TlačPoštaZväčšiZmenši

129/2011 Z. z.

3.5. 2011, 20:10 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov + pozmeňujúce návrhy

A. Všeobecná časť

Predložený návrh doplňuje blanketovú normu ohľadom právnej záväznosti a prednostného použitia dohôd uzatvorených s nesamosprávnymi územiami, ktoré vystupujú v medzinárodných vzťahoch samostatne.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Predložený návrh doplňuje blanketovú normu ohľadom právnej záväznosti a prednostného použitia dohôd uzatvorených s nesamosprávnymi územiami, ktoré vystupujú v medzinárodných vzťahoch samostatne.

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona k 1. máju 2011. 

S p o l o č n á s p r á v a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 225) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

_______________________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 301 z 3. februára 2011 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 225) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 225) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 142 zo dňa 16. marca 2011)

2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 145 zo dňa 9.

marca 2011)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :

1. K čl. I

Za doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 2 až 5, ktoré znejú:

„2. V § 51b ods. 1 písm. c) sa za slovo „plynov" vkladajú slová „a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER)" a vypúšťajú sa slová „zo zapísaných emisných kvót v príslušnom kalendárnom roku".

Navrhovanou úpravou ustanovenia sa spotrebovanými emisnými kvótami budú rozumieť kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 572/2004 Z. z. správcovi registra za príslušný kalendárny rok, t.j. overené množstvo emisných kvót z prevádzky vypustené do ovzdušia počas príslušného kalendárneho roka.

3.V § 51b ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou prevedených emisných kvót nie je zabezpečovací prevod zapísaných emisných kvót u daňovníka, ktorý je dlžníkom, a ich spätný prevod u daňovníka, ktorý je veriteľom, ak bol uskutočnený medzi tými istými osobami v rovnakom množstve a rovnakých jednotkách najneskôr do dňa odovzdania emisných kvót správcovi registra podľa osobitného predpisu146ae) za príslušný kalendárny rok,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 146ae znie:

„146ae) § 12 ods. 10 zákona č. 572/2004 Z. z.".

Navrhovanou úpravou ustanovenia súčasťou prevedených emisných kvót nebude zabezpečovací prevod zapísaných emisných kvót a ich spätný prevod za podmienky, že sa zrealizujú medzi tými istými osobami a v rovnakom množstve a rovnakých jednotkách, pričom spätný prevod sa uskutoční najneskôr do dňa odovzdania emisných kvót správcovi registra podľa § 12 ods. 10 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami v znení neskorších predpisov.

4. V § 51b ods. 1 písm. e) sa slová „dosiahnutú z dôvodu investovania daňovníka do

technológií, ktorých účelom je zníženie množstva emisií vypustených do ovzdušia,"

nahrádzajú slovami „vyčíslenú podľa osobitného predpisu146af)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 146af znie:

„146af) § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 572/2004 Z. z.".

Navrhovanou úpravou ustanovenia sa spresňuje pojem úspory spotrebovaných emisných kvót v nadväznosti na určenie spôsobu jeho vykázania a výpočtu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na základe § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami v znení neskorších predpisov.

5. V § 51b ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o úsporu spotrebovaných emisných

kvót vyčíslenú podľa osobitného predpisu146af)".".

Navrhovanou úpravou ustanovenia sa zabezpečí, aby výška preddavkov na daň z emisných kvót na rok 2011 zodpovedala predpokladanej výške daňovej povinnosti daňovníka, na ktorú sú platené.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. Nový článok II.

Za doterajší článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:

„Čl. II

Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 47/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Správca registra je povinný viesť evidenciu prevodov na účtoch povinných účastníkov schémy obchodovania za roky 2011 a 2012 a poskytnúť tieto údaje povinným účastníkom schémy obchodovania a na požiadanie správcovi dane na účely výpočtu a kontroly výpočtu dane z emisných kvót.4c)".

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť pre správcu registra viesť evidenciu prevodov na účtoch povinných účastníkov schémy obchodovania za roky 2011 a 2012 a poskytnúť tieto údaje povinným účastníkom a na požiadanie aj správcovi dane.

2. V § 17 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) na účely dane z emisných kvót podľa osobitného predpisu4c) spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov v prevádzke dosiahnutú z dôvodu zníženia množstva emisií vypustených do ovzdušia.".".

Doterajší článok II sa označuje ako článok III.

Na účely dane z emisných kvót podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií v prevádzke dosiahnutú z dôvodu zníženia množstva emisií vypustených do ovzdušia.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1, 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 225) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 225) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 225a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 145 zo 16. marca 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov.

Súčasne ju poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 16. marca 2011

Jozef K o l l á r

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet  

 

Pozmeňujúce návrhy nájdete TU 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1261
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: