Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

264/2006 Z. z.

najpravo.sk • 26.6. 2018, 10:15

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, reaguje na nesúlad (nepresnosti) pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov, nakoľko ide o chybný vzorec pre výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Prax ukázala, že vypočítaná miera nákladov na základe v súčasnosti používaného vzorca v porovnaní so skutočnou mierou je podhodnotená, dochádza k skresleniu poskytovaných údajov, nakoľko reálne náklady spotrebiteľa sú podstatne vyššie. Tým v konečnom dôsledku dochádza k nenaplneniu cieľa zákona – zvýšiť ochranu a informovanosť spotrebiteľa pri čerpaní spotrebiteľského úveru.

Novelizácia je potrebná aj z dôvodu zosúladenia a plnej transpozície so smernicou Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru v znení smernice 90/88/EHS a smernice 98/7/ES (ďalej len „smernica“), nakoľko bol zákon č. 258/2001 Z. z. prijatý ešte pred vstupom Slovenskej Republiky do Európskej Únie.

Účelom navrhovaného zákona je taktiež úprava práv a povinností, ktoré vznikajú pri poskytnutí spotrebiteľského úveru medzi veriteľom a spotrebiteľom.

Novela zákona č. 258/2001 Z. z. zároveň mení ustanovenie, ktoré podrobnejšie upravuje informačnú povinnosť pri poskytovaní spotrebiteľského úveru formou preddavkov na bežný účet s výnimkou účtu, ku ktorému bola vydaná kreditná karta.

Okrem uvedených zmien sa rozširuje aj ustanovenie o kontrole a pokutách voči porušovateľom tohto zákona, kedy Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená kontrolovať nielen podmienky ponuky spotrebiteľského úveru, ale aj náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, a to u všetkých skupín veriteľov, teda pri nebankových, ako aj bankových obchodných spoločnostiach.

Posúdenie vplyvov návrhu zákona na verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, životné prostredie, zamestnanosť a na podnikateľské prostredie obsahuje Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Účinné znenie zákona v poznámke pod čiarou k odkazu č. 1 obsahuje odkaz na zrušený zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Preto bolo návrhom zákona potrebné aktualizovať odkaz na platný zákon o bankách č. 483/2001 Z. z.

 

K bodom 2 a 3

 

V účinnom znení § 1 ods. 2 písm. c) zákona sú transponované písmená c) a d) článku 2 ods. 1 smernice tak, že v zákone nie sú rozlíšené tieto dva typy úveru tak, ako ich rozlišuje smernica. Preto je potrebné návrhom zákona upraviť zákonné znenie tak, ako to upravuje smernica.

 

K bodu 4

 

Úpravou ustanovenia § 1 ods. 2 novooznačeného písm. e) sa konkretizuje, že súhrn všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere môže vyhovovať len na tie zmluvy, ktoré sú uzavreté medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom.

 

K bodu 5

 

V záujme lepšej zrozumiteľnosti zákona o spotrebiteľských úveroch je potrebné zmeniť v súčasnosti účinnom znení § 1 ods. 3 slovné spojenie „úver formou preddavku na bežný účet“ použitím spojenia „povolené prečerpanie peňažných prostriedkov na bežnom účte“, ktoré lepšie vystihuje kontokorentné úvery poskytované v Slovenskej republike. Aj napriek tomu, že tak ako smernica, ani zákon sa nevzťahuje na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou, je v § 3 ods. 6 upravená informačná povinnosť veriteľa pre takýto úver.

 

K bodu 6

 

§ 2 písm. c prvý bod sa formulačne zosúlaďuje so znením druhého bodu toho istého ustanovenia, kde sa spotrebiteľovi ustanovuje povinnosť zaplatiť poplatok. V prípade bodu 1 sa ustanovuje spotrebiteľovi povinnosť zaplatiť sankciu.

 

K bodu 7

 

Keďže zákon po prijatí návrhu zákona bude obsahovať tri prílohy, je potrebné v § 2 písm. d) doplniť číselné označenie prílohy, podľa ktorej sa ročná percentuálna miera nákladov vypočíta.

 

K bodu 8

 

Ustanovením sa úplne preberá čl. 3 smernice, ktorý upravuje podmienky reklamy spotrebiteľského úveru. V prípade reklamy alebo akejkoľvek ponuky spotrebiteľského úveru vystavenej na obchodných miestach sa týmto ustanovením určuje povinnosť informovať o ročnej percentuálnej miere nákladov vo forme reprezentatívneho príkladu podľa prílohy č. 2, ak veriteľ nemá možnosť prípadnému záujemcovi o spotrebiteľský úver vysvetliť slovne alebo názorným výpočtom v osobnom kontakte spôsob výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.

 

K bodu 9

 

Ustanovením sa aj napriek vylúčeniu úverov formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditné karty z úpravy smernice ustanovujú informácie, o ktorých musí byť spotrebiteľ informovaný. Ustanovením sa zabezpečí úplná transpozícia smernice (čl. 6 ods. 1 a 3).

 

K bodu 10

 

Keďže zákon po prijatí návrhu zákona bude obsahovať tri prílohy, je potrebné v § 3 ods.7 doplniť číselné označenie prílohy, podľa ktorej musí byť výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov urobený. Tiež sa dopĺňa aj povinnosť uviesť reprezentatívny príklad pri tomto výpočte.

 

K bodu 11

 

Návrhom ustanovenia sa zabezpečí úplná transpozícia smernice (čl. 6 ods. 2), ktorý upravuje povinnosť písomne informovať spotrebiteľa o každej zmene ročnej úrokovej sadzby a o zmene poplatkov v čase trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

 

K bodu 12

 

V záujme zabezpečenia vyššej informovanosti spotrebiteľa o svojich právach sa podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere rozširujú o povinnosť uviesť v zmluve práva spotrebiteľa podľa § 7, ktoré má spotrebiteľ v prípade nesplnenia dodávky tovaru alebo služby veriteľom alebo v prípade, že plnenie bolo vadné.

 

K bodu 13

 

Týmto ustanovením sa aktualizuje poznámka pod čiarou k odkazu č. 13 účinného znenia zákona, nakoľko zákon č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov bol zrušený zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 14

 

Rozširujú sa oprávnenia Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona v tom zmysle, že je oprávnená kontrolovať nielen podmienky ponuky spotrebiteľského úveru, ale aj náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

 

K bodu 15

 

§ 8a upravuje prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2006. V prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere uzavretých podľa súčasného zákona nie je možné požadovať od veriteľov, aby ich dali do určitého dátumu do súladu s návrhom zákona, keď nadobudne účinnosť, z dôvodu veľkého množstva veriteľov poskytujúcich spotrebiteľský úver. V takom prípade by museli byť uzavreté dodatky k zmluvám o spotrebiteľskom úvere so všetkými spotrebiteľmi jednotlivo a to by spôsobilo výrazné komplikácie a v prípade porušenia takejto povinnosti aj sankcionovanie zo strany kontrolného orgánu. V dôsledku tejto skutočnosti sa do zákona vkladá prechodné ustanovenie, že zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa spravujú podľa doterajších predpisov. A zmluvy, ktoré budú uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, musia byť v súlade s týmto zákonom. 

 

Podľa čl. 2 ods. 1 smernice 98/7/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. V právnom poriadku SR sa identifikácia smerníc realizuje prostredníctvom tzv. transpozičného odkazu, ktorý sa skladá z tzv. transpozičnej prílohy, ktorá identifikuje presný názov a číslo preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev, a vety, ktorá na túto prílohu odkazuje v texte vnútroštátneho právneho predpisu v záverečných ustanoveniach. Doplnením § 8b sa upravuje súčasť transpozičného odkazu, ktorý odkazuje na transpozičnú prílohu č. 3.

 

K bodu 16

 

V súčasnosti účinný zákon upravuje v prílohe výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov pri spotrebiteľských úveroch, avšak vzorec pre tento výpočet neodráža časovú hodnotu peňazí. Tento vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je správny iba pre prípad, že poskytnutý spotrebiteľský úver bude splatený jednou splátkou bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. V odlišnom prípade takto vypočítaná miera nákladov podhodnocuje skutočnú mieru nákladov a spotrebiteľ dostane skreslené informácie o nákladoch spojených s úverom. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver bola v prílohe I smernice ustanovená základná rovnica vyjadrujúca rovnosť poskytnutých úverov na jednej strane a splátok a nákladov na druhej strane, pričom po dosadení všetkých prvkov rovnice, ktoré sú známe zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, možno algebrou alebo pomocou série aproximácií vypočítať ročnú percentuálnu mieru nákladov poskytnutého spotrebiteľského úveru. Návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia vzorca pre výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov tak, aby výsledok odrážal skutočnú mieru nákladov.

 

K bodu 17

 

Vzhľadom na komplikovanosť vzorca na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov sa do zákona dopĺňa príloha č. 2, ktorá transponuje prílohu II smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver. Príloha je transponovaná úplne, mení sa iba mena použitá v príkladoch na použitie vzorca na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a dátumy poskytnutia úveru a splátok úveru.

 

Podľa čl. 2 ods. 1 smernice 98/7/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. V právnom poriadku SR sa identifikácia smerníc realizuje prostredníctvom tzv. transpozičného odkazu, ktorý sa skladá z tzv. transpozičnej prílohy, ktorá identifikuje presný názov a číslo preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev, a vety, ktorá na túto prílohu odkazuje v texte vnútroštátneho právneho predpisu v záverečných ustanoveniach. Návrhom zákona sa do zákona dopĺňa transpozičná príloha č. 3, ktorá je súčasťou transpozičného odkazu.

 

 

K čl. II

 

Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu na 1. júla 2006.

 

Bratislava 22 februára 2006

 

Mikuláš   D z u r i n d a   v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

Ivan   M i k l o š   v.r.

podpredseda vlády

a minister financií Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 859

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: