TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmenia sa pravidlá tvorby zákonov

22.8. 2021, 13:42 |  najpravo.sk

Úrad vlády SR zverejnil tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1. Základné ciele a tézy pripravovaného návrhu zákona:

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa má na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe najmä:

1. v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 zrušiť opatrenia, ako formálny prameň práva, ktoré sa ako jediné v zásade nevyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, ale len registrujú,

2. vypustí sa predkladacia správa ako obligatórny sprievodný materiál a úprava tohto sprievodného materiálu sa ponechá na Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky s cieľom ďalej znižovať administratívnu záťaž pri príprave návrhov právnych predpisov, a náležitosti jednotlivých sprievodných materiálov sa upravia výlučne v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky, nakoľko tieto podrobnosti sú technikáliami,  ktorých úprava je postačujúca v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky; tým sa zároveň zvýši stabilita zákona č. 400/2015 Z. z.,

3. ustanoví sa, v záujme posilnenia transparentnosti  a v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024, len elektronická forma zasielania všetkých pripomienok prostredníctvom systému Slov-Lex,

4. v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 a s cieľom rozvíjať využívanie elektronických nástrojov pri tvorbe a publikovaní normatívnych právnych aktov, vrátane Zbierky zákonov Slovenskej republiky, rozšíri sa okruh právnych predpisov zverejňovaných na Slov-Lexe o právne predpisy uverejňované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky (povinne), o všeobecne záväzné nariadenia miest, obcí a samosprávnych krajov (dobrovoľne) a vybrané interné akty orgánov verejnej noci (povinne), ktoré sa povinne zverejňujú podľa zákona o slobode informácií.

2. Zhodnotenie súčasného stavu:

O opodstatnenosti opatrení ako formálneho prameňa práva sa diskutovalo už pri príprave zákona č. 400/2015 Z. z. v kontexte zrušenia výnosov a s cieľom maximálne využiť informačný systém Slov-Lex a v maximálnej miere sprístupniť verejnosti platné právo. Tak výnosy ako aj opatrenia sa v zásade v zbierke zákonov nepromulgovali, ale len registrovali. K ponechaniu opatrení sa pristúpilo vzhľadom k vtedajšej neexistencii centrálnej databázy výnosov a opatrení a zvolilo sa riešenie ponechať opatrenia aby bolo možné nimi novelizovať výnosy. Od tohto riešenia uplynulo viac ako päť rokov a predkladateľ má za to, že aj na základe skúseností získaných z fungovania Slov-Lexu je potrebné urobiť ďalší krok v jeho rozvoji a naďalej využívať na právnu reguláciu len práve predpisy, ktoré sa v zbierke zákonov promulgujú. Tým budú všetky právne predpisy vydávané ústrednými orgánmi štátnej správy v ich právne záväznom znení  permanentne prístupné verejnosti.

V súčasnosti je možné zaslať pripomienky verejnosti aj inak ako prostredníctvom Slov-Lexu, teda napr. listom alebo e-mailom. Tieto pripomienky sa na Slov-Lexe nezobrazujú a verejnosť nemá ako sa s nimi oboznámiť, zároveň sa ani ich vyhodnotenie na Slov-Lexe neuvádza. Uvedené má okrem netransparentnosti za následok aj to, že ak predkladateľ takejto pripomienke vyhovie, táto skutočnosť sa nepremietne do vyhodnotenia pripomienkového konania, v dôsledku čoho vyhodnotenie pripomienkového konania neposkytuje úplný obraz o všetkých uplatnených pripomienkach a o spôsobe ich vyhodnotenia.

V súlade s príslušnými zákonmi obce, mestá a samosprávne kraje zverejňujú nimi vydávané všeobecne záväzné nariadenia na svojich webových sídlach a úradných tabuliach.

S cieľom čo najviac priblížiť tieto právne predpisy verejnosti sa navrhuje umožniť územnej samospráve na základe jej dobrovoľného rozhodnutia využiť možnosť uverejňovať tieto právne predpisy elektronicky na Slov-Lexe, bez toho, aby došlo k zásahu do súčasnej právnej úpravy podmienok zverejňovania týchto právnych predpisov upravených v osobitných zákonoch. Uvedený cieľ zohľadňuje aj skutočnosť, že pre fyzické osoby ako aj právnické osoby je nezriedka podstatná znalosť všeobecne záväzných nariadení obce, mesta alebo samosprávneho kraja, v územnom obvode ktorého nemajú sídlo alebo bydlisko, avšak vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť, prípadne sa z iného dôvodu potrebujú oboznámiť s príslušným všeobecne záväzným nariadením.

Na základe, ale nie len, skúseností z obdobia zvládania pandémie respiračného ochorenia Covid-19 a vydávania vyhlášok hlavným hygienikom vo Vestníku vlády Slovenskej republiky sa navrhuje sprístupniť Vestník vlády Slovenskej republiky na Slov-Lexe. Tým sa zjednoduší prístup verejnosti k právnym predpisom uverejňovaným vo Vestníku vlády Slovenskej republiky miestnymi orgánmi štátnej správy.

Navrhuje sa v Slov-Lexe zverejňovať aj interné riadiace akty orgánov verejnej moci, ktoré sa povinne uverejňujú na ich webových sídlach v súlade so zákonom o slobode informácií.

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 1. Lehota na vyjadrenie je do 15. septembra 2021.

4. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:  september 2021.

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 167
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Splnomocnenie udelené advokátovi na podanie kasančnej sťažnosti

Musí plnomocenstvo na podanie kasačnej sťažnosti obsahovať podpis advokáta, ktorý takto prejaví vôľu plnú moc prijať?

JUDIKATÚRA: Príslušnosť súdu v sociálnych veciach

Judikát sa zaoberá miestnou príslušnosťou súdu v sociálnych veciach v prípade občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR.

JUDIKATÚRA: K povinnosti súdu nariadiť ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte

Najvyšší správny súd sa vyjadril k otázke práva účastníka na nariadenie pojednávania v správnom súdnom konaní.

JUDIKATÚRA: Prednosť skutočnej vôle účastníkov zmluvy pred jej formálnym vyjadrením

Ústavný súd ČR vo svojom náleze vyslovil porušenie zákona v prípade, keď súdy formálne posudzovali zmluvu len podľa obsahu bez ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: