Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

121/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 27.4. 2011, 21:31

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Protidrogový fond bol zriadený zákonom č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na protidrogovú prevenciu a na liečebnú a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám.

Zákonom č. 168/2008 Z. z. bola s účinnosťou od 1. júna 2008 vykonaná zmena zákona a podľa tejto úpravy je Protidrogový fond neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme.

Návrh zákona o zrušení Protidrogového fondu predkladá ako iniciatívny materiál podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Protidrogový fond je neštátny účelový fond, ktorý bol zriadený na účely sústreďovania a poskytovania peňažných prostriedkov na prevenciu drogových závislostí, na liečbu

a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám. Fond neplní účel na ktorý bol zriadený, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa dostal do zadlženosti. Nemožnosť plniť účel, na ktorý bol Protidrogový fond zriadený, je čiastočne dôsledkom právnej úpravy spôsobu financovania fondu, v zmysle zákona o Protidrogovom fonde.

Podľa § 6 zákona sú zdrojmi fondu dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb alebo fyzických osôb, úroky z prostriedkov fondu, zmluvne dohodnuté sankcie za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu, dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Zo štruktúry príjmov je nepochybné, že fond nemal zabezpečené pravidelné a stabilné príjmy.

Protidrogový fond od počiatku svojej existencie nie je napojený na rozpočet verejnej správy. Vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy zákon ako zdroj upravil „dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie". Vzhľadom na charakter dotácií, ako aj finančných zdrojov Európskej únie, na ktoré nie je právny nárok, ide o nestabilný zdroj tvorby fondu (rovnako ako ostatné zdroje uvádzané v § 6 zákona).

V dôsledku právnej úpravy účelu a spôsobu použitia dotácií poskytovaných Úradom vlády SR, a to aj prostredníctvom dotačnej schémy Podpora programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam, podľa ktorého príjemca dotácie nie je oprávnený poskytovať ju ďalším subjektom, je tento zdroj ako zdroj fondu nevhodný. V nadväznosti na zmeny právnej úpravy upravujúcej poskytovanie dotácií prostredníctvom ústredných orgánov štátnej správy, najmä v súvislosti so zákonom o poskytovaní dotácií prostredníctvom Úradu vlády SR je správne a účelné dotácie poskytovať priamo subjektom, ktoré realizujú činnosti smerujúce k prevencii drogovej závislosti a boju proti drogám. Zabezpečenie doplnkového financovania pre plnenie úloh Národného programu boja proti drogám tým nebude ohrozené.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a právom Európskej únie. Zrušenie Protidrogového fondu nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nepredpokladá sa vplyv na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Dôvodová správa

Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie upravuje zrušenie Protidrogového fondu k 1. aprílu 2011, vstup fondu do likvidácie ku dňu jeho zrušenia, podporné použitie ustanovení Obchodného zákonníka na likvidáciu fondu a vylúčenie podporného použitia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

K § 2

Ustanovenie splnomocňuje predsedu najvyššieho orgánu fondu - rady fondu aby ku dňu vstupu fondu do likvidácie vymenoval likvidátora. Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra sa ukladá vykonať podpredsedovi vlády alebo ním splnomocnenej osobe. Ďalej sa upravuje prechod pôsobnosti orgánov fondu na likvidátora v rozsahu nevyhnutnom

na likvidáciu, odmena likvidátorovi a zodpovednosť likvidátora za výkon funkcie.

K § 3

Ustanovenie upravuje povinnosti likvidátora, postup, spôsob a ukončenie likvidácie, pri ktorom sa podporne použije aj príslušné ustanovenie zákona o účtovníctve.

K § 4

Ustanovenie obsahuje text zrušujúci zákon o Protidrogovom fonde.

K § 5

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. apríla 2011.

V Bratislave 12. januára 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Rudolf C h m e l, v. r.

podpredseda vlády Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1108
PoUtStŠtPiSoNe
: