TlačPoštaZväčšiZmenši

121/2011 Z. z.

27.4. 2011, 21:31 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Protidrogový fond bol zriadený zákonom č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na protidrogovú prevenciu a na liečebnú a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám.

Zákonom č. 168/2008 Z. z. bola s účinnosťou od 1. júna 2008 vykonaná zmena zákona a podľa tejto úpravy je Protidrogový fond neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme.

Návrh zákona o zrušení Protidrogového fondu predkladá ako iniciatívny materiál podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Protidrogový fond je neštátny účelový fond, ktorý bol zriadený na účely sústreďovania a poskytovania peňažných prostriedkov na prevenciu drogových závislostí, na liečbu

a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám. Fond neplní účel na ktorý bol zriadený, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa dostal do zadlženosti. Nemožnosť plniť účel, na ktorý bol Protidrogový fond zriadený, je čiastočne dôsledkom právnej úpravy spôsobu financovania fondu, v zmysle zákona o Protidrogovom fonde.

Podľa § 6 zákona sú zdrojmi fondu dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb alebo fyzických osôb, úroky z prostriedkov fondu, zmluvne dohodnuté sankcie za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu, dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Zo štruktúry príjmov je nepochybné, že fond nemal zabezpečené pravidelné a stabilné príjmy.

Protidrogový fond od počiatku svojej existencie nie je napojený na rozpočet verejnej správy. Vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy zákon ako zdroj upravil „dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie". Vzhľadom na charakter dotácií, ako aj finančných zdrojov Európskej únie, na ktoré nie je právny nárok, ide o nestabilný zdroj tvorby fondu (rovnako ako ostatné zdroje uvádzané v § 6 zákona).

V dôsledku právnej úpravy účelu a spôsobu použitia dotácií poskytovaných Úradom vlády SR, a to aj prostredníctvom dotačnej schémy Podpora programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam, podľa ktorého príjemca dotácie nie je oprávnený poskytovať ju ďalším subjektom, je tento zdroj ako zdroj fondu nevhodný. V nadväznosti na zmeny právnej úpravy upravujúcej poskytovanie dotácií prostredníctvom ústredných orgánov štátnej správy, najmä v súvislosti so zákonom o poskytovaní dotácií prostredníctvom Úradu vlády SR je správne a účelné dotácie poskytovať priamo subjektom, ktoré realizujú činnosti smerujúce k prevencii drogovej závislosti a boju proti drogám. Zabezpečenie doplnkového financovania pre plnenie úloh Národného programu boja proti drogám tým nebude ohrozené.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a právom Európskej únie. Zrušenie Protidrogového fondu nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nepredpokladá sa vplyv na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Dôvodová správa

Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie upravuje zrušenie Protidrogového fondu k 1. aprílu 2011, vstup fondu do likvidácie ku dňu jeho zrušenia, podporné použitie ustanovení Obchodného zákonníka na likvidáciu fondu a vylúčenie podporného použitia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

K § 2

Ustanovenie splnomocňuje predsedu najvyššieho orgánu fondu - rady fondu aby ku dňu vstupu fondu do likvidácie vymenoval likvidátora. Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra sa ukladá vykonať podpredsedovi vlády alebo ním splnomocnenej osobe. Ďalej sa upravuje prechod pôsobnosti orgánov fondu na likvidátora v rozsahu nevyhnutnom

na likvidáciu, odmena likvidátorovi a zodpovednosť likvidátora za výkon funkcie.

K § 3

Ustanovenie upravuje povinnosti likvidátora, postup, spôsob a ukončenie likvidácie, pri ktorom sa podporne použije aj príslušné ustanovenie zákona o účtovníctve.

K § 4

Ustanovenie obsahuje text zrušujúci zákon o Protidrogovom fonde.

K § 5

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. apríla 2011.

V Bratislave 12. januára 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Rudolf C h m e l, v. r.

podpredseda vlády Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 531
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: