Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

119/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 27.4. 2011, 21:19

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe potreby zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (ďalej len „smernica 2006/126/ES"), ktorá nebola v plnom rozsahu zabezpečená ostatnou novelou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke"), t. j. zákonom č. 144/2010 Z. z.

Účelom predkladanej novely zákona je predovšetkým zavedenie obmedzenej platnosti vodičských preukazov pre skupiny jednotlivých vodičských oprávnení v nich vyznačených a na to nadväzujúca legislatívna úprava postupu pri vydávaní, výmene a obnovovaní vodičských preukazov. V súlade s čl. 7 ods. 2 smernice 2006/126/ES sa navrhuje, aby u vodičských preukazov vydaných od 19. januára 2013 bola ich platnosť pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T obmedzená na 15 rokov a pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE na 5 rokov. Všetky vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 budú musieť byť vymenené do roku 2023 (vodičské preukazy vydané do 1. mája 2004), resp. do roku 2032 (vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013).

Po uplynutí platnosti vodičského preukazu na skupiny C, C1, D, D1, C1E, D1E, CE a DE bude výmena vodičských preukazov podmienená predložením dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti. V súčasnosti je podľa § 89 ods. 1 zákona o cestnej premávke vodič povinný pri vedení motorových vozidiel týchto skupín mať pri sebe okrem vodičského preukazu aj platné doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ináč sa jeho vodičský preukaz považuje za neplatný (§ 100 ods. 4). Týmto sa zachová súčasný stav, s tým rozdielom, že títo vodiči už nebudú musieť mať pri sebe tieto doklady, ale platnosť týchto dokladov bude premietnutá do platnosti vodičského preukazu. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri výmenách a obnoveniach vodičských preukazov vydaných v cudzine.

Návrh zákona tiež zosúlaďuje vedenie údajov v evidencii dopravných nehôd so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica 2008/96/ES"), ako aj odhlasovanie vozidiel do cudziny so smernicou Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá v platnom znení (ďalej len „smernica 1999/37/ES").

Okrem vyššie uvedených transpozícií návrh zákona ustanovuje taktiež možnosť vydania tabuľky s evidenčným číslom, ktorá sa použije na upevnenie na nosič bicyklov namontovaný na spájacie zariadenie vozidla.

Návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch"), v ktorom sa v nadväznosti na zmeny vo vydávaní vodičských preukazov upravuje aj výška správnych poplatkov. Okrem toho sa navrhuje nevyberať správne poplatky za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi a zároveň sa navrhuje zavedenie nového správneho poplatku za doručenie osvedčenia o evidencii časť I na adresu určenú držiteľom vozidla.

Vzhľadom na to, že tabuľky zhody k smernici 2006/126/ES a k smernici 1999/37/ES už boli vyhotovené, predkladajú sa len tie ich časti, ktoré zodpovedajú článkom smerníc, ktoré sú transponované prostredníctvom predkladaného návrhu zákona. K smernici 2008/96/ES doposiaľ tabuľka zhody vyhotovená nebola, preto je predkladaná k celému jej normatívnemu textu. Keďže podľa prílohy k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 247 z 25. marca 2009 je gestorom tejto smernice Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, pričom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je označené za spolupracujúci rezort, ustanovenia národných predpisov sú v tabuľke zhody uvedené len pri tých ustanoveniach smernice 2008/96/ES, ktoré spadajú do kompetencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodom 1 až 5 (§ 67 ods. 3, 6 a 8)

Do evidencie dopravných nehôd sa zavádzajú prvky správy o nehode v zmysle prílohy IV k smernici 2008/96/ES.

K bodom 6 a 7 (§ 70 ods. 1 a 5)

V súčasnosti možno vodičovi zadržať vodičský preukaz, ak vedie motorové vozidlo napr. skupiny C alebo D bez platných dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti podľa § 70 ods. 1 písm. d) v spojení s § 100 ods. 4 zákona o cestnej premávke. Vzhľadom na to, že od roku 2013 už nebudú nosiť takíto vodiči uvedené doklady so sebou, sa navrhuje primerane upraviť oprávnenie policajta na zadržanie vodičského preukazu, ak jeho držiteľ vedie motorové vozidlo skupiny, na ktorú je vodičský preukaz už neplatný.

K bodu 8 (§ 76 ods. 5)

Navrhovaná zmena súvisí s transpozíciou smernice 2006/126/ES, konkrétne s čl. 4 ods. 3 písm. c) bod ii), podľa ktorého „pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW je stanovený minimálny vek 21 rokov".

K bodu 9 (§ 80 ods. 2)

Skracuje sa lehota na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti zo súčasných 60 pracovných dní na 30 kalendárnych dní odo dňa prihlásenia na skúšku, aby bol menší časový odstup medzi ukončením výcviku žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a skúškou z odbornej spôsobilosti.

K bodu 10 (§ 87 ods. 4)

Upravuje sa povinnosť starších osôb podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam, na ktoré bude nadväzovať obnovovanie vodičského preukazu.

K bodu 11 (§ 88 ods. 8)

Navrhuje sa, aby príslušníci Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, boli podrobovaní psychologickým vyšetreniam v takom rozsahu a lehotách, ktoré určí minister vnútra. Vzhľadom na špecifickosť ich činnosti je potrebné, aby spĺňali iné kritéria ako ostatní vodiči, u ktorých sa vyžadujú pravidelné psychologické vyšetrenia.

K bodu 12 (§ 89 ods. 1)

Novo sa ustanovuje vymedzený okruh vodičov, ktorí sú povinní mať pri vedení vozidla pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Prevažne už pôjde iba o vodičov motorových vozidiel najmä skupiny B, ktorí ich používajú na špecifické účely (vozidlo s právom prednostnej jazdy, zasielateľstvo, poštové služby, atď.). Ostatní vodiči, ktorí takúto povinnosť majú v súčasnosti, budú mať údaje o platnosti dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti subsumované v platnosti vodičského preukazu na skupiny C, D, atď.

K bodom 13 a 14 (§ 91 ods. 5)

Upravuje sa automatické preskúmavanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti u osôb, ktorí nesmeli viesť motorové vozidlo viac ako dva roky. Na základe skúseností z aplikačnej praxe sa navrhuje, aby túto povinnosť mali všetci tí, ktorí nesmeli vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla na základe rozhodnutia súdu (trest zákazu činnosti) a z tých, ktorí nesmeli vykonávať túto činnosť na základe sankcie v správnom alebo disciplinárnom konaní len tí, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom podľa uvedených konkrétnych ustanovení. Preskúmavanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti u osôb sankcionovaných napr. za prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla sa nejaví ako potrebné.

K bodom 15 a 16 (§ 94 ods. 3 až 6)

Navrhovaná zmena sa vykonáva na základe transpozície smernice 2006/126/ES. Zavádza sa platnosť vodičských preukazov skupín AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T na 15 rokov a vodičských preukazov skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE na 5 rokov, pričom táto platnosť bude obmedzená dovŕšením veku 65 rokov ich držiteľa. Pre osoby, ktoré dovŕšili 65 rokov, bude platnosť ich vodičských preukazov dva roky, nakoľko aj podľa doterajších predpisov je platnosť ich vodičských preukazov podmienená povinnosťou preukazovať pri vedení motorového vozidla zdravotnú spôsobilosť na jeho vedenie. U osôb medzi 63 a 65 rokmi sa navrhuje ponechať na ich vôli, či absolvujú prvú pravidelnú lekársku prehliadku skôr a bude im vydaný vodičský preukaz na dva roky, alebo im bude vodičský preukaz v tomto vekovom rozmedzí vydaný s platnosťou iba do dovŕšenia 65 rokov.

K bodu 17 a 18 (§ 96 ods. 1 až 7)

V súlade so smernicou 2006/126/ES sa ustanovujú podmienky na výmenu platných vodičských preukazov, ktorá bude podmienená preukázaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti u držiteľov vodičského oprávnenia skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a zdravotnej spôsobilosti u držiteľov vodičských preukazov, ktorí sú starší ako 65 rokov. Keďže zákon o cestnej premávke ani v súčasnosti nenúti všetkých držiteľov týchto skupín podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetreniam, ale len tých, ktorí takéto vozidlá aj reálne vedú, navrhuje sa tento princíp zachovať aj naďalej. Preto bude spôsob výmeny vodičského preukazu ponechaný na rozhodnutie samotného držiteľa, či predloží aj doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti alebo nie. Ak ich predloží, platnosť týchto skupín mu bude vyznačená podľa platnosti oboch dokladov, pričom v prípade rozdielnych dátumov platnosti bude zapísaný ten, ktorý uplynie skôr. Ak nepredloží, jeho vodičský preukaz na vedenie napr. motorového vozidla skupiny C bude neplatný (tak isto ako je tomu v súčasnosti), avšak samozrejme to nebude mať žiaden dopad na vedenie motorového vozidla skupiny A alebo B. Pri týchto výmenách je potrebné prihliadať na to, že predmetom výmeny budú tak vodičské preukazy s neobmedzenou platnosťou, ako aj vodičské preukazy s už obmedzenou platnosťou. Tento princíp – ponechanie platnosti skupín C a D výslovne na rozhodnutie jeho držiteľa – sa navrhuje uplatňovať nielen pri výmene, ale aj pri obnove a nielen u držiteľov vodičských preukazov vydaných v Slovenskej republike, ale aj pri výmene a obnove vodičských preukazov vydaných aj v cudzine.

K bodom 19 a 20 (§ 97 ods. 1 až 6)

Ustanovujú sa podmienky na obnovenie neplatných vodičských preukazov, ktoré sú rovnaké ako pri výmene vodičských preukazov.

K bodu 21 (§ 98 ods. 1)

Vzhľadom na zavedenie nového druhu neplatnosti – neplatnosť vodičského preukazu pre určitú skupinu vodičského oprávnenia, sa navrhuje primerane upraviť aj povinnosti držiteľa vodičského preukazu ohľadom odovzdania neplatných vodičských preukazov.

K bodom 22 a 23 (§ 100 ods. 1 a § 100a)

Zavádza sa nový druh neplatnosti vodičského preukazu len pre určitú skupinu vodičského oprávnenia v závislosti na rozsahu udelených vodičských oprávnení, pričom platnosť vodičského preukazu pre ostatné skupiny týmto nie je dotknutá.

K bodom 24 až 26 (§ 104 ods. 6 až 7 a § 105 ods. 1 a 2)

Ustanovujú sa podmienky na výmenu a obnovu vodičských preukazov vydaných v Európskej únii alebo v štáte dohovoru (Viedenského alebo Ženevského). Tieto podmienky sú rovnaké ako podmienky na výmenu a obnovu vodičských preukazov vydaných v Slovenskej republike.

K bodu 27 (§ 106a)

Zavádza sa nový druh neplatnosti vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru len pre určitú skupinu vodičského oprávnenia v závislosti na rozsahu vodičských oprávnení, pričom platnosť vodičského preukazu pre ostatné platné skupiny týmto nie je dotknutá.

K bodom 28 až 30 (§ 119 ods. 2 a 3)

Ide o zosúladenie § 119 zákona o cestnej premávky s postupom prihlasovania vozidiel v inom členskom štáte podľa smernice 1999/37/ES. Podľa tejto smernice sa pri prihlásení vozidla z cudziny vyžaduje predloženie oboch častí osvedčenia o evidencii zo štátu pôvodu, z čoho vyplýva, že orgán Policajného zboru pri evidovaní vývozu vozidla do cudziny vydá obidve časti osvedčenia o evidencii.

K bodu 31 (§ 123 ods. 17)

Ustanovuje sa možnosť vydania ďalšej tabuľky s evidenčným číslom, ktorá sa použije na upevnenie na nosič bicyklov namontovaný na spájacie zariadenie vozidla, v dôsledku čoho nebude potrebné premiestňovať tabuľku z vozidla na nosič bicyklov.

K bodu 32 (§ 143b ods. 2 až 5)

Ustanovuje sa platnosť vodičských preukazov vydaných do 19. januára 2013 s neobmedzenou platnosťou s cieľom zabezpečiť postupnú výmenu vodičských preukazov v závislosti na čase vydania vodičského preukazu. Povinnosť takejto celkovej výmeny vodičských preukazov vyplýva z čl. 3 ods. 3 smernice 2006/126/ES.

Zároveň sa zachováva povinnosť mať pri vedení vozidla pri sebe doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti pre určité skupiny vodičov, ak ide o vodičov, ktorí budú ešte držiteľmi vodičských preukazov s neobmedzenou platnosťou.

K bodom 33 až 35 (§ 145 a príloha)

Transpozičný odkaz a názov transpozičnej prílohy sa zosúlaďuje s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Transpozičná príloha sa dopĺňa o smernicu 2008/96/ES a o smernicu 1999/37/ES.

Čl. II

Správne poplatky za vydanie vodičského preukazu sa navrhuje upraviť, a to za vydanie 6,50 € okrem výmeny, ktorá sa navrhuje vo výške 3 €.

Navrhuje sa nevyberať správne poplatky za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi obdobne ako je tomu pri vydávaní cestovných dokladov (oslobodenie v položke 23 a 243). Pôjde napr. o doklady vydané občanovi s nesprávnymi údajmi v dôsledku toho, že údaje z pôvodných (decentralizovaných systémov vedených na každom okresnom riaditeľstve PZ) systémov sa nepreniesli v plnom rozsahu a obsahu do nových centralizovaných systémov, resp. údaje v pôvodných okresných evidenciách obsahovali nepresnosti, ktoré sa v plnom rozsahu nepodarilo odstrániť.

Zavádza sa nový správny poplatok za doručenie osvedčenia o evidencii časť I na adresu určenú držiteľom vozidla a správny poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom určenej na nosič bicykla, ktorého výška bude rovnaká ako výška jednej z prvých dvoch tabuliek.

Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2011 s výnimkou tých ustanovení, ktoré súvisia s transpozíciou smernice 2006/126 ES (ich účinnosť sa navrhuje od 19. januára 2013).

V Bratislave 24. novembra 2010

Iveta Radičová

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic

minister vnútra

Slovenskej republiky 

 

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 191) – druhé čítanie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 307 z 8. februára 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 191) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.

Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:

1. K čl. I 32. bod

V čl. I za bod 31 vložiť nový bod 32, ktorý znie:

„32. V § 143a sa slová „31. mája 2011" nahrádzajú slovami „31. decembra 2015".".

Doterajšie body 32 až 35 následne prečíslovať.

Navrhuje sa predĺžiť prechodné obdobie, počas ktorého môžu vykonávať dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra a Slovenskej informačnej služby aj služobní psychológovia bez certifikátu z dopravnej psychológie. Certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia, ktorá by umožnila služobným psychológom ministerstva vnútra získať tento certifikát sa neotvára každý rok a z tohto dôvodu, ako aj z kapacitných dôvodov, nie je možné v rámci súčasného prechodného obdobia túto certifikáciu absolvovať u dostatočného množstva služobných psychológov. Pre plynulé a bezproblémové zabezpečenie pravidelných psychologických vyšetrení u množstva príslušníkov Policajného zboru sa preto navrhuje predĺženie uvedeného prechodného obdobia.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. K čl. I 35. bod

V 35. bode navrhovaný 3. bod prílohy znie:

„3. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4;) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006).".

Ide o legislatívno-technickú úpravu uvádzania preberaných právnych aktov EÚ jednotným spôsobom, v ich aktuálne platnom znení.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:

O bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.

IV.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 191) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča

Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 191) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 56 na svojej 15. schôdzi.

V Bratislave 22. marca 2011

Martin FEDOR v. r.

predseda výboru  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1755

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: