TlačPoštaZväčšiZmenši

Vodiaci pes v taxíku

22.2. 2020, 17:23 |  Daniela Čičkánová

Denník N priniesol dňa 17.02.2020 správu o tom, že pražský taxikár vyhodil z auta nevidomú ženu, pretože mu prekážal jej vodiaci pes.[1] Na videu, ktoré natočila svedkyňa, vidieť, ako taxikár fyzicky vyhodil nevidiacu ženu kričiacu o pomoc na stred cesty a údajne za ňou následne hodil aj jej slepeckú palicu.[2] Odvrátiac sa od morálnych aspektov správania taxikára, pozrime sa na právnu stránku takejto situácie a práva nevidiacich sprevádzaných vodiacim psom v Slovenskej republike.

Vodiaci pes podľa slovenskej právnej úpravy

Podľa platného právneho poriadku SR je vodiaci pes definovaný ako pes so špeciálnym výcvikom[3]a zároveň ako tzv. kompenzačná pomôcka rovnako ako napríklad načúvací prístroj alebo invalidný vozík. Jeho úlohou je pomáhať osobe s ťažkým zrakovým postihnutím, aby svoj život mohla žiť dôstojne a aktívne.[4]

Úlohou vodiaceho psa je podľa platnej právnej úpravy zrakovo či inak ťažko zdravotne postihnutej osobe pomôcť „pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore“.[5]Vodiaci pes musí byť bez prestávky sústredený, aby svojmu majiteľovi pomohol vyhnúť sa jamám, opravám a dieram na chodníku, správne ho previedol cez prechod pre chodcov, dokonca ho neposlúchol, ak vydá pokyn vojsť do nebezpečnej premávky (napr. v presvedčení, že na semafore svieti zelená),[6] inak ho môže ohroziť na zdraví a živote.

Právny poriadok SR nepovažuje vodiaceho psa len za domáce zviera slúžiace napr. na psychologický účel blízkosti živého tvora, ale za dôležitú pomôcku pre dôstojný život a zvyšovanie životnej úrovne zmyslovo postihnutej osoby. Práve preto zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej ako „Zákon o podmienkach držania psov“), určil výnimku, podľa ktorej: „Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach.[7] Na takúto osobu sa nevzťahuje ani zákaz vstupu so psom na miesta, na ktoré má pes vstup zakázaný na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.[8] Vodiaci pes súčasne nemusí pri činnosti, na ktorú bol vycvičený, t.j. sprevádzanie nevidiacej osoby, nosiť náhubok.[9]

Medzi tieto verejné miesta, resp. prístup k verejne dostupným službám, patria aj taxi služby. V prípade, ak by teda taxikár v SR odmietol poskytnúť službu zrakovo postihnutej osobe výlučne z toho dôvodu, že je sprevádzaná vodiacim psom, je možné prijať záver, že s ňou bolo zaobchádzané odlišne ako s osobou bez potreby kompenzačnej pomôcky v rovnakej situácii. Z tohto dôvodu by takáto osoba bola diskriminovaná na základe jej zdravotného postihnutia.[10] Právo osoby na ochranu pred diskrimináciou je jej všeobecným osobnostným právom patriacim do kategórie ochrany osobnosti,[11]keďže zámerom, resp. následkom diskriminačného konania je vždy zásah do ľudskej dôstojnosti, občianskej cti, prípadne súkromia dotknutej fyzickej osoby“.[12] Z uvedeného vyplýva, že práva takto poškodenej osoby ochraňuje aj generálna klauzula ochrany osobnosti[13] obsiahnutá v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorej účelom je zabezpečiť v občianskoprávnej oblasti rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný slobodný rozvoj.[14] Lex specialis však v takejto situácii predstavuje prioritne zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Antidiskriminačný zákon“).

Právne prostriedky nápravy

Antidiskriminačný zákon v ustanovení § 2 ods. 1 ustanovuje zákaz diskriminácie, okrem iného, z dôvodu zdravotného postihnutia, pričom deklaruje zásadu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní tovarov a služieb.[15] Zásada rovnakého zaobchádzania (principle of equal treatment) je okrem toho zachytená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v antidiskriminačných smerniciach Európskej únie, v Ústave Slovenskej republiky a taktiež je roztrúsená v osobitných právnych predpisoch.[16]

Diskriminácia sa klasifikuje na priamu a nepriamu. Prípady, kedy je nevidiacim osobám sprevádzaným vodiacimi psami zamedzený prístup do niektorých priestorov, je možné definovať ako priamu diskrimináciu, t.j. konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.[17]

V konaniach vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania je žalobcom (subjektom ochrany), t.j. aktívne legitimovaným subjektom, priamo osoba, ktorá bola poškodená, t.j. osoba, ktorú taxikár odmietol odviezť z dôvodu jej potreby byť sprevádzaná vodiacim psom. Poškodená osoba sa môže dať zastupovať aj právnickou osobou, ktorú na tieto účely stanovil zákon alebo ktorej cieľom je ochrana pred diskrimináciou.[18] V takýchto prípadoch môže byť nápomocné Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, a to aj ich zastupovaním v súdnych konaniach a súčasne vykonáva nezávislé zisťovania v danej oblasti.[19]Pomôcť môže aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisárka môže poškodenej osobe pomôcť poskytnutím stanoviska k podnetu, požadovať prostriedky nápravy a tiež sa zúčastňovať súdneho konania z pozície dohľadu nad konaním, a teda sa môže napríklad zúčastňovať priamo na pojednávaniach v príslušnom súdnom konaní. Obdobné právomoci a právnu pomoc môže dotknutej osobe poskytnúť aj verejná ochrankyňa práv.

Žalovaným, t.j. pasívne legitimovaným účastníkom konania, je subjekt, ktorý za diskrimináciu zodpovedá, t.j. ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania (subjekt porušenia). Zodpovednosť pôvodcu zásahu za nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania má osobný charakter a je spojená s osobou, ktorá svojim bezprostredným konaním zasiahla do práv fyzickej osoby.[20] Z uvedeného vyplýva, že ak porušil práva zrakovo postihnutej osoby zamestnanec na základe pokynu svojho zamestnávateľa, je za porušenie zodpovedný, hoci príslušný súd môže prihliadať na mieru a okolnosti jeho zavinenia. Zamestnávateľ by zodpovedal za pokyn na diskrimináciu.[21] Zjednodušene, zodpovedný by bol v tomto prípade priamo taxikár.

Pokiaľ by teda v praxi pokyny zastúpeného, či už na základe zamestnaneckého či iného zmluvného pomeru boli spôsobilé vyvolať diskriminačné následky, je povinnosťou zástupcu, napr. obchodného zástupcu alebo zamestnanca, odmietnuť splnenie zmluvy v tejto časti či realizáciu takého pokynu, v opačnom prípade sám nesie zodpovednosť za nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania.[22]

V Českej republike podľa informácií Denníka N rieši polícia prípad ako priestupok. Z hľadiska priestupkov prichádza v takomto konkrétnom prípade, aký sa stal v Českej republike, do úvahy priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v dôsledku hrubého správania taxikára.[23]

Záver

Slovenská právna úprava vo vzťahu k vodiacim psom a ich výcviku vykazuje množstvo nedostatkov. Právna úprava, v súlade s ktorou majú zrakovo poškodené osoby možnosť pohybovať sa na verejných priestranstvách v sprievode s vodiacim psom, však nepochybne patrí k správnym krokom zákonodarcov a je potrebné dbať na jej dodržiavanie.

Autor:
JUDr. Daniela Čičkánová, PhD., LL.M.

 

Článok vznikol v rámci projektu s názvom „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých", kód ITMS2014+ projektu: 314011L721.[1] Prchal, L.: Pražský taxikár vyhodil z auta nevidomú ženu, prekážal mu jej pes. Denník N, 17.02.2020, dostupné prostredníctvom: dennikn.sk/1761149/prazsky-taxikar-vyhodil-z-auta-nevidomu-zenu-prekazal-mu-jej-pes/?cst=a193c38b4638aa4e31ec7f9b32d75e6e5f50913d.

[3] Ustanovenie § 24 ods. 2 zákona č. 447/2008 Zákona o peňažných príspevkoch

[4] Ustanovenie § 1 ods. 2 Zákona o peňažných príspevkoch

[5] Ustanovenie § 25 ods. 2 Zákona o peňažných príspevkoch

[6]EDWARDS, R. T.: “Forward!” The Experience of a New Guide Dog Owner. British Medical Journal, roč. 325, č. 7356, 20.07.2002, s. 171. Dostupné prostredníctvom: https://www.jstor.org/stable/25451896?read-now=1&refreqid=excelsior%3A7c7661ddb2562167bfe49fe51e19fa6c&seq=1#page_scan_tab_contents, navštívené dňa 05.11.2019.

[7] Ustanovenie § 4a ods. 1 Zákona o podmienkach držania psov

[8]Ustanovenie § 4a ods. 1 Zákona o podmienkach držania psov

[9] Ustanovenie § 4a ods. 2 Zákona o podmienkach držania psov

[10] Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

[11]Viac k téme v: rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 08.12.2016, sp. zn. 3 Cdo 405/2015

[12] Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 08.12.2016, sp. zn. 3 Cdo 405/2015

[13] Podľa ustanovenia § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, citujem: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

[14] Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 13.12.2000, sp. zn. 30Cdo 2870/2000

[15] Ustanovenie § 3 ods. 1 a § 5 Antidiskriminačného zákona

[16] Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 11.08.2014, sp. zn. 5 Cdo 462/2013

[17] Ustanovenie § 2a ods. 2 Antidiskriminačného zákona

[18] Ustanovenia § 10 Antidiskriminačného zákona

[19] Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. d) a g) Zákona o SNSĽP

[20] Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 08.12.2016, sp. zn. 3 Cdo 405/2015

[21] Ustanovenie § 2a ods. 6 Antidiskriminačného zákona

[22] Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 08.12.2016, sp. zn. 3 Cdo 405/2015

[23] Ustanovenie § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 100
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Otázka

Dobrý deň, chcem sa opýtať či sa viete vyjadriť k tomu, že aké podmienky sú potrebné splniť pre prevoz psa v aute. Je v slovenskej legislatíve nejako ošetrené, že pes musí byť v klietke / ochranná mreža v aute alebo môže byť pes len tak "voľne" v aute pri prevoze? Ak niečo také existuje a nespĺňam tieto podmienky, viem sa ohradiť tým, že ja predsa veziem kompenzačnú pomôcku a nie psa, a teda mňa sa táto povinnosť netýka? Viem pri trestnom stíhaní za týranie zvierat obhájiť sa tým, že sa podľa zákona jednalo o kompenzačnú pomôcku a nie o zviera a teda nemohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu? Ďakujem

 
Delivin | 25.02.2020 22:24

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka považuje návrh reformných zmien v justícii za potrebnýhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-navrh-reformnych-zmien-v/478824-clanok.html

Návrh reformného ústavného zákona v oblasti justície, s ktorým prichádza rezort ...

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: