TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdny dvor EÚ k téme kanabidiolu (CBD)

20.11. 2020, 18:05 |  najpravo.sk

Členský štát nemôže zakázať uvádzanie na trh kanabidiolu (CBD) legálne vyrobeného v inom členskom štáte, ak je extrahovaný z rastliny Cannabis sativa ako celku, a nielen z jej samotných vlákien a semien.

Tento zákaz však možno odôvodniť cieľom ochrany verejného zdravia, nesmie však ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Tak znie verdikt Súdneho dvora EÚ v spore z 19. novembra 2020, rozsudok vo veci C-663/18 B S a C A.

O čo išlo?

B S a C A sú bývalými riaditeľmi spoločnosti, ktorej predmetom činnosti bolo uvádzanie na trh a distribúcia elektronickej cigarety s olejom obsahujúcim kanabidiol (ďalej len „CBD“), ktorý je molekulou prítomnou v konope (alebo Cannabis sativa), zaraďujúcou sa do rodiny kanabinoidov. V tomto prípade sa CBD vyrábal v Českej republike z legálne vypestovaných rastlín konopy a používaných ako celok vrátane listov a kvetov. Následne sa dovážal do Francúzska a balil sa do náplní elektronických cigariet.

Proti B S a C A bolo začaté trestné konanie, pretože podľa francúzskej právnej úpravy[1] sa môžu na obchodné účely používať iba konopné vlákna a semená. Trestný súd Marseille im uložil trest odňatia slobody v trvaní 18 a 15 mesiacov s podmienečným odkladom a peňažný trest 10 000 eur. B S a C A podali odvolanie na Odvolací súd Aix-en-Provence (Francúzsko). Tento súd sa pýta, či je v súlade s právom Únie francúzska právna úprava, ktorá zakazuje uvádzanie na trh CBD legálne vyrobeného v inom členskom štáte, ak je extrahovaný z rastliny Cannabis sativa ako celku, a nielen z jeho vlákien a semien.

Voľný pohyb tovaru v EÚ

V rozsudku Súdny dvor rozhodol, že právo Únie, najmä ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru, bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je úprava, o ktorú ide vo veci samej.

Súdny dvor v prvom rade rozhodoval o práve uplatniteľnom na dotknutú situáciu.

V tejto súvislosti vylúčil nariadenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky.[2] Tieto predpisy sekundárneho práva sa totiž uplatňujú iba na „poľnohospodárske výrobky“ uvedené v prílohe I k Zmluvám. CBD, extrahovaný z celej rastliny Cannabis sativa, sa však na rozdiel od napríklad surovej konopy nemôže považovať za poľnohospodársky výrobok. Preto sa naň nevzťahuje pôsobnosť týchto nariadení.

Súdny dvor naopak poznamenáva, že ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru v rámci Únie (články 34 a 36 ZFEÚ) sú uplatniteľné, keďže CBD, dotknutý vo veci samej, nemožno považovať za „omamnú látku“. Na to, aby dospel k takémuto záveru, Súdny dvor najskôr pripomína, že osoby, ktoré obchodujú s omamnými látkami, sa nemôžu odvolávať na uplatňovanie slobôd pohybu, pretože takéto obchodovanie je zakázané vo všetkých členských štátoch, s výnimkou prísne kontrolovaného predaja s cieľom využitia na lekárske alebo vedecké účely.

Zdá sa, že CBD nemá psychotropný účinok ani škodlivý účinok na ľudské zdravie

Súdny dvor ďalej uvádza, že na účely vymedzenia pojmov „droga“ alebo „omamná látka“ sa právo Únie[3] odvoláva najmä na dva dohovory OSN: Dohovor o psychotropných látkach[4] a Jednotný dohovor o omamných látkach[5]. CBD však nie je v prvom spomenutý, a hoci je pravda, že doslovný výklad druhého by mohol viesť k jeho klasifikácii za omamnú látku ako výťažku z konopy, tento výklad by bol v rozpore so všeobecných duchom tohto dohovoru a jeho cieľom ochrany „fyzického a morálneho zdravia ľudstva“. Súdny dvor uvádza, že podľa súčasného stavu vedeckých poznatkov, ktorý treba vziať do úvahy, na rozdiel od tetrahydrokanabinolu (všeobecne známeho ako THC), iného kanabinoidu z konopy, sa zdá, že dotknutý CBD nemá psychotropný účinok ani škodlivý účinok na ľudské zdravie.

V druhom rade Súdny dvor rozhodol, že ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru bránia právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej. Zákaz uvádzania CBD na trh totiž predstavuje opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenia dovozu, zakázané článkom 34 ZFEÚ. Súdny dvor napriek tomu spresňuje, že táto právna úprava môže byť odôvodnená jedným z dôvodov všeobecného záujmu uvedených v článku 36 ZFEÚ, ako je cieľ ochrany verejného zdravia uvádzaný Francúzskou republikou, pod podmienkou, že táto právna úprava je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia uvedeného cieľa, a nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Aj keď toto posledné uvedené posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu, Súdny dvor v tejto súvislosti uvádza dve usmernenia. Na jednej strane uvádza, že sa zdá, že zákaz uvádzania na trh sa netýka syntetického CBD, ktorý má zrejme rovnaké vlastnosti ako dotknutý CBD, a ktorý by preto bolo možné použiť ako jeho náhradu. Ak by sa táto okolnosť preukázala, mohlo by to naznačovať, že francúzska právna úprava nie je vhodná na dosiahnutie cieľa ochrany verejného zdravia koherentným a systematickým spôsobom. Na druhej strane Súdny dvor uznáva, že Francúzsko samozrejme nie je povinné preukázať, že nebezpečnosť CBD je rovnaká ako nebezpečnosť určitých omamných látok. Vnútroštátny súd však musí posúdiť dostupné vedecké údaje, aby sa uistil, že údajné skutočné riziko pre verejné zdravie nie je podľa všetkého založené na čisto hypotetických úvahách. Zákaz uvádzania CBD na trh, ktorý navyše predstavuje najreštriktívnejšiu prekážku obchodu s výrobkami legálne vyrobenými a uvádzanými na trh v iných členských štátoch, možno totiž prijať iba vtedy, ak sa toto riziko javí ako dostatočne preukázané.

Zdroj: Tlačová správa Súdneho dvora EÚ
Ilustračné foto: pixabay.com


 

Odkazy

1 Vyhláška z 22. augusta 1990 o uplatňovaní článku R. 5132-86 Zákonníka verejného zdravia pre konope (JORF zo 4. októbra 1990, s. 12041), vykladaná obežníkom ministerstva spravodlivosti č. 2018/F/0069/FD2 z 23. júla 2018, ktorého predmetom je právny režim uplatniteľný na zariadenia ponúkajúce na predaj verejnosti výrobky pochádzajúce z konopy (coffee shops).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 608); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 671).

3 Odkaz najmä v článku 1 ods. 1 písm. a) rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, 3 ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 2004, s. 8).

4 Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach, uzavretý vo Viedni 21. februára 1971 (Zbierka zmlúv Organizácie Spojených národov, zv. 1019, č. 14956).

5 Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961, uzavretý v New Yorku 30. marca 1961, zmenený protokolom z roku 1972 (Zbierka zmlúv Organizácie Spojených národov, zv. 520, č. 7515).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 6
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Termín výstavby väznice na Sabovej sa opäť posunulhttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/termin-vystavby-vaznice-na-sabovej-sa-opat-posunul/

Nová väznica na Sabovej pri Rimavskej Sobote mala byť postavená už budúci rok, no nový ...

Prokurátor ÚŠP dal pokyn preveriť údajnú korupciu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prokurator-usp-dal-pokyn-preverit-u/510438-clanok.html

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril v pléne Národnej rady SR poslanec Alojz ...

Advokáti pod novým vedením: Boreca nahradí Karashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569866-advokati-pod-novym-vedenim-boreca-nahradi-karas/

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát ...

NR SR: Sudcovia by mohli odísť z funkcie v 67 rokochhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-by-mohli-odist-z-funkcie-v-67/510397-clanok.html

Sudca by sa mohol po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.

Skazenosť, predajnosť, úplatkárstvo. Pojem korupcia je podľa polície oveľa širšíhttps://www.webnoviny.sk/skazenost-predajnost-uplatkarstvo-pojem-korupcia-je-podla-policie-ovela-sirsi/

Pojem korupcia je oveľa širší ako úplatkárstvo.

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: