Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
TlačPoštaZväčšiZmenši

128/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 3.5. 2011, 20:05

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov + pozmeňujúce návrhy

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov má za cieľ jednak sprísniť podmienky na získanie zbrojného preukazu, a jednak obmedziť držanie a používanie samočinných zbraní a samonabíjacích palných zbraní, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinných zbraní. Udalosť z 30. augusta 2010, pri ktorej prišlo bezprostredne o život osem ľudí a viacero bolo vážne zranených ukázala, že držanie samočinných zbraní, resp. zbraní, ktoré boli prerobené z týchto zbraní v prípade ich použitia na páchanie trestnej činnosti môže mať tragické následky. Takisto sa ukázalo, že spoliehanie sa na posúdenie zdravotnej spôsobilosti bez obligatórneho vyšetrenia psychológom je pri získavaní zbrojného preukazu, resp. jeho obnovovaní nedostatočné.

Predložený návrh zákona skracuje platnosť zbrojného preukazu z desať rokov na päť rokov a ustanovuje obligatórnu povinnosť žiadateľov o zbrojný preukaz podrobiť sa aj vyšetreniu klinickým psychológom. Takýto postup bude platiť aj pri vydaní nového zbrojného preukazu po zániku jeho platnosti. Doteraz potreba psychologického vyšetrenia žiadateľov o zbrojný preukaz závisela od posúdenia posudzujúceho lekára a obligatórna bola iba u mladistvých, ktorí žiadali vydanie zbrojného preukazu na športové účely.

Okrem uvedeného sa v návrhu ustanovujú ďalšie povinnosti držiteľov zbrojných preukazov a povinnosť streleckej organizácie oznamovať zánik členstva u osôb, ktorým vydali potvrdenie za účelom získania zbrojeného preukazu na športové účely. Za účelom zefektívnenia kontroly zbraní sa napríklad ustanovuje povinnosť držiteľa zbrojného preukazu umožniť policajnému útvaru vstup do obydlia. Návrhom zákona sa tiež upravuje osobitné uskladnenie zbraní, ktoré nadobudli držitelia zbrojného preukazu na športové účely do účinnosti navrhovanej novely, pričom sa doterajšie oprávnenia pri nakladaní s týmito zbraňami nemenia.

Návrh zákona obsahuje aj novelu zákona o správnych poplatkoch, v ktorom sa oslobodzujú od správneho poplatku žiadatelia o vydanie nového zbrojného preukazu, u ktorých dôjde k skráteniu doby platnosti už vydaného zbrojného preukazu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 532/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Termín začatia a ukončenia PPK: 7.- 9. 9. 2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X

3. Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X

4. Vplyvy na životné prostredie X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Gestori nemali pripomienky k zneniu doložky vybraných vplyvov.

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Podnikateľské subjekty zaoberajúce sa predajom zbraní a streliva konečnému spotrebiteľovi.

Ich počet je približne 100.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Nepredpokladá sa vplyv na rozsah nákladov a prínosov.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Nepredpokladá sa zvýšenie administratívnych nákladov.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Výrazne sa obmedzí predaj zbraní, ktoré po účinnosti zákona nebudú môcť nadobúdať do vlastníctva ani na základe výnimky držitelia zbrojných preukazov a držitelia skupiny G zbrojnej licencie.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Nepredpokladajú sa spoločensko-ekonomické dôsledky navrhovanej právnej úpravy.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii –do 30. novembra 2009) - smernica Rady 91/477/EHS zo dňa 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11) v platnom znení.

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia,

Do 1. mája 2004. Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES zo dňa 21. mája 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. V. EÚ L 179, 8.7.2008) je do 28. júla 2010.

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

V súvislosti s prebratím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES zo dňa 21. mája 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. V. EÚ L 179, 8.7.2008) je lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády do 28. júla 2010.

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

Žiadne konanie neprebieha.

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania

stupeň prebratia – úplné prebratie, týmto návrhom zákona využíva Slovenská republika možnosť podľa čl. 3 smernice Rady 91/477/EHS prijať vo svojich vnútroštátnych predpisoch prísnejšie ustanovenia, ako sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo legislatívneho zámeru

s právom Európskej únie:

a) úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Vzhľadom na výkladové problémy sa navrhuje do kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) zaradiť iba zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinných zbraní.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby pre samočinnú zbraň nebolo možné udeliť výnimku ministerstvom vnútra ani na zberateľské účely. Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že tieto zbrane v prípade ich neoprávneného použitia, najmä použitia na páchanie trestnej činnosti môžu spôsobiť závažné, až tragické následky.

K bodu 3

Podľa platnej úpravy je obligatórne vyšetrenie klinickým psychológom v rámci posudzovania zdravotnej spôsobilosti iba u mladistvých žiadateľov zbrojného preukazu na športové účely. U ostatných žiadateľov je na posudzujúcom lekárovi, či si vyšetrenie klinickým psychológom vyžiada alebo nie. Navrhovaná zmena zavádza obligatórne vyšetrenie klinickým psychológom pre všetkých žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Keďže zdravotná spôsobilosť sa nanovo posudzuje po zániku platnosti zbrojného preukazu a vydávaní nového zbrojného preukazu, vyšetrenie klinickým psychológom sa bude vyžadovať aj v tomto prípade.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 3.

K bodu 5

V súvislosti so zavedením obligatórneho vyšetrenia psychickej spôsobilosti sa obdobne ako je to pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti ustanovuje kto posudzuje psychickú spôsobilosť žiadateľa, ako aj postupy, keď sa počas platnosti zbrojného preukazu zistí zmena psychickej spôsobilosti jeho držiteľa.

K bodu 6

Navrhuje sa skrátiť platnosť zbrojných preukazov z desať na päť rokov, čoho dôsledkom bude to, že držiteľ zbrojného preukazu bude musieť každých päť rokov preukazovať zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť a dôvod naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Okrem toho sa navrhuje predĺžiť platnosť zbrojného preukazu až do rozhodnutia o žiadosti na vydanie nového zbrojného preukazu za podmienky, že táto žiadosť bola vydaná zákonom ustanovenej lehote. Pôjde o prípady, keď policajný útvar, napr. z dôvodu potreby dôslednejšieho posúdenia žiadosti nestihne o včas podanej žiadosti rozhodnúť do ukončenia platnosti zbrojného preukazu. Takáto právna úprava bude aj v prospech žiadateľa nového zbrojného preukazu, ktorému policajný útvar nevyhovie, ale v rámci odvolacieho konania alebo v jeho dôsledku bude žiadosti vyhovené.

K bodu 7 a 8

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 1 a 2.

K bodu 9

Zamedzuje sa možnosť používať zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f).

K bodu 10

Neumožňuje sa nadobúdanie zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) do vlastníctva. Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že zneužitie takejto zbrane na páchanie trestnej činnosti môže mať tragické následky.

K bodu 11

Aj keď sa neumožňuje nadobúdanie vlastníctva zbraní kategórie B uvedených v § 5 ods. 1 písm. f) bude možné aj naďalej tieto zbrane využívať v rámci športovej streľby, a to prostredníctvom držiteľa skupiny E zbrojnej licencie.

K bodu 12

Zamedzuje sa možnosť nadobúdať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. f) na zberateľské účely.

K bodu 13

Ide o zmenu súvisiacu s bodom 3.

K bodu 14

Ustanovuje sa za účelom zefektívnenia kontroly ustanoviť povinnosť držiteľovi zbrojného preukazu umožniť vstup do obydlia. Pôjde o kontrolu uloženia zbrane. Okrem toho sa ustanovuje povinnosť odovzdať v určenej lehote neplatný zbrojný preukaz spolu s preukazom zbrane, pretože takáto povinnosť nie je doteraz explicitne ustanovená. Ďalej sa zakotvuje povinnosť dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva.

K bodu 15

Explicitne sa ustanovuje, že preprava zbrane bez súhlasu policajného útvaru je možná aj na účely znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.

K bodu 16

Držiteľom skupiny E zbrojného preukazu sa ustanovuje povinnosť skladovať zbrane kategórie B uvedené v § 5 ods. 1 písm. f) u držiteľa skupiny D alebo E zbrojnej licencie. Títo držitelia zbrojnej licencie môžu vydať túto zbraň držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu iba na účely cvičnej alebo športovej streľby. Po ukončení tejto činnosti je držiteľ skupiny E zbrojného preukazu povinný bezodkladne, t.j. ihneď ako je to vzhľadom na ukončenie cvičnej alebo športovej streľby možné, vrátiť zbraň na uskladnenie držiteľovi zbrojnej licencie. Takéto opatrenie má za cieľ zamedziť uskladňovaniu nebezpečných zbraní v domácnostiach a prostredníctvom záznamov v záznamovej knihe držiteľa zbrojnej licencie bude možné sledovať aj pohyb takýchto zbraní.

K bodu 17

Ustanovuje sa povinnosť streleckej organizácie, ktorá vydala potvrdenie o členstve osobe žiadajúcej o vydanie zbrojného preukazu na športové účely oznámiť stratu členstva tejto osoby policajnému útvaru. Ide o spätnú kontrolu, či dôvody na držbu zbrojného preukazu trvajú.

K bodu 18

Navrhované oprávnenie držiteľa skupiny E zbrojnej licencie korešponduje s povinnosťou držiteľ skupiny E zbrojného preukazu v novo navrhovanom § 28 ods. 5.

K bodu 19

Ustanovuje sa povinnosť policajnému útvaru vykonávať kontrolu uloženia zbrane u držiteľa zbrane kategórie A a držiteľov zbrojnej licencie. Vychádza sa z toho, že zbrane kategórie A sú zakázané zbrane, ktoré možno držať iba na základe výnimky, a u držiteľov zbrojných licencií sa vychádza z toho, že u nich sa skladuje väčšie množstvo zbraní.

K bodu 20

Ustanovenie nových povinností sa premieta aj do ustanovenia o sankciách za porušenie tohto zákona.

K bodu 21

Skracuje sa platnosť doterajších zbrojných preukazov. Zbrojné preukazy vydané do 31. decembra 2010 platia do 31. decembra 2015, ak doba ich platnosti neuplynie skôr.

Ďalej sa ustanovuje povinnosť držiteľovi zbrojného preukazu na športové účely, ktorý drží zbraň, ktorá je konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane zabezpečiť do 30. júna 2011 uskladnenie tejto zbrane u držiteľa skupiny D alebo E zbrojnej licencie.

V súvislosti s absolútnym zákazom nadobúdania samočinných zbraní, ani na základe výnimky, sa umožňuje, aby mohli držitelia zbrojného preukazu na zberateľské účely alebo zbrojnej licencie na prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti takéto zbrane, ktoré nadobudli do 31. decembra 2010, držať aj naďalej. To isté platí vo vzťahu k držiteľom zbrojného preukazu na zberateľské účely vo vzťahu k zbraniam kategórie B uvedených v § 5 ods. 1 písm. f).

K čl. II

V novele zákona o správnych poplatkoch sa oslobodzujú od správneho poplatku za vydanie nového zbrojného preukazu osoby, u ktorých dôjde k skráteniu doby platnosti už vydaného zbrojného preukazu.

K čl. III

Ustanovuje sa nadobudnutie účinnosti zákona dňom 1. januára 2011.

V Bratislave 22. septembra 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic v. r.

minister vnútra

Slovenskej republiky 

 


S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 116)– druhé čítanie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 117 z 15. októbra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 116)na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.

Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 4 poslanci, proti návrhu hlasovali 4 poslanci, 1 poslanec sa hlasovania zdržal a 1 poslanec nehlasoval.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenom návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.

Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:

K čl. I

V bode 3 návrhu v § 16 písm. e) sa vypúšťajú slová „a psychicky spôsobilá".

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je vypustiť povinné psychologické vyšetrenia z procesu vydávania zbrojného preukazu.

Návrh uvádza zmätočne rovnocenné synonymá, a to „duševný „ a „psychický", pričom definuje, že telesný a duševný stav posudzuje lekár a psychický psychológ. Duševný a psychický je to isté a všeobecne v spojení s telesným znamenajú posúdenie zdravotného stavu. Posúdenie zdravotného stavu patrí výlučne do kompetencie lekára, teda absolventa lekárskej fakulty, a nie filozofickej fakulty. V tomto zmysle je psychologické vyšetrenie len doplňujúcim vyšetrením pre lekárske posúdenie celkového zdravotného stavu, a to nie vždy, ale len v odôvodnených prípadoch, ak lekár pri posudzovaní celkového zdravotného stavu narazí na pochybnosť v zmysle prekonanej choroby či úrazu mozgu. Ak tomu tak v anamnéze posudzovaného nie je, a ani v jeho doterajšom vývoji nie sú evidované žiadne poruchy správania, nie je dôvod, aby občan bol vyšetreniami (zbytočnými) šikanovaný.

Mýtus, ktorý sa v posledných rokoch zaviedol do spoločnosti, že psychologické vyšetrenie je nevyhnutným posudzovacím aktom na predvídanie možných porúch správania či jeho schopnosti k rôznym činnostiam a zručnostiam, je nepravdivý a pre občana ekonomicky aj spoločensky zaťažujúci. Preto je potrebné vrátiť posudzovanie do rúk ošetrujúceho lekára, u ktorého je posudzovaný evidovaný (praktického lekára pre dospelých) a tento v prípade potreby určí u posudzovaného aj potrebu iného doplňujúceho vyšetrenia zo zdravotníckych odborov – napr. psychiatrického, či psychologického. Základným dôvodom pre vyňatie psychologického vyšetrenia je, že len lekár môže zdravotný stav diagnostikovať, určiť príčinu eventuálnej choroby či poruchy, ako aj jej liečiteľnosť, a teda i dočasnosť či trvalosť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. I

Body 4, 5, 7, 8 a 13 sa vypúšťajú.

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je vypustiť povinné psychologické vyšetrenia z procesu vydávania zbrojného preukazu.

Návrh uvádza zmätočne rovnocenné synonymá, a to „duševný „ a „psychický", pričom definuje, že telesný a duševný stav posudzuje lekár a psychický psychológ. Duševný a psychický je to isté a všeobecne v spojení s telesným znamenajú posúdenie zdravotného stavu. Posúdenie zdravotného stavu patrí výlučne do kompetencie lekára, teda absolventa lekárskej fakulty, a nie filozofickej fakulty. V tomto zmysle je psychologické vyšetrenie len doplňujúcim vyšetrením pre lekárske posúdenie celkového zdravotného stavu, a to nie vždy, ale len v odôvodnených prípadoch, ak lekár pri posudzovaní celkového zdravotného stavu narazí na pochybnosť v zmysle prekonanej choroby či úrazu mozgu. Ak tomu tak v anamnéze posudzovaného nie je, a ani v jeho doterajšom vývoji nie sú evidované žiadne poruchy správania, nie je dôvod, aby občan bol vyšetreniami (zbytočnými) šikanovaný.

Mýtus, ktorý sa v posledných rokoch zaviedol do spoločnosti, že psychologické vyšetrenie je nevyhnutným posudzovacím aktom na predvídanie možných porúch správania či jeho schopnosti k rôznym činnostiam a zručnostiam, je nepravdivý a pre občana ekonomicky aj spoločensky zaťažujúci. Preto je potrebné vrátiť posudzovanie do rúk ošetrujúceho lekára, u ktorého je posudzovaný evidovaný (praktického lekára pre dospelých) a tento v prípade potreby určí u posudzovaného aj potrebu iného doplňujúceho vyšetrenia zo zdravotníckych odborov – napr. psychiatrického, či psychologického. Základným dôvodom pre vyňatie psychologického vyšetrenia je, že len lekár môže zdravotný stav diagnostikovať, určiť príčinu eventuálnej choroby či poruchy, ako aj jej liečiteľnosť, a teda i dočasnosť či trvalosť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. I

Za 4. bod sa vkladá nový 5. bod, ktorý znie:

„5. V § 17 ods. 4 sa za slová „zdravotná spôsobilosť" vkladajú slová „a psychická spôsobilosť" a slová „spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti" sa nahrádzajú slovami „spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti"."

Doterajšie body 5 až 21 sa označujú ako body 6 až 22.

Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu so zavedením obligatórneho preukazovania psychickej spôsobilosti, ktorá v predmetnom ustanovení absentuje.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča neschváliť

K čl. I

V čl. I. vypustiť bod 7.

Súčasná právna úprava v § 20 zákona č. 190/2003 Z.z. vyžadovala v súvislosti lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti , ktorý vydáva praktický lekár a ktorý si môže vyžiadať aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom . Zavádzanie duplicitného vyšetrenia formou zákonnej povinnosti považujeme za nadbytočné . Ak v prípade prvožiadateľov máme o význame dvojitého vyšetrenia vážne pochybnosti , v prípade žiadosti o opakované vydanie zbrojného preukazu ide o úplne zbytočnú zákonnú povinnosť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča neschváliť

K čl. I

V čl. I. vypustiť bod 14 písm. o).

Písmená p) a r) označiť ako písmená o) a p).

Uvedené ustanovenie ide nad rámec ustanovenia čl. 21 Ústavy SR. Ak polícia chce vykonávať úkon „ za účelom kontroly zbrane" má viaceré zákonné možnosti vyzvať vlastníka alebo držiteľa , aby kontrolu umožnil. Vstup policajného útvaru do obydlia za účelom kontroly zbrane" vytvára široké možnosti jeho zneužívania pričom efektívnosť takejto kontroly je diskutabilná.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. 1

V čl. I vypustiť bod 20.

Súvisí s vypusteným bodom 14 písm. o).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:

O bodoch 1, 2, 5, 6 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.

O bode 3 hlasovať samostatne, a tento neschváliť.

O bode 4 hlasovať samostatne, a tento neschváliť.

IV.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 116) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča

Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 116) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 39 na svojej 10. schôdzi.

V Bratislave 30. novembra 2010

Martin FEDOR v. r.

predseda výboru  

Pozmeňujúce návrhy nájdete TU 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1731

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: