TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákaz zhromažďovania neovplyvňuje činnosť ministerstva, súdov ani právnických profesií

20.10. 2020, 18:08 |  najpravo.sk

​Uznesenie vlády, ktoré sa týka zákazu zhromažďovania, neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako šiestich osôb. Ministerstvo spravodlivosti, súdy aj právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh, povinností a služieb pre verejnosť. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností a s cieľom zjednotiť postup ministerstva spravodlivosti, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, záverov ústredného krízového štábu, pandemickej komisie a uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2020 vydalo ministerstvo aktualizované opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré oddnes (20. októbra 2020) platia pre rezort spravodlivosti, súdy aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). 

Súdy naďalej zabezpečujú všetky svoje činnosti, vrátane služieb pre verejnosť ako sú napríklad podateľňa, infocentrum, pokladňa, vyššie overovanie listín, pri dodržiavaní aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva. V nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa uskutočňujú aj pojednávania, pričom je potrebné vykonať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou. Zároveň platí, že predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby. Okrem toho je potrebné na viditeľných miestach zabezpečiť oznamy, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná ostať v domácej izolácii. Pri vstupe do priestorov súdu je dezinfekcia na ruky, meria sa teplota, vstup je umožnený len s rúškom alebo iným vhodným prekrytím úst a nosa. Dbá sa aj na pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov a dotykových plôch, platí zákaz podávania rúk. 

Povinnosť nosiť rúška, dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky platí aj pre Zbor väzenskej a justičnej stráže. Pri vstupe do väzenských zariadení merajú teplotu. V ZVJS platia osobitné opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach, väznené osoby majú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk a tváre po každej návšteve a predvedení. Návštevy väznených sú realizované bezkontaktne, v obmedzenom režime. To znamená, že návšteva trvá maximálne jednu hodinu a je možné prijať maximálne tri osoby. Pri nástupe obvinených alebo odsúdených platia osobitné opatrenia, vrátane desaťdňovej izolácie či testov na COVID-19. 

Pokiaľ ide o ministerstvo spravodlivosti, naďalej platia všetky doterajšie povinnosti – nosiť rúško, dodržiavať odstup, dezinfekcia a pravidelné umývanie rúk, vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš). 

OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI PLATNÉ OD 20. OKTÓBRA 2020

S cieľom zjednotiť postup úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, záverov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020, je nevyhnutné uviesť, že ministerstvo, súdy a všetky právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť. 

Pre zamedzenie pochybností, keďže za zhromaždenie v zmysle § 2 písm. a) a b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov sa nepovažuje zhromaždenie osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi a zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 (ktorým sa zakazuje, s účinnosťou od 13. októbra 2020, v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) žiadnym spôsobom neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako 6 osôb.

OPATRENIA PRE ÚRAD MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI

1. Za účelom zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020, ktorým sa vo všeobecnosti pre prevádzku akéhokoľvek zariadenia i osobitne pre konanie zasadnutí, schôdzí a iných podujatí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a zasadnutí (schôdzí) a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, je nevyhnutné v podmienkam ministerstva dodržiavať nasledovné: 

 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

2. Za účelom dodržiavania a aplikácie aktuálnych opatrení ÚVZ zabezpečiť plnenie povinností zo strany zamestnancov ministerstva vyplývajúcich z príkazov generálneho tajomníka služobného úradu č. 4/2020 a č. 6/2020.

3. S cieľom zabezpečiť chod úradu, všetkých služieb a funkcií ministerstva riadiť sa príkazom generálneho tajomníka služobného úradu č. 5/2020.

OPATRENIA PRE SÚDY

1. Zabezpečiť všetky činnosti súdu/úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín apod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní ÚVZ a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich. 

2. Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, teda riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie ÚVZ sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020  (resp. opatrenia, ktoré ho nahradí) a nasledujúce povinnosti: 

 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
 • zaistiť meranie telesnej teploty osobám pri vstupe do objektov súdov za účelom overenia, či osoba nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka nad 38°C),
 • pri plánovaní a uskutočňovaní pojednávaní vykonávať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou (ak to podmienky umožňujú, zabezpečiť odstup dva (2) metre medzi osobami, a ak to je potrebné, obmedziť kapacitu pojednávacích miestností).

3. Predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.

4. Dôsledne sledovať a aplikovať dodatočné opatrenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

OPATRENIA PRE ZVJS 

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) postupuje v rámci protiepideických opatrení v zmysle Rozkazu generálneho riaditeľa č. 44/2020, ktorým sa upravuje postup pri protiepidemických opatreniach v Zbore väzenskej a justičnej stráže v súvislosti s druhou fázou epidémie ochorenia COVID-19, platného od 4. septembra 2020, v znení neskorších noviel a v súlade s pokynmi na realizáciou opatrení úradov verejného zdravotníctva.

Základné protiepidemické opatrenia v zbore platné na území s vyhlásenou zelenou, oranžovou alebo červenou farbou pandemického semafóru:

 • povinné používanie rúšok, interpersonálne odstupy 2 metre a hygiena + dezinfekcia rúk (tzv. opatrenie ROR), v prípade zvýšeného rizika infekcie používanie ďalších OOPP (respirátory, jednorazové rukavice, chrániče očí a tvárové štíty, celotelové overaly, jednorazové návleky na obuv alebo dezinfikovateľná ochranná obuv),  
 • povinné meranie telesnej teploty pred vstupom do väzenských zariadení (pri zelenej farbe pandemického semafóru sa nemeria príslušníkom a zamestnancom zboru),
 • osobitné sprísnené opatrenia v ústavoch zboru na sanitáciu priestorov, na nakladanie s biologickým odpadom, na nakladanie s kontaminovanou bielizňou,
 • oznamovacia povinnosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru pri návrate z rizikovej oblasti a zo zahraničia alebo v prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19,
 • osobitné opatrenia pri nástupe obvinených a odsúdených osôb do VV alebo VTOS – 10 dňová izolácia nastupujúcich v nástupných oddieloch (bez účasti na hromadných aktivitách, bez účasti na hromadných eskortách), realizácia testov na COVID-19 podľa stupňa infekčnej rizikovosti väznených osôb, v prípade väznených osôb prichádzajúcich zo zahraničia z rizikových krajín mimo EÚ obligátne PT-PCR vykonanie testu na COVID-19,
 • návštevy väznených osôb sú realizované výlučne bezkontaktným spôsobom v obmedzenom režime (doba trvania skrátená na jednu hodinu a povolené je prijať na návšteve maximálne tri osoby),  
 • vytvorenie zásob OOPP, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a trvanlivých potravín na 1 mesiac,
 • osobitné organizačno – technické opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach zboru,
 • zabezpečenie prístupu väznených osôb k umývaniu rúk a dezinfekčným prostriedkom, zabezpečenie umývania rúk a tváre a použitie dezinfekčného prostriedku na ruky po každej návšteve a predvedení,
 • testovanie osôb s epidemiologickým rizikom pomocou skríningových antigénových testov.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 263
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: