Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Šoférovať budú môcť aj sedemnásťroční

najpravo.sk • 27.10. 2011, 12:45

Poslanci opätovne schválili prezidentom vrátenú novelu zákona o cestnej premávke. Sprísnenie pravidiel cestnej premávky ministerstvo vnútra vypracovalo na základe programového vyhlásenia vlády, ktoré zaväzuje ministerstvo prijať také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. Po dvoch rokoch skúseností s aplikáciou nových pravidiel cestnej premávky bolo tiež potrebné prehodnotiť niektoré ustanovenia, uvádza ministerstvo. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra 2011.

Chodci a vodiči

Povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pričom ho nesmie ohroziť, sa nebude vzťahovať na vodičov električiek. Takéto pravidlo je bežné aj v okolitých krajinách.

Chodcom na druhej strane pribudne povinnosť umožniť električke plynulý prejazd. Pri akomkoľvek prechádzaní cez vozovku – vrátane priechodu – budú musieť dbať nielen na rýchlosť ale aj vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel.

Vodiči nebudú smieť zastavovať vozidlo na priechodoch pre chodcov či cyklistov, ak to nebude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom je umožniť chodcom plynulý prechod cez cestu bez obchádzania vozidiel. Na druhej strane však už vodiči nebudú musieť dodržiavať pravidlo zákazu obmedzovania pohybu chodcov a cyklistov pri zastavení či státí vpravo v smere jazdy rovnobežne a čo najbližšie k okraju cesty. Väčšina ciest v SR nie je stavaná na dodržiavanie takéhoto pravidla - zužovali by sa ním jazdné pruhy, čo by spôsobovalo kolízne situácie.

S cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov na priechodoch bude platiť aj zákaz predchádzania na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

Z dôvodu zvýšenej ochrany cyklistov sa jednoznačne upravujú pravidlá pri odbočovaní doprava a doľava tak, aby nedošlo k ohrozeniu cyklistu.

S cieľom zvýšiť ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky bude závažným porušením pravidiel cestnej premávky aj ohrozenie chodca a cyklistu prechádzajúceho cez priechod a tiež ohrozenie chodca pri odbočovaní vozidla mimo cestu, pri vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní.

Na diaľniciach a rýchlostných cestách budú musieť vodiči dodržiavať bezpečnú vzdialenosť viazanú na čas a to minimálnu takú, ktorú vozidlo prejde za 2 sekundy, niektoré typy vozidiel za 3 sekundy. Vodiči totiž nemajú možnosť zmerať vzdialenosť, ale môžu odhadnúť čas, za ktorý by prekonali vzdialenosť k vozidlu idúcemu pred nimi. Nastavenie pevnej vzdialenosti by nebolo technicky správne, pretože tá sa mení v závislosti od rýchlosti.

Vodičom v zimnom období pribudne zákonná povinnosť odstrániť z vozidla kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a spôsobiť dopravnú nehodu či zranenie.

Novela zavádza zákaz zastavenia a státia vozidiel na chodníku v zónach, kde je státie nejakým spôsobom regulované. Ide najmä o historické centrá miest, kde státie na chodníku – hoci aj pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky – nie je vhodné.

Vzhľadom na nárast prípadov jazdy s vozidlom s evidenčným číslom prideleným inému vozidlu a jazdy vozidiel s neoprávneným vybavením alebo použitím zvláštnych výstražných znamení používaných vozidlami s právom prednostnej jazdy bude možné takéto priestupky postihovať vyššou sankciou.

Policajný zbor bude zasielať údaje z evidencie dopravných nehôd obdobným spôsobom a v obdobnom rozsahu ako Slovenskej kancelárii poisťovateľov aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keďže tento úrad disponuje evidenciou poistencov, poskytne tieto údaje zdravotnej poisťovni príslušnej podľa poisťovne zranenej alebo usmrtenej osoby za účelom efektívnejšieho uplatnenia nároku na úhradu nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

V rámci novely zákona o organizácii pracovného času v doprave sa inšpektorovi práce navrhuje oprávnenie odstaviť vozidlo až do zaplatenia blokovej pokuty.

Držitelia vodičských preukazov vydaných na Slovensku budú môcť požiadať o ich výmenu alebo obnovenie z dôvodu uplynutia platnosti, straty, odcudzenia alebo zmeny mena aj na konzulárnych úradoch SR.

Ďalšie právomoci polície

Ak sa vodiči odmietnu podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu či inej návykovej látky, bude sa za dopravnú nehodu pokladať aj škodová udalosť v cestnej premávke, pri ktorej je škoda menšia ako 3990 € - teda za iných okolností udalosť, ktorá nie je priestupkom a polícia ju neobjasňuje.

Policajti budú môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu, kto ho nepredloží pri kontrole napríklad v obave, že mu ho dôvodne zadržia. Fyzicky mu ho síce neodoberú, ale dostane potvrdenie o jeho zadržaní. Povinnosťou vodiča bude takto „fiktívne" zadržaný vodičský preukaz odovzdať orgánu Policajného zboru a to do 7 dní.

K právomociam polície pribudne aj oprávnenie zadržať vodičský preukaz až do právoplatného ukončenia veci v prípadoch, kedy možno uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Rozširujú sa aj oprávnenia vojenských policajtov - pri priestupkoch, ktoré sú oprávnení objasňovať. Ide napr. o možnosť zadržať osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla z rovnakých dôvodov ako ich môže zadržať príslušník Policajného zboru. V nadväznosti na to sa primerane upravuje aj zákon o Vojenskej polícii.

Vodičom už v sedemnástich rokoch

Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny B sa zníži na 17 rokov. Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny B však budú môcť do dovŕšenia dospelosti – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov. Spolujazdec bude musieť mať pri sebe vodičský preukaz, nebude môcť byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou bude na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude pokladať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

Spôsobilosť na vodičské oprávnenie, autoškoly, uchádzači o vodičské oprávnenie

Na skúšku z odbornej spôsobilosti budú autoškoly povinné prihlasovať absolventov do šiestich mesiacov od ukončenia prípravy v autoškole.

Uchádzači o vodičské oprávnenie, ktorí neprospejú z vedenia motorového vozidla na autocvičisku, nebudú môcť pokračovať v skúške v cestnej premávke.

Rozšíri sa aj okruh dôvodov, pre ktoré sa držiteľ vodičského oprávnenia bude musieť podrobiť preskúmaniu zdravotnej či psychickej spôsobilosti či preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Predpokladá sa aj zavedenie inštitútu doškoľovacieho kurzu podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v prípade notorických porušovateľov predpisov – takých, čo sa dopustili 3 závažných priestupkov počas 12 mesiacov, za ktoré im bola uložená pokuta minimálne 60€.

Vodiči dôvodne podozriví z požívania alkoholu či návykových látok budú na základe rozhodnutia PZ povinní podrobiť sa preskúmaniu svojej zdravotnej spôsobilosti u psychiatra a tí vodiči, u ktorých psychiater nezistí závislosť tiež povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.

Vodiči, ktorým bol uložený trest či sankcia spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, sa budú musieť po uplynutí zákazu podrobiť preskúšaniu z odbornej spôsobilosti. Ak zákaz činnosti trval viac ako dva roky, budú musieť absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V opačnom prípade vodičský preukaz naspäť nezískajú.

Vodiči, ktorí počas 5-tich rokov trikrát spôsobia dopravnú nehodu alebo dvakrát porušia pravidlá cestnej premávky tým, že požijú alkohol alebo návykovú látku, alebo sa odmietnu podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, prídu o vodičské oprávnenie. Ak ho budú chcieť získať späť, budú musieť nanovo absolvovať kurz v autoškole.

Zmeny v Trestnom zákone

Cieľom zmien v trestnom zákone je okrem iného prísnejšie potrestanie páchateľov trestných činov, ktorých sa dopúšťajú ako vodiči dopravného prostriedku pod vplyvom alkoholu. Ak súd bude odsudzovať páchateľa za trestný čin, ktorého sa už raz dopustil ako vodič dopravného prostriedku pod vplyvom návykovej látky, uloží sa mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby. Kto spácha trestný čin usmrtenia pod vplyvom návykovej látky alebo kto tretíkrát spácha trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, tomu sa uloží zákaz činnosti na doživotie. V súlade so zásadou "trikrát a dosť" sa bude prihliadať aj na predchádzajúce skutky, okrem prípadu, ak by použitie trestnej sadzby zákazu činnosti bolo neprimerane prísne.

Súdy nebudú môcť podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložený odsúdenému, ktorému bol takýto trest uložený v predchádzajúcich 10-tich rokoch za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky; a tiež tomu, kto bol v predchádzajúcich 10-tich rokoch za podobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. Opakovaným spáchaním trestného činu je totiž zrejmé, že trest nebol pre nápravu páchateľa postačujúci.

Skutkové podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa doplnia o dva nové prípady:

  • osoby, ktoré v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodili vplyvom návykovej látky, vykonávajú zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej môžu ohroziť zdravie alebo životy, alebo spôsobiť značné majetkové škody, potrestajú sa odňatím slobody až na 1 rok. Toto ustanovenia má výrazne preventívnu povahu a ráta už aj s nepriamou možnosťou poškodenia zdravia či majetku.
  • rovnako sa potrestá ten, kto sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky – dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom; alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu odberu a vyšetreniu krvi či iného biologického materiálu, hoci by toto vyšetrenie nijako neohrozilo jeho zdravie.

Trestné sadzby pri recidíve činov spáchaných pod vplyvom návykovej látky by sa z doterajších 1 až 5 rokov mali zvýšiť na 2 až 5 rokov.

Zmeny v zákone o priestupkoch

Do zákazu činnosti uloženého za priestupky sa nebude započítavať čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Priestupkový zákon sa v tomto zosúladí s Trestným zákonom.

Rovnako ako v Trestnom zákone nebude možné upustiť od zvyšku zákazu viesť motorové vozidlo tomu, komu v predchádzajúcich 10 rokoch uložili trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky; ani tomu, komu bol v predchádzajúcich 10-tich rokoch uložený zákaz viesť motorové vozidlo za niektoré priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Opätovne – z dôvodu prísnejšieho postihu arogantných vodičov a tzv. cestných pirátov – sa zavádza možnosť prejednať niektoré konkrétne priestupky súvisiace s vedením vozidla aj mimo blokového konania - čo sa bude vzťahovať najmä na prípady prekročenia rýchlosti. V súčasnosti sa v zásade akékoľvek prekročenie rýchlosti musí prejednať vždy v blokovom konaní, v ktorom sú nižšie pokuty a nemožno ani uložiť zákaz činnosti.

Zmeny v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

Novela upravuje postup detekcie alkoholu, omamných a psychotropných látok u vodičov, definuje sa postup pri detekcii na prítomnosť týchto látok príslušníkmi PZ – a to až do potvrdenia požitia na základe vyšetrenia vzorky krvi v zdravotníckych zariadeniach.

Ustanovuje sa povinnosť odobratú vzorku preskúmať aj laboratórne – orientačné zistenie prítomnosti týchto látok nie je dostatočné a je spochybniteľné. Z výsledku laboratórneho vyšetrenia musí byť jasné, či sa u osoby zistil alkohol, omamná látka alebo psychotropná látka, a v prípade pozitívneho nálezu aj hodnoty týchto látok.

Jasne sa určujú prípady, kedy sa lekárske vyšetrenie spojené s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi či iného biologického materiálu vykoná vždy aj bez orientačného testovania – napríklad vtedy, ak vyšetrovaná osoba nie je pri vedomí. Tieto vyšetrenia bude uhrádzať ten, kto o ne požiadal. V prípade pozitívneho výsledku si žiadateľ bude úhradu týchto vyšetrení uplatňovať od vyšetrovanej osoby.

Zmeny v zákone o doprave a dráhach

Priestupkom na úseku tohto zákona bude aj konanie osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní dráhy či dopravy pod vplyvom drog, liekov či iných látok znižujúcich schopnosť vykonávať činnosť, takisto odmietnutie dychovej skúšky či lekárskeho vyšetrenia. Za takýto priestupok bude možné uložiť pokutu od 300 do 500 € a zákaz činnosti na dva roky. Zároveň sa sprísňujú sankcie aj za ďalšie priestupky v doprave.

Zdroj informácií: Tlačová správa Ministerstva vnútra SR na www.minv.sk
Ilustračné foto: Ministerstvo vnútra SR na www.minv.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2118

Nový príspevok

Pre Kothesku

Práveže je to úplne nerealizovateľné. Jednak technicky - neprinútiš ich robiť a už tobôž nie aby si ničili svoju pýchu. A po druhé - ide o zákonom chránenú skupinu obyvateľstva. Ide o najväčšiu a dobre ovládateľnú voličskú skupinu. Tých pár spravodlivo nespokojných, čo si platí všetky poistky, dodržiava zákon, platí dane, odvody, to je v našej republike taaakááá malilinká skupinka, že sa neoplatí jej niečo robiť po vôli. Buďme radi, že nás - pracujúcich, platiacich a zodpovedných vláda nepošle do osád robiť neprispôsobivým sluhov, aby sa im zapáčila. Takže záver - môžme my mať akokoľvek užitočné a možno aj v praxi realizovateľné nápady, tieto sa nebudú nikdy realizovať, lebo by zvyšovali voličskú základňu opozícii.

Košútsky | 20.09.2011 10:55
Košútsky

reagujem ešte na tie Lady 1500 a pod. exkluzivity, ktoré by sa neoplatilo dražiť. Aj na to by bolo riešenie - naši neprispôsobiví občania, ktorí rozoberajú všetko, v čom sa nachádzajú nejaké zberné suroviny, by mohli tieto staré kraksne pekne do čista rozobrať na kúsočky a za to, by dostali odmenu (robili by presne to, čo ich baví a my - štát, či pracujúci občania, by sme opäť ušetrili ). Samozrejme všetko pod dozorom. .... keď sa tak na tieto naše nápady pozriem, nezdá sa mi, že by to bolo nerealizovateľné :)

Kotheska | 20.09.2011 10:36
Kotheska

Nooo to dobre uvažuješ, Kotheska. Aspoň by prestali policajti šikanovať normálnych vodičov, keďže by už mali nejaké príjmy, lebo ich normy, ktoré musia splniť, teda vybrať určitý počet pokút si nemôžu naplniť od spomínaných "nemajetných" osadníkov, takže šikanujú bežných vodičov. Ja som raz išiel na 60-tke 61-tkou a dostal som to za 500!!!! Aj policajt povedal, že som prekročil max. povolenú rýchlosť a hotovo. Videl, že som v čistom aute slušne oblečený, tak budú lóve, splníme normu! Dobré, čo? Ak toto nie je šikana slušných ľudí, tak neviem. Raz jeden policajt hovoril, že oni už "nemajetných" osadníkov radšej ani nezastavujú, lebo s nimi aj tak nevedia čo majú robiť. Ešte k tomu šrotovaniu - to ma napadlo hlavne v súvislosti s Ladami 1500 a podobnými exkluzivitkami.... tie by sa asi nepredali a náklady na nejakú dražbu by prevýšili príjem z predaja.

Košútsky | 20.09.2011 09:20
Košútsky

Celkom s tebou súhlasím, až na to, že to zošrotovanie vozidla, by som nahradila jeho predajom, pričom zisk z predaja by som využila na nejaký prospešný účel, alebo podobne ako je to pri neplatičoch, ktorí sú z bytov vysťahovaní a ich byty sú následne v dražbe.

Kotheska | 20.09.2011 09:11
Máš pravdu Kotheska!

Asi im to EÚ nakázala, lebo odoberáme málo vrakov zo západu, tak potrebujú zvýšiť odbyt. Veď takouto zmenou sa zrazu dostanú na cesty tisícky nových vodičov a nových vrakov. Ja by som ako najefektívnejšiu zmenu na naše cesty považoval zvýšenie veku na získanie B-čka na 21 a ako sankciu pri nezaplatení pokuty odobratie vozidla a jeho zošrotovanie, ak nebude pokuta zaplatená do 30 dní. Na našich cestách je totiž enormné množstvo vodičov, ktorí z titulu svojej "nemajetnosti" si robia doslova čo sa im zachce, lebo sa od nich nedajú vymôcť žiadne pokuty. Preto preventívna aj represívna úloha polície je v .....

Košútsky | 20.09.2011 09:00
žeby sa pomýlili?

Naši poslanci zvýšili všetky možné opatrenia na to, aby chránili všetkých účastníkov cestnej premávky ale ako bombónik povolia deťom aby šoférovali ešte skôr ako nadobudnú osemnásť rokov veku. Neviem, či som si dobre všimla, ale podľa mňa najväčšiu časť autonehôd na Slovensku spôsobujú tí najmladší vodiči.

Kotheska | 20.09.2011 08:26
PoUtStŠtPiSoNe
: