2 písm. a) smernice 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch. Návrh zákona používa pojem konečný užívateľ v celom navrhovanom znení.

Definujú sa ďalšie pojmy podľa smernice 2010/30/EÚ, predkladateľ sa vyhol použitia termínu dodávateľ.

K § 3

Zavádzajú sa základné povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu a dovozcu vo vzťahu k označovaniu energeticky významného výrobku, taktiež základné náležitosti technickej dokumentácie vo vzťahu k označovaniu energeticky významného výrobku, nevylučuje sa však použitie technickej dokumentácie podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie povinnosti sú uvedené v jednotlivých delegovaných nariadeniach Európskej komisie k jednotlivým typom energeticky významných výrobkov.

Ak nie je možné identifikovať výrobcu, ani jeho splnomocneného zástupcu ani dovozcu tieto povinnosti preberá ten, kto uvádza energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky, čiže môže ísť v končenom dôsledku aj o predajcu.

K § 4

Zavádzajú sa základné povinnosti predajcu, ďalšie povinnosti predajcu sú uvedené v jednotlivých delegovaných nariadeniach Európskej komisie k jednotlivým typom energeticky významných výrobkov.

K § 5

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bude každé štyri roky predkladať Európskej komisii správu o uplatňovaní tohto zákona a aj delegovaných nariadení Európskej komisie, taktiež o stupni súladu so zákonom a delegovanými nariadeniami Európskej komisie.

Definuje sa obsah technického propagačného materiálu. Zabudovaný alebo inštalovaný energeticky významný výrobok je vyňatý z pôsobnosti tohto zákona, ak delegované nariadenie Európskej komisie neustanoví inak.

Druhý odsek obsahuje povinnosť kedy technický propagačný materiál má obsahovať informáciu o spotrebe energie.

Štvrtý odsek obsahuje všeobecný zákaz klamlivého alebo zavádzajúceho označenia vo vzťahu k štítku. Povinnosti v druhom až štvrtom odseku sú všeobecné, ich porušenie napĺňa skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 7 ods. 2 písm. c).

Piaty odsek uvádza ktoré ustanovenia môžu byť v delegovaných nariadeniach Komisie k jednotlivým energeticky účinným výrobkom upravené inak a aké podrobnosti môžu ešte obsahovať.

K § 6

Trhový dohľad pre oblasť pokrytú týmto zákonom bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce. V tejto súvislosti sa navrhuje zmena zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Čl. III návrhu zákona a zmena zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v Čl. V návrhu zákona.

Množina orgánov trhového dohľadu pre oblasť pokrytú týmto zákonom však nie je definitívne ohraničená, pretože pre výkon dohľadu v budúcnosti podľa požiadaviek delegovaných nariadení Európskej komisie môžu byť určené aj iné inšpekčné orgány.

V piatom odseku predkladateľ konkretizoval povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu a dovozcu v súvislosti s výkonom dohľadu nad trhom. Ustanovenie je v súlade aj s platnou legislatívou EÚ a teda s čl. 19 nariadenia (ES) č. 765/2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, kedy orgán trhového dohľadu môže vyžadovať od hospodárskych subjektov (výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor) prístup k akejkoľvek dokumentácii a informáciám potrebným na vykonanie svojich činností, taktiež vyžadovať vstup do ich priestorov, odobrať potrebné vzorky a podobne.

V súlade s § 3 odsek 6 návrhu zákona predkladateľ konkretizoval povinnosť predajcu určiť výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu na žiadosť orgánu dohľadu. Podľa § 3 odseku 6 ak nie je možné identifikovať výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu preberá jeho záväzky ten, kto uviedol energeticky významný výrobok na trh alebo do prevádzky, čiže aj predajca.

K § 7

Ustanovujú sa sankcie. Navrhujú sa dve hranice sadzieb sankcií. Nižšia pokuta pre predajcu, ak riadne, viditeľne a čitateľne nevystaví štítok.

Druhá hranica pokút pri závažnejších zistených nedostatkoch v rozpätí od 330 eur do 16 000 eur, rozpätie týchto sankcii je nastavené rovnako ako v zákone č. 529/2010 Z. z. o ekodizajne.

K § 8

Ustanovuje sa subsidiárna pôsobnosť správneho poriadku.

K § 9

Ustanovenie obsahuje odkaz na transpozičnú prílohu.

K Čl. II

Navrhovanou zmenou zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zabezpečí transpozícia čl. 4 písm. c) smernice 2010/30/EÚ. Použitie jednotlivých štítkov v reklame na jednotlivé typy energeticky významných výrobkov bude od termínu platnosti podľa príslušného delegovaného aktu Európskej komisie. To znamená, že napríklad v prípade reklamy na určitý typ práčky podľa delegovaného nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami, musí táto reklama od 20. apríla 2012 obsahovať odkaz na energetickú triedu energetickej efektívnosti, keď sa v tejto reklame uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny.

V prípade reklamy na televízory podľa delegovaného nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami, však táto reklama nemusí obsahovať odkaz na triedu energetickej účinnosti, pretože to uvedené delegované nariadenie neustanovuje.

Druhý až štvrtý novelizačný bod dopĺňajú transpozičný odkaz na smernicu 2010/30/EÚ, citáciu preberanej smernice do prílohy k zákonu č. 147/2001 Z. z. keďže prvý novelizačný bod zabezpečuje priamu transpozíciu tejto smernice a aktualizáciu názvu prílohy v súvislosti s platnosťou Lisabonskej zmluvy.

K Čl. III

Jedným z orgánov dohľadu nad trhom pre oblasť pokrytú navrhovaným zákonom bude Slovenská obchodná inšpekcia, a v tejto súvislosti sa navrhuje zmena zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druhým novelizačným bodom sa zabezpečí v súvislosti s výkonom dohľadu nad trhom, uhradenie nákladov na vzorky a skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov zo strany kontrolovanej osoby, ak sa preukáže, že ich deklarovaná bezpečnosť a kvalita nie je v súlade s týmto zákonom.

Tretí a štvrtý novelizačný bod dopĺňa transpozičnú prílohu a transpozičný odkaz na smernicu 2010/30/EÚ, keďže touto novelou sa zabezpečuje priama transpozícia tejto smernice.

K Čl. IV

Navrhuje sa zmena zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie súladu s čl. 9 smernice 2010/30/EÚ. Verejný obstarávateľ musí obstarávať energeticky významný výrobok vo vyššej triede energetickej účinnosti a to v každom prípade nadlimitnej zákazky, výnimky sa povoľujú len ak by preukázal že obstaranie energeticky významného výrobku v nižšej triede účinnosti by bolo v jeho prípade nákladovo efektívnejšie, alebo takéto obstaranie by pre neho nebolo ekonomicky uskutočniteľné, technicky vhodné, resp., že by sa takýmto obstaraním nedodržala dostatočná úroveň hospodárskej súťaže.

Druhý a tretí novelizačný bod dopĺňa transpozičný odkaz na smernicu 2010/30/EÚ do prílohy č. 7 k zákonu č. 25/2006 Z. z. keďže prvý novelizačný bod zabezpečuje priamu transpozíciu tejto smernice a zmenu názvu prílohy v súvislosti s platnosťou Lisabonskej zmluvy.

K Čl. V

Jedným z orgánov dohľadu nad trhom pre oblasť pokrytú navrhovaným zákonom bude Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, a v tejto súvislosti sa navrhuje zmena zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.

Tretí až piaty novelizačný bod dopĺňajú transpozičný odkaz na smernicu 2010/30/EÚ, citáciu preberanej smernice do prílohy k zákonu č. 125/2006 Z. z. keďže prvý a druhý novelizačný bod zabezpečujú priamu transpozíciu uvedenej smernice a v súvislosti s Lisabonskou zmluvou sa mení názov prílohy.

K Čl. VI

V súlade s preberanou smernicou sa navrhuje účinnosť zákona na 20. júl 2011, okrem čl. I § 3 ods. 1 písm. e) a f), § 3 ods. 4 a 5, pri ktorých sa navrhuje účinnosť podľa preberanej smernice na 31. júl 2011.

K prílohe

V transpozičnej prílohe sa uvádza preberaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).

Bratislava 16. februára 2011

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Lucia Gocníková, v. r.

predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1504

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: