Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

115/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 20.4. 2011, 19:25

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Cieľom predkladaného návrhu novely zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky je rozšírenie okruhu osôb, ktorým by bolo možné udeliť Medailu prezidenta Slovenskej republiky tak, aby okrem občanov Slovenskej republiky, výnimočne vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu, a kolektívov osôb, túto medailu bolo možné výnimočne udeliť aj občanom iných štátov – cudzincom za zásluhy uvedené v § 8 ods. 1 zákona. V praxi pôjde najmä o významné osobnosti hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia a športu, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj v príslušnej oblasti uvedenej v § 8 ods. 1 zákona vo vzťahu k Slovenskej republike. V súčasnosti je jediným štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky udeľovaným občanom iných štátov Rad Bieleho dvojkríža.

Okrem tohto sa navrhuje rozšíriť dôvody na udelenie Medaily prezidenta Slovenskej republiky, ktorými budú aj záchrana ľudského života alebo značných materiálnych hodnôt.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

doložka VYBRAných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z.

o vyznamenaniach Slovenskej republiky

A.2. Vplyvy:

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.

3. Sociálne vplyvy

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu inklúziu,

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, ani vplyv na zamestnanosť.

4. Vplyvy na životné prostredie

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie.

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mojmír Mamojka

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/ 2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.

II. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1−§ 2 ods. 3

Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v § 1 rozdeľuje vyznamenania na štátne vyznamenania Slovenskej republiky a iné vyznamenania. V zákone však absentuje definícia iných vyznamenaní, ktorá sa navrhuje do zákona doplniť. Inými vyznamenaniami sa rozumejú vyznamenania upravené osobitnými predpismi, teda nie priamo zákonom č. 522/2008 Z. z.

K bodu 2−§ 8 ods. 1

Rozširuje sa okruh osôb, ktorým prezident Slovenskej republiky môže udeliť Medailu prezidenta Slovenskej republiky. Okrem občanov Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú bojovú zástavu, a kolektívov osôb, to výnimočne budú aj o občania iných štátov, najmä za významné zásluhy o rozvoj v oblasti hospodárstva Slovenskej republiky, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia a športu, v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Pôjde najmä o prípady, keď je vhodné občanovi iného štátu udeliť štátne vyznamenanie, ale nie sú splnené podmienky na udelenie Radu Bieleho dvojkríža najmä pokiaľ ide o mieru zásluh.

K bodom 3 až 5−§ 11 ods. 1 a 2 a § 17 ods. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že Medailu prezidenta Slovenskej republiky bude možné udeliť aj občanom iných štátov, navrhuje sa, aby ju bolo možné udeliť kedykoľvek, rovnako ako Rad Bieleho dvojkríža, ktorý sa zatiaľ ako jediné štátne vyznamenanie udeľuje občanom iných štátov, teda nielen pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky, alebo pri príležitosti významného životného jubilea vyznamenaného.

V súvislosti s tým sa navrhuje upraviť aj lehotu na podanie podnetu na udelenie Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanovi iného štátu; podnet treba podať v dostatočnom časovom predstihu.

K bodu 6 – príloha č. 6

Vyváženosť vyobrazenia insígnií Medaily prezidenta Slovenskej republiky si vyžaduje úpravu veľkosti zlatého dvanásťhrotového kríža na zlatom slnečnom disku, a to z rozmeru 60 mm na 40 mm, ako aj úpravu veľkosti stuhy, na ktorej je zavesená medaila, a to z rozmerov 38 x 60 mm na rozmery 38 x 55 mm.

K čl. II:

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2011. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1592

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: