Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

505/2010 Z. z.

Edmund Horváth • 5.3. 2011, 20:46

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (ďalej len „smernica") do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES sa už ustanovilo pre vkladateľov základné krytie. Vzhľadom na prebiehajúce finančné otrasy bolo však nutné zlepšenie tohto krytia. Súčasná minimálna úroveň krytia ustanovená v smernici 94/19/ES bola 20 000 eur, pričom členské štáty mali možnosť stanoviť vyššie krytie. Táto úroveň sa však pre veľký počet vkladov v Spoločenstve ukázala byť nedostatočná. Aby si vkladatelia zachovali dôveru v systém a finančné trhy dosiahli väčšiu stabilitu, smernica stanovila minimálnu úroveň krytia od 30. júna 2009 na 50 000 eur a od 31. decembra 2010 by sa podľa smernice krytie úhrnných vkladov každého vkladateľa malo stanoviť na 100 000 eur.

V súčasnosti ustanovená výplatná lehota v trvaní troch mesiacov, ktorú je možné predĺžiť na deväť mesiacov, odporovala potrebe zachovávať dôveru vkladateľov a nespĺňala ich potreby. Smernica z tohto dôvodu skrátila výplatnú lehotu na obdobie dvadsať pracovných dní. Táto lehota by sa mala predlžovať len vo výnimočných prípadoch a len po schválení príslušnými orgánmi o ďalších desať pracovných dní.

Novým prvkom v smernici je povinnosť pre členské štáty overovať pravidelne funkčnosť systémov ochrany vkladov, ktorá sa premietla aj do návrhu zákona a Národnej banke Slovenska je uložená povinnosť v predstihu informovať Fond ochrany vkladov o skutočnostiach, ktoré by pravdepodobne mohli viesť k vyhláseniu banky za neschopnú vyplácať vklady.

Článok 2 smernice stanovuje dvojitú lehotu na jej transpozíciu. Prvá končí 30. júna 2009 a druhá dňom 31. decembra 2010. Vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia smernice zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už obsahoval, nebolo potrebné ich prebratie. Týka sa to najmä lehoty na vyhlásenie banky za neschopnú vyplácať vklady a požiadavky na spoluprácu systémov ochrany vkladov v iných štátoch.

Prijatie predmetného zákona nebude mať vplyv na verejné financie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ___________________________________________________________________________

1. Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

3. Problematika návrhu zákona:

a) je upravená v práve Európskej únie:

v primárnom práve:

- čl. 56 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 115/47, 9.5.2008),

v sekundárnom práve:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2),

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2009).

b) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

- rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004 vo veci C – 222/02, Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte a Christel Mörkens proti Bundesrepublik Deutschland, rok 2004, Zb. rozh. ESD (I-09425).

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) Lehota na prebratie smernice EP a Rady 2009/14/ES je stanovená do 30. júna 2009 a 31.decembra 2010 (čl. 1 bod 3 (i), čl. 7 ods. 1a a 3 a čl. 10 ods. 1 smernice 94/19/ES tak, ako sú zmenené touto smernicou).

b) Lehota určená na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená do 30. júna 2009 a 31. decembra 2010 (čl. 1 bod 3 (i), čl. 7 ods. 1a a 3 a čl. 10 ods. 1 smernice 94/19/ES tak, ako sú zmenené touto smernicou).

c) Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES bola úplne prebratá do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín začatia a ukončenia PPK:

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X

3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X

4. Vplyvy na životné prostredie X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Úpravou § 8 ods. 3 sa zabezpečuje úplná transpozícia čl. 1 bod 1 smernice 2009/14/ES, podľa ktorého príslušné orgány rozhodnú o neschopnosti úverovej inštitúcie vyplácať vklady do päť pracovných dní po tom, čo sa po prvýkrát presvedčia, že úverová inštitúcia nevyplatila vklady, ktoré sú splatné. Podľa § 8 ods. 3 druhej vety zákona

č. 118/1996 Z. z. môže Národná banka Slovenska vyhlásiť banku za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí, že banka má trvalý nedostatok likvidity alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. V ustanovení však nebola uvedená lehota, do ktorej je NBS povinná rozhodnúť. Podľa uvedeného článku smernice 2009/14/ES je Národná banka Slovenska ako príslušný orgán povinný rozhodnúť v určenej lehote, bez ohľadu na spôsob zistenia neschopnosti úverovej inštitúcie vyplácať splatné vklady.

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 1 smernice 2009/14/EÚ.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 3

V súlade s právom EÚ sa navrhuje Národnej banke Slovenska nová povinnosť vhodným spôsobom informovať Fond ochrany vkladov v prípade, že hrozí nebezpečenstvo, že niektorá banka bude vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady. Vzhľadom na výrazné skrátenie lehoty trvania vyplácania náhrad za nedostupné vklady má takáto predbežná informácia umožniť Fondu ochrany vkladov pripraviť sa na vyplácanie náhrad po stránke technickej, organizačnej a personálnej.

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 6 písm. a) druhá časť 4. pododseku smernice 2009/14/EÚ.

K bodu 4

V súlade s právom EÚ sa navrhuje jednotná maximálna hranica na výplatu náhrad za nedostupné vklady na 100 000 eur, bez možnosti ponechania na jednotlivých členských štátoch určiť vo svojich vnútroštátnych predpisoch inú hranicu. .

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 3 písm. a) bod 1. a. 1. pododsek smernice 2009/14/EÚ.

K bodu 5

V súlade s právom EÚ sa navrhuje skrátenie lehoty zo súčasných troch mesiacov, do ktorej sa musí skončiť vyplácanie náhrad za nedostupné vklady na 20 pracovných dní, pričom sa využíva možnosť predĺženia tejto lehoty o ďalších 10 dní vo výnimočných a odôvodnených prípadoch s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska. Zároveň sa upravuje, aby schválenie predĺženia lehoty na vyplácanie náhrad vkladov nepredstavovalo formálne konanie pred Národnou banku Slovenska, nakoľko by nebolo možné dodržať lehoty ustanovené smernicou.

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 6 písm. a) smernice 2009/14/EÚ.

K bodu 6

V súlade s právom EÚ sa navrhuje Fondu ochrany vkladov povinnosť overovať pravidelne, jedenkrát ročne funkčnosť systému vyplácania náhrad za nedostupné vklady z hľadiska svojich zákonných možností a kompetencií. Cieľom tohto testovania je overiť nastavenie celého systému ochrany vkladov na strane Fondu ochrany vkladov a bánk. Na účely tohto preverovania sú banky povinné poskytnúť Fondu ochrany vkladov požadované údaje. Správu o overení systému ochrany vkladov za príslušný rok predkladá Fond ochrany vkladov Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií SR.

Ide o transpozíciu čl. 1 bod 6 písm. a.) prvá časť 4. pododseku smernice 2009/14/EÚ.

K bodom 7, 8, 10, 12, 14

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 6 tohto návrhu.

K bodom 9 a 13

Navrhuje sa upraviť § 17 ods. 1 písm. m) a doplniť nový § 26b tak, aby Rada Fondu ochrany vkladov už nemala diskutabilnú kompetenciu určovať odmeny svojich vlastných členov a odmeny členov Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, ktorá podľa zákona má dohliadať aj na činnosť rady fondu, pričom rada fondu mala schvaľovať odmeňovanie členov dozornej rady fondu, čo by mohlo viesť ku konfliktu záujmov. V záujme eliminovania potenciálneho konfliktu záujmov a zároveň pri rešpektovaní ústavne garantovaného práva na odmenu za vykonanú prácu sa navrhuje, aby odmeňovanie členov rady fondu a členov dozornej rady fondu reguloval priamo zákon. Úprava odmeňovania členov rady a dozornej rady podľa § 26b ods. 1 sa nevzťahuje na tých členov uvedených orgánov, ktorí sú zástupcami MF SR.

K bodu 11

Navrhovaná úprava reaguje na skutočnosť zavedenia rovnakej výšky náhrady za nedostupný vklad v celej EÚ a neopodstatnenosti doplnkovej ochrany nad limit v domovskom členskom štáte, na ktorú sa vyžaduje písomná zmluva. Úpravou sa umožňuje ktorejkoľvek zmluvnej strane vypovedať takúto zmluvu z ustanoveného dôvodu, ktorým je vyrovnanie rozsahu ochrany domovského systému ochrany vkladov s rozsahom ochrany v SR. V prípade ponechania doterajšej právnej úpravy môže nastať medzi pobočkou zahraničnej banky, ktorej vklady sú doplnkovo chránené v slovenskom systéme ochrany vkladov, Fondom a prípadne aj vkladateľmi tejto pobočky nasledovná situácia:

Podľa § 22ba ods. 1 platného znenia zákona o ochrane vkladov na účely dobrovoľného zapojenia pobočky zahraničnej banky formou doplnkovej ochrany (t.j. nad limit ochrany domovského systému) sa vyžaduje písomná zmluva. Fond v súčasnosti má reálne uzavretú takúto zmluvu. Pritom podľa § 22 ba ods. 5 zákona o ochrane vkladov doplnková ochrana zaniká výpoveďou tejto zmluvy s výpovednou lehotou 1 roka. Fond môže vypovedať zmluvu iba v prípade, ak si ostatné zmluvné strany nesplnili svoje záväzky alebo ak si príslušná zahraničná banka alebo jej pobočka neplní povinnosti podľa zákona o ochrane vkladov.

Nadobudnutím účinnosti tohto návrhu zákona bude ochrana vkladov na Slovensku, ako aj v iných štátoch EÚ na rovnakej úrovni 100 000 eur. Odpadnú teda dôvody doplnkovej ochrany, nakoľko rozdiel vo výške ochrany vkladov sa bude rovnať 0. Pripúšťame možnosť rozdielov v rozsahu ochrany vkladov, ale netýka sa konkrétneho prípadu, ktorý v súčasnosti vo Fonde existuje.

Do zániku účasti pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike okrem iného musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do Fondu (§ 22 ba ods. 5 zákona o ochrane vkladov ) vo výške podľa § 22c ods. 2 písm. c) a d) zákona o ochrane vkladov. Príspevky sa vypočítavajú z objemu vkladov za predchádzajúce obdobie. To znamená, že paradoxne môže k 1.1.2011 v dôsledku legislatívnej zmeny nastať situácia s pobočkou, ktorá má doplnkovo chránené vklady, že táto pobočka by mala zaplatiť Fondu príspevky za obdobie posledného štvrťroka 2010, kedy ešte mala doplnkovo chránené vklady (príspevky sa nemusia rovnať 0).

V záujme doriešenia a prípadne i zamedzenia vzniku takejto situácie a možných iných nedorozumení aj napríklad zo strany vkladateľov pobočky zahraničnej banky, ktorej vklady budú do konca roka 2010 doplnkovo chránené slovenským systémom ochrany vkladov (viď § 22ba ods. 3 v nadväznosti na § 22c ods. 3 zákona o ochrane vkladov - vkladateľ má právo uplatniť si náhradu aj na území SR), je potrebná legislatívna úprava aj tejto problematiky.

K bodom 15 a 16

Úprava reaguje na čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky schválených uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 352, podľa ktorých sa postupuje od 1. júla 2010.

K Čl. II

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 2 tohto návrhu.

K bodu 2

Ustanovenie § 82 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a investičných službách sa v záujme eliminovania výkladových a aplikačných problémov legislatívne spresňuje tak, aby sa zabezpečila harmonizácia vymedzenia vzniku nedostupnosti klientskeho majetku s významovo rovnakým vymedzením vzniku nedostupnosti vkladu (bankového vkladu) v ustanovení § 3 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane vkladov (zákona č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov). Táto harmonizácia je potrebná vzhľadom na skutočnosť, že banky (ktoré od klientov prijali vklady) sú zároveň obchodníkmi s cennými papiermi (ktoré od klientov prijali investičný klientsky majetok v rámci poskytovania investičných služieb). Ustanovenie § 82 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktoré definuje vznik nedostupnosti klientskeho majetku na základe rozhodnutia konkurzného súdu, sa spresňuje aj vzhľadom na platné ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré umožňujú prevádzkovanie úpadcovho podniku a zastavenie prevádzkovania úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu. Pritom sa ustanovenie § 82 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a investičných službách spresňuje tak, že v prípade rozhodnutia konkurzného súdu sa klientsky majetok prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi stáva nedostupným klientskym majetkom, ak ide o obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo pozastavené nakladanie s klientskym majetkom v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Teda nemusí ísť priamo o rozhodnutie súdu o pozastavení nakladania s klientskym majetkom, ale môže ísť napríklad aj o rozhodnutie o zastavení prevádzkovania úpadcovho podniku – obchodníka s cennými papiermi – po vyhlásení konkurzu, v dôsledku ktorého dôjde v úpadcovom podniku k pozastaveniu nakladania s klientskym majetkom.

K bodom 3 až 5

Navrhovaná úprava má za cieľ zosúladenie s pripravovanou novelou smernice EÚ 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov pokiaľ ide o úroveň krytia.

K bodom 6 a 7

Úprava reaguje na čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky schválených uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 352, podľa ktorých sa postupuje od 1. júla 2010.

K Čl. III

Súčasné znenie § 61 ods. 5 zákona o štátnej službe umožňuje vykonávať v služobnom čase len činnosti uvedené v § 61 ods. 3 (ide o činnosti od poskytovania zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach, vedeckej činnosti, pedagogickej činnosti, lektorskej činnosti, prednášateľskej činnosti, publikačnej činnosti a obdobné duševné činnosti, pokračujúc činnosťami členov rôznych zákonom zriadených osobitných komisií /volebných, rozkladových, pre vyšetrovanie leteckých nehôd a obdobných komisií/ až po činnosti v určitých projektoch). Preto sa navrhuje doplniť v ustanovení § 61 ods. 5 zákona o štátnej službe, aby sa takáto možnosť vzťahovala aj na činnosti vyplývajúce z funkcií členov riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb, a to z dôvodu, že aj v prípade vykonávania týchto činností je ich predmetom plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí (riadenie, rozhodovanie, kontrola, dozor alebo inšpekcia), ak ide o právnické osoby zriadené zákonom alebo štátom alebo o právnické osoby s majetkovou účasťou štátu. Navrhované doplnenie § 61 ods. 5 zároveň zrovnoprávňuje možnosť vykonávania činností vyplývajúcich z funkcií členov riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb v rámci služobného času s činnosťami uvedenými v § 61 ods. 3, pretože v prípade oboch skupín činností ide o navzájom plnohodnotne porovnateľné plnenie úloh vo verejnom/všeobecnom záujme, samozrejme za podmienky, že predmetnom týchto činností je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí.

K Čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje 31. decembra 2010.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010.

Iveta R a d i č o v á, v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v.r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1276

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: