Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

528/2010 Z. z.

Edmund Horváth • 5.3. 2011, 20:47

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010.

V súlade s ustanovením § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z. môžu orgány štátnej správy poskytovať dotácie len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.

Uznesením vlády SR č. 351 z 28. mája 2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vláda uložila ministrom v úlohe B. 1 legislatívne upraviť poskytovanie dotácií vo svojej vecnej pôsobnosti podľa návrhu zákona do 31. decembra 2010.

Návrh zákona je v súlade s ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá žiadny vplyv na podnikateľskú sféru, sociálne a životné prostredie a má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. 

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1:

Navrhovaná úprava súvisí s novelizáciou ustanovenia § 11, z dôvodu, že oblasť podpory sa rozširuje aj na športovanie počas školského vyučovania a na športovanie študentov. Školské športové súťaže a aktivity sa konajú aj v čase vyučovania. V nadväznosti na túto úpravu je potrebné spresnenie spočívajúce v terminologickej úprave.

K bodu 2:

Predmetné ustanovenie sa vypúšťa v súvislosti s jeho nadbytočným a duplicitným uvedením. Z ostatných úloh vymedzených v zákone vyplýva, že národný športový zväz sa podieľa na vytváraní podmienok pre športovanie, napr. prípravou športovej reprezentácie, starostlivosťou o talenty, organizovaním súťaží a pod, a to bez ohľadu na vek športovcov.

K bodu 3:

V § 10 sa uvádzajú možné zdroje financovania športu. Inými zdrojmi financovania športu sú napríklad dedičstvo, výhra v lotérií a pod.

K bodu 4:

V § 11 odseku 1 sa ustanovujú činnosti a oblasti, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu. Návrhom zákona sa rozširuje možnosť poskytnutia dotácie aj na zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov nielen mimo vyučovania, ale aj počas vyučovania, ďalej na vzdelávanie v športe, na odmeny športovcov a trénerov a podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe.

Navrhovaným ustanovením odseku 2 sa zabezpečuje, aby sa prostriedky štátneho rozpočtu, poskytnuté ako dotácia, nemohli poskytnúť ani použiť na účely vymedzené týmto odsekom s výnimkou dotácie v oblasti športovej infraštruktúry osobitného významu, kedy sa dotácia môže poskytnúť aj na výdavky z predchádzajúcich rokov, avšak len vtedy, ak tieto výdavky vznikli po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie. Pôjde predovšetkým o prípady, v ktorých bude zmluva podpísaná na viacročné obdobie v súlade s uzneseniami vlády SR.

K bodu 5:

k § 11a:

Predmetné ustanovenie určuje kto môže požiadať o poskytnuitie dotácie. Žiadateľom môže byť právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a plnoletá fyzická osoba.

k § 11b:

V odseku 1 sa určuje spôsob vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí, a to prostredníctvom webového sídla ministerstva. V odseku 2 sú ustanovené povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať výzva. Jednotlivé výzvy budú obsahovať aj presné výberové kritéria v závislosti od konkrétneho účelu poskytovanej dotácie, ktoré budú mať vplyv na poskytnutie dotácie a jej výšku, resp. neposkytnutie. Zároveň sa ustanovuje minimálna 30-dňová lehota na predkladanie žiadostí od zverejnenia výzvy na webovom sídle. Z odseku 3 vyplýva spôsob predkladania žiadosti a v odsekoch 4 a 5 je určený jej obsah.

k § 11c:

Návrh zákona ukladá ministerstvu povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie o predložených žiadostiach, poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie žiadateľom s uvedením dôvodu neposkytnutia dotácie a zmluvy uzatvorené so žiadateľmi, ktorým bude poskytnutá dotácia. Odsek 2 ustanovuje, že dotáciu nemožno poskytnúť v prípade, ak žiadateľ nepredložil žiadosť v určenom termíne a nesplnil všetky podmienky vyplývajúce z tohto zákona. Odsek 3 ustanovuje, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

k § 11d:

Odsek 1 určuje, že dotácia sa poskytne na základe zmluvy medzi ministerstvom a žiadateľom. V odseku 2 sú ustanovené povinné náležitosti obsahu zmluvy.

k § 11e:

V tomto ustanovení sa určuje povinnosť ministerstva vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie. Žiadateľovi sa určuje povinnosť ministerstvu predložiť aj doklady o použití prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu dotácie, ak sa spolufinancovanie vyžaduje. Táto povinnosť sa ukladá z dôvodu, aby bolo možné vykonať kontrolu realizácie spolufinancovania. V odseku 3 sa odkazuje na zákon č. 523/2004 Z. z. v prípade porušenia finančnej disciplíny. Odsek 4 ustanovuje, že týmto návrhom zákona nie sú dotknuté predpisy o štátnej pomoci.

K bodu 6:

Legislatívnotechnická úprava v nadväznosti na novelizačné body 1 a 4 (§11 ods. 1 písm. d)).

K bodu 7:

Uvedené odseky sa vypúšťajú z dôvodu duplicity informačných povinností pre ministerstvo, ktoré sú uvedené v § 11b ods. 1 a ods. 2 a § 11c ods. 1.

K bodu 8:

Prechodné ustanovenie, ktoré upravuje spôsob posudzovania žiadostí predložených do účinnosti tohto zákona.

K Čl. II

Ustanovuje sa účinnosť navrhovaného zákona.

Bratislava 22. septembra 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Eugen Jurzyca v.r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1387
PoUtStŠtPiSoNe
: